BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6723. Đoàn chủ Tịch Đại hội và Tiểu ban Nhân sự ĐH nên điều hành vấn đề nhân sự tại ĐH hiện nay thế nào?

Posted by adminbasam trên 25/01/2016

Huy Hoàng

25-1-2016

Một số cơ sở lý luận cần phải được xem xét kỹ lưỡng tại đại hội lần này.

A. Sự khác biệt giữa Nhân sự do BCH TW nhiệm kỳ cũ giới thiệu và Nhân sự được các cá nhân / tập thể giới thiệu đột xuất tại Đại Hội.

Nhìn từ góc độ Điều hành Đại hội, diễn biến của Đại hội:

Nhân sự qua quy hoạch để giới thiệu bầu Ban chấp hành TW nhiệm kỳ mới được quyết định tại Đại hội đại biểu toàn quốc cùng kỳ. Theo đó, công tác chuẩn bị được tiến hành từ rất sớm, lâu dài, kỹ lưỡng và trải qua những quy trình hết sức phức tạp, công phu chặt chẽ của các cơ quan chuyên môn của Đảng. Các nhân sự này khi thực hiện bồi dưỡng, quy hoạch, được đặt dưới sự quan sát , đánh giá , thẩm định của toàn Đảng mà trực tiếp là Bộ chính trị, Ban Bí thư và BCHTW cùng các Ban Đảng liên quan cũng như các Đảng viên và quần chúng nhân dân trong suốt nhiệm kỳ trước khi diễn ra Đại hội.

Về nguyên tắc, quyền đề cử của Đại biểu được thực hiện để đảm bảo tính dân chủ của Đại hội nhưng các nhân sự được giới thiệu từ góc độnày phải được xem xét hoàn toàn khác với nhân sự được BCH TW khóa cũ giới thiệu trước đó. Các ý kiến đề cử này chỉ có tính chất bổsung, giới thiệu thêm để các tiểu ban phục vụ Đại hội và các Ban chuyên môn của Đảng tiếp nhận, nghiên cứu xem xét , đối chiếu với các tiêu chuẩn, nguyên tắc nhân sự đã đặt ra trước và đề xuất với Đoàn chủ tịch Đại hội hướng xử lý nhằm nhằm tránh sự thiếu sót, để lọt nhân sự phù hợp nếu còn có trường hợp đặc biệt thực sự phù hợp mà công tác chuẩn bị trước đây của Ban chấp hành TW còn chưa bàn tới hoặc đã bàn nhưng còn chưa kỹ lưỡng. Các ý kiến đề cử này, trước tiên phải được được sự đồng ý của cá nhân người được đề cử – tức là nhận đề cử – sau đó mới được chính thức lập danh sách để chuyển đến Đoàn chủ tịch và các Tiểu ban chuyên môn của ĐH cũng như BCH TW nhiệm kỳ cũ để xem xét đối chiếu và chọn lọc giới thiệu vào danh sách bầu tại Đại hội đối với các trường hợp được đánh giá , chuẩn thuận là phù hợp.

Nhân sự được cá nhân, tập thể đề cử , kể cả không phải là đại biểu của Đại hội, được đột ngột giới thiệu tại Đại hội phản ánh sự tín nhiệm chủ quan, ý chí chủ quan của cá nhân tập thể tiến hành đề cử. Các cá nhân hoặc tập thể này có thể thiếu, có thể đủ các thông tin cần thiết về đối tượng mà mình đề cử; có thể công tâm nhưng cũng có thể có những mục đích nhất định trong việc đưa ý kiến đề cử của mình. Các nhân sự được đề cử bổ sung tại Đại hội đó có thể phù hợp với nhân sự được BCHTW nhiệm kỳ cũ chuẩn bị , cũng có thể mâu thuẫn hoàn toàn và gây xung đột với chủ trương đồng bộ, nhất quán và xuyên suốt với hơn 200 nhân sự chủ chốt của toàn Đảng được chuẩn bị công phu , chặt chẽ trong suốt cả một nhiệm kỳ.

Nhìn từ góc độ Điều lệ Đảng :

Đối chiếu với hai nguyên tắc căn bản được quy định trong điều lệ Đảng là

a. Cá nhân phải phục tùng tổ chức – thiểu số phục tùng đa số, và

b. Tổ chức Đảng cấp dưới phục tùng tổ chức Đảng cấp trên.

Chúng ta thấy :

1. Ý kiến đề cử nhân sự của các cá nhân và tập thể phải phục tùng ý kiến đề cử Nhân sự của BCH TW nhiệm kỳ cũ tại Đại hội với tính chất, cá nhân phục tùng tổ chức , thiểu số phục tùng đa số .

2. Các cá nhân hay tập thể nêu ý kiến đều là cấp dưới của BCHTW do vậy các ý kiến về đề cử nhân sự cũng phải phục tùng chủ trương nhân sự cụ thể mà BCHTW là cơ quan lãnh đạo cấp trên cao nhất đã trình ra ĐH theo nguyên tắc Cá nhân / tổ chức Đảng cấp dưới phục tùng tổ chức Đảng cấp trên.

Do vậy chúng ta buộc phải thừa nhân : Toàn bộ quá trình chuẩn bị và giới thiệu nhân sự công phu, lâu dài, chặt chẽ toàn diện và khoa học của BCH TW nhiệm kỳ cũ trình ĐH Đại biểu toàn quốc xem xét có vai trò và cơ sở pháp lý cao hơn rất nhiều so với các ý kiến đề cử đột xuất các nhân sự không có trong danh sách nói trên tại Đại hội. Do vậy không thể nào đương nhiên đưa toàn bộ các nhân sự được giới thiệu thêm đó – mà về bản chất là các nhân sự này đã bị loại do không phù hợp về chủ quan lẫn khách quan trong quá trình chọn lọc chuẩn bị cho Đại hội từ trước đó – trộn lẫn cùng danh sách mà Trung ương đã dày công chuẩn bị để đưa ra cùng bầu tại Đại hội một cách tùy tiện và sai trai , phản khoa học, vi phạm điều lệ Đảng như vây.

B. “Nhân sự được cá nhân hay tập thể đề cử tại Đại hội” không thể được đánh tráo khái niệm thành “Nhân sự được Đại hội giới thiệu”

Nhìn từ góc quy hoạch và xây dựng cán bộ cấp chiến lược của Đảng :

Nhân sự được cá nhân hay tập thể đề cử tại Đại hội là Nhân sự có thể chưa bao giờ nằm trong quy hoạch, có thể không tham dự Đại hôi, cũng có thể là nhân sự bị loại sau khi quy hoạch do không đủ phẩm chất, không đủ điều kiện, cũng có thể là nhân sự đã chủ động xin rút trước đó trong quá trình làm nhân sự. ( ví dụ : Nhân sự có tham vọng quyền lực, có dính dáng đến lợi ích nhóm, có biểu hiện trục lợi cho vây cánh và cá nhân, gia đình và con cái …v..v..đã bị loại bỏ khỏi quy hoạch )

Thực hiện quyền dân chủ của Đại hội , Đoàn chủ tịch tiếp nhận mọi ý kiến đề cử.

Tuy nhiên các nhân sự này trước tiên phải được rà soát lại và đối chiếu với toàn bộ các tiêu chuẩn chặt chẽ, nghiêm túc của cả quy trình chọn lọc, tuyển lựa cán bộ cấp chiến lược, cấp BCHTW và các quy định khác của Đảng về cán bộ cấp cao. Sau khi loại bỏ bớt các cán bộkhông đủ tiêu chuẩn, các cán bộ còn lại sẽ tiếp tục được xem xét, đối chiếu kỹ lưỡng để không mâu thuẫn với nhân sự đã được sự chuẩn bi của BCH TW chuẩn bị để giới thiệu cho nhiệm kỳ mới , và nhất là không mâu thuẫn / đi ngược lại với nguyện vọng cá nhân được đề cử, mà nguyện vọng đó đã chính thức được, các cơ quan chuyên môn của Đại hội nắm bắt và BCH TW chấp thuận trước đó. Các nhân sự được chọn lọc qua lần đối chiếu kỹ lưỡng này , được rà soát, đối chiếu, kiểm định của các Tiểu ban chuyên môn của Đảng cũng như sự chuẩn thuận của Đoàn chủ tịch ĐH và BCHTW mới được đưa ra giới thiếu để ĐH bầu. Con số còn lại rất ít này, nếu có, mới được gọi là „Nhân sựđược Đại hội giới thiệu“ , khác hoàn toàn so với các nhân sự được cá nhân hay tập thể đề cử ồ ạt, hỗn tạp ban đầu mà ta gọi là „Nhân sựđược cá nhân hay tập thể đề cử tại Đại hội“ .

Nhìn từ góc độ đề cử, nhận đề cử và quy định về việc không được phép nhận đề cử :

Quy chế bầu cử đã quy định rõ, việc đề cử phải được sự đồng ý của cá nhân người đề cử. Như vậy nếu cá nhân được đề cử trước đó đã có ý kiến xin rút/ không tham gia BCH TW và đã được chấp thuận chính thức không có trong danh sách giới thiệu cho nhiệm kỳ mới của BCH TW thì các cá nhân tập thể tại Đại hội cũng không thể thực hiện quyền đề cử do không thể có được sự đồng ý của cá nhân được đề cử, bởi sự đồng ý về sau này của người được đề cử lại là ngược lại với nguyện vọng xin rút trước đó hoặc ngược lại với nghị quyết và quyết định của tập thể BCHTW cũ đã đưa ra chuẩn y việc rút tên nói trên.

Tóm lại các cá nhân đã không nằm trong danh sách đề cử của Ban chấp hành TW cũ , cũng như các cá nhân đã xin rút trước đại hội và chính thức được chấp nhận sẽ không được nhận đề cử cũng như không nằm trong diện được đề cử từ các cá nhân và tập thể trong đại hội. Do vậy các nhân sự này không nằm trong diện được chọn lọc để Đại hội giới thiệu bầu, do vậy cũng hoàn toàn không có cơ sở nào để đưa vào diện nhân sự xin biểu quyết của Đại hội cho rút.

Nhìn từ góc độ cá nhân người được đề cử :

Dù là thực hiện quyền Dân chủ của Đại biểu dự đại hội, các ý kiến đề cử của Cá nhân và tập thể tại Đại hội hoàn toàn chỉ là ý kiến chủ quan của đối tượng thực hiện quyền đề cử. Thực hiện đúng nguyện vọng cá nhân đã xin rút trước đó cũng như chấp hành quyết định chuẩn y cho rút trước đó của BCHTW nhiệm kỳ cũ, cá nhân người được đề cử đương nhiên không thể tiếp nhận đề cử, tức là từ chối ý kiến đề cửchủ quan của người đề cử . Việc nêu ý kiến đề cử và không ( được phép ) tiếp nhận ý kiến đề cử này giữa hai cá nhân đã cấu thành đầy đủtính chất pháp lý đối với nhân sự được đề cử ( nhưng đã xin rút trước đó và ko thể nhận đề cử ) : Không thể nằm trong danh sách được Đoàn chủ tịch xem xét đánh giá, trình Đại hội bầu. Và như thế, càng không có cơ sở pháp lý nào cho việc „ còn phải được Đại Hội bỏ phiếu cho rút“ như ý hiểu sai căn bản của 1 UVTW là Bộ trưởng truyền thông phát biểu trên các phương tiện truyền thông đại chúng vừa qua.

C. Kết luận:

Trong phiên làm việc về Nhân sự hôm nay của Đại hội, ngày 25.01.2016, nếu diễn ra việc Đoàn chủ tịch Đại hội đương nhiên đưa toàn bộcác nhân sự được giới thiệu đột xuất từ các cá nhân và tập thể dự Đại hội vào danh sách bầu cử ( nếu nhân sự đó không xin rút ) hoặc đưa vào danh sách biểu quyết cho rút của toàn Đại hội thì đây là cách điều hành hoàn toàn sai về mặt nguyên tắc, quy trình cũng như các cơsở pháp lý đứng từ mọi góc độ. Cách làm này sẽ phá vỡ và phủ nhận, vô hiệu hóa toàn bộ công tác cán bộ công phu, chặt chẽ và đúng điều lệ trước đó ở tất cả các quy trình : Phát hiện, bồi dưỡng, quy hoạch, giám sát, bổ nhiệm, thử thách, chọn lọc và quyết định giới thiệu. Việc làm này vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Đảng, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc , quy trình và tiêu chuẩn cơ bản về công tác nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao ở BCHTW và nhân sự tối cao ở cấp Bộ chính trị và bốn vị trí chủ chốt của nhà nước. Trong tình hình Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đang phải vật lộn chống chọi vất vả với Lợi ích nhóm, với một bộ phận không nhỏ cán bộ cấp cao biến chất thoái hóa, có tham vọng quyền lực đồng thời cấu kết, tạo ra tham nhũng thì việc để tồn tại những lỗ hổng hiển nhiên như vấn đề đặt ra như trên là sựđe dọa nghiêm trọng với sự sống còn của Đảng , với các nguyên tắc căn bản của Đảng về xây dựng đội ngũ lãnh đạo tối cao ở cấp Cấp TW và các thiết chế lãnh đạo của Đại hội đại biểu toàn quốc – Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Một vấn đề hệ trọng sống còn như vậy không thể không được xem xét một cách kỹ lưỡng, thấu đáo, thận trọng và có những biện pháp điều chỉnh, thay đổi kịp thời.

2 bình luận tới “6723. Đoàn chủ Tịch Đại hội và Tiểu ban Nhân sự ĐH nên điều hành vấn đề nhân sự tại ĐH hiện nay thế nào?”

  1. […] 6723. Đoàn chủ Tịch Đại hội và Tiểu ban Nhân sự ĐH nên điều hành vấn đề … […]

  2. […] Hoàng, Đoàn chủ Tịch Đại hội và Tiểu ban Nhân sự ĐH nên điều hành vấn đề nhân …, Anh Ba Sàm, […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: