BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6490. Đại hội đảng 12 cần chọn giải pháp khả thi nào để cứu nước và phát triển đất nước?

Posted by adminbasam trên 11/01/2016

BĐLB VOA

Thiện Ý

10-1-2016

Cần xác tín rằng:

 1.- Chủ nghĩa cộng sản và các chế độ cộng sản trong đó có chế độ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đã ở “Giờ thứ 25”, sự tiêu vong đã là một tất yếu, và thời gian kết thúc sẽ chẳng còn bao lâu nữa.

 2.- Chủ nghĩa quốc gia và công cuộc đấu tranh cho lý tưởng tự do, dân chủ mà người Việt quốc theo đuổi trong nhiều thập niên qua là chính nghĩa tất thắng, chiến thắng sau cùng khẳng định “chính quốc” tất thắng “tà cộng” sẽ đến nay mai.

Vì vậy, Đảng CSVN, thông qua Đại hội 12 sẽ họp từ 21 đến 28 tháng 1 năm 2016 tới đây, cần chọn lựa dứt khoát một giải pháp khả thi để cứu nước và phát triển toàn diện đất nước. Giải pháp khả thi đó là gì?

Theo chúng tôi, Đảng CSVN chỉ có thể chọn lựa một trong hai cách: Một là đảng CSVN biết thức thời chủ động kết thúc tiến trình chuyển đổi hòa bình từ “độc tài, độc đảng, toàn trị” qua “dân chủ, đa đảng, pháp trị” theo chiều hướng dân chủ hóa và kinh tế thị trường tự do hóa, phù hợp với ý nguyện của toàn dân. Hai là để sức mạnh quần chúng nhân dân vùng lên kết thúc quá trình chuyển thể khi tình hình thực tế phát triển đến biên độ “tức nước vỡ bờ”.

Sự lựa chọn cách thứ nhất sẽ là sự lựa chọn khôn ngoan, đáp ứng được mong muốn của toàn dân, vừa có lợi cho Đất nước, vừa có lợi cho chính đảng CSVN. Nếu đảng CSVN chọn cách chuyển đổi này, sẽ là giải pháp khả thi để cứu nước và phát triển toàn diện đất nước.

Có lợi cho đảng CSVN, vì chế độ độc tài toàn trị dù bị tiêu vong, nhưng Đảng CSVN hiện nay vẫn có cơ hội tồn tại cùng với các chính đảng khác sinh hoạt bình đẳng, hợp pháp để giành quyền lãnh đạo đất nước trong một chế độ dân chủ pháp trị, đa đảng.Thực tế, đảng CSVN vẫn có nhiều thuận lợi hơn các chính đảng khác, nhờ thế lực và kinh nghiệm sẵn có sau nhiều năm cầm quyền độc tôn, để nắm quyền trở lại. Đồng thời, sẽ tránh được những hậu quả tai hại, bi thảm cho nhân dân, cho đất nước và cho chính đảng CSVN.

Một giả định thực tế, nếu chọn cách chuyển đổi này, khởi đi từ Đại hội 12 , thì đảng CSVN có thể chủ động thực hiện cách thức kết thúc tiến trình chuyển đổi hòa bình êm dịu trên hai bình diện pháp lý và thực tế.

Chuyển đổi trên bình diện pháp lý: Đại hội 12 của đảng CSVN sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua một với nội dung đưa ra một tiến trình chuyển đổi đại để như sau:

 1.- Quốc hội, căn cứ trên “Nghị quyết chuyển đổi” của đảng CSVN, thảo luận và thông qua lịch trình tu chỉnh Hiến pháp hiện hành và điều chỉnh hệ thống pháp luật sao cho phù hợp với chế độ dân chủ pháp trị, đa đảng.

Theo hướng này, để duy trì ổn định trên bình diện pháp lý, chỉ cần sửa đổi những điều khoản căn bản của Hiến pháp liên quan đến danh hiệu chế độ chính trị (Điều 1 và 2 ) và vai trò các chính đảng trong chế độ chính trị dân chủ pháp trị, đa đảng (Điều 4). Còn lại các điều khoản khác vẫn duy trì, chỉ sửa đổi hay bãi bỏ các điều khoản nào không còn phù hợp với chế độ chính trị dân chủ pháp trị,đa đảng.

Thí dụ:

 – Làm luật tu chỉnh hoặc luật mới thay thế những luật lệ trái với Hiến pháp dân chủ pháp trị, đa đảng, mới được hình thành từ Hiến pháp hiện hành được sửa đổi.(Luật Đất Đai, Nhà đất, Luật Hình, Luật Hộ…)

 – Làm “Luật chính đảng” để cho phép các chính đảng được thành lập và tham gia sinh hoạt chính trị hợp pháp.

 – Làm “Luật ứng cử và bầu cử” vào các chức vụ dân cử để thực thị Hiến pháp dân chủ pháp trị,đa đảng,cho phép mọi cá nhân công dân và đại diện các tổ chức chính đảng có thể tham gia hợp pháp trong các cuộc tranh cử và bầu cử tự do vào các chức vụ dân cử các cấp, các ngành trên cả nước.

 – Làm “Luật hòa giải dân tộc”, như nước Cộng hòa Nam Phi đã làm sau khi kết thúc thắng lợi vào đầu thập niên 90, cuộc chiến tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc giữa thiểu số người da trắng thống trị trên tuyệt đại đa số người da đen bị trị.

Luật này sẽ áp dụng nguyên tắc bất hồi tố của luật pháp nhằm miễn tố chung cho những hành động vi phạm luật pháp quốc nội hay quốc tế của cá nhân hay tập thể xẩy ra trước ngày ban hành “Luật hòa giải dân tộc ở cả hai phía Việt cộng cũng như Việt quốc.

Luật này nhằm hóa giải hận thù quá khứ, ngăn ngừa mọi hành vi phục thù chính trị dưới bất cứ hình thức nào, tạo sự hòa giải những mâu thuẫn trong lòng dân tộc, duy trì ổn định chính trị, xã hội để có điều kiện thuận lợi kiện toàn chế độ chính trị dân chủ pháp trị, đa đảng mới hình thành; tạo tiền đề đoàn kết thống nhất được toàn lực quốc gia để xây dựng, củng cố, phát triển toàn diện Đất nước, tạo thế và lực chống ngoại xâm hữu hiệu, bảo vệ Tổ quốc.

2.- Chính phủ, cơ quan hành pháp đương nhiệm, chiếu nhiệm vụ qui định của Hiến pháp sửa đổi, bằng các văn bản lập qui dưới luật, để điều chỉnh theo các luật lệ đã được Quốc Hội sửa đổi một cách phù hợp với thời gian, không gian và tiến trình hoạt động bình thường của guồng máy công quyền quốc gia, để tránh mọi sự xáo trộn, bất ổn chính trị và xã hội, bất lợi cho đại cuộc.

Thí dụ như “Luật ứng cử và bầu cử” Quốc hội hay Hội đồng nhân dân các cấp sẽ được áp dụng trong nhiệm kỳ sắp tới. Nhưng các luật hủy bỏ hoặc thay thế những luật lệ trái với Hiến pháp dân chủ pháp trị, đa đảng, hay “Luật chính đảng”, “Luật hòa giải dân tộc” thì cần có hiệu lực tức thời sau khi ban hành để chứng tỏ thiện chí của đảng CSVN và nhà cầm quyền đương thời muốn thực hiện sự chuyển đổi hòa bình từ “chế độ độc tài, độc đảng” qua “chế độ dân chủ, đa đảng”. Đồng thời giúp cho các cá nhân cũng như các chính đảng thuộc mọi khuynh hướng chính trị khác, có thời gian củng cố, phát triển tổ chức và sinh hoạt, chuẩn bị tham gia ứng cử vào các cơ quan dân cử của cả nước (Quốc hội, Chủ tịch nước hay Tổng Thống, nếu Hiến pháp tu chính là người đứng đầu hành pháp, do dân trực tiếp bầu cử trong các cuộc phổ thông bầu phiếu, thay vì do Quốc hội bầu cử như Hiến pháp hiện hành…) và địa phương (như Hội đồng nhân dân các cấp…).

Chuyển đổi trên bình diện thực tế:

 1.-Mọi cơ cấu tổ chức và nhân sự điều hành chính quyền các ngành, các cấp từ trung ương đến địa phương trên cả nước vẫn duy trì nguyên trạng và hoạt động bình thường.

Sự sửa đối Hiến pháp, sửa đổi luật lệ do Quốc hội đương nhiệm hay các văn bản lập qui dưới luật do Chính phủ đương nhiệm ban hành để điều chỉnh theo sự sửa đổi Hiến pháp và luật lệ của Quốc hội, cần được các cấp, các ngành thực thi nghiêm túc, đồng bộ trên cả nước theo một tiến trình thời gian phù hợp để tránh xáo trộn.

Nếu giả định đảng CSVN chấp nhận chủ động thực hiện cách thức chuyển đổi hòa bình trên đây, từ sau Đại hội 12, Việt Nam sẽ có Quốc hội mới, chính phủ mới hình thành từ Quốc hội Khóa tới dự trù bầu cử vào tháng 5-2016 tới đây và bắt đầu hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp hiện hành sau khi được Quốc hội đương nhiệm sửa đổi theo hướng dân chủ pháp trị, đa đảng.

 2.-Nếu đảng CSVN chủ động thực hiện thì phải có những dấu hiệu chứng tỏ thực tâm bằng các hành động cụ thể thực tế tương tự như chế độ độc tài quân phiệt Miến Điện đã làm và đã thành công

Thí dụ, song song với việc sửa đổi Hiến pháp, luật pháp theo hướng dân chủ pháp trị, đa đảng, nhà cầm quyền CSVN sẽ phải có hành động cụ thể thực tế như: Thả hết các thù nhân chính trị đang bị cầm tù (như Cuba đã và đang làm sau khi tái lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ), chấm dứt mọi hành động theo dõi, trấn áp các nhà bất đồng chính kiến, tìm cách đối thoại với họ và để cho mọi cá nhân công dân cũng như các chính đảng bao lâu nay bị coi là hoạt động bất hợp pháp, thì cần tiến tới hợp pháp hóa tạo điều kiện cho các cá nhân và chính đảng này hoạt động công khai, hợp pháp, có thời gian chuẩn bị đưa người ra tranh cử vào các cơ quan dân cử các cấp trong tương lai, cho thành lập công đoàn độc lập và các tổ chức xã hội dân sự…

Tựu chung, như vậy là giải pháp khả thi để cứu nước và phát triển toàn diện Đất nước thì đã có, Bây giờ chỉ còn vấn đề là đảng CSVN có tự nguyện tự giác chấp nhận thực hiện giải pháp đó hay không; hoặc để sức mạnh của quần chúng nhân dân buộc đảng CSVN phải làm theo ý nguyện của nhân dân.

Tất cả nay chỉ còn là vấn đề thời gian, tùy thuộc vào sự lựa chọn khôn ngoan của những người lãnh đạo đảng CSVN có trách nhiệm. Vì hơn ai hết, những người CSVN, hẳn phải biết đến luận điểm Mác-xít này: “Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh” và rằng “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, có giá trị như một qui luật mà ý chí chủ quan của đảng CSVN không thể cưỡng lại được.

Chúng ta cần chờ thêm thời gian không lâu nữa đâu, để hội đủ các điều kiện cần và đủ, về chủ quan (Việt cộng) và khách quan (trong nước và quốc tế) để cách chuyển đổi giả định “chế độ độc tài, độc đảng” qua chế độ “Dân chủ đa đảng” trong hiện tại, sớm trở thành sự thật trong tương lai không xa tại Việt Nam.

3 bình luận trước “6490. Đại hội đảng 12 cần chọn giải pháp khả thi nào để cứu nước và phát triển đất nước?”

  1. […] 6490. Đại hội đảng 12 cần chọn giải pháp khả thi nào để cứu nước và phát… […]

  2. […] […]

  3. […] khả thi nào để cứu nước và phát triển đất nước?, VOA, 10/01/2016. Repris sur Anh Ba Sàm, […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: