BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Posts Tagged ‘Lão Sơn’

2014. ĐƯỢC VÀ MẤT TRONG PHÂN CHIA BIÊN GIỚI TRUNG-VIỆT: CHỦ YẾU GIẢI MẬT ĐƯỢC VÀ MẤT LẦN NÀY!

Posted by adminbasam trên 04/09/2013

Trang mạng Trung Quốc Baidu.com  [i]

20.11.2009

Người dịch:  Quốc Thanh

Việt Nam từ ngày độc lập khỏi triều Tống Trung Quốc đến nay, đường biên giới đã từng trải qua mấy lần biến động.

Thời Tống, tù trưởng Nùng Trí Cao ở đất Quảng Nguyên Châu (nay là tỉnh Cao Bằng, Việt Nam) làm loạn, bị triều Tống dẹp.

Cuối Nguyên đầu Minh, Việt Nam thừa cơ Trung Quốc đang có nội loạn đã vượt qua biên giới hơn 200 dặm, chiếm Lộc Châu của Trung Quốc.

Vào giữa đời Minh, Việt Nam thừa cơ Trung Quốc rút quân khỏi Việt Nam còn chiếm cả Ninh Viễn Châu (nay là Lai Châu và vùng đất phía bắc Lai Châu của Việt Nam) thuộc Vân Nam, Trung Quốc.

Đọc tiếp »

Posted in Quan hệ Việt-Trung | Tagged: , , , | Chức năng bình luận bị tắt ở 2014. ĐƯỢC VÀ MẤT TRONG PHÂN CHIA BIÊN GIỚI TRUNG-VIỆT: CHỦ YẾU GIẢI MẬT ĐƯỢC VÀ MẤT LẦN NÀY!

 
%d bloggers like this: