BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

6455. Chỉ thị Bộ Chính trị về bầu cử Quốc hội khóa 2016-2021

Posted by adminbasam trên 09/01/2016

Nguyễn Khắc Mai

9-1-2016

1.- Chỉ thị này gởi Bộ chính trị về chủ đề nêu trên.

2.- Căn cứ vào đâu có chỉ thị xuôi này (Chỉ thị ngược là từ “đầy tớ” đến ông chủ, chỉ thị xuôi là từ ông chủ đến người giúp việc)

a.- Căn cứ thứ nhất: 150 năm trước F. Ang ghen từng có chỉ thị: “Phải chấm dứt ngay một tình hình tế nhị. Cớ sao các đảng viên, thường thay cho coi các quan chức của đảng là đầy tớ để bảo ban, phê bình, lại quay ra coi họ là đám quan- liêu- không- bao giờ- mắc- sai lầm”.

Chú ý Ang ghen chỉ gọi quan chức (fonctionnaire,officer) không gọi là lãnh đạo. Vì họ là người được trả lương để làm việc chuyên nghiệp của đảng. Hệ thống các đảng “cộng sản” đã biến thái, những người lãnh đạo cộng sản đã tha hóa thành triều đình phong kiến. Trong các đảng của xã hội tư sản hầu như không có hiện tượng này, thủ lĩnh các đảng phải tỏ ra dân chủ bình đẳng, nếu không sẽ bị chỉ trích và gạt bỏ. (Nhân cách tư sản chủ yếu là nhân cách người của văn minh công nghiệp và đô thị, khác với cộng sản là bản chất lãnh chúa phong kiến và nông dân). Trong chỉ thị này, Ang ghen đòi phải có tinh thần và cơ chế dân chủ, bình đẳng trong đảng! Phải lập lại quyền bảo ban, phê bình của đảng viên với đám quan chức của mình!

b.- Căn cứ thứ hai: Nội dung quan trọng của điều 4 Hiến Pháp 2013 khẳng định “đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Do không hề có một đạo luật nào quy định rõ thế nào là nội dung, phương thức, chủ thể nào trong đảng có quyền lãnh đạo…, nên không những Bộ Chính trị, BCHTW có quyền ấy, mà bất cứ người đảng viên nào cũng có quyền ấy!

Vì thế, một đảng viên thường như tôi có quyền thực hiện cái đạo lý như Ang ghen nêu lên, mà cũng có quyền chỉ thị về những nội dung và phương thức “lãnh đạo nhà nước” của đảng. Không có điều lệ nào và điều luật nào chỉ quy định BCH, BCT mới là đảng, mà đảng viên không phải là đảng!

3.- Căn cứ những điều thiếu sót và không chính xác trong văn bản chỉ thị về sự lãnh đạo của đảng đối với cuộc bầu cử Quốc hôi khóa 2016-2020, nay cần bổ sung bổ khuyết một số vấn đề cơ bản và then chốt về cuộc bầu cử Quốc hội khóa mới:

Thứ nhất: Chỉ thị của Bộ chính trị do TBT Nguyễn Phú Trọng ký ngày 4-1-2016 chưa hình dung rõ mục tiêu, nghĩa vụ và nhiêm vụ quan trọng của Quốc hội khóa này là gì. Đây mới là điều cần thiết nhất. Vì từ đây mới định rõ tiêu chuẩn, tư cách người ứng cử và phương thức dân chủ công bằng công khai cho một cuộc bầu cử văn minh, đạo đức, của Quốc Hội khóa mới.

Quốc hội này là Quốc hội chấn hưng Đất nước, có năng lực loại bỏ những hư hỏng cũ kỹ, sai lầm, khuyết tật của giai đoạn vừa qua, thực hiên có hiệu quả cải cách thể chế, điều chỉnh mô hình tăng trưởng và phát triển, chấn chỉnh chính sách đối nội, xây dựng nền chính trị dân chủ, đa nguyên, đoàn kết và phát huy mọi lực lương chính trị, xã hội, hóa giải hận thù do cuộc chiến huynh đệ tương tàn mà di chứng vẫn rất nặng nề… Nó có quyền tiếp nhận những điều đúng nếu có của “cương lĩnh” và có quyền bác bỏ những sai lầm và mơ hồ của cương lĩnh, điều chỉnh hữu hiệu đường lối đối ngoại, ưu tiên cho những quyết sách nhằm thoát khỏi sự lệ thuộc đại Hán bá quyền, đế quốc mang màu sắc Trung Hoa, thực hiện có hiệu quả việc tăng cường các quan hệ chiến lược với khu vực và quốc tế. Nhằm tạo ra một nội lực mới để xây dựng và phát triển Đất Nước, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biên cương và hải đảo, kiến tạo một thời kỳ mới theo tư tưởng: Hòa bình-Thống nhất-Độc lâp-Dân quyền-Dung hợp- Phát triển và Hạnh phúc.

Rõ ràng Đất Nước đang đứng trước những ưu tiên: a/có đối sách đúng đắn để thoát Trung, kiến tạo những quan hệ quốc tế chiến lược hữu hiệu. b/Hình thành nhà nước pháp quyền đa nguyên dân chủ, dân quyền thoát bỏ mô hình xô viết toàn trị lỗi thời. c/Cải cách kinh tế, văn hóa, giáo dục, sớm thoát khỏi tình trạng tụt hậu kéo dài.

Thứ hai: Từ mục tiêu cụ thể ấy mà hình thành một Quốc Hội chuyên trách, chất lượng, trách nhiệm cao, tinh gọn, thật sự là cơ quan Lập pháp có đủ quyền hạn và năng lực kiến tạo, điều tiết, giám sát mọi hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối nội và đối ngoại. Chỉ cần 300 nghị sĩ chuyên nghiệp, giành toàn năng lực cho hoạt động nghị trường, có tư duy chiến lược, có đạo đức và ý chí mạnh, mới mong sớm thoát nhanh ra khỏi tình trạng tắc tị như hiện nay. Quốc hội mới sẽ phải thông qua một luật tổ chức và hoạt động Quốc hội mới, tạo điều kiện, tạo cơ chế cho sự hình thành một Quốc hội chuyên trách, Dân chủ, Văn minh, hữu hiệu.

Thứ ba: Đã vào Quốc hội thì phải có ý chí về quyền lực chính trị, dám đấu tranh chống lại hư hỏng cũ kỹ, đấu tranh cho dân chủ dân quyền, tôn trọng đa nguyên, thượng tôn pháp luật, thượng tôn quyền tối thượng của dân…Cứ như cách nói của chỉ thị 4-1 loại bỏ kẻ có tham vọng quyền lực vừa ngô nghê vừa tiêu cực, hạ sách. Vì thế cần quy định rõ mở rộng ứng cử, kêu gọi người tài đức ra đảm nhận việc nước. Không cơ cấu nghị gật, loại bỏ những người làm việc nghiệp dư, đã vào Quốc hội thì thôi không kinh doanh, không làm quan chức kể cả quan chức đảng, mặt trận hay đoàn thể. Đã chuyên trách ăn lương đảng, mặt trận, đoàn thể thì hãy toàn tâm toàn ý lo công việc đảng, mặt trận đoàn thể, không bắt cá hai tay, không cỡi một lúc trên hai con trâu.

Những ứng cử viên phải có nhân thân xã hội giám sát được, phải ra mắt cử tri, nhất thiết phải có chương trình tranh cử, thể hiện tư duy chiến lược, nếu đại diện cho một khuynh hướng chính trị phải nói rõ lập trường của nhóm mình… Không giới thiệu và không bầu cho những người không chuyên trách, những người không có chương trình tranh cử.

Thứ tư: Phải tạo điều kiện cho cuộc tranh cử, tổ chức khu vực công khai, tự do cho ứng cử viên trình bày lập trường quan điểm. Phải tôn trọng và tạo ra diễn đàn cho những nhóm tranh cử khác nhau, nhóm về môi trường, nhóm về xã hội, nhóm cho phát triển tam nông, nhóm công nhân… Khi chưa có luật đa đảng phải tạo điều kiện cho các nhóm xã hội khác nhau hoạt động tranh cử. Mời gọi người Việt ở nước ngoài vẫn giữ quốc tịch VN về tham gia bầu cử Quốc hội.

Thứ năm: Cần giải thích đúng câu: “Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực…, người đứng đầu cơ quan tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng”. Hoan nghênh nội dung này, vì đây là một thú nhận và thái dộ có trách nhiệm của Bộ chính trị. Như thế toàn bộ Ban chấp hành TƯ khóa XI là những người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã gây ra vô vàn tham nhũng, lãng phí làm thiệt hại cho Đất Nước, kỳ này tôi nhất trí phải loại họ ra khỏi cuộc bầu cử này. Hoan nghênh Bộ Chính trị đã xác lập được một tiêu chí để loại bỏ những kẻ vô trách nhiệm. Với tiêu chí này, nếu các ban bầu cử không nghiêm túc thực hiện thì cứ coi như chỉ thị 4-1 chỉ là “nói zậy mà không phải zậy”.

Cần nói rõ thêm là những người đứng đầu của đảng một tổ chức chính trị lớn nhất nước, đã đưa ra đường lối, chỉ đạo thi hành đường lối ấy với những chủ trương, chính sách và với đội ngũ “một bầy sâu”, “cái gì cũng ăn” đưa tham nhũng trở thành quốc nạn, gây lãng phí nghiêm trong sức Nước, sức Dân, lãng phí cả tài nguyên, đồng vốn, sức lao động, trước hết là của công-nông-trí thức. Nghiêm trọng hơn nữa là lãng phí thời gian của Dân tộc, đã đẩy lùi sự phát triển, khiến Đất nước ngày một tụt hậu xa, mà với thể chế này không biết đến bao giờ mới khắc phục được! Phải loại bỏ không giới thiệu, không cho phép ứng cử, cố nhiên là không bầu cho bất cứ thành viên nào của BCHTW của đảng khóa XI. Nếu họ có chút lương tri thì phải thống nhất với chỉ thị 4-1 mà TBT vừa ký.

Thứ sáu: Tôi tán thành câu này trong chỉ thị 4-1: “tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luât, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của toàn dân”. Tôi lưu ý, ngày hội nào cũng cần có những anh hề, cho thêm phần vui vẻ, nhưng không được biến thành trò hề.

Hà nội ngày 9-1-2016

(Ngày kỷ niệm cuộc đấu tranh của HSSV Sài gòn, Huế, Hà nội 9-1-1950)

Nguyễn Khắc Mai (người từng tham gia cuộc đấu tranh ở Huế) đã ký.

Nơi nhận:     a/Đảng:bandoc-dcsvn@gmail.com

b/Chính phủ :thongtinchinhphu@chinhphu.vn

c/Quốc Hội: webmaster@google.gov.vn

d/VNTTX, các báo đài và các trang mạng xã hội, để giới thiệu toàn văn, đưa tin và bình luận.

3 bình luận tới “6455. Chỉ thị Bộ Chính trị về bầu cử Quốc hội khóa 2016-2021”

  1. […] 6455. Chỉ thị Bộ Chính trị về bầu cử Quốc hội khóa 2016-2021 […]

  2. […] Khắc Mai (Ba Sàm) – Cần nói rõ thêm là những người đứng đầu của đảng một tổ chức […]

  3. […] Nguyễn Khắc Mai Posted by adminbasam on 09/01/2016 9-1-2016 Basamnews […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: