BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

9508. Việt Nam và UNAA: Hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng bền vững của Úc, Việt Nam, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Posted by adminbasam trên 09/08/2016

Lê Thăng Long

22-7-2016

Hội thảo do Hiệp hội LHQ Úc tổ chức ngày 22 và 23-7-2016. Ảnh: Word Citizens

Hội thảo do Hiệp hội LHQ Úc tổ chức ngày 22 và 23-7-2016. Ảnh: Word Citizens

Kính thưa các quan chức, các vị khách quý, cùng tất cả quý vị,

Hôm nay, tôi có vinh dự được tham dự với quý vị trên tinh thần của Hiến chương Liên Hợp Quốc trong việc hướng tới sự đoàn kết và hợp tác vì thịnh vượng và hòa bình bền vững của Úc, Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Như quý vị đã biết, Việt Nam, một quốc gia nằm ở vị trí chiến lược quan trọng của khu vực Đông Nam Á, hiện đang gặp những thách thức lớn sau đây:

a/ Sự gia tăng nguy cơ không kiểm soát về ô nhiễm môi trường áp đặt trên người dân ở Việt Nam và Thế Giới.

b/ Tình hình bất ổn về an ninh khu vực và việc gìn giữ hòa bình ở Biển Đông Việt Nam.

c/ Vấn đề thúc đẩy và thực hiện một lộ trình dân chủ tốt nhất phù hợp cho Việt Nam và xu hướng toàn cầu, để đảm bảo quyền con người và cũng duy trì sự phát triển kinh tế xã hội bền vững cho Việt Nam.

Việt Nam đã đang trong quá trình chuyển đổi chậm chạp về thể chế kinh tế từ năm 1986 và đang tiếp cận gần với nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam, với chế độ toàn trị của 2 triệu thành viên, đang cai trị đất nước hơn 90 triệu người. Cả nước hiện đang đối mặt với những thách thức rất lớn, một số trong đó là khủng hoảng xã hội, bế tắc văn hóa, kinh tế trì trệ, phân hóa xã hội, bất ổn về chính trị và xã hội. Một phần lớn trong số này bị phát sinh không thể tránh khỏi do sự không hiệu quả của thể chế nhà nước.

Hầu hết các tổ chức liên kết của Liên Hợp Quốc đã có mặt tại Việt Nam trong 20 năm qua. Hiện nay, họ được điều phối trong một chương trình chung mang tên: Sáng kiến Một Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Mục tiêu là để tối ưu hóa chi phí và gia tăng hiệu quả. Chúng tôi hoan nghênh sáng kiến này và mong muốn Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tiếp tục thành công hơn nữa với sứ mệnh của mình ở Việt Nam.

Chúng tôi cũng thấy UNAA có một số ưu điểm tích cực cho Việt Nam để học hỏi, từ đó một sự hợp tác giữa hai bên sẽ mang lại lợi ích cho hai nước và khu vực Châu Á Thái Bình Dương trên 3 lĩnh vực chính: Bảo vệ môi trường, an ninh và hòa bình bền vững trong khu vực và phát triển dân chủ, văn minh và thịnh vượng. Chúng tôi đề xuất một số phương thức hợp tác chung như sau:

a/ Chia sẻ các kinh nghiệm của mô hình thành công của UNAA với Việt Nam để tạo ra một mô hình UNA-Việt Nam, để thúc đẩy và phát triển một lộ trình dân chủ phù hợp Việt Nam vì sự thịnh vượng và hòa bình bền vững.

b/ Hợp tác nhân đạo toàn diện giữa UNAA và UNAV về các mảng công nghệ, giáo dục, văn hóa, và chuyển đổi kinh tế.

c/ UNAA và UNAV trao đổi các quan chức và các thành viên trong các chương trình trao đổi văn hóa xã hội.

Nhân dịp Hội nghị UNAA NSW, và xin phép thay mặt cho phong trào dân chủ tại Việt Nam, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới tất cả các quý vị, các cá nhân, các tổ chức liên kết của UNAA đã gửi kiến nghị lên Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc yêu cầu việc thả hàng trăm tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Đặc biệt trong đó có ông Trần Huỳnh Duy Thức và Luật sư Nguyễn Văn Đài, những người đang phải chịu sự khổ nhục và tra tấn về tinh thần trong tù chỉ vì một nguyên nhân chính đó là tự do bày tỏ quan điểm tại Việt Nam.

Chúng tôi đang xúc tiến vận động cuộc trưng cầu dân ý các vấn đề về thể chế chính trị, bầu cử tự do, dân chủ đa thành phần dưới sự theo dõi và giám sát độc lập của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế độc lập.

Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau thuyết phục và hỗ trợ tất cả các bên của Việt Nam, Đảng Cộng sản và các lực lượng chính trị khác, hướng tới một lộ trình hợp tác hài hòa vì sự dân chủ hóa bền vững cho Việt Nam.

Trên tinh thần đó, tôi xin phép thay mặt nhân dân Việt Nam, phong trào dân chủ và tất cả những người yêu hòa bình, công bằng và an ninh được truyền tải những lời ước nguyện tốt đẹp nhất này đến tất cả các vị quan chức, các đại biểu và những người tham dự diễn đàn quốc tế này của UNAA NSW.

Cảm ơn quý vị rất nhiều, xin chúc tất cả quý vị và gia đình sức khỏe tốt, thành công và hạnh phúc!

Lê Thăng Long

Phong trào Dân chủ Việt Nam

Sydney, Australia, 22/07/2016

_____

Vietnam and UNAA:  cooperation for sustainable peace and prosperity of Australia, Vietnam, Asia – Pacific region

Dignitaries, Distinguished guests, Ladies and Gentlemen,

Today, I have honour to join with you in the spirit of United Nations Charter in working towards unity and cooperation for sustainable peace and prosperity of Australia, Vietnam, Asia – Pacific region.

As you already know, Vietnam, a country located at the important strategic position of Southeast Asia, now encounters major following challenges:

a / The increasing uncontrollable risk of  environmental pollution imposing on the people in Vietnam and the World.

b / The chaotic regional security and peacekeeping in East Sea Vietnam.

c / The issue of promoting and implementing a best democratic roadmap suitable for Vietnam and global trends, to ensure human rights and also maintain the sustainable social economic development for Vietnam.

Vietnam has been in the slow process of transformation of economic institutions since 1986 and is approaching closely to the market economy. However, the Vietnam Communist Party has, with totalitarianism of 2 million members, been ruling the country of more than 90 million people. The country is now facing enormous challenges, some of which are the social crisis, cultural deadlock, stagnant economic, social divisions, political and social instability. A large part of these is inevitably attributed from the institutional governance ineffectiveness.

Almost affiliate organizations of the UN have been present in Vietnam in the last 20 years. Currently they are coordinated in a joint program entitled: The One UN Initiative in Vietnam. The objective is to optimize costs and increase efficiency. We welcome this initiative and wish the UN in Vietnam continues further successes with her mission in VN.

We also see UNAA has some positive advantages for Vietnam to learn, from which a cooperation between two parties shall bring benefits to two countries and the Asia Pacific region on 3 key areas: Environmental protection, sustainable peace and security in the region, and developing democracy, civilization and prosperity. We propose some methods of joint cooperation as follows:

a / Sharing experiences of successful model of UNAA with Vietnam to create a model  UNA-Vietnam, to promote and develop a suitable Vietnam democratic roadmap for sustainable peace and prosperity.

b / Comprehensive humanitarian cooperation between UNAA and UNAV in terms of technology, education, culture, and economic transformation.

c / UNAA and UNAV exchange of dignitaries and members on social cultural exchange programs.

On the occasion of UNAA NSW Conference, and on behalf of the democracy movement in Vietnam, I would like to express my sincere thank to you all, the individuals, the affiliate organizations of UNAA who have sent petitions to the UN Human Rights Commission to request the release of hundreds of  prisoners of conscience in Vietnam. In particular, Mr Tran Huynh Duy Thuc, and Lawyer Nguyen Van Dai who are suffering humiliation and mental torture in prison for only one main cause which is freedom of expression in Vietnam.

We are working on the referendum on the issues of political institutions, free elections, democratic multi-component under independent observation and supervision of the UN and international organizations.

Now, let’s together help educate and support the all parties of Vietnam, the Communist Party and other political forces,  towards an agreeable roadmap for sustainable democratization for Vietnam.

In this spirit, I would on behalf of the Vietnamese people, democratic movement and all people loving peace, fairness and security convey the best wishes to all dignitaries, delegates and participants in this international forum of the UNAA NSW.

Thank you very much, wishing all of you and your family good health, success and happiness!

Le Thang Long  

Vietnam Democratic Movement

Sydney, Australia, 22/07/2016

4 phản hồi to “9508. Việt Nam và UNAA: Hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng bền vững của Úc, Việt Nam, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”

  1. […] 9508. Việt Nam và UNAA: Hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng bền vững của Úc, Vi… […]

  2. […] 9508. Việt Nam và UNAA: Hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng bền vững của Úc, Vi… 09/08/2016 […]

  3. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/08/09/9508-viet-nam-va-unaa-hop-tac-vi-hoa-binh-va-thinh-vuong-b… Posted by adminbasam on 09/08/2016 […]

  4. […] https://anhbasam.wordpress.com/2016/08/09/9508-viet-nam-va-unaa-hop-tac-vi-hoa-binh-va-thinh-vuong-b… Posted by adminbasam on 09/08/2016 […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: