BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

10.642. ĐẢNG CSVN KIÊN QUYẾT KHÔNG ĐỔI MỚI

Posted by adminbasam trên 01/11/2016

FB Nguyễn Quang A

1-11-2016

TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại HNTW 4. Nguồn: internet

TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại HNTW 4. Nguồn: internet

Có thể kết luận ngắn gọn như vậy từ Nghị Quyết TW 4 khóa 12 vừa do Tổng Bí thư ĐCSVN ký ngày 30-10-2016.

ĐCSVN không bao giờ công khai các buổi họp, hội nghị của mình để cho bàn dân thiên hạ thấy ai có ý kiến gì trong nội bộ đảng, như hầu hết các đảng chính trị hiện đại vẫn làm, cho nên có lẽ tiêu đề phải là “Đảng của ông Trọng… đổi mới” thì mới sát thực tế.

27 điểm mà ông Trọng đưa ra để nhận diện đảng viên nào của ĐCSVN:

1) suy thoái về

– tư tưởng chính trị (9 điểm);

– đạo đức, lối sống (9 điểm) và

2) “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” (9 điểm).

Không bàn đến suy thoái về đạo đức, lối sống của các đảng viên ĐCSVN ở đây, mà chỉ nhắc qua sự suy thoái tư tưởng chính trị và sự “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của họ (18 điểm).

Trong 18 điểm này có tổng cộng 9 điểm mà nội dung cơ bản là;

a) bất kể đảng viên nào không kiên định Mác-Lenin, tư tưởng HCM, nói, làm khác với cương lĩnh và đường lối của ĐCSVN đều là suy thoái về tư tưởng chính trị và “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”. Nó triệt tiêu sự tranh luận, việc nêu ý kiến khác bên trong ĐCSVN, tức là triệt tiêu mọi sự đổi mới trong đảng. Chỉ lý do duy nhất này sẽ dẫn đến ĐCSVN không có khả năng tự đổi mới mình, tức là dẫn đến cái chết của nó (các đảng viên nên quyết định chứ đừng để vài người đưa đảng của họ đến chỗ chết, chứ chẳng phải thế lực thù địch nào cả).

b) bất kể đảng viên nào của ĐCSVN mà có ý kiến khác với ý của ĐCSVN về kinh tế thị trường định hướng XHCN, về đất đai thuộc sở hữu toàn dân, về tam quyền phân lập, về Đảng phải kiểm soát quân đội và cảnh sát,…. đều là đều là suy thoái về tư tưởng chính trị và “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”.

Cũng chẳng lạ gì vì ông Trọng đã lên án những người ký Kiến nghị 72 (tức là những người có ý kiến rất khác với ĐCSVN về hai điểm a) và b) kể trên) là những người suy thoái, thoái hóa từ lâu rồi. Nhưng nay nó được nâng lên chính sách chính thống của ĐCSVN), đó là điều khủng khiếp. Các đảng viên ĐCSVN ký thư ngỏ 61 chắc chắn là những người suy thoái, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” như vậy. Các đảng viên ĐCSVN đang tích cực làm công tác “đảng vận” cùng các nhà hoạt động khác, một chủ trương công khai của nhiều tổ chức XHDS, chắc chắn bị ông Trọng coi là kẻ thù nguy hiểm nhất và toàn bộ Nghị quyết TW 4 này chỉ tiết lộ nỗi sợ hãi đó.

Ông Trọng có thành công với Nghị quyết này? KHÔNG là câu trả lời dứt khoát.
KHÔNG, vì nó tự diệt ĐCSVN như đã phân tích ở trên;

KHÔNG, vì nó chẳng ăn nhập gì với sự phát triển của đất nước mà chỉ cản trở;

KHÔNG, vì xét kỹ 27 điểm thì tất cả các đảng viên của ĐCSVN (kể cả ông Trọng) đã suy thoái từ lâu về tư tưởng chính trị, đã “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”.

KHÔNG, vì ông đã ký không biết bao nhiêu điều như vậy (điển hình là Quy định 47 QĐ/TW 1-11-2011 với 19 điều cấm đảng viên ĐCSVN) nhưng chẳng có kết quả gì.

KHÔNG, vì nó chẳng làm các tổ chức XHDS không tiến hành chính sách “đảng vận” công khai của mình (mà dễ nhất là chỉ nói đúng sự thật 100%)

5 phản hồi tới “10.642. ĐẢNG CSVN KIÊN QUYẾT KHÔNG ĐỔI MỚI”

  1. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/11/01/10-642-dang-csvn-kien-quyet-khong-doi-moi/ […]

  2. […] 10.642. ĐẢNG CSVN KIÊN QUYẾT KHÔNG ĐỔI MỚI […]

  3. […] Nguyễn Quang A☆(Ba Sàm) – Có thể kết luận ngắn gọn như vậy từ Nghị Quyết TW 4 khóa 12 vừa do […]

  4. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/11/01/10-642-dang-csvn-kien-quyet-khong-doi-moi/ […]

  5. ĐẢNG CSVN KIÊN QUYẾT KHÔNG ĐỔI MỚI | CHÂU XUÂN NGUYỄN said

    […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/11/01/10-642-dang-csvn-kien-quyet-khong-doi-moi/ […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: