BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1773. Không thể “khoác áo” dân chủ để kích động, gây rối

Posted by adminbasam trên 17/05/2013

“… chúng tôi cho rằng “Tuyên bố của công dân tự do” hay “Nhóm kiến nghị 72” và những kẻ đang rêu rao dân chủ, nhân quyền thực chất là họ đang đánh tráo khái niệm dân chủ và ngụy tạo dân chủ. Đây là hành động “tự diễn biến” gây tác động tiêu cực trong đời sống xã hội.”

Hà Nội mới

Thứ Năm 06:11 16/05/2013

(HNM) – Thời gian gần đây, lợi dụng dân chủ trong việc lấy ý kiến của toàn dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nhiều nhóm người tự xưng danh những nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền đã đưa ra những luận điệu phản động, xuyên tạc sự thật, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; thiết lập chế độ tam quyền phân lập, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, xóa bỏ chế độ sở hữu toàn dân về đất đai… 

Nhiều tài liệu phản động được những nhóm người này phát tán qua blog và một số trang mạng xã hội đã, đang làm “ô nhiễm” đời sống xã hội. Chúng tôi cho rằng, đây là những thủ đoạn kích động hết sức nguy hiểm nằm trong âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đằng sau những luận điệu ngụy tạo, đánh tráo khái niệm của các nhóm người tự cho mình là nhà dân chủ, đấu tranh đòi nhân quyền thực chất là gì? Có thể nói trắng ra rằng, điều mà những người này muốn chính là xoay chuyển, sắp đặt lại thể chế chính trị hiện hành theo một khuôn mẫu có lợi cho chính bản thân họ. Và thực tế cho thấy hành động của những con người tự nhận là “công dân tự do” ấy không xuất phát từ tinh thần dân chủ, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội dân chủ mà chỉ để thỏa mãn những mục tiêu cá nhân, thậm chí chỉ để đánh bóng tên tuổi.

Nói tới dân chủ, trước hết cần đề cập đến những khái niệm cơ bản nhất. Dân chủ là gì? Hầu hết các nghiên cứu đều cho rằng người Hy Lạp cổ là chủ nhân sáng tạo nền dân chủ và các thiết chế dân chủ xét từ cả phương diện lý luận và thực tiễn. Song căn cứ vào chế độ chính trị, các giá trị văn hóa, truyền thống, tính cách dân tộc, định hướng phát triển… của từng quốc gia, sẽ có cách tiếp cận và những định nghĩa khác nhau về dân chủ. Tựu trung, xét về bản chất, dân chủ là quyền tự do cá nhân, là sự tôn trọng từng cá nhân con người như một thành viên bình đẳng trong xã hội, được lắng nghe và được thể hiện quan điểm, là quyền được tham gia các hoạt động của đời sống chính trị, xã hội của đất nước, tham gia quản lý xã hội và xây dựng các quyết sách thông qua các cơ chế khác nhau trên cơ sở đồng thuận xã hội. Dân chủ là “môi trường”, là động lực cho sự năng động, tính tự chủ và tinh thần sáng tạo của từng cá nhân trong cộng đồng… Vậy, có thể thấy rằng, dân chủ là một giá trị phổ biến, có tính toàn cầu nhưng dân chủ và quyền con người còn là một giá trị lịch sử, gắn với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, mỗi khu vực trên thế giới.

Cũng như nhiều nước trên thế giới, Việt Nam có đặc điểm riêng về lịch sử, văn hóa và trình độ phát triển nên đương nhiên có quan niệm và tiêu chí về dân chủ, nhân quyền của riêng mình. Theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân chủ được diễn đạt qua hai mệnh đề: “dân là chủ” và “dân làm chủ”. Dân là chủ nói đến vị thế của nhân dân. Dân làm chủ đề cập đến năng lực và trách nhiệm của nhân dân. Hai mệnh đề này thể hiện vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của nhân dân. Người nói: “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là Nhà nước do nhân dân làm chủ”; “Chế độ ta là chế độ dân chủ. Tức là nhân dân làm chủ”; “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”. Dân chủ thể hiện ở việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong việc xây dựng nền dân chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chú trọng xây dựng Đảng với tư cách là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo toàn xã hội; xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân; xây dựng mặt trận với vai trò liên minh chính trị tự nguyện của tất cả các tổ chức chính trị xã hội vì mục tiêu chung là sự phát triển của đất nước; xây dựng các tổ chức chính trị xã hội rộng rãi khác của nhân dân… Đảng là hạt nhân chính trị của toàn xã hội, là nhân tố tiên quyết để bảo đảm tính dân chủ của xã hội. Thực hành dân chủ rộng rãi theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực tế trong tiến trình cách mạng của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội… Đấy chính là những thành tựu dân chủ, nhân quyền cơ bản nhất mà nhân dân Việt Nam đã giành được. Không ai có thể phủ nhận điều đó. Nhưng cũng có một thực tế là, một thời gian dài đất nước rơi vào hoàn cảnh chiến tranh, cộng với việc áp dụng một cách máy móc mô hình tổ chức bộ máy nhà nước của một số nước XHCN khác đã tạo ra một xã hội trì trệ, chậm phát triển, một bộ máy hành chính cồng kềnh, quan liêu, xa rời nhân dân. Tình trạng mất dân chủ, dân chủ hình thức, vi phạm dân chủ đã xảy ra, địa vị làm chủ của người dân chưa được quan tâm đúng mức… Tuy nhiên, với đường lối đổi mới được thực hiện từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986, Việt Nam đã từng bước dân chủ hóa mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội. Đây là một cuộc cách mạng sâu rộng trong toàn xã hội để thực hiện các mục tiêu dân chủ và hiện thực hóa các giá trị dân chủ vào cuộc sống.

Dân chủ chính là điều kiện trực tiếp mang lại tự do cho con người. Việt Nam đang thực hiện tiến trình dân chủ hóa với mục tiêu con người được phát triển toàn diện và thực sự làm chủ xã hội. Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều quyết sách bảo đảm thực thi các giá trị dân chủ, các quyền dân chủ tiến bộ vào cuộc sống, làm cho nó trở thành hiện thực trực tiếp và phổ biến trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2001), Đảng ta đã tiếp tục khẳng định: Dân chủ XHCN là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm… Xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” là ý chí của Đảng cũng là nguyện vọng của nhân dân ta. Đảng, Nhà nước và đại đa số người dân Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu để khát vọng lớn lao ấy trở thành hiện thực. Dân chủ hóa là một tiến trình, chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận về dân chủ, nhân quyền và cũng xác định rõ ràng rằng phía trước còn nhiều việc phải làm để dân chủ thực sự là động lực phát triển.

Một vấn đề nữa, nhìn từ thực tế các cuộc “cách mạng dân chủ” theo kiểu mẫu của phương Tây đã và đang diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới, chúng ta có thể nhận thấy rằng sau những chiếc “bánh vẽ” đầy màu sắc của “cách mạng nhung”, “cách mạng cam”, “cách mạng hoa nhài”… tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của nhiều quốc gia, nơi đã xảy ra các cuộc cách mạng ấy vẫn còn nhiều bất ổn. Suy thoái, xung đột quyền lực, sắc tộc, đảng phái vẫn chưa được giải quyết và cuộc sống của những người xuống đường theo sự mời gọi hấp dẫn của những “sắc màu” ngày càng trở nên khó khăn hơn. Dân chủ với nghèo đói và bất ổn là những khái niệm không thể tương hợp, dân chủ không thể đến với những nơi mà đói nghèo, bất ổn đang ngự trị. Trên thực tế, những cuộc bạo loạn, lật đổ mang tên “cách mạng sắc màu” ấy không phải là những cuộc cách mạng mà chỉ là những cuộc lật đổ để thay chính quyền hiện hữu bằng một chính quyền thân phương Tây hơn mà thôi. Những cuộc chiến huynh đệ tương tàn, cái giá phải trả cho “bánh vẽ dân chủ” tiếp tục đeo bám người dân và để lại hệ lụy thế nào cho đời sống xã hội thì câu trả lời đã quá rõ.

Từ những vấn đề nêu trên, chúng tôi cho rằng “Tuyên bố của công dân tự do” hay “nhóm kiến nghị 72” và những kẻ đang rêu rao dân chủ, nhân quyền thực chất là họ đang đánh tráo khái niệm dân chủ và ngụy tạo dân chủ. Đây là hành động “tự diễn biến” gây tác động tiêu cực trong đời sống xã hội. Những người “khoác áo” dân chủ này không lẽ không biết các thế lực thù địch đang đẩy mạnh các hoạt động phá hoại với những chiêu bài thâm độc của “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá tiến trình phát triển của dân tộc? Họ biết rất rõ điều đó! Chúng tôi nghĩ rằng họ hiểu hơn ai hết dân chủ thật sự là gì, tiến trình dân chủ hóa gắn với việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN tại Việt Nam đang được thực hiện ra sao. Và chắc chắn họ cũng hiểu rằng sự bất ổn xã hội sẽ gây ra những hệ lụy đau đớn thế nào với một quốc gia, một dân tộc. Vậy vì sao họ lại nhân danh dân chủ để đưa ra những luận điệu sai trái, kích động nhân dân? Câu trả lời đã quá rõ và có lẽ không phải bàn thêm.

Trí Dũng
Nguồn: báo Hà Nội mới

181 bình luận tới “1773. Không thể “khoác áo” dân chủ để kích động, gây rối”

 1. Ẩn danh said

  “thế lực thù địch” thì có tên tuổi, địa chỉ đàng hoàng, còn Trí Dũng là thằng nào, có phải “dư luận viên” không? Lấy bút danh Trí Dũng mà không biết xấu hổ. Cứ trưng tên thật, địa chỉ ra cho mọi người biết. Sao viết trên báo đảng mà cứ phải giấu mặt thế? Có dám về nhà khoe với vợ con, bạn bè, cha mẹ là đã viết bài này lấy bút danh là “Trí Dũng” không? Chắc khong dám khoe. Khoe thì có khi lại bị chính người thân rủa xả cho í chứ.

 2. […]   Báo Hà Nội Mới online ngày thứ năm, 16-5-2013, có bài Không thể “khoác áo” dân chủ để kích động, gây rốicủa một tác giả lấy tên là Trí Dũng, đã tấn công trực tiếp vào nhóm Kiến […]

 3. […] Hà Nội Mới online ngày thứ năm, 16-5-2013, có bài Không thể “khoác áo” dân chủ để kích động, gây rối của một tác giả lấy tên là Trí Dũng, đã tấn công trực tiếp vào nhóm Kiến […]

 4. Dân chủ là gì ? ngu không biết thì tao nhắc lại cho thằng "trí dũng" câu nói của ông Hồ cho mày nghe đây này:“Dân chủ là để cho dân mở mồm ra said

  “Đối lập với báo chí tự do là báo chí bị kiểm duyệt. Báo chí bị kiểm duyệt là “con quái vật được văn minh hóa, cái quái thai được tắm nước hoa“. Karl Marx
  “Mãi tới bây giờ chưa có một người Việt Nam nào được phép xuất bản một tờ báo nào cả. Tôi gọi báo là một tờ báo về chính trị, về kinh tế hay văn học như ta thấy ở Châu Âu và các nước Châu Á khác chứ không phải một tờ báo do chính quyền thành lập…” – Nguyễn Ái Quốc
  “Dân chủ là để cho dân mở mồm ra nói. Dân chủ là đừng bịt miệng dân”. – Hồ Chí Minh
  Còn chú ba cướp thì sao:
  ”Kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức và không để bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng, chi phối báo chí để phục vụ lợi ích riêng, gây tổn hại lợi ích đất nước“. – Nguyễn Tấn Dũng
  Đúng ra, “nhân quyền” trong xã hội VN hôm nay, nếu có, chính là lời tuyên bố cũng của ông Hưởng (trong phút nói thật và nói toạc) dịp hè năm ngoái, khi dư luận xôn xao về vụ Thủ tướng CS kí quyết định cấm đoán các trung tâm nghiên cứu độc lập phản biện công khai về các vấn đề chính sách (do đó mà Viện IDS đã phản đối bằng cách tuyên bố tự giải thể): “Nước ta Đảng lãnh đạo, không có phản biện gì cả, phản biện là phản động! Các anh muốn phản biện hả ? Nhà tù còn nhiều chỗ lắm, mà cũng chẳng cần bắt bớ tù đày làm gì! Thời buổi này, tai nạn giao thông là chuyện cơm bữa, mà cũng chẳng cần tông xe làm gì! Buổi sáng các vị đi uống cà phê, về tới nhà cứng đơ, không làm gì được nữa. Các nước người ta đều biết kĩ thuật này, chúng tôi cũng chẳng thua đâu”. “Nhân quyền” đó cũng chính là cán bộ cao cấp hiếp dâm trẻ vị thành niên, gây lỗ lã đến 80.000 tỷ, nhưng không bị truy tố mà chỉ bị đình chỉ chức vụ. Đó cũng chính là các “ông trời con” mặc sức cướp đất của nông dân, thị dân khắp cả nước mà vẫn vững chắc trên ghế ngồi. Đó cũng chính là công an có thể giết dân lành ở Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Giang, Đà Nẵng… hay áp dụng vô số kỹ xảo tra tấn (như lời Lm Nguyễn Văn Lý tố cáo) mà vẫn bình chân như vại….

 5. […] Hà Nội Mới online ngày thứ năm, 16-5-2013, có bài Không thể “khoác áo” dân chủ để kích động, gây rối của một tác giả lấy tên là Trí Dũng, đã tấn công trực tiếp vào nhóm Kiến […]

 6. "Trí dũng" hay "trí quẫn" mà ăn nói hồ đồ giống nguyễn phú trọng vậy? said

  VỀ SỰ VU CÁO của cậu “trí dũng” nào đó viết rằng: “… chúng tôi cho rằng “Tuyên bố của công dân tự do” hay “Nhóm kiến nghị 72″ và những kẻ đang rêu rao dân chủ, nhân quyền thực chất là họ đang đánh tráo khái niệm dân chủ và ngụy tạo dân chủ. Đây là hành động “tự diễn biến” gây tác động tiêu cực trong đời sống xã hội.”
  Đây lại là một cái nắp hố tiêu được mở ra theo đơn đặt hàng của ban văn hóa tư tưởng TW:
  Cậu “trí dũng” (hay trí quẫn thì đúng hơn)và các cậu “Dư luận viên của đảng” không thấy ngượng mồm khi nói ra những lời như vậy ư? liệu các cậu còn tí liêm sỷ nào không? các cậu có biết “AI SOẠN THẢO RA BẢN KIẾN NGHỊ 7 ĐIỂM-HIẾN PHÁP 72” chưa?
  Xin được “thưa” với Cậu và bộ máy tuyên truyền lừa bịp và lưu manh của đảng và nhà nước như thế này: đó là:
  Rất nhiều người, có thể nói là đại diện cho trí tuệ, cho tiếng nói chính nghĩa của người dân VN hiện nay: Từ những vị nổi tiếng một thời cho đến hiện nay(mà chỉ nghe đến tên là đa phần người dân cỡ tuổi từ 55 trở lên đã thấy cảm tình rồi !). Đó là ai?: là những người mà tên tuổi họ gắn với những công trình khoa học, kỹ thuật nổi tiếng như GSTS Nguyễn Quang A, GS Chu Hảo, GS Phạm Duy Hiển , GSTS Hoàng Xuân Phú, GSTS Nguyễn Minh Thuyết, GS Hoàng Tụy, GSTS Hồ Ngọc Đại(con rể TBT Lê Duẩn), GSTương lai ,PGS TS Trần thị Băng Thanh, TS Nguyễn Văn Khải, Nhà văn Nguyên Ngọc (tác giả của “đất nước đứng lên”, bác sỹ Huỳnh Tấn Mẫm (chủ tịch tổng hội SV Sài gòn trước 1975), LS Lê Hiếu Đằng, LS Tr ần Quốc Thuận (nguyên CNUBPL quốc hội -anh hùng LLVT-chồng bà Võ Thị Thắng), bộ trưởng tư pháp Nguyễn Đình Lộc … Đến những vị tướng nổi tiếng cầm quân chiến đấu như Trung tướng Lê Hữu Đức(nguyên cục trưởng cục tác chiến trong chiến tranh chống Mỹ), thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh(phong h àm 1958,nguyên đaị sứ VN tại TQ), thiếu tướng Nguyễn Hữu Anh (Em ruột trung tướng Đồng Sỹ Nguyên-nguyên phó GĐ Học viện HC, nguyên cục trưởng cục ĐNQS, tham gia chỉ huy chiến đấu tại quảng trị 1972, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương (nguyên thứ trưởng bộ TBXH),GSTSBS đại tá Nguyễn Thị Ngọc Toản (phu nhân trung tướng Cao Văn Khánh-phó t ổng TMT) … có nhưững người mà gia đình họ là gia đình cách mạng “gộc “ nhiều đời , là gia đình có nhiều liệt sỹ , nhiều người là thương binh, anh hùng , nhiều người là đảng viên nhiều năm. Đó là những người, là lớp người cs lão thành , góp công “khai quốc công thần” có người vào đảng từ khi tổng bí thư, thủ tướng còn chưa sinh ra, nhiều người vào sinh ra tử trong suốt cả mấy cuộc chiến tranh, nhiều người công trạng đầy mình(kể cả tổng bí thư, thủ tướng cũng không sánh nổi với họ), cả đời họ phấn đấu không mệt mỏi vì độc lập dân tộc, vì sự công bằng xã hội, vì hạnh phúc ấm no cho toàn dân, cho sự phát triển và trường tồn của tổ quốc, họ không đòi hỏi quyền lợi cá nhân,( kể cả khi đa đảng thì riêng cá nhân họ cũng không được gì hơn). Mục đích của họ không tranh đấu vì địa vị, đặc quyền đặc lợi cho cá nhân, không có gì là “bất mãn cá nhân” (như bộ máy tuyên truyền của đảng và nhà nước ra sức bôi nhọ) , hơn nữa họ đã quá già, nên không còn nghĩ gì cho riêng mình, mà chỉ đau đáu lo cho vận mệnh đất nước, tương lai dân tộc. Tiếng nói của họ chưa thấy gì cho riêng mình, cho phe nhóm nào, mà luôn chỉ là tâm tư, là nguyện vọng của người dân, người dân nghe họ nói, muốn họ nói hộ lòng mình, vì thế người dân ủng hộ họ, theo họ. Và vì thế , họ là đại diện chân chính cho người dân hiện nay mạnh dạn “dám” nói lên sự thật , nói lên tiếng nói thay cho người dân vì phần lớn người dân và kể cả đa số cán bộ đảng viên đều “sợ”bị kẻ cầm quyền trả thù, sợ liên lụy khó dễ- nên không dám nói -hoặc chỉ nói những gì kẻ cầm quyền muốn, chứ không dám nói điều mình muốn-trò hề lấy ý kiến trong sự hăm dọa hiện nay đang diễn ra “thuận ý đảng”-“nghịch lòng dân” là như vậy .
  Vốn đã mất uy tín hoàn toàn đối với người dân, lại bị tiếng nói phản biện của những người nổi tiếng được dân tín nhiệm, lo sợ trước phong trào đòi tự do dân chủ sẽ tước bỏ quyền độc tài lãnh đạo phi pháp, kẻ cầm quyền tìm mọi kế để quy tội cho những người đó hòng dập tắt phong trào đòi tự do dân chủ của người dân.
  Vì vậy mà bộ máy tuyên truyền bôi nhọ, chụp mũ họ là “bất mãn”, “tự diễn biến”, “mắc mưu, nhận tiền của thế lực thù địch?”, chống lại nhân dân … (?)là điều người dân không có gì lạ, có điều họ không dám nói ra mà thôi.
  Đó là rất nhiếu (hàng trăm con người nổi tiếng, mấy trăm vị có học hàm, học vị giáo sư, tiến sỹ. Mấy trăm người là những nhân sỹ trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật hàng đầu VN, mấy ngàn người là thạc sỹ, luật sư, kỹ sư, cử nhân…) là lực lượng cán bộ chuyên môn, khoa học kỹ thuật đông đảo họ là những người đang góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng phát triển của đất nước hiện nay cũng như trong tương lai. Họ đang cùng hàng vạn người dân,sẽ là hàng triệu người dân-nếu được phổ biến rộng rãi, có sự so sánh với cái “HIẾP PHÁP 1992”phản động lưu manh của đảng một cách công khai – minh bạch-khách quan và nếu không bị ngăn cản đe dọa- chắc chắn hầu hết người dân sẽ chọn và ký vào và ủng hộ kiến nghị 72 ấy-vì đó là sự lựa chọn tốt nhất cho tương lai của con cháu và đất nước ngàn đời sau.
  Vì vậy, hãy bình tĩnh phân tích suy xét và kết tội, bởi vì:
  CHỐNG LẠI MỘT ĐẢNG CẦM QUYỀN CHƯA CHẮC ĐÃ LÀ TỘI(MÀ CÓ THỂ LÀ CÔNG)-NẾU ĐẢNG ẤY LÀ ĐẢNG PHẢN ĐỘNG, ĐI NGƯỢC LẠI LỢI ÍCH CỦA NHÂN DÂN.
  NHƯNG CHỐNG LẠI NHÂN DÂN THÌ BẤT KỲ CÁ NHÂN NÀO, TỔ CHỨC NÀO CŨNG ĐỀU LÀ NHỮNG KẺ “PHẢN ĐỘNG”, “THẾ LỰC THÙ ĐỊCH” CỦA NHÂN DÂN CẢ.
  Các cậu “Dư luận viên của đảng” đừng mù quáng và ngu ngốc ăn nói hồ đồ giống nguyễn phú trọng ở Vĩnh phúc như vậy-việc quy kết tùy tiện đối với người dân đòi tự do dân chủ nói ra sự thật chỉ càng tỏ rõ sự ngoan cố phản động chống lại nhân dân mà thôi . Các cậu “Dư luận viên của đảng” nên biết rằng: 15 nhân sỹ trí thức, các nhà khoa học nổi tiếng hàng đầu của VN, đại diện cho nhóm “kiến nghị 72” đã đến ủy ban soạn thảo và sửa đổi HP ở 37 Hùng Vương để trao tận tay kiến nghị chứ không phải lén lút gì – đây là việc làm vì dân vì nước, vì tự do dân chủ, là thực hiện quyền hiến định được ghi trong hiến ph áp của tất cả các nước, Cậu ngu ạ. Cậu đã đọc kiến nghị đó chưa, Cậu đã so sánh với cái hiến pháp của đảng chưa mà đã vội nói xằng, muốn biết họ có đàng hoàng không thì hãy xem Video dưới đây:
  http://anhbasam04.wordpress.com/hien-phap/1-trao-kien-nghi-du-thao-sua-doi-hien-phap/

 7. […] Hà Nội Mới online ngày thứ năm, 16-5-2013, có bài Không thể “khoác áo” dân chủ để kích động, gây rối của một tác giả lấy tên là Trí Dũng, đã tấn công trực tiếp vào nhóm Kiến […]

 8. […] Hà Nội Mới online ngày thứ năm, 16-5-2013, có bài Không thể “khoác áo” dân chủ để kích động, gây rối của một tác giả lấy tên là Trí Dũng, đã tấn công trực tiếp vào nhóm Kiến […]

 9. […] Hà Nội Mới online ngày thứ năm, 16-5-2013, có bài Không thể “khoác áo” dân chủ để kích động, gây rối của một tác giả lấy tên là Trí Dũng, đã tấn công trực tiếp vào nhóm Kiến […]

 10. Chính gốc đấy said

  tui noi bà con nge, tay nầy khg phai DLV đâu. “chó” đay, chinh gốc đảng nuoi. phải công nhận đ có tay nuôi tot, con nào thả ra cũng sủa dữ dằn. Bỏi là vật nên nó sủa theo huấn l viên, vì thế khg ai đi tranh luận với chó.

 11. […] Hà Nội Mới online ngày thứ năm, 16-5-2013, có bài Không thể “khoác áo” dân chủ để kích động, gây rối của một tác giả lấy tên là Trí Dũng, đã tấn công trực tiếp vào nhóm Kiến […]

 12. […] Không thể “khoác áo” dân chủ để kích động, gây rối […]

 13. […] Không thể “khoác áo” dân chủ để kích động, gây rối […]

 14. […] Không thể “khoác áo” dân chủ để kích động, gây rối […]

 15. […] Hà Nội Mới online ngày thứ năm, 16-5-2013, có bài Không thể “khoác áo” dân chủ để kích động, gây rối của một tác giả lấy tên là Trí Dũng, đã tấn công trực tiếp vào nhóm Kiến […]

 16. Nha Phuong said

  mình thấy bài viết […]

  BS: “Nha Phuong”,”Tôi Yêu Quê Tôi”, “Tôi Yêu Việt Nam”, “Cá Mập”, … là một.

 17. […] có phản ánh đúng quan điểm đối ngoại của Đảng? (Hà Hiển). Mời xem lại: KHÔNG THỂ “KHOÁC ÁO” DÂN CHỦ ĐỂ KÍCH ĐỘNG, GÂY RỐI (HNM/ BS). – Thấy gì qua những kiến nghị sửa đổi Hiến pháp của Chính […]

 18. […] có phản ánh đúng quan điểm đối ngoại của Đảng? (Hà Hiển). Mời xem lại: KHÔNG THỂ “KHOÁC ÁO” DÂN CHỦ ĐỂ KÍCH ĐỘNG, GÂY RỐI (HNM/ BS). – Thấy gì qua những kiến nghị sửa đổi Hiến pháp của […]

 19. Ẩn danh said

  Chào dư luận viên Trí Dũng. Viết non tay quá chú mày ạ. Nhậu hết số tiền “nhuận bút” chưa? để dành tiền qua rằm hãy ra Nhật Tân nhậu thịt chó nhé.

 20. YÊU NƯỚC VIỆT CĂM THÙ TÀU said

  Bài viết của thằng mất trí vô dụng chúng ta không nên đọc! nó chỉ cài mồm để ẳng và cái tay để bưng bô cho csvn thôi

 21. nacdanh said

  Ong Tri Dung hay xem lai luong tam minh di, neu ong ko thuc tinh thi nhan dan se dung len xu toi ong day.

  • Nếu đàng hoàng , minh bạch, tự tin là dân ủng hộ mình , tự tin mình nghiêm túc, đúng đắn, thì đảng và nhà nước hãy công khai kiến nghị 72 đi, xem nó "phản động" hơn "hiến pháp của đảng ở chỗ nà said

   Biết mình chẳng ra cứt gì, dân muốn ỉa vào mặt đảng- nên đảng giở trò mèo ra thôi, điều này thì đứa trẻ con lên ba tuổi là nó đã biết cách làm rõ trắng đen, chẳng cần phải bàn bạc gì nhiều về phải trái.
   Chỉ cần yêu cầu liên hiệp quốc cử quan sát viên đến theo dõi và giám sát trưng cầu ý dân ở VN, cùng cho phép các phóng viên nước ngoài đến theo dõi và đưa tin;
   Cách làm cụ thể minh bạch khách quan phải là:
   • trước đó nửa năm, tất cả mọi hệ thống 700 tờ báo của đảng và cả của dân tự do, tất cả blog trên mạng đều đưa tin và đăng công khai (không ngăn cản nhau)dự thảo hiến pháp của đảng, và kiến nghị dự thảo hiến pháp 72 , cùng với tuyên bố công dân tự do, các bản kiến nghị của công giáo vn, các thư ngỏ của các nhân sỹ trí thức gửi đảng, …
   • Tiến hành công khai lấy ý kiến dân bỏ phiếu kín, nghiêm cấm hù dọa người dân trước trong và sau bỏ phiếu.
   • Dưới sự giám sát quốc tế , người dân bằng việc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm:
   1-Công dân chọn bản dự thảo hiến pháp nào sau đây:
   A-hiến pháp do đảng soạn thảo
   B-hiến pháp do 72 trí thức soạn và kiến nghị (đã có hơn 1,4 vạn tên người công khai đăng ký ủng hộ).
   2-Công dân ủng hộ hay phản đối với tuyên bố “công dân tự do” của Nguyễn đắc Kiên (8.600 người đã công khai ký tên)
   3- Công dân ủng hộ hay phản đối với kiến nghị của công giáo VN về sửa đổi hiến pháp 1992 (với hơn 3 vạn người đã công khai ký tên)
   Sau đó, công khai kiểm phiếu dưới sự giám sát quốc tế là biết thực hư liền.
   Nếu đàng hoàng , minh bạch, tự tin là dân ủng hộ mình , tin mình và để chứng tỏ mình nghiêm túc thì đảng và nhà nước hãy làm đi, sao cứ phải sợ lẽ phải, cứ phải làm trò úp mở lừa bịp làm gì-quá hèn, quá đểu. Càng loanh quanh không dám trưng cầu dân ý thì càng lộ cái mặt ngoan cố phản động lừa bịp của mình ra.
   Đảng không dám nhìn vào sự thật là đảng hèn, đảng đểu, đảng mất dạy, lưu manh và phản động.
   Vì thế, việc tồn tại sự lãnh đạo của đảng là hoàn toàn bất chính. Hiến pháp chỉ nhằm củng cố độc tài thì dân không cần cái thứ “hiếp pháp” đó, đem mà chùi đít không đáng.
   Ai đó đã có nhận xét rất chính xác rằng : cs là cái thứ chủ nghĩa mà nó : “SINH RA TRONG NGHÈO KHỔ NGU MUỘI , TỒN TẠI NHỜ DỐI TRÁ- ÁP ĐẶT VÀ BẠO LỰC, CHẾT ĐI KHI SỰ THẬT BỊ PHƠI BÀY”- đó mới chính là bản chất của các đảng cs hiện nay- điều này lý giải tại sao suốt quá trình tồn tại, hệ thống tuyên truyền (độc quyền riêng đảng) luôn che giấu bưng bít sự thật, những gì thuộc về bản chất yếu kém dối trá, đồng thời ngăn cấm (thậm chí đàn áp )tự do ngôn luận báo chí, biểu tình hội họp -kể cả ngăn cấm người dân truy cập và nói lên tiếng nói tự do trên mạng internet…

 22. Xuan Nguyen said

  Tác giả bài báo là Trí Dũng nhưng chẳng có Trí và cũng không Dũng chút nào! Đây quả là một bồi bút chính hiệu. Thật ngán ngẫm cho cái chế độ này!

 23. Van Hung said

  tác giả đề cập tới những vấn đề, góc nhìn xát với thực trạng xã hội. ở Việt Nam làm khá tốt vấn đề dân chủ, đảm bảo các quyền con người. đó cũng là tôn chỉ của thể chế chính trị. Nhưng trong xã hội có những con người tích cực, hoạt động dân chủ thực sự thì có cách gì để nhận biết họ hay không? hay cũng quy chụp với hội kích động ấy. nếu quy chụp như thế là không khách quan. ví dụ như nhóm kiến nghị 72 đó, trong những người đó có những người có uy tín với nhân dân chẳng nhẽ cứ quy chụp hết hay sao?

 24. Hung Thanh said

  không thể kháo áo ” dân chủ” để kích động gây rối. điều này là không thể! trong xã hội tự do ngôn luận, thể hiện tính dân chủ, quyền con người như ở Việt Nam. các hoạt động tự do ngôn luận không có cấm. Hồ ly còn đội lốp dưới hình dạng con người cơ mà. nói chi là cong người không thể chụp cho mình 1 cái mũ đẹp để đi đường. các hoạt đông như kiến nghị 72 thì cần xem xét chứ không thể bảo ng ta là kích động được như thế. nếu làm tốt thì sợ gì người dân không ủng hộ.

 25. nguyen viet said

  Dùng ‘ bút danh ” là quyền tự do của người viết lách. Nhưng cũng phải được biết tên tuổi để đảm bảo giá trị của bài viết.
  Đằng này bút danh ” Trí Dũng ” lạ hoắc, cứ như từ cái lỗ nứt nẻ xông ra đứng tên cho một bài viết đao to búa lớn, khiến phải nghi hoặc kẻ viết phải giấu nhẹm tung tích, sợ bị ném đá tơi tới. Đúng là ” trí cùng ” và ” dũng cảm nói bậy ” ăn tiền.
  Bàn chuyện dân chủ mà chẳng biết mô tê nên nói ngược. – ” dân chủ đem lại tự do cho con người ”
  Có tự do mới đặng dân chủ chứ.
  Nhung cũng phải thú nhân ” Nhưng cũng có một thực tế là, một thời gian dài đất nước rơi vào hoàn cảnh chiến tranh – chiến tranh gì ?, cộng với việc áp dụng một cách máy móc mô hình tổ chức bộ máy nhà nước của một số nước XHCN khác – nhà nước kiểu gì : độc đảng, độc tài, chuyên chính vô sản ? đã tạo ra một xã hội trì trệ, chậm phát triển, một bộ máy hành chính cồng kềnh, quan liêu, xa rời nhân dân. Tình trạng mất dân chủ, dân chủ hình thức, vi phạm dân chủ đã xảy ra, địa vị làm chủ của người dân chưa được quan tâm đúng mức…” Rồi láo xược phỉ báng cách mạng hoa lài ở Tunisie mà ngay ” đảng ta ” cũng công khai ca ngợi trên diễn đàn các đảng cộng sản ở Hi Lạp. Hi hi

  • mong said

   Hơi đâu lí luận với những con thú vật như trí dũng,chỉ cần âm thầm diệt khẩu thế là xong,cái loại bán nước hại dân sống chật đất

 26. khôngtên said

  Lại một kiểu tranh luận “Bỏ bóng, đá người” như của bầu Đức với TS AlPhan

 27. […] có phản ánh đúng quan điểm đối ngoại của Đảng? (Hà Hiển). Mời xem lại: KHÔNG THỂ “KHOÁC ÁO” DÂN CHỦ ĐỂ KÍCH ĐỘNG, GÂY RỐI (HNM/ BS). – Thấy gì qua những kiến nghị sửa đổi Hiến pháp của […]

 28. Phạm Lâm said

  “Không thể “khoác áo” dân chủ để kích động, gây rối”
  trí dũng ( tên thằng này ko thể viết hoa) là thằng nào mà dám chụp mũ các nhân sĩ trí thức khả kính, bậc thầy cha chú của hắn, chụp mũ hàng triệu người Việt lương thiện. trí dũng vừa dốt, vừa láo. Thằng nào chỉ đạo trí dũng viết bài này còn ngu dốt hơn. Bởi vì nó chỉ có tác dụng ngược.
  Xin lỗi các bác, tôi chửi một câu: Tổ sư lũ vừa tham vừa ngu.

 29. […] LIỆT TIẾNG NÓI UYÊN, KHA TRƯỚC TÒA, LỜI CẢNH TỈNH CUỐI CÙNG CHO ĐẢNG CSVN Không thể “khoác áo” dân chủ để kích động, gây rối Đừng xuyên tạc lịch sử để đưa những điều sai trái vào Dự thảo Hiến […]

 30. […] có phản ánh đúng quan điểm đối ngoại của Đảng? (Hà Hiển). Mời xem lại: KHÔNG THỂ “KHOÁC ÁO” DÂN CHỦ ĐỂ KÍCH ĐỘNG, GÂY RỐI (HNM/ BS). – Thấy gì qua những kiến nghị sửa đổi Hiến pháp của […]

 31. Dân đất Việt said

  Báo HNM này không thể ngửi được, ý tưởng dân chủ của tác giả Trí Dũng này là ý tưởng của bầy lợn công nghiệp.

 32. Tang yen said

  Minh day con khong duoc chui bay! vay ma khi xem cai bai HNM minh tu nhien chui bay nhu the nay: Deo me chung may, tu luc chi co mot con sau bay gio no thanh tap doan sau, an het cua dan ma chung may cu mang Mac-Le-Ho ra ra noi ngay noi dem chi de lua dan vo vet them nua ma thoi.

 33. Nam said

  Đến bây giờ mà vẫn còn có những kẻ ôm khư khư 2 con “mác-lê” đã rỉ sét thì chúng ta cần đặt câu hỏi về mục đích và động cơ đứng sau bài báo như thế này là gì?

  Thử nhìn qua Hàn Quốc với thu nhập bình quân đầu người 30.000 usd/ năm so với Việt Nam 1.000 USD/ năm. Gấp 30 lần Việt Nam. (Họ không có DCS nhưng trí tuệ và tài năng vẫn có thừa).

  Xăng dầu theo báo nhà nước thì Việt Nam thấp hơn khoảng 1-2 ngàn vnd – Khoảng 0.1 lần Việt Nam.

  Con cháu các sếp thì gửi qua cho bọn “phản động” Mỹ , Châu âu… đào tạo.

  Chỉ có dân đen là tối ngày được nghe bài tiến lên CNXH. Thử hỏi ngày nay có ai tin điều này không???

 34. luong dan said

  Lâu rồi, đi đến đâu tôi cũng thấy câu “không có gì quý hơn độc lập tự do”. Thử hỏi, ai mà không biết không khí cần cho sự sống con người. Nhưng mấy ai ra công tuyên truyền nhồi sọ “không khí quý cho sự sống con người”. Vì đó là sự cần thiết hiển nhiên xảy ra từng giây cho mỗi con người.
  Vậy thì tại sao có kẻ đi bắt buộc nhà nhà, phố phố phải ca ngợi câu “không có gì quý hơn độc lập tự do” để làm gì.
  Bài viết của Trí Dũng đăng trên Hà Nội mới thật là huyền bí và ảo diệu như con thuồng luồng hồ Loch Ness. Thưa anh TD, người dân của mọi quốc gia trên thế giới cần dân chủ cũng như họ cần không khí chân thật hít thở hằng ngày.
  Dân chủ của bọn “tư bản dãy chết” là một điều quan trọng ghi trong hợp đồng danh dự giữa chánh quyền và nhân dân, giữa nhân dân với nhau. Sự ràng buộc quyền lợi và trách nhiệm, thường được mọi người hay đại diện nhân dân soạn thảo, sửa đổi, công nhận trên giấy mực, gọi là Hiến pháp.
  Hiến pháp là luật tối thượng, có rõ ràng trong sáng, moi người có thực thi nghiêm chỉnh hay không, chính là thước đo công lý của quốc gia đó.
  Một quốc gia do dân vì dân thì dân chủ là phần nền móng vững chắc của xã hội để hình thành một quốc gia tiến bộ mọi mặt, muc đích mưu cầu hạnh phúc tự do cho tất cả công dân.
  Thưa anh Trí Dũng, các quốc gia giàu có hùng mạnh hiện nay thì đều theo thể chế đa đảng. Họ tôn trọng dân chủ tự do, công lý và không kiểm duyệt hệ thống truyền thông hầu như của tư nhân làm chủ và quản lý. Mục đích của đa đảng và tự do báo chí là để xem xét và kiểm soát chính phủ, tránh các trường hợp chuyên quyền của loại nhà nước một mình một chợ, vừa đá bóng vừa thổi còi, thắng huề tự chọn.
  Anh Trí Dũng ơi, chúng tôi chỉ muốn dân chủ thực quyền như bao nhiêu con người khác trên hành tinh nầy. Chúng tôi đã chán ngán loại dân chủ “hoàn cảnh cụ thể mỗi dân tộc…” của các anh. Chúng tôi cũng ghê rợn những điều nhân quyền có ghi trong hiến pháp, nhưng kèm một cái đuôi đầy tù tội như “phải tuân theo luật pháp”.
  Không một trí thức có lương tâm nào muốn phân hóa dân tộc, càng không muốn làm “đau đớn” đồng bào như lời anh TD gán cho tội chết.
  Chúng tôi không vô duyên khoát chiếc áo dân chủ giả hiệu để kích động, đòi hỏi ai bố thí dân chủ. Bởi đó là quyền thiêng liêng của mỗi con người từ lúc mới được sinh ra.

  • Tiến Thê said

   Không có cái quý hơn nhưng có rất nhiều cái quý bằng đó là lợi ích, tiền bạc, cuộc sống ……và nhiều thứ khác nữa quý bằng

 35. nguyenviet said

  Lâu lâu qua nha`Anhbasam chơi ,gặp loại kha´ch kg mơi` ma` đên´…dể nổi điên.Thă`ng nây`ngôi` kê´bên tui ma`ăn noi´ kiểu nây` thi` mụ nội no´củng lia` ! . May` la` tri´tra´,tri´lủng ..may` la`thă`ng bị đẻ ngược,may` ị bă`ng lổ miệng cho nên may` phải ăn bă`ng lổ đêt´. May` đi chêt´ đi ! Lơ´quơ´ thiên hạ ne´m đa´ vở đâu` văng kit´ ra tu`m lum đây´ . Cho may`1 lơi` khuyên : đư`ng lây´vợ, lây´rôi` đư`ng đẻ ,lơ~ đẻ bop´ muỉ chêt´ cha no´ đi,để giô´ng may` khổ cho thân no´ !!

 36. Phạm Quang Nghị đang bôi cứt vào cái miệng dân vận của Lú said

  Nghị được lú cho vào diện thế tử nên chỉ đạo báo HNM viết bài tiếp tục quan đuểm đọc ài và thái độ hỗn láo cả lú, tân công trí thức và những người dân đòi quyền lập hiến chính đáng. Nhưng ài này đểu, bôi cứt lên mặt lú vì lẽ ra khi thằng lú sửa lỗi độc tài nhắc mấy chục lần nhân dân trong bản diễn văn bế mạc HN7 thì thằng Nghị phải hùa theo, tiếp tụ pc dân vận.Nhưng Nghị cũng lú theo thằng lú, nịnh cái phát rắm thằng lú đã muốn mọi nguwfi quên đi. Nghị cho viết bài này khác nào thằng hầu khen phát rắm của quan lớn thơm trong truyện tếu lâm. Một lý do nữa Nghị chỉ đạo viết bài này và các bài khác sắp tới là Nghị nhiều tội quá đang bị báo chí và thanh tra CP khui ra: Tội chạy theo các dự án mấy ngàn tỷ như BT Hà Nội , cầu vượt để các di tích như Chùa Một cột nát bét, làng Dường Lâm bọn dự án bán vé mỗi năm mấy tỷ, nhưng chia nhau hết, dân phải bỏ tiền ra sửa từ cái cống, TV vừa đưa, dân khổ quá phải làm đơn trả danh hiệu làng cổ, rồi Dần Xã Tắc bọn HN quyết làm càu vượt qua bị báo chí và các nhà văn hoá phản đối. Phải chăng, Nghị sợ Hồ Đức Viết đã làm lễ ở đàn này chốngNghij dạo trước, nên Nghị cho xây cầu vượt để phá? Bọn kaxnh đạo mê tín nên đối xử với tiền nhân thế đấy!

  • Mẹ Đốp said

   Phạm Quang Nghị ôm đít Trọng, Phiêu để mong làm TBT khóa tới. Hắn đã hạ nốc ao cánh Nghệ Tĩnh ( Hồ Đức Việt ) để đưa đội Thanh hóa vào trung kết. Với bản chất lèo lá, thâm hiểm Nghị dự tính hạ nốt 3D – trở ngại lớn cuối cùng trên con đường chiếm ngôi cao nhất trong ĐCS.
   3D cũng chẳng vừa, hồ sơ tham nhũng và sai phạm của Nghị còn dày hơn cả Bá Thanh sẽ được trình làng nay mai.
   Cuộc chiến ở Ba Đình đầy bất ngờ và gay cấn đang ở phía trước , mời đồng bào theo dõi.

   Âu đó cũng là ngày tàn của thể chế CSVN toàn trị.

 37. đảng ta said

  Trọng Lú và đàn em là một lũ chó dại, khoác áo cộng sản để bán nước, hại dân, tham ô và ăn cắp.

  Ở cái chế độ độc tài này mà cũng nói chuyện dân chủ à? Dân chủ cái lồn mẹ lão Trọng Lú và cái đám cộng sản hủ bại. Dân mở mồm ra nói khác, là chúng nó sai công an đổ bê tông vào mồm, thế thì dâ chủ cái địt mẹ chúng mày.

  Địt mẹ, nói nhiều với Trọng Lú và đàn em làm gì, vì chúng nó là lũ chó dại, hại nước, hại dân, tham tàn vô độ. Vùng dậy mà đập chết hết mẹ chúng nó như đập chó cho nó nhanh. Dân chủ cái lồn mẹ thằng cha Trọng Lú.

 38. TRAN MAI said

  AI KHOÁC ÁO DÂN CHỦ
  Ông HCM – vị cha già của các ngươi đã nói rằng: Một tổ chức ban đầu đã tốt, nhưng về sau, nó cũng có thể xấu đi. Còn về Dân chủ thì ông ta nói: đơn giản là làm sao cho người dân mở miệng
  Cho nên, đảng của các ngươi trước kia có thể tốt. Nhưng bây giờ, có gì bảo đảm là nó vẫn tốt mãi, không làm điều gì xấu? Nếu đảng của các ngươi không có gì xấu thì tại sao TBT đảng CS tuyên bố: Hiện tại, phải từng bước hoàn thiên hệ thống chính trị và vừa làm, vừa rút kinh nghiêm?
  Như vậy mà bây giời, ai nói ra điều không tốt về đảng CSVN là đảng của các ngươi bắt tất, nhốt tất, bất chấp dư luận trong và ngoài nước
  Họ không chỉ NGỤY DÂN CHỦ mà còn NGỤY ĐẠO ĐỨC. khi “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, đã có Dư luận viên nào đặt ra câu hỏi: Nếu có “tấm gương đạo đức” HCM thì tại sao từ trước nay không nghe nói đến “tấm gương đạo đức” của Lê – Nin, của Các – Mác, của Trần Hưng Đạo, của Quang Trung…
  Tất cả là một lũ vừa NGỤY, vừa LÚ, gọi gọn là NGỤY LÚ

 39. […] Không thể “khoác áo” dân chủ để kích động, gây rối 16/05/2013 […]

 40. Một người hà nội said

  20 năm nay, thỉnh thoảng lại chiếu cố đọc báo hà nội mới như thế này! tôi nói thật nhé: Báo mà dân è cổ ra nuôi thì không ai đọc đâu! Một xã hội mà con khinh cha, trò vỗ ngực hơn thầy, cho mình là đỉnh cao… thì một xã hội đã mục nát rồi.

 41. Nếu Như Ngày Đó said

  Ai đó đã nói, theo Mỹ thì mất chế độ, theo Trung quốc thì mất nước. Hàng ngàn năm qua, Dân chỉ sợ mất Nước, mất Tổ quốc, Dân không hề sợ mất chế độ, không sợ mất Đảng.

  Trong cuộc tương tàn giữa phe a Tr Lú và phe 3X, một bên là lãnh đạo Tư tưởng và bên kia lãnh đạo Hành pháp, đương nhiên Hành pháp phải thắng. Nếu a Tr Lú muốn thắng thì phải nắm được Lập pháp và Tư Pháp, nhưng rốt cuộc là a cả Lú chẳng nắm được gì ngoài cái hệ tư tưởng nhập khẩu từ Trung hoa về, Gọi là đổi Đất ( biên giới, Hoàng sa, Trường Sa) lấy sự tồn vong của chế độ, Việtnam bị Bắc thuộc làn thứ Hai, lần nay là bị Bắc thuộc Hệ tư tưởng CS và Bắc thuộc về Chế độ XHCN. Hời Tổ quốc Việtnam, Cầu xin Đất Mẹ sớm sinh ra Anh hùng giải phóng Dân tộc khỏi cái vòng Bắc thuộc này, một Ngô Quyền thứ hai, xin cám ơn.

  A Tr Lú, từ một tay đồi bút thơ Tố Hữu ngoi lên làm Tổng biên tập Tạp chí CS , nên Tr Lú ko đủ trình độ làm lanh đạo, thử hỏi a Lú:
  – Nếu ông Thanh được cơ cấu làm Chủ tịch MTTQVN, hỏi ổng có trật ủy viên BCT không?
  – Nếu ông Nguyễn Thiện Nhân được cơ cấu để làm thủ tướng hỏi ổng có trúng ủy viên BCT không?

 42. Tho Huu said

  có bao nhiêu người không đồng tình với bài báo trên? có bao nhiêu người ủng hộ kiến nghị 72. có bao nhiêu công dân tự do theo đúng nghĩa kêu gọi tự do. trong xã hội 80 triệu dân Việt Nam có bao nhiêu người ủng hộ Đảng, ủng hộ những đường lối chủ trương đường lối đó. có ai am hiểu trả lời các câu hỏi đó. và ai có thể trả lời công dân tự do đấu tranh theo kiểu máng chửi bài báo, nhân vật lãnh đạo thế kia. đó có phải là công dân tự do hay không

  • nguyễn Bất said

   Muốn biết câu hỏi của ban Tho Huu thì tổ chức bầu theo cách bỏ phiếu kín rồi thành thật đếm phiếu.
   Chớ đừng chơi kiểu dân chủ trá hình là cán bộ đem mẫu ý kiến đến từng hộ dân lấy chữ ký.
   Xin hỏi Tho Huu, trong các tòa án cải cách ruộng đất ở nông thôn miền Bắc. Ông Tòa chỉ người địa chủ đang bị trói quỳ trước sân đình mà hỏi dân làng đang láo nháo, giết hay tha. Ông nội thằng dân nào dám nói tha, kể cả con cháu của nạn nhân. Thế là trong biên bản sẽ ghi là nhân dân đồng thuận phán tội chết cho tên địa chủ đại gian đại ác!

  • Quân Tử said

   Ông muốn hỏi thì câu trả lời đơn giản nhất là: Đảng biết lòng dân không thuận, chỉ số ít dám nói ra, còn số đông im lìm phẫn uất của hơn 80 triệu dân kia mới là nguy cơ thực sự, nên mới sợ, không dám chấp nhận thể chế đa Đảng để dân được tự chọn lựa chính Đảng có đường lối lãnh đạo hợp lòng dân. Mới cuống cuồng lên tiếng thóa mạ những nhân sỹ, trí thức dám kiến nghị, mà toàn là những người tuổi Đảng hơn tuổi của ông. Mọi chức vị cũng đã trải trong chính quyền, cũng đã từng hô khẩu hiệu gần hết một đời người. Hãy mở to mắt ra, câu ông hỏi thực thực như một đứa con nít ấy.

 43. HENVOIGIAC said

  “KHOÁC ÁO” YÊU NƯỚC
  “Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội”.

  “Tàu khựa cút khỏi Biển Đông”.

  Tiếng nói của Uyên, Kha trước tòa, lời cảnh tỉnh cuối cùng cho đảng CSVN – http://www.buudoan.com/2013/05/tieng-noi-uyen-kha-truoc-toa-loi-canh.html

 44. Hồ Thơm said

  Hãy nói,đảng ta có công cướp được chính quyền từ chính phủ Trần trọng Kim.Lợi dụng thành công khi thế chiến 2 đuổi được thực dân Pháp và sau đó đánh thắng Mỹ xâm lược,vì vậy đất nước này là của riêng cs,đã là sở hữu của đảng thì đảng muốn làm gì thì làm.Đảng cho sống,dân đen được sống.Đảng không cho sống thì phải chết.Núi rừng,biển đảo,tài nguyên kể cả nhân dân ,hoàn toàn là sở hữu riêng của đảng,đảng muốn bỏ túi riêng,ban phát cho ai,cống hiến cho người nào là quyền của đảng.Đảng là tối cao,cần gì phải mạo danh nhân dân.Chính quyền nhân dân,nhưng dân không có thẻ thì không vào dược chốn quan trường.Bầu bán,thì đảng cử buộc dân phải bầu.Giới thiệu 7 bầu 6 mà ứng cử viên thằng nào cũng là đảng viên.Thằng rớt,thằng trúng cử thằng nào cũng là đảng cả.Mị dân,cũng vừa thôi ông ạ.Nay thế kỷ 21 rồi,không phải thời ăn lông ở lỗ, internet nối kết mọi người,thông tin không biên giới.Đừng mong kềm hãm,ngu dân.Thành tựu lớn nhất của cs,sau gần 60 năm cầm quyền là biển đảo bị thằng bạn 16 v+4T gặm gần hết,biên cương phía bắc ngày càng thụt dần về phương nam.Tài nguyên đảng móc lên hết,mai này con cháu lấy gì mà nhai.

  • trí said

   MỸ không xâm lược VN,MỸ chỉ thưc hiên hiêp định GENNE’VE năm 1954 bảo vệ đồng minh và ngăn chặn cộng sản xâm lược miền nam.
   chuyện của họ làm rất rỏ ràng-minh bạch.
   Còn đối đồng minh HÀN QUỐC thì MỸ vẩn bảo vệ tới cùng, vừa rồi đó,hàn quốc bị triều tiên gây hấn thì MỸ đêm quân-máy bay-tàu sân bay để bảo vệ hàn quốc.
   vậy có ai nói MỸ xâm lươc hàn quốc không.

 45. Trần Quốc said

  Gạn đục khơi trong(?), bài của Trí Dũng có 2 chỗ “đáng” ghi nhận:

  1.”Những người “khoác áo” dân chủ này không lẽ không biết các thế lực thù địch đang đẩy mạnh các hoạt động phá hoại với những chiêu bài thâm độc của “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá tiến trình phát triển của dân tộc? Họ biết rất rõ điều đó!”

  Còm: Từ ‘khoác áo’ khi không có dấu nháy nháy thì có nghĩa tác giả quy kết thật sự những người ở KN 72, CDTD là đang khoác áo. Còn từ này khi cho vào nháy nháy thì không có nghĩa tác giả nhấn mạnh mà là nói nhạo những ai vu cáo xuyên tạc người ở KN72,CDTD.
  Chính vì vậy tác giả KHÔNG QUY những người ở KN72, CDTD là “các thế lực thù địch” qua cụm từ ‘không lẽ không biết. Có phân biệt rõ ràng đấy chớ!

  2.”Chúng tôi nghĩ rằng họ hiểu hơn ai hết dân chủ thật sự là gì, tiến trình dân chủ hóa gắn với việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN tại Việt Nam đang được thực hiện ra sao. Và chắc chắn họ cũng hiểu rằng sự bất ổn xã hội sẽ gây ra những hệ lụy đau đớn thế nào với một quốc gia, một dân tộc. Vậy vì sao họ lại nhân danh dân chủ để đưa ra những luận điệu sai trái, kích động nhân dân? Câu trả lời đã quá rõ và có lẽ không phải bàn thêm.”

  Còm: Hai câu đầu trong đoạn này cho thấy tác giả có khẳng định công nhận HỌ HIỂU HƠN AI HẾT…Tác giả trung thực đó chớ! Hai câu sau ngược hai câu trước, không quan trọng, makeno.com! khỏi cần để bụng.

  Ấy là thiển ý, để rộng quyền cắt cúp cho nó đúng phương pháp của bản báo.

  • Bút Thép VN said

   Lời văn và “chủ ý” của Trí Dũng đã quá rõ!

   Chữ trong dấu nháy có nhiều nghĩa: “nói vậy mà không phải vậy”, mỉa mai, nhưng cũng có nghĩa là “nhấn mạnh“.

   Câu sau bổ túc cho câu trước, cùng với nội dung bài viết thì không thể nói khác đi được!

   Câu dưới đây là một khẳng định: “Một vấn đề nữa, nhìn từ thực tế các cuộc “cách mạng dân chủ” theo kiểu mẫu của phương Tây đã và đang diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới, chúng ta có thể nhận thấy rằng sau những chiếc “bánh vẽ” đầy màu sắc của “cách mạng nhung”, “cách mạng cam”, “cách mạng hoa nhài”… tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của nhiều quốc gia, nơi đã xảy ra các cuộc cách mạng ấy vẫn còn nhiều bất ổn“.

   Những điều kể trên cho thấy Trí Dũng chỉ là một tên nô bút, bênh vực chủ nhân là CSVN!

   • Trần Quốc said

    Bác BT VN khắt khe nhìn thẳng sự thật thì xin chịu rồi. Nhưng có vẻ bác hơi chưa fair. Người ta cúp cắt thành nghề thì được còn tôi mới tập tí mà xem ra bác chưa chiếu cố cho.
    Người ta cúp cắt “diệt” khẩu.
    Còn tôi cúp cắt chỉ có ý “nâng người ta lên tầm cao mới” thôi.
    Hai nháy trên theo đúng “nhiều nghĩa” như bác đã nói đấy nhé.
    Vui. Chào bác.

 46. Phu_Quy said

  Các bác thông cảm khi phải nghe những điều “xú uế” từ tay Trí Dũng vì tay này không nói từ “mồm” mà nói từ “Đít”.Đảng CS thường tự cho mình là “đỉnh cao trí tuệ” tại sao lại chọn tay “phat ngôn” như thế này.Thế thì có khác gì các vị CS nhà ta cũng chỉ là những tên như tên Trí Dũng này: phát ra toàn những điều “thúi inh”?

 47. khách said

  Bọn Tàu cộng bành trướng biển đảo thì im thin thít. Phương Uyên & Nguyên Kha là những người trẻ tuổi dũng cảm đấu tranh vì biển đảo của Tổ Quốc thì Tù nặng.

  Vậy lòi mặt pháp quyền XHCN để phục vụ bọn tay sai bán nước và bọn giặc cướp, không bảo vệ gì nhân dân cả. Không bỏ quách cái pháp quyền không phục vụ gì cho dân cho nước đó đi – Phải theo TAM QUYỀN PHÂN LẬP NGƯỜI DÂN MỚI ĐƯỢC BẢO VỆ.

 48. Chí Phèo said

  Báo Hà Nội Mới và hàng trăm tờ bảo đảng đang mong Trung Quốc nhanh chân lên, xong Trường Sa vẽ lại bản đồ, Việt Nam sẽ là một tỉnh Nam Việt của ‘Tung Của”, khỏi phải có bản hiến pháp mới mà dân đang đòi quyền lãnh đạo, đảng đang bị đẩy vào sọt rác như các nước Đông Âu, lúc đó cái số hiu và độc quyền nói láo không có nữa thì những tay bồi bút như Trí Dũng biết đỡ đít ai? Hôm nay sao nhiều Lê Chiêu Thống vậy? Các chiến sĩ yêu nước, yêu tự do đang thắng thế vì ý đò Chiêu Thống bị lộ rõ nguyên hinh.

 49. Lê văn Nin & Các văn Mác said

  Trên thực tế ai cũng biết và nhìn thấy một xã hội đẫy rẫy bất công , nhơ nhướp nạn “phong bao , phong bì” và nhân cách con người VN đã bị phá nát như hiện nay mà vẫn ngợi ca được thì thật là: TANH TƯỞI !!!

 50. MC said

  Trí Dũng hãy cho đăng công khai dần lên tờ báo Hà nội mới:
  1. Kiến nghị về thay đổi hiến pháp của 72 vị nhân sĩ
  2. Tuyên bố của công dân tự do
  3. Những lá thư ngỏ của công dân gửi lên các các đại biểu Quốc hội
  4. những đề nghị cải cách đất nước của các nhân sĩ yêu trong và ngoài nước.
  Đọc tất cả những điều đó tự người dân sẽ biết điều gì đã “gây tác động tiêu cực trong đời sống xã hội.” Đó mới là Câu trả lời “đã quá rõ và có lẽ không phải bàn thêm”.
  Đừng nói những điều định hướng vì lợi ích ngắn của bản thân và nhóm lợi ích. Biết thay đổi trước khi quá muộn. Không thể tồn tại mãi một chế độ xã hội phi nghĩa như hiện nay.

 51. Sao khôg thấy đưa tin về PhươngUyên,Nguyên Kha để mọi người chia sẻ. Bọn chúng ác với dân qúa anh basàm

 52. Lê văn Nin & Các văn Mác said

  Sự khác nhau của bọn móc túi, ăn cắp và quan chức “cộng sản” hiện nay là: Quan chức ăn cướp công khai , với số lượng tiền nhiều hơn .

  Đặc biệt là họ vừa đục khét , lại còn rao giảng đạo đức , nhân cách làm người . Họ ca ngợi chế độ “phong bao , phong bì ” nhơ nhướp . Họ lại còn ngậm máu phun vào những người lên án , chống lại hành vi tham nhũng , đục khoét của chúng , và lại còn được các tờ báo của đảng “cs” đăng tải , ủng hộ. Những việc làm ở trên tụi móc túi , ắn cắp ngoài đường không làm được .

 53. Khoác áo said

  Trí Dũng ơi, đừng khoác áo báo đảng, đừng khoác áo đảng ta mà nói nhăng nói cuội ông nhá.
  Không hiểu vợ con ông, bố mẹ ông đã đọc bài này chưa, có biết là bài của ông không?

 54. Chukho said

  DÂN CHỦ ư?
  Tất cả chỉ là sự GIẢ DỐI!
  9 giờ sáng ngày 16.5.2013, tôi dạo quanh một vòng tòa án tỉnh Long an. Từ đầu chợ Tân an ngang qua toà án đến đường Nguyễn Huệ, xuôi về hướng ao hoang (đường Thủ khoa Huân). Tôi thấy rất nhiều an ninh chìm nổi, cscđ, cs113,csđn, csgt, dân phòng, dqtv… xe cứu thương, xe cứu hoả. Một lực lượng hùng hậu phong toả và vây kín xung quanh tòa án tỉnh Long an (ngay cả truy cập mạng bằng thiết bị di động cũng bị phong toả). Hai bạn trẻ Nguyên Kha và Phương Uyên tội gì? mà phải bị đối sử như vậy! Chẳng lẻ vì kêu gọi DÂN CHỦ, PHẢN ĐỐI trung cộng mà bị coi là “phản động chống phá nhà nước” hay sao?! Dân chủ của csvn là đây.

  • trí said

   một con bé UYÊN mà khiến cả một lũ ”bợm”sợ thun dái mà lam sao dám chống tàu cộng,ở thời buổi mạc vận này người ngay hay gặp nạn ĐẢNG cộng sãn này nó yếu lắm rồi,càn yếu nó càn hung dử đễ tự vệ chứ gì?,còn bọn quan tòa thì nó làm việc như cái” máy đọc ”chủ yếu là để bảo vệ cho chế độ” ma quỷ”này.
   Bà con chúng ta ngồi trên diễn đàn này mà nói mãi cũng không được gì đâu,còn nếu van xin DCS cho nhân dân chúng ta một con đường sống chắc gì họ chiệu,vậy thì phải xuống đường thôi.
   cac bác nào có cao kiến xin gop ý.

 55. Dạo này báo chính thống nhiều rác quá!

  • BALY said

   Rác này không làm phân bón được nữa chứ.Kẻ vứt rác đáng thương,kẻ tạo ra kẻ vứt rác mới tởm lợm.Càng ngày bọn họ càng đi vào cùng quẫn,TD giải thích về phiên xử Phương Uyên và Nguyên Kha ngày hôm qua ở Long An đi!Laị ngụy biện nữa thì TD chẳng có óc và nguy hơn là không có trái tim.

 56. minhr said

  Trung cộng đang làm loạn Biển đông xâm phạm nghiêm trọng biển đảo Việt Nam sao không thấy báo Hà nội mới lên tiếng phản đối Từ tổng biên tập trở xuống đang bị ung thư vòm họng hết cả rồi à? phí tiền dân nuôi cái báo Hà nội mới này

 57. FAQ said

  “Dân chủ” là một khái niệm phổ quát của nhân loại, là một thành tựu chung của nền văn minh loài người. Phải là một người có đủ một trình độ nhất định về khoa học xã hội, có một tinh thần vô tư biết tôn trọng chân lý và có một trí tuệ minh mẫn mới có thể luận bàn về hai từ dân chủ. Đó không phải là công việc của một kẻ viết mướn phàm phu tục tử.

  Do dân chủ là một khái niệm phổ cập của nhân loại, nên chỉ là ngụy biện khi ai đó đưa ra khái niệm “mỗi nước có tiêu chí về dân chủ, nhân quyền của riêng mình” (?). Không thể có đủ loại đủ kiểu dân chủ như dân chủ kiểu Úc, dân chủ kiểu Hung, dân chủ kiểu Somalia, dân chủ kiểu nước Đức phát xít, dân chủ kiểu Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam….Những luận điệu mơ hồ, rối rắm trên thực ra chỉ nhằm để tung hỏa mù che đậy những ý đồ không lương thiện nào đó. Và dĩ nhiên một ông chồng luôn quen tay đánh đập vợ mình không thể ngụy biện bằng cách cho rằng mỗi gia đình có một “tiêu chí” riêng về bình đẳng nam nữ.

  Cũng từ kiểu ngụy biện trên, người ta mới có thể tiến đến bác bỏ thẳng thừng những tiêu chuẩn phổ cập để đo lường mức độ dân chủ như “đa nguyên chính trị” hoặc “tam quyền phân lập”…, không biết hoặc cố tình không biết rằng đó chính là những khái niệm cơ bản nhất của một thiết chế dân chủ. Thậm chí nhà cầm quyền toàn trị còn cho lưu hành những khẩu hiệu tuyên truyền đầy tính hoang tưởng và thậm chí lố bịch như “dân chủ của ta bằng vạn lần dân chủ tư bản”?!

  Ai tự cho mình có quyền – ngay cả Trí Dũng và Tổng Biên tập của anh ta – kết luận là quyền con người của một công dân Bắc Triều Tiên sẽ khác biệt với quyền con người của một công dân Nam Triều Tiên? Tòa báo nào dám chây mặt đăng một bài chính luận về “dân chủ”, về “Hiến pháp” mà lại bác bỏ “tam quyền phân lập”?

  Tóm lại, người ta chỉ phân biệt có dân chủ hay không dân chủ, và nếu có dân chủ thì ở mức độ nào mà thôi ! Nếu xem như Trái Đất là một ngôi nhà chung của nhân loại, và mỗi người sinh ra trên quả Địa cầu này đều có quyền bình đẳng như nhau không kể màu da và sắc tộc (cố CT Hồ Chí Minh cũng đã từng ca ngợi chân lý này), thì Việt Nam phải hội nhập với thế giới bằng những hành động tôn trọng và cũng cố một nền dân chủ thật sự đúng với ý nghĩa phổ cập của nó, chứ không phải dồn hết sức vào việc xây dựng một lô cốt riêng cho nền dân chủ của mình, luôn tách rời và là một ốc đảo của thế giới, như Bắc Triều Tiên chẳng hạn.

  • Trinh Van said

   Chí lý. Trí Dũng cũng như các nhà “ní nuận” cùn của đảng csvn, cứ như những thằng thiểu năng trí tuệ hay mù lòa, cố bảo vệ cho sự độc tôn của đảng, sự vi phạm dân chủ, nhân quyền ở VN. Có lẽ thằng bồi bút này cảm thấy yên tâm nếu nhân dân VN cam tâm làm thân trâu ngựa, đảng bảo sao làm vậy như nhiều chục năm trước đây. Mà cái đảng (thổ tả) này có tốt đẹp gì cho cam? Nhân dân đã ngán đến tận cổ hàng ngũ lãnh đạo đảng và chính quyền hiện nay rồi nên vấn đề chế độ độc tài đảng trị hiện nay sụp đổ là điều chắc chắn, chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi.

 58. Ẩn danh said

  chBCG

 59. nguoi dot said

  cu gi viet bai bao oi .cu tu nghi cu viet bai bao do co loi cho nhom nao cu khong so dan mang sao.cu xem lai co ai chui cu khong nhe ,that buon cho bai bao cua cu

 60. Hoàng Anh said

  Mời các anh chị xem video này:

  Chú ý Ở 2:55: Khi nói về đường chín đoạn,TBT Hồ Cẩm Đào có nói thế này:”Đường 9 khúc là sự nghiệp do Quốc Dân Đảng để lại,ĐCS Trung Quốc phải thực hiện thì nhân dân Trung Quốc mới ủng hộ Đảng.Nếu Trung Quốc không ủng hộ vấn đề này,thì nhân dân Trung Quốc không chấp nhận cho ĐCS Trung Quốc lãnh đạo”

  Đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng có nói rằng:”Các đồng chí nói như vậy là chưa đúng,vì Quốc Dân Đảng để lại đường 11 khúc,các đồng chí đã xoá đi 2 khúc.Mặt khác,Quốc Dân Đảng để lại Đài loan,thì các đồng chí đang tìm mọi cách để xoá bỏ Đài Loan,không đồng ý cho Đài Loan độc lập thế nhưng nhân dân Trung Quốc vẫn ủng hộ ĐCS Trung Quốc”

  Nếu TBT Nguyễn Phú Trọng có thể dõng dạc tuyên bố trước TBT Trung Quốc rằng:”Hoàng Sa,Trường Sa là sự nghiệp do các thế hệ tiền nhân Việt Nam để lại,ĐCS Việt Nam phải thực hiện thì nhân dân Việt Nam mới ủng hộ Đảng.Nếu Việt Nam không ủng hộ vấn đề này,thì nhân dân Việt Nam không chấp nhận cho ĐCS Việt Nam lãnh đạo nữa” thì nhân dân chúng tôi vô cùng biết ơn TBT.

  • BALY said

   Ông Trọng mà có chí khí vậy thì đâu CSTQ làm mưa làm gió ở Biển Đông như bây giờ.Lạt mềm buộc chặt,nhưng lạt của Ông Trọng mủn ra rồi nên ông ta cứ vuốt ve,mơn trớn,e ấp,khúm núm,sờ sợ….với bọn xâm lước Tàu.Đúng là “ác với dân hèn với giặc”.Ông Trọng làm sao lý giải nổi,vì vậy ông phải né không dám gặp cử tri đã bầu Ông làm đại biểu Quốc hội.Vậy 3 triệu Đảng viên nghĩ gì về Ông????

  • BALY said

   Kính gửi quý vị Việt kiều đã nghe buổi nói chuyện này,đầu tiên tôi rất xúc động và quý trọng tình cảm của quý vị đối với Đất Nước VN.Đây là điều đáng quý nhất,thiêng liêng nhất mà người dân Việt bất cứ ở chân trời góc biển nào cũng nung nấu,trăn trở.Với bài nói của TT Nguyễn Anh Tuấn,tôi là người ở trong nước nghe cũng rất ưng,lọt tai;song nếu được phép hỏi TT NAT,tôi xin hỏi :1/Cắm được mốc biên giới với TQ ra sao?Nếu cứ nhường đất cho họ để giữ “hòa hiếu” thì có phải là giải pháp có trách nhiệm không,trong khi có số liệu khá chính xác đưa ra là trên bộ ta phải nhường cho TQ tổng số diện tích gần bằng tỉnh Thái Bình,trên Biển Đông ta nhường cho họ đến 40% diện tích so với cũ của ta ? 2/ Cụ thể hơn : Cửa Nam quan nơi Nguyễn Phi Khanh nhắn nhủ Nguyễn Trãi trước khi phải bước chân sang làm nô dịch cho giặc Tàu có bị mất tấc đất nào không? Thác Bản Giốc phải nhường cho TQ hơn 1/2, nên bây giờ ta không có trọn vẹn như trước đây nghĩa là làm sao?3/Trong quần đảo Hoàng Sa,ta còn đảo nào,TQ chiếm các đảo nào,đảo Ba bình lớn nhất ai chiếm giữ,thành phố Tam sa là cái gì?4/ tôi rất đồng ý với TT NAT : TQ không gây chiến ra mặt với nước ta như Mỹ ngày xưa ;nhưng họ cư gặm ,liếm dần ở Biển Đông và nguy hiểm hơn họ xâm lấn vô hình, đánh phá ảo trên mọi lĩnh vực văn hóa,dịch vụ và đặc biệt là kinh tế như Bô xít TN,như các chiến dịch mua mèo,móng chân trâu,lông đuôi voi,đỉa,khoai lang….nghĩa là thế nào?TT NAT hình như chưa nói hết sự thật,có phải không,thưa TT?Hỏi vậy để đồng bào có thể biết thêm chi tiết.Trân trọng cảm ơn!

  • Bút Thép VN said

   Hãy ghi nhớ lời nói của ông Thiệu: Đừng nghe CS nói, mà hãy nhìn những gì CS làm!

   Người Việt trong nước chán ghét những lời tuyên tuyền rẻ tiền của CSVN, nhưng đám “vịt kìu iêu nác” vỗ tay rần rộ, sao vậy?

 61. nguoi dot said

  xa hoi chu nghia ta nhu lop 1 lam sai .noi sai.sai duoc sua. sua lai sai. sai roi sua chang co sao .mien lam sao co luong cua dan tra nuoi minh la duoc

 62. nguoi dot said

  bai bao nay mua chac nhieu tien lam cac ban a viet nam ta. toi chi doc mot doan la toi phai viet may dong liem. vi nguoi dot nhu toi ma cung phai viet len thi chang con i nghia gi

 63. LY said

  Thằng Trí Dũng nầy nó làm báo mà nó học tới lớp mấy hả bà con ? Nó định nghĩa DÂN CHỦ bằng những lời văn mà sao nghe nó rỗng tuếch, lê thê dài dòng thua thằng học trò lớp tư tiểu học. Những lời mị dân của nó nghe mà muốn lợm giọng, đến nỗi chẳng thể nào đọc hết bài của nó.

 64. Ẩn danh said

  sao co nhung bai bao cua nha bao viet giot the no kong muon dan roi cac ban a

 65. Wao said

  Viet bai cho co roi ngoi rung dui. LUA LOC DOI TRA cho toi thang lanh luong, di chot di xia de moc tui thien ha, trong cho mua THIET BI de CUT %. Cuoc song VO VI, bi nguoi ta khinh bi ma k biet xau ho.. Tien su cai bon “bao’ da~ng” – Da tu lau dan gian ta co cau: “dai noi lao’, bao noi them” .. Dung la nhuc!

 66. Lê Huy . said

  Trí Dũng là thằng Trí trá hơi giỏi đấy !
  Báo “Hà nội mới” (và hàng trăm báo đài của CS,) không bao giờ MỚI được. Bởi chúng chỉ có tư duy chính trị (Mar-Lê- Mao..) ích kỷ, tàn độc và cũ rích !
  – Trí Dũng chính là kẻ đang “đánh tráo khái niệm Dân chủ” (y như cấp trên của hắn vẫn làm.) Nhưng nói gì thì nói, Đảng CS VN và cả “hệ thống lỗi” của hắn

  liệu có thể, có dám công khai phân tích kỹ về hệ thống Tư pháp, mà các phiên toà xử những vụ án nổi tiếng quan trọng như các vụ : CHHV, Đoàn Văn Vươn, và 2 sinh viên (vứa xử hôm 16/5/2013.) v.v…Vì sao các phiên xử đó gọi là XỬ CÔNG KHAI , nhưng lại phải huy động quá nhiều cảnh sát, vây chặt nhiều vòng ngăn chặn người dân, cả người nhà “Bị cáo” đến xem ??? Vì sao việc xét xử lại phải “úp mở” lén lút, không dám công khai diễn biến tranh tụng các phiên xử đó ?

  – Chỉ riêng chuyện xử án nhố nhăng, bịp bợm, phản dân chủ như vậy…(chưa kể bao vụ quan chức Nhà nước ăn cắp (gọi là tham nhũng.) bị cho “Chìm xuồng” hoặc cũng xử nhố nhăng, bịp bợm ) thì có cho lũ lãnh đạo và lũ báo đài nhà nước cả núi vàng, chúng cũng không dám công khai nói – làm rõ !
  Như vậy, những loại bài “phản biện” như bài của Hà Nội mới, của ND hay QĐND… chỉ là cách tung hoả mù, hòng bịp bợm những người còn mê muội, thiếu thông tin, không biết tìm thông tin khách quan trên Internet… Cách “phản biện” đó thực chất là cách NGU DÂN cũ rích và man rợ nhất !

 67. Dân Huế said

  “Chúng tôi”… là những thằng nào? Dám đọc tên ra không?

 68. phamdang said

  Tri dung da bi tay nao tu nho nen bay gio chi la cai loa phat bat cu cai gi be tren cua han dua cho, va cung chang hieu minh dang ang ra cai gi

 69. hahien said

  Báo Hà Nội Mới có phản ánh đúng quan điểm đối ngoại của đảng CSVN?

  http://hahien.wordpress.com/2013/05/17/bao-ha-noi-moi-co-phan-anh-dung-quan-diem-doi-ngoai-cua-dang/

 70. Khách qua đường said

  Cái dân chủ của ông Trí Dũng chỉ có được ở Triều Tiên . Và Bắc Triều tiên là thần tượng dân chủ của Trí Dũng .

  Bịt mồm dân , quân đội phải Trung với Đảng , Đảng lãnh đạo nhà nước do dân làm chủ ?

  Ông chủ Dân bị thằng đầy tớ Nhà Nước bóp họng , bịt mồm , bịt mắt , cho ăn bánh vẽ . Đây chính là dân chủ của Trí Dũng song toàn , bố láo và láu cá .

  Tiếc rằng , hiện tại Đảng ta bị chống đối quá độ , cả người bị đưa ra xét xử tại toà ở tuổi hai mươi , cũng dám phát biểu thẳng thừng chống đảng như tát vào mặt quan toà xét xử .

  Không lẽ Đảng ta đã bị CÂM , không dám đối diện với sự thật để tranh luận nên đưa TRÍ DŨNG ấm ớ hội tề làm bia đỡ đạn ?

 71. moi said

  Tri Dung xet ve ban chat dang man ro dam dap len su thuc: MONG MUON CUA DAN THE HIEN TRONG KN72, va TUYEN BO CUA CONG DAN TU DO, giong nhu khua tren bien Dong luon noi 1 dang lam 1 neo vo liem si! TriD. viet: “dan chu la quyen tu do ca nhan. la su ton trong tung ca nhan con nguoi nhu 1 thanh vien BINH DANG TRONG XA HOI”… vay TriD thay DA BAO GIO NGUOI DAN VN DUOC NHU VAY CHUA? nguoi tai trong dan rat nhieu, co duoc quyen binh dang (lanh dao) VOI DANG VIEN dcsvn trong xa hoi VN chua (trong benh vien cung nhu moi co quan to chuc trong xa hoi) Va “duoc lang nghe va duoc the hien quan diem…” bao gio chua? phai chang TriD bay cho nguoi dan the hien quan diem (nhu sinh vien U.,KH.chong khua xam luoc.,) DE ROI NHA NUOC CHO HO VAO TU NHIEU NAM! ???”lang nghe bay to quan diem nhu the ha? Roi thi “dan chu la dong luc cho su nang dong, tinh tu chu va tinh than sang tao cua tung ca nhan trong cong dong..”, the ma hang tram ngan cong ti tu nhan nang dong “tu do pha san !”… Tom lai GIA TRA XAO QUYET LUA DAO LAI CON NGAM MAU PHUN NGUOI VO LIEM SI! la dac diem noi bat cua Tri Dung.=cai loa nguy tao dan chu cua dcsvn= mom noi dan chu tu do nhung lai ho het “the luc thu dich dien bien hoa binh=HEN MAT VA KEM COI LAM. CANH CAO.

 72. h.anh said

  Khác điếu gì bọn Triều Tiên tự khen sống chế độ mình hạnh phúc nhất thế giới đâu.

 73. h.anh said

  Phải bịt mũi khi nhìn thấy những bài viết loại này. Những cái loa của chế độ quá rè và PHẢN ĐỘNG.

 74. TRầN HÙNG said

  tự diễn biến đế dân chủ là tốt,chứ sao gọi là xấu hỡi tên bồi bút mạt hạng?

 75. Kỷ Nguyên said

  ABS định làm cánh tay nối dài của ĐCSVN, của Hà Nội Mới hay sao mà cho đăng tải bài này trên trang mạng của mình? 700 tờ báo tạp chí cuả đảng chưa đủ hay sao mà anh Ba định PR cho chủ trương của đảng nữa hả…ả????

  • BALY said

   Không phải vậy đâu Kỷ Nguyên ạ! ABS cho chúng ta nghe bằng “cả 2 tai”,còn đảng CS cứ nhét vào 1 tai của chúng ta những lời làm nhàm,cũ rích như trái đất và 1 tai thì bịt lại, như báo của đảng chỉ cho những người NÓI–NGHE theo đảng mới được đăng tải,còn nói khác thì là suy thoái,phản động hết ráo trọi.Đấy cái dân chủ xã hội chủ nghĩa của Trí Dũng là vậy đấy. Lại dân chủ hơn vạn lần dân chủ là :bắt dân bây giờ TIN–YÊU cộng sản nữa chứ đấy Kỷ Nguyên ạ.Liệu KN có ép con KN yêu Cs hay để nó tự lựa chọn????

  • Kangaroo said

   Ông Kỷ Nguyên này cấm người ta bày tỏ quan điểm (trái với ý mình) là phản dân chủ đó nghe!

  • VA said

   Kỷ Nguyên nổi giận thì cũng sẽ có nhiều người nổi giận như vậy. ABS đăng để nhiều người biết giọng lưỡi của đám giá áo túi cơm hiện tại như thế nào. Chúng sử dụng từ “gây rối” để đàn áp dân chủ nhưng lại không dám mở mồm về gây rối mất đoàn kết ngay trong các hội nghị 6,7 giữa các nhóm bè tranh dành lợi ích và quyền lực vừa qua. Đó mới là các thế lực thù địch và thoái hóa biến chất…

  • Luong said

   Bạn nhầm rồi – ABS đăng lại là tạo chỗ để mọi người bầy tỏ chính kiến của mình

  • binh nhì said

   Bạn nóng và tỏ thái độ y như Trọng lú,nhưng dễ thương hơn lú vì bạn chỉ là dân đen

  • Nông dân Nam bộ said

   ABS đưa cái thằng Tri dung miệng thúi ,hò hét văng nước miếng tùm lum làm cho tôi không thể ăn trưa được mà còn muốn mửa ,tôi tin thằng này ăn phải cứt chó đói

  • H5N100 said

   Không phải vậy đâu Kỷ Nguyên ạ!
   ABS cho dân chúng biết thế nào là báo đảng đấy mà.
   Thưa ABS, chúng em ngán đến cổ cái báo đảng rồi, vẫn phải đọc.
   Biết rồi, khổ lắm, tránh như tránh H5N1, H9N7 mà vẫn không thoát cái báo đảng ta.

 76. nemo said

  Thà đọc thơ ” chẹc,chẹc” của Nguyễn Đính Chính đã được Ngọc Đại phổ nhạc còn hay hơn cái thằng chết trrôi này .
  Nhức đầu quá!

 77. Ba Đình said

  Ngày càng thấy xhcn và đảng cs là những thứ trơ trẽn và rác rưỡi của loài người. Không thể hiểu nổi những người viết những bài báo dạng này. Bị nhồi sọ đến mức không biết chuyện gì xảy ra xung quanh? hay do lo sợ chế độ này mất đi thì quyền lợi của đảng viên mất hết? Hay còn lý do gì khác dẫn họ đến sự ngu muội này?

 78. van nguyen said

  Văn Hóa Chửi Đổng -Văn Phong Chí Phèo ..
  Bài Viết dài dộ 110 hang,có tới khoảng bốn năm chục tú ngữ TỤC TĨU-THÔ LỖ của phường hạ dẳng quen nghề đâm mướn chém thuê:Này nhé :Phả động , Ô nhiễm ,kích động ,âm mưu ,đánh tráo,thù địch ,xoay chuyển cái lọi …Thỏa mãn ,đánh bóng ,xung dột tương tàn . và nhiều nhiều lám ….
  Nội dung bài viết gồm 4 doạn : Doạn 1 :Khai dề : Chửi bới “BON PHẢN DỘNG…chảng biết Bọn ấy là ai ờ dâu ,phản dộng như thế nào ,Mười một hang thì phun ra 10 từ ngử tục tĩu bâng quơ dến phát tởm … .. : như ô nhiễm ,kích dộng ,âm mưu …y như thẳng dở hơi nát rươu …
  Tiếp theo Trí Dũng “lên lớp ” giảng Dân Chủ là gì …loanh quanh hơn mười hàng …Thì dân chủ là dân chủ chứ còn là cái gỉ nữa …??? Khiếp that , Ông giảng vòng vo kiểu : Vân Tiên cõng mẹ chạy ra ,đụng phải cột nhà, cõng mẹ chạy dô, Vân Tiên cõng mẹ chậy vô ,dung phải cái bồ cõng me chạy ra …cứ thế xà quẩn …
  Rồi tỏ ra kiến thức dạt dào , TRí Dũng dưa bài viết sang tận Châu Phi …….Dân Châu Phi nổi dậy làm cuộc cách mạng Hồi giáo ..Chẳng biết Trí Dũng móc dâu ra cái cách mạng dân chủ tây phương ở Châu Phi vậy ??
  Rùi nửa, mác cười dến mót …nghe Trí Dũng phê phán KN2 kèm theo một loạt khẩu hiệu kêu be be …”trật chìa ” ngô nghê …..
  Viết về kẻ say rượu chửi dổng, trong Đôi Mát ,Nam Cao mô tả :”Một người chửi đổng là một người có thể chửi tất cả ,người này thế này người khác thế kia ,việc này thế này việc khác thế kia ,xem như mình là thong minh là biết tuốt và có đầy đủ tư cách phán xét …Người đó bất tài ,rút cuộc là chửi tuốt, chửi cái trống không .,chửi bang quơ, chửi không cần ai ngfhe …,chửi để mà chửi , chửi dể tỏ ra mình biết ,tỏ ra mình cao thượng .”..

 79. Kangaroo said

  Viện dẫn đặc điểm lịch sử để đưa ra tiêu chí về dân chủ cho riêng quốc gia mình, là một lý lẻ ngụy biện cho các hành vi bóp nghẹt các tiêu chuẩn dân chủ chuẩn mực của thế giới văn minh. Luận điệu này xưa như Trái đất, bây giờ còn thuyết phục được ai? Càng nói càng gây căm phẫn mà thôi. Dân bây giờ đâu có như ngày xưa mà nói sao người ta nghe vậy đâu!

 80. chúng nó có âm mưu làm các vị phát điên lên nên cố tình nói “Mặt trời mọc đằng Tây” để quý vị mất thì giờ cãi nhau với chúng Đối với bọn này ,phản kích lại chúng nó bằng thừa !Hãy coi như những cái rắm mà bố chúng nó thả ra để làm thối trang anhbasam …

 81. Bầy Hầy said

  Thưa ông Trí Dũng.
  Bác Hồ nói về dân chủ, đơn giản hơn nhiều. Bác nói: “dân chủ là không bịt miệng dân”. Ông đừng lợi dụng Bác Hồ để gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân (tôi cũng bắt chước văn phong của ông một chút vậy). Ông có giỏi thì hãy viết một bài đề nghị “chủ” của ông đứng ra tổ chức đối thoại trực tiếp và sòng phẳng với những người mà ông gọi là “lợi dụng dân chủ”, có thông tin rộng rãi đến toàn dân. Ông và “chủ” ông làm được như vậy, thì không ai có thể lợi dụng dân chủ được cả. Còn việc ông và “chủ” ông “lợi dụng Bác Hồ” thì chúng tôi đã rõ lắm rồi. Chào ông!

 82. văn lâm said

  `Xin hỏi bạn Trí Dũng(nếu như bạn cũng theo dõi và tranh tranh luận với nhân dân ở đây),rằng dân chủ XHCN hơn dân chủ phương Tây ở chỗ nào? và nếu dân chủ XHCN là hơn dân chủ phương Tây(cách phân biệt Phương Tây là theo Trí Dũng nêu ra )thì việc gì Chủ tịch Hồ Chí Minh phải viện dẫn Hiến pháp phương Tây (USA,Pháp..)vào Tuyên ngôn độc lập 2-9-1945?,phải viết HP 1946 theo những định chế dân chủ,cộng hòa theo cách mà phương Tây đã phát kiến?,phải đặt tên nước là VN Dân chủ Cộng hòa? …và việc gì các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước VN phải gửi con,gửi cán bộ sang bên Tây(Mỹ ,Anh ,Pháp…)để học?,việc gì Trung quốc,VN,Cu ba ,Triều tiên phải sử dụng hàng hóa công nghệ ,kỹ thuật của phương Tây?,việc gì các nước XHCN Đông Âu và Liên Xô và những nước thân CS khác phải dùng đến cách mạng hoa nọ hoa kia để lật đổ chế độ ,thay vào đó chế độ “thân phương Tây” như tác giả viết?….Nhân danh trí thức,nhà báo mà phải ngụy biện để che đậy sự thật thì có xấu hổ lắm thay cho dân tộc VN???

  • BALYKYCUC said

   Không phải chỉ gửi các con cháu mà Ông Ủy Viên Bộ Chính Trị,Phó Thủ tướng nhận bằng TS ở đâu nhỉ? Ông có học ở Havard không nhỉ?Đảng không bảo thủ đâu,sau 1986 dưới sự hợp tác của Mỹ đảng đã mời các GS Việt kiều ở Mỹ về giáo huẩn cho bao cán bộ,GS về Luật,ngoại thương…..đấy thôi! Còn bao nhiêu vị trước khi nhận chức vụ cao hàng Bộ trưởng đã từng được đảng cho tu nghiệp ở Mỹ và các nước”đang giãy chết” nhỉ?Với TD có lẽ bổ đầu ra TD cũng không hiểu gì đâu bà con ạ!!!!!!

  • binh nhì said

   Đòi hỏi như bạn thì nguy,TD nó trốn về quê rồi,nặn hết óc ra cũng chỉ được vài từ đã được mớm,tha cho nó,vì cũng chỉ là dư lợn viên thôi!

 83. lũ mù said

  HNM= Hôi Ngưởi MÙ !( đối diên hồ gươm).
  -chân thành xin lỗi, ngàn lần tạ lổi với hội ngưởi khiếm thị tại phố Nguyễn Thái học.

  • binh nhì said

   Xin phép được diễn đạt ý bạn LM,hội người khiếm thị tuy tối mắt nhưng sáng lòng,HNM tuy sáng mắt nhưng lòng dạ tối tăm

 84. Nguoi HN said

  Cái thằng Trí Dũng! Mày có biết bố đẻ mày chính là học trò của một vị trong Danh sách này không. Hóa ra ông thầy đáng kính dạy những điều tốt cho bố mày, để rồi bố mày dạy cho mày những điều hay , để rồi có cái kết quả như hôm nay à! Thật đau lòng. Nghĩ cho cùng thì nhân dân Vn đừng nên trách cái thằng TD này bởi vì nó ăn lương NN để phải viết bài báo như thế này. Nhưng cái đồng lương mày nhận hàng tháng hoặc hngay cả cái tiền nhuận bút cho bài báo này, mày có biết là gì không, nó là mồ hôi, nước mắt, xương máu của bồng bào VN. Mày hãy nghĩ lại. Nhớ nhé.20 năm nữa mày sẽ phải viết một bài báo khác để tạ tội với nhân dân VN.

  • BALY said

   Trời! Thật là loại Hồng vệ binh của cách mạng văn hóa .Trí Dũng ơi sao HỖN HÀO–LÁO XƯỢC như vậy được!Ừ thì tranh luận là bình đẳng ;nhưng TD đã không coi ai ra gì dưới mắt mình rồi,không biết mình,không biết ai thì chỉ có THUA &THUA mà thôi!

  • binh nhì said

   Bố TD cũng không muốn vậy đâu bác ạ,vì nếu có CCRĐ lần nữa,thì nó cũng lôi bố nó ra đấu tố,bác tin không?

  • trí said

   hai năm nửa thôi, tức là đến năm 2015 là kết thúc chế độ ”ma quỷ”này nếu 20 năm thì lâu lắm,dân không chiệu nổi đâu.
   Bài viết của thằng TRÍ DŨNG này cũng chẳng có gì hay cả luận điệu giống mấy thằng tuyên giáo ở huyện tôi.
   Tôi thấy bài viết này chỉ mang tính ích kỷ tột đĩnh mà thôi.
   Dân chũ phải gắn với điều kiện và hoàn cãnh cụ thể của mổi dân tộc,mổi quôc gia,mổi khu vực trên thế giới,ý ông nói bao giờ dân VN giàu có như dân MỸ thì mới dân chũ được,vậy thì biết chừng nao mà giàu?
   dân chũ mà có riêng tư nửa à,vậy là luật nhân quyền quốc tế dân VN không đươc chơi hả ông?
   còn ” bánh vẻ” dân chũ ,thì chỉ có ở chế độ đảng trị này mà thôi.
   ông nói dân chũ không đến với những nơi đói nghèo,câu này nói ở VN thì đúng hơn.
   Thôi không nói với mấy ông nửa,nói với ông dlv như đánh đàn cho trâu nghe.
   chỉ cỏ một điều tốt nhất là nên giãi thể chế độ này!

 85. qx said

  Sự thật là Không thể “chụp mũ” kích động, gây rối để phá hoại dân chủ.

  qx

 86. QuangPhong said

  Chán thật, chán cho Trí Dũng.
  Một số khái niệm đã bị đánh tráo theo kiểu “cả vú lấp miệng em” Ví dụ : “Đòi tư nhân hóa đất đai”,hoặc “phi chính trị hóa QĐ”,…của nhiều báo,đài chính thống gán cho nhóm này nhóm nọ.
  Thực ra không phải thế, các góp ý về đất đai phần lớn là nói về : “chế độ đa sở hữu đất đai ” , hay : “Nhiệm vụ chính trị của QĐ là Bảo vệ TT.Quốc,bảo vệ ND,bảo vệ cương vực lãnh thổ của T.Quốc” ( có chữ “Chính trị” rõ ràng trong đó. Với lời giải thích khá rõ ràng là : Sở hữu đất đai của tư nhân, của tập thể và của Nhà nước.. nhằm mục đích trả lại sự công bằng cho những chủ nhân thật sự của đất nước là Nhân dân với tôn chỉ : người cày có ruộng, hay chống lại cách làm ” lấy của người nghèo cấp cho người giàu…..bấy lâu nay.
  Nhiệm vụ chính trị của QĐ rõ ràng là như vậy, nếu Đảng nào có cương lĩnh chính trị như thế thì QĐ phục vụ và chịu sự LĐ của Đảng đó. Còn Đảng nào có cương lĩnh và mục đích trái với nhiệm vụ Chính trị này thì QĐ phải đứng về phía ND ,bào vệ ND và bảo vệ sự độc lập,vẹn toàn của T.Quốc. Thế thì hỏi” Tại sao tới bây giờ mới có những tiếng nói như vậy ?, có thể một phần của câu trả lời là : Đảng CSVN hiện nay có nhiều “Sâu” quá, có “một bộ phận không nhỏ …” sẵn sàng bán đứng Tổ quốc và ND nên cần sửa đổi lại HP cho minh bạch hơn .
  Thế đó Trí Dũng ạ.

 87. phanthiennhan said

  Người miền Nam sau 30.04.75 mới hiểu rỏ bản chất thật của CS là một bọn MAFIA chuyên cướp bóc và giết người. Thế mà sau 38 năm lại còn một lủ chạy theo để bênh vực! Chắc chắn lủ sâu bọ này cũng vơ vét mỗi tên vài chục tỷ, mặt ngoài thì ca ngợi CS, mặt trong thì đã chuyển tiền ra nước ngoài để khi không còn vơ vét được là chuồn. 80% bọn cướp bóc này đều có con du học nước ngoài. Người Việt ở bất kỳ quốc gia nào nên thành lập ban theo dỏi và triệt tiêu chúng nó khi chúng nó chuồn đến. Không cần bình luận gì mà phải hành động , đừng để một tên nào thoát lưới kể cả ở trong nước. Làm thịt vài thằng là hết múa!

 88. […] để đưa những điều sai trái vào Dự thảo Hiến pháp sửa đổi (Ba Sàm). – Không thể “khoác áo” dân chủ để kích động, gây rối (HNM/ BS).  “… chúng tôi cho rằng “Tuyên bố của công dân tự do” hay […]

 89. BÌNH LUẬN said

  DÂN CHỦ tức là nhân dân phải được làm chủ. Nhân dân làm chủ tức là Nhân dân phải được quyền lựa chọn thể chế chính trị thông qua trưng cầu dân ý.
  Như vậy ai ủng hộ cho Nhân dân được tự do lựa chọn thể chế chính trị thông qua trưng cầu dân ý thì đó là cách mạng. Ai chống lại việc Nhân dân được tự do lựa chọn thể chế chính trị thì đó chính là phản động. Việc gì phải sử dụng những câu chữ trìu tượng để lừa bịp.
  Ngân sách nhà nước đã nghèo, tiền xây trường học, bệnh viện chẳng có, bệnh nhân mấy người nằm chung một giường mà cứ trả lương cho những kẻ ngồi viết và nói những điều giả dối đâu đâu. Đúng là một lũ vô liêm sỉ. Kẻ viết đã vô liêm sỉ, kẻ dùng tiền của Nhân dân để trả cho kẻ viết thuê lại càng vô liêm sỉ.

 90. dân đen-con đỏ said

  Xin ai biết tay Trí Dũng nầy ở đâu, hình dáng ra sao đăng lên cho bà con biết để còn lưu vào sử sách.

  • nemo said

   Nó ở Châu Quỳ mới về , các bác thông cảm . Cái chính là báo HNM ko kiếm ra được ai viết nên mới nhờ tay này .

 91. Hong Nhung said

  Đúng là “một thứ dân chủ xa lạ với loài người” hễ ai nó quan điểm, ý kiến khác mình là lập tức quy chụp phản động là đàn áp khủng bố
  nói đa nguyên, đa đảng trên thế giới những nước độc đảng chỉ đếm trên một bàn tay những ông này cộng đồng thế giới coi như những chí phèo của thời đại công dân những nước này ra thế giới thường bị miệt thị, khinh rẻ được xếp loại công dân hạng 3 (sau cả các loại dân da đen)
  không biết theo CN này nó sáng suốt đến mức nào chẳng lẽ trên 90/100 dân số thế giới là điên rồ theo cải chủ nghĩa đang giẫy chết?
  Là con người hãy để người ta được quyền làm người, được nói ra cái quan điểm riêng của họ (nếu quan điểm đó là thiểu số họ sẽ phải theo đa số còn nếu quan điểm đó là của đa số thì nên sớm thay đổi thôi)

 92. Phải chăng Phạm Quang Nghị muốn theo đuôi Nguyễn Phú Trọng?
  Nên chỉ đạo cho Hồ Quang Lợi viết những bài báo kiểu này?

  • Mẹ Đốp said

   chắc chắn là vậy rồi cho nên trên hội nghị TƯ 7 Trọng mới phát biểu rằng PQN đã hội đủ đk để nối nghiệp TBT ĐCS VN .
   Nghị thì không lú nhưng gian tham và bán nước cho Tàu còn nhanh hơn Trọng vì hắn đi với Phiêu.

 93. chân nhân said

  Cảm ơn Trí Dũng, cảm ơn Hà Nội Mới …cảm ơn vì đã thông báo rộng rãi KN 72 và tuyên bố tự do; Cảm ơn vì đã cho biết thêm những luận điệu mị dân của chế độ, cho biết thêm rằng những người của chế độ hộ không phải không biết lẽ phải nhưng họ vì miếng cơm manh áo nên đã hủy hoại giá trị làm người của họ; Cảm ơn vì đã chứng minh rằng cái chế độ này không thể hoàn lương, không thể quay đầu được. Đó là điều đau đớn nhất mà dân tộc này còn phải gáng chịu…

 94. F3 said

  Trí dụng nhưng bị dính bả lú nên nói huyên thuyên đến vợ con ông cũng bịt mũi vì thối không thể ngửi được. Tội nghiệp cho báo Hà Nội Mới đăng những loại bài như của Trí Dũng thì tự đánh mất uy tín của mình với độc giả. May nhờ có báo lề trái ngày nay chúng tôi không cần mất thì giờ vào các loai báo đăng bài các vị như Trí Dụng này nữa.

  • MH said

   NÊN CHẤM DỨT TRÒ NÓI BẬY ĐỂ LƯÀ BỊP

   1. DÂN CHỦ XHCN ? NHÀ NUỚC PHÁP QUYỀN XHCN?

   Xử tử hàng trăm ngàn(172,008) thủ tiêu hàng vạn nguời khác giết và gây chết cho gần ba triêu nguời , ngoan ngoản làm công cụ bành truớng cho chủ nghiả cộng sãn duới chiêu bài “giành độc lập, thống nhất” để cuối cùng mang
   đầu máu vưà đi đầu quân cho bọn Bắc kinh hiếu chiến , vưà đầu hàng kẻ thù tư bản Tây phuơng thề sống chết để giấu mặt tồn tại bằng gắn cái đuôi lưà đảo XHCN và gọi là Kinh tế Thị truờng XHCN !
   Nay, lại tới hồi chót hoãng hốt giẫy duạ …ngưá mắt : Dân chủ thì ” Dân chủ XHCN ” …nhà nuớc thì “nhà nước pháp quyền XHCN …
   Thế giới này làm gì có cái gọi là ” Dân chủ XHCN ” , làm gì có cái gọi là “nhà nước pháp quyền XHCN. Thế giới này làm gì có cái gọi là ” Kinh tế Thị truờng XHCN”
   Cộng sản là Cộng sản . Dân chủ là Dân chủ.
   Cã loài nguời đều rõ :, khoảng thập niên 1960 hai lý tuởng này đã phân ranh quyết liệt thế giới làm hai bên : Một bên là Cộng Sản và bên kia là Dân chủ .” World in 1960 was sharply divided between
   Communism and Democrary.” (Columbia-Viking Encyclopidia )

   2. ĐỊNH NGHIÃ DÂN CHỦ :

   – Dân Chủ (quyền lực cuả nhân dân)là hình thức cai trị đặt duới sự kiễm soát cuả nhân dân thay vì một giai cấp , nhóm hay cá nhân .
   (“Democrary (power of people)is the form that the government is under control of the people as a whole rather than that of a class, group, or individual (Columbia-Viking Encyclopidia )
   -Dân Chủ là hình thức cai trị mà tất cã công dân đủ điều kiện đều bình đẵng có cơ hội nói lên những quyết định có ảnh huởng tới mình. Dân Chủ cho phép mọi công dân tham dư bình đẵng trực tiếp hay qua đại biểu vào việc kiến nghị,
   triển khai và tạo dựng luật pháp. (Wikipedia : “Democracy is a form of government in which all eligible citizens have an equal say in the decisions that affect their lives. Democracy allows eligible citizens to participate equally—either directly or through elected representatives
   —in the proposal, development, and creation of laws”,Wikipedia)
   -Dùng từ “Dân Chủ ” để chĩ cái hệ thống (chính trị) liên quan tới những cuộc bầu cử ĐA ĐÃNG , Đại biễu dân cử trong chính quyền và TỰ DO NGÔN LUẬN
   (the use of the term “democracy” as referring to a system involving multiparty elections, representative government, and freedom of speech ( Wikipedia)

   3. VAI TRÒ TUỔI TRẺ.

   Nhân dân Việt nam đã từng nạn nhân trả giá hàng triêu mạng chết cho cái trò tuyên truyền bỉ ổi này .
   Và tuổi trẻ hôm nay nhất định chống trả lại và đang giành lại quyền sống, quyền tự định đoạt đời sống cuả mình .

  • Cong dan tu do said

   Qua bài báo này, tôi lại thấy giường như tác giả đang truyền tải đến chúng ta một thông điệp rất rõ ràng rằng những chủ trương đường lối hiện tại của đảng là lỗi thời, là dập khuôn, giáo điều và đáng bị loại bỏ. Tác giả nói về sự” Phản động” của kiến nghị 72 nhưng khi dẫn dắt lại toàn nói đến những ý chính trong kiến nghị 72 ví dụ như đoạn này ” Nhưng cũng có một thực tế là, một thời gian dài đất nước rơi vào hoàn cảnh chiến tranh, cộng với việc áp dụng một cách máy móc mô hình tổ chức bộ máy nhà nước của một số nước XHCN khác đã tạo ra một xã hội trì trệ, chậm phát triển, một bộ máy hành chính cồng kềnh, quan liêu, xa rời nhân dân. Tình trạng mất dân chủ, dân chủ hình thức, vi phạm dân chủ đã xảy ra, địa vị làm chủ của người dân chưa được quan tâm đúng mức”….. Vậy chứng tỏ đã và đang có rất nhiều nhà báo dùng nhiều cách khác nhau, thông qua cơ quan ngôn luận của nhà nước để truyền tải thông điệp tốt đến nhân dân. Chúng ta không nên ném đá họ. CẢM ƠN TRÍ DŨNG!

 95. DO THỤY said

  Các bạn thông cảm cho Trí Dũng, chắc là Trí Dụng cảm thấy vẫn còn một số cộng đồng chưa biết đến K N 72; Tuyên bố công dân tự do ? Nên mượn mặt báo lề phải để thông báo cho bà con nếu ai còn ngu muội thì hãy thức tỉnh vì đã có KH 72; Tuyên bố công dân tự do ? Và tìm mọi cách để tìm hiểu KN 72; Tuyên bố công dân Tự do – Chẳng phải đây là một ý tốt đó sao?
  Chẳng lẽ Trí Dũng lại hô hào : Đã có KH 72; Tuyên bố công dân tự do ! Mời bà con mại dzô, mại dzô!!! Như vậy thì làm sao lên báo lề phải được? Đây là một cách lách kiểm duyệt hay nhất đấy. Rõ ràng báo HÀ NỘI MỚI đã bị Trí Dũng xỏ mũi? Tôi xin trích dẫn định nghĩa Dân chủ của Trí Dũng:
  “Tựu trung, xét về bản chất, dân chủ là quyền tự do cá nhân, là sự tôn trọng từng cá nhân con người như một thành viên bình đẳng trong xã hội, được lắng nghe và được thể hiện quan điểm, là quyền được tham gia các hoạt động của đời sống chính trị, xã hội của đất nước, tham gia quản lý xã hội và xây dựng các quyết sách thông qua các cơ chế khác nhau trên cơ sở đồng thuận xã hội. Dân chủ là “môi trường”, là động lực cho sự năng động, tính tự chủ và tinh thần sáng tạo của từng cá nhân trong cộng đồng… Vậy, có thể thấy rằng, dân chủ là một giá trị phổ biến, có tính toàn cầu nhưng dân chủ và quyền con người còn là một giá trị lịch sử, gắn với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, mỗi khu vực trên thế giới.”
  Tôi đề nghị mọi người Hoan hô Trí Dũng, đã gián tiếp Quảng bá KN 72; Tuyên bố công dân tự do – Cho ít nhất nhân dân Thủ đô được biết!

  • Cái Móng Lừa said

   Hoan hô Do Thụy, tôi cũng đang định ” còm” như vậy. Rõ ràng là báo HÀ NÔI MỚI đã bị Trí Dũng xỏ mũi rồi chứ còn gì nữa?
   Thật là tuyệt CÚ MÈO!!!
   Cái này , ngày xưa gọi là :”Ăn cơm Quốc gia , thờ ma cộng sản” đó mà! phen này coi chừng Trí Dũng không còn “cái gáo mà đội nón”.

   • DO THỤY said

    Tôi nghĩ Trí Dũng vẫn còn “gáo” để mà đội nón đấy! Vì đã từ lâu, mấy ông đảng viên cs đã “chuyển” hộ khẩu về làng Vũ đại hết rồi . Bởi vậy nếu có ai đả động gì tới “họ” thì câu cửa miệng bật ra ngay: “Chắc nó trừ mình ra”

    • Cái Móng Lừa said

     Nếu “chuyển khẩu” về làng Vũ đại hết , thì chỗ đâu cho “họ” ở?

     • DO THỤY said

      Bởi vậy mới có Văn giang; Tiên lãng; Đồng mô…. Đấy ! Bạn xem , còn “dư” ấy chứ lị !!!

 96. Mẹ Đốp said

  TBT Trọng Lú và bí thư PQN thuộc phe bán nước cho TQ và giáo điều, bảo thủ vừa bị thua đau trong Hội nghị TƯ 7 nên về nhà ra lệnh cho lũ DLV kiểu như Trí Dũng “sủa” ăng ẳng trên báo nhà Hà Nội Mới theo giọng điệu ” chống diễn biến hòa bình ” mà các thầy Tàu đã nhồi sọ để đỡ tức và tự lên dây cót tinh thần.
  Chợt nhớ đến hiện tượng thường xảy ra đối với những kẻ ra ngoài bị đánh cho te tua, mất mặt nên về nhà trút giận lên vợ con bằng lời lẽ cục súc thậm chí còn vũ phu nữa.

  Xem ra thì ở đây có một sự tương đồng đáng ngạc nhiên. Thế nhưng nhân dân không phải là vợ con chúng bay đâu để mà tha hồ quát nạt hay bịp bợm

 97. thangkhosaigon said

  được quyền cướp đất,đượ quyền bán nước ,dược quyền đàn áp nh ân dân là quyền dân chủ xhcn vĩ đại. dành riêng cho đảng cộng sản ba đìn.h

 98. Đô Rê môn said

  Này Trí Dũng tác giả , nếu mi nói về dân chủ và còn mạo muội dẫn lời ông Hồ ra đây thì hãy nhớ câu nổi tiếng của ông ta ” dân chủ là dân được mở mồm ” . Vậy thử hỏi chính mi vừa vào bài đã áp cho các vị trí thức khởi xướng Kiến nghị 72 là ” tự diễn biến”, là phản động v.v…thì tự mi đã phản dân chủ rồi đấy.
  Xảo ngôn, giáo điều là cái ngày nay không lừa được ai nưa đâu tên DLV đáng khinh bỉ TRÍ DŨNG à !

 99. 6 năm tù said

  Người sinh viên yêu nước Phương Uyên hãy dõng dạc như Người sinh viên yêu nước Võ Thị Thắng “Liệu chính quyền các ông có tồn tại đến 6 năm để cầm tù tôi không?”

 100. DÂN CHỦ, TỰ DO THẬT SỰ cho VN! said

  Mỗi nước có đặc điểm riêng về dân chủ. Theo tác giả Trí Dũng và báo Hà Nội mới (cũng là lập trường chính thống của ĐCSVN), dân chủ ở VN có đặc điểm là mọi người đều bình đẳng, trừ một số người của đảng thì bình đẳng hơn (như khẩu hiệu của lũ lợn nắm quyền trong tiểu thuyết “Trại súc vật” của nhà văn thiên tài Geoge Orwell đưa ra).

  Khi còn là Tổng Bí thư ĐCS Liên Xô, ông Goocbachop nhận định rất chính xác: “Nền dân chủ của chúng ta là xa lạ với loài người”.

  Cả thế giới đều biết, dưới cái gọi là “dân chủ XHCN” của Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Phidel Castro, Kim NHật Thành, Pol Pot… hàng trăm triệu người bị sát hại vì không chung quan niệm dân chủ với nhà cầm quyền, nhiều hơn số người bị Hitle giết. Tháng 2-2006, Nghị viện Châu Âu ra nghị quyết lên án cộng sản độc tài chống nhân loại.

  Chỉ có những phần tử bất tài, bất nhân, tham quyền cố vị, vơ vét tham nhũng nhờ đặc quyền đặc lợi bất chính trong ĐCSVN là cố tình che giấu sự thật tội ác khủng khiếp trên. Nhiều lão thành cách mạng, thậm chí từng ở cương vị chóp bu của ĐCSVN đã và đang vạch trần thủ đoạn tồi bại trên của giới chức đương quyền. Nhiều đảng viên ĐCSVN chán ngán, trả thẻ đảng, hoặc tự ý bỏ sinh hoạt đảng. Phần lớn dân ta bị nhồi sọ, đầu độc gần cả thế kỷ bởi luận điệu tuyên truyền bịp bợm và thủ đoạn khủng bố của đảng CSVN, cho nên đến nay không ít người chưa thật sự nhận ra thân phận nô lệ của mình, hoặc quá sợ sệt mà phải cam chịu một cách ngu ngốc.

  Hiện nay, chóp bu ĐCSVN biết không lừa mị được ai nữa, thì tăng cường bộ máy an ninh, quân đội, công an để khủng bố, trấn áp tư tưởng dân chủ; phong tướng, tăng lương vô tội vạ cho sĩ quan, binh lính; ráo riết bắt bớ giam cầm, bỏ tù bất kỳ ai muốn có dân chủ thật sự ở VN.
  Núp chiêu bài chống tham nhũng, một số chóp bu đảng đang tìm cách thanh trừng nhóm tài phiệt kinh tế do Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu. Nhưng bất luận họ làm gì, những ai chủ trương ôm chặt độc đảng cầm quyền, chống đa nguyên chính trị, đều là cố tình tham nhũng chính trị – hình thái tiêu biểu, nguồn gốc của mọi tham nhũng.

 101. Dân mất Nác said

  “Trí Dũng” để đâu lại nói bừa!
  Tuyên truyền bịp bợm kiểu thời xưa
  Cả tin ngày ấy giờ dân khổ
  Mở mắt ra rồi, đã hiểu chưa?

  Mở mắt ra rồi, đã hiểu chưa?
  Ngày nay dân trí chớ nên đùa
  Biết nhiều hiểu rộng không như trước
  Đã rõ đảng rồi, ác Pháp thua. (Tiên Lãng, đồng Nọc nạng)

  Đã rõ đảng rồi ác Pháp thua
  Sâu dân mọt nước kể sao vừa
  Một bầy tôi mọi cho Tàu cộng
  “Dân chủ cái buồi” dân éo ưa!

 102. BALY said

  Cố gắng lắm đọc hết bài.Ngỡ là bài của Tổng bí thơ NPT.Ôi Trí Dũng! Quả thật, Dũng có dũng: có dũng cảm viết ra lối suy nghĩ,quan điểm 100% của đảng CSVN từ lâu rồi cho đến nay.Mà phải thôi, vì chắc chắn TD là đảng viên rồi nên PHẢI nói theo đúng quan điểm của đảng và bảo vệ đảng chứ!.Tuy nhiên, Trí thì PHẢI là BẤT trí.Về lý luận và thực tiễn của nhân loại,của lịch sử VN không làm cho TD sáng mắt ra chút nào à?.Bây giờ đi vào vài điểm.TD hãy trả lời rằng HIỆN NAY có phải 100% người dân VN yêu,thích,mê chế độ CS không?Trả lời sai câu hỏi này chỉ là những kẻ điên mà thôi.TD không để người dân ĐÒI đa nguyên tức là ÉP,CƯỠNG CHẾ,HIẾP ĐÁP dân theo chế độ CS chứ gì?Vậy đấy là dân chủ ư?Có lẽ đó đúng là kiểu DÂN CHỦ XHCN!Đa nguyên là QUY LUẬT của loài người đó!TD có thể ép người dân mọi việc với đôi tay,đôi chân; song làm sao CẤM họ SUY NGHĨ được.TD muốn CẤM người dân có tri thức liệu có tỉnh táo không hay mất TRÍ?Gần 70 năm qua ,đảng CSVN có giai đoạn được lòng dân vì hành động phù hợp nguyện vọng dân nên dân ủng hộ và vì vậy đã làm nên thành tích của đảng.Đảng có công người có công, dân đưa lên bàn thờ .(chưa nói những sai lầm không nhỏ của Đ với dân với nước).Không nói lý luận,với thực tế hiện nay của xã hội,Dân làm chủ mà khắp cả nước dân kêu oan,đơn khiếu kiên cao hàng chục mét,phải bầu đại diện của mình với sự lựa chọn của đảng?Dân làm chủ mà những dự án thua lỗ thấy trước,dân hết lòng can ngăn nhưng nhà nước vẫn khăng khăng làm cho được như bô xít TN với lời chặn họng “là chủ trương lớn của đảng”?Dân chủ mà bắt người vô tội vạ ,chỉ có XỬ với án bỏ túi như vừa qua và hiện nay ư?…..Lại giọng VƠ ĐŨA CẢ NẮM,TD có nhớ Tổng bí thơ của TD bị dân nói hồ đồ không?Còn với TD,72 vị ký KN72 không THÈM biện giả đâu vì TD chỉ đáng học trò hàng thứ tư,thứ 5 và quá dốt nát về kiến thức,tuổi đời vào hàng con cháu tôi tin là thế.Nếu TD dưới 50 thì vô lễ với chí ít là người già,còn cao hơn thì vô kính.Vô gì thì cũng VÔ NHÂN! Những con bò cứ mẫn cán,nhắm mắt kéo cỗ xe XHCN để tiến lên CSCN,xem sẽ đi tới đâu.Nhưng người dân không để độc quyền,độc tài mãi đâu,lịch sử chẳng chứng minh hùng hồn sao !

  • Hoàng Khải said

   Trí Dũng thì đi đánh Tàu
   Dân cần Minh bạch chớ đâu cần … lừa!

   ông nên đem cái tài hô phong hoán vũ ấy ra Biển Đông giải thich với ngư dân TQ đừng lấn biển Việt Nam nữa!

 103. Tác giả Trí Dung chỉ viết toàm những điều cũ mèm từ 40 năm nay rồi. Nhìn thực tế diễn biến ở Liên xô và Đông Âu 1990 – 1991 cho đến nay để thấy nước mình cần làm gì.

 104. Oanh Yến Thị Phạm said

  ベトナム現代。Morden VietNam.

  千年国に
  共産主義入り来る
  貧民の泣き。

  千年国に共産主義入り来る貧民の泣き。
  SEN NEN KUNI NI KYOUSAN SHYUGHI HAIRIKURU HIMMIN NO NAKI.
  Because of the communism has come into the country of thousands years,the poverty people is crying.

  自由の光。the freedom’s light.

  悪刑務所に 
  人々飛び込む 
  自由の光。

  悪刑務所に人々飛び込む自由の光。
  AKU KEIMUSHOU NI HITOBITO TOBIKOMU JIYUU NO HIKARI.
  because of everybody(bravely) jump into cruelty prison,
  the freedom’s light will be come.

  共産党の没。the death of the communist party.

  強反対で
  国民一心出す
  共産の没。

  強反対で国民一心出す共産の没。
  TSUYO HANTAI DE KOKUMIN ISSHIN DASU KYOUSAN NO BOTSU.
  because of the strong oppositions of the nation,
  the communist will be die.

 105. reovetw said

  Chỉ đọc vài chữ là có thể biết được nó muốn nói jì. Lề phải khó có thể biết danh tính, luôn dấu mặt . Đề nghị các bác cứ gọi tổng BT ra mà kêu, đăng ảnh, nhân thân y, cả những bạn học của vợ con y thị cho bàn dân thiên hạ biết mà “nuốt” nước bọt

 106. khách said

  ” lợi dụng dân chủ (Tại sao dân góp ý lại qui phản động?)trong việc lấy ý kiến của toàn dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nhiều nhóm người tự xưng danh những nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền đã đưa ra những luận điệu phản động.”

  Thằng này là thằng ba trợn, nói trước quên sau lý luận kiểu chầy cối kiểu tàu cộng, không chịu tìm hiểu, học hành hạn chế. Không hiểu đa nguyên, đa đảng là thế nao? cũng không hiểu ” tam quyền phân lập” là phát minh của nhân loại …lại thích lên lớp dạy người, lại thích ngậm máu phun người; động tý coi dân là phản động, là thù địch đối xử với dân như thế thật chẳng khác qui tội cải cách làm biết bao nhiêu người con ưu tú của đất nước phải chết thảm.

  Thế mà cái báo lá cải ăn tiền thuế của dân cũng cho đăng; không biết trình độ của TBT đến đâu? Không thấy xấu hổ? Báo HNM phục vụ chính trị cũng phải có nguyên tắc; phải căn cứ vào chỉ đạo của Quốc hội của Ban dự thảo sửa đổi HP1992 “góp ý không có vùng cấm”chứ không nên tùy tiện đụng đâu nói đấy thì phá nát cái Đảng này, cái Đất nước này còn gì?

  • BALY said

   khách không nhớ là báo HNM là báo đảng à? Báo của đảng phải đăng TOÀN NHỮNG bài bảo vệ đảng chứ,đâu có như Ba sàm của chúng ta,đăng búa xúa cả của của không phải là của ta như bài này để chúng ta biết “2 mặt của 1 vấn đề”.Đấy dân chủ XHCN là vậy! Đó là :phải làm và nhất là PHẢI NGHĨ theo đảng CS,nếu không thì là suy thoái,phản động hết

  • Điểm mặt “các thế lực thù địch” cho thằng "trí dũng" và "thọ hữu"nghe đây: said

   Điểm mặt “các thế lực thù địch”

   Nến Hồng (Danlambao) – Không biết cụm từ “các thế lực thù địch” ra đời từ khi nào nữa? Nhưng trên các báo chính thống của đảng và Nhà nước cũng hay nhắc đến, các báo mạng cũng xuất hiện cụm từ này nhiều (Google search: Khoảng 7.930.000 kết quả (0,20 giây). Khái niệm hay định nghĩa về “các thế lực thù địch” là gì còn khá mơ hồ? Nhưng có lẽ mỗi chúng ta đều hiểu một cách nôm na rằng cụm từ này ám chỉ những người và/hoặc nhóm người trực tiếp hoặc gián tiếp chống lại đảng và Nhà nước ta. Chúng luôn làm cho đảng lo sợ, mất uy tín, làm cho đảng và dân không còn “như cá với nước” nữa, làm người dân suy giảm hoặc không còn tin vào chế độ “dân chủ gấp vạn lần” bọn tư bản đang “giãy mãi chưa chết!!”, không tin vào chính quyền “của dân, do dân, vì dân!!!” nữa.

   Rất nhiều bài báo, tài liệu đề cập đến “các thế lực thù địch”, nhưng lại chẳng chỉ ra cụ thế chúng là ai, chúng đang ở đâu, chúng đang làm những gì, tại sao chúng thù đảng, thù nhân dân ta đến thế!!!? v.v… Bởi vậy, có lẽ chúng ta nên điểm mặt chỉ tên các nhóm “thế lực thù địch” để giúp đảng và chính phủ “lo”!!

   “Các thế lực thù địch” chúng là ai?

   1. Đó là đám quan lại cấu kết với nhau, từ “cấp cao” đến cấp xã để cướp đất người người dân. Loại thế lực thù địch này thời gian gần đây nổi lên như ong, từ thành thị tới nông thôn, từ miền xuôi tới miền ngược, từ đồng bằng, miền biển tới miền núi, từ Nam ra Bắc, từ địa đầu Móng Cái tới Mũi Cà Mau. Bọn này làm mất hết niềm tin của người dân vào đảng, vào chính quyền nhanh nhất, gây bức xúc và bất ổn xã hội kéo dài nhất, gây cho người dân nỗi uất hận căm phẫn nhất bởi chúng không từ một thủ đoạn nào để cướp bằng được những tấc đất chúng muốn và chúng vô cảm trước những phản ứng, khiếu nại chính đáng của người dân.

   2. Đó là đám công chức làm ở các cơ quan công quyền, quen thói “hành dân” hơn là phục vụ dân. Nhóm thế lực thù địch này lấy tiêu chí “hành dân” là niềm hạnh phúc. Chúng nhan nhản ở các cơ quan công quyền: cấp phường, xã, quận huyện, sở, bộ ngành, v.v… Chúng gây cho người dân bức xúc, khổ sở, muốn được việc phải mất tiền (mà đáng ra không phải mất) nên làm suy giảm niềm tin của người dân vào đảng, vào chính quyền…!!

   3. Đó là “một bộ phận không nhỏ” đám quan lại “chui” sâu vào hệ thống đảng, chính quyền, các cơ quan đoàn thể các cấp. Nhóm này đa phần xuất thân từ “bần cố nông”, nhưng sau khi lên làm quan, chúng giàu lên một cách nhanh chóng và khủng khiếp. Tài sản ít thì hàng vài chục tỷ đồng, nhiều thì trăm triệu thậm chí tới tỷ đô la. Làm “quan phụ mẫu” là phải chăm lo cuộc sống cho dân, giúp người dân có cuộc sống ổn định, sung túc, nhưng chúng không bao giờ dám chia sẻ kinh nghiệm hay dạy dân làm giàu theo cái cách mà chúng giàu lên như thế!!! Nhóm này cũng thuộc loại có học, nhưng đa phần là học rởm, có bằng thật, một số có bằng “đểu”! Chúng dùng những đồng tiền kiếm được một cách bất chính để làm băng hoại các giá trị và đạo đức xã hội. Phá hoại một cách nhanh nhất, làm xói mòn niềm tin của người dân với đảng và chính quyền “sâu” và “bền vững nhất”!!.

   4. Đó là nhóm những kẻ cầm đầu các tập đoàn kinh tế. Bọn này chỉ chú trọng vào việc làm suy yếu kinh tế đất nước. Chúng làm cho đất nước nhanh chóng đi vào suy kiệt, cuộc sống của người dân ngày càng bị bần cùng hóa. Lý thuyết của bọn này là không quan tâm nhiều tới chính trị, nhưng khi chúng làm cho kinh tế suy kiệt thì lệ thuộc chính trị là lẽ tất yếu!!. Lúc đó còn đâu là thể diện và sức mạnh của đảng và chính quyền nữa!!

   5. Đó là nhóm những kẻ biên soạn ra các bộ Luật của đất nước. Bọn này học hành cao, thông hiểu luật pháp quốc tế và trong nước. Chúng làm hại đảng ta, chính phủ ta bằng cách soạn ra các bộ luật, các thông tư, nghị định, quyết định có những điều khoản rất mơ hồ, có hại cho dân. Những bộ luật, thông tư, nghị định, quyết định này là nguyên nhân sâu xa gây ra những đau khổ cho nhiều gia đình, nhiều người dân lương thiện, và gây ra những bất ổn trong xã hội mà khó có thể khắc phục được trong một thời gian ngắn.

   6. Đó là “một bộ phận không nhỏ” đám quan lại trong hệ thống từ cấp tỉnh đến cấp phường, bao gồm cả chính quyền, quân đội, bộ đội biên phòng, hải quân, công an phường/xã, an ninh – không biết vô tình hay cố ý – đã gây ra những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh cho đất nước. Nhóm “thế lực thù địch này” đã để cho kẻ thù tiềm ẩn len lỏi, sống hàng chục năm vô tư không cần phép tắc ở những nơi hiểm yếu như Cam Ranh, Vũng Rô, Tây Nguyên, v.v… coi biển của ta như ao nhà, coi đất của ta như ruộng vườn của chúng. Chúng (vô tình hay cố ý?) tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ thù truyền kiếp có cơ hội thuận lợi tìm hiểu, nghiên cứu tâm tư, suy nghĩ, văn hóa, thói quen, địa hình địa lý của người Việt Nam ta, đến mức tại những nơi hiểm yếu đó kẻ thù thông thạo như làng, như thôn, như tổ dân phố nhà nó. Đó là chưa kể thế hệ F1 ra đời ngày càng nhiều ở nhiều tỉnh/thành phố trong cả nước. Thử hỏi khi có chiến tranh như năm 1979, quân đội của kẻ thù truyền kiếp tràn sang, những “chuyên gia” nông nghiệp, ngư nghiệp, khai khoáng này có thành người chỉ điểm, dẫn đường cho quân đội của chúng để đi giết dân ta không???.

   7. Đó là những kẻ bồi bút nhan nhản khắp nơi. Những thế lực thù địch này tuy có học cao, hiểu rộng, có kẻ là TS, GS, PGS, đi khắp mọi nơi, sự kiện nào cũng có mặt nhưng lương tâm của chúng thì vắng mặt định kỳ. Chúng chuyên đưa tin bịa đặt hoặc sai sự thật, không phản ánh đúng thực trạng cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân. Chúng ru ngủ, làm cho đảng ta, chính phủ, nhà nước ta luôn nghĩ rằng cuộc sống của người dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, sự “tận tâm vì dân” của nhà nước mà cuộc sống của người dân được sung sướng, thuộc nhóm người “hạnh phúc” cao trên thế giới. Hệ quả là cuộc sống của người dân khổ cực, lam lũ nhưng nào ai biết đến!!

   8. Đó là nhóm những kẻ đại diện cho nhà nước, cho chính phủ ở nước ngoài. Đáng lý chúng phải tận tâm lo việc nước việc dân nhưng thay vào đó chúng đi buôn lậu sừng tê giác, kim cương, vàng, đô la, v.v… Nhóm thế lực thù địch này có thành tích bôi tro trát trấu vào mặt đảng, nhà nước, chính phủ nhanh nhất và rộng rãi nhất, khắp năm châu bốn biển.

   9. Đó là “một bộ phận không nhỏ” các “CAC” (công an chìm) và nổi, những kẻ sẵn sàng vùi dập lòng yêu nước chính đáng của người dân. Chúng thản nhiên đạp vào mặt người dân giữa ban ngày, giữa hàng chục, hàng trăm ống kính camera của các phóng viên trong và ngoài nước khi họ biểu tỏ lòng yêu nước. Chúng không cần biết đến Hiến pháp là gì. Một công dân nào đó chỉ cần “ho he” đòi quyền Hiến định là chúng xuất hiện, không từ một thủ đoạn bỉ ổi, bẩn thỉu nào (kể cả ném phân vào nhà họ) để đe dọa buộc mọi người phải từ bỏ quyền chính đáng mình. Bằng việc đưa ra lý thuyết: “mọi việc lớn bé đã có đảng và Nhà nước lo, không việc gì đến chúng bây”, nhóm thế lực thù địch này trực tiếp triệt tiêu ý chí của người dân, làm gia tăng nỗi sợ hãi thường trực trong mỗi con người (bị tù đày hoặc bị đánh đập, hoặc mất hết phương kế kiếm ăn nuôi vợ/chồng con…), từ đó chúng làm cho người người, nhà nhà trở nên “vô cảm”. Bởi vậy, khi ra đường, nhìn thấy đánh nhau thì “đã có đảng, nhà nước lo không phải việc của mình”; nhìn thấy tai nạn giao thông cũng đã “có đảng, nhà nước lo”… Rồi mai kia khi bọn bành trướng TQ sang như năm 1979, lúc đó ai cũng “đã có đảng và nhà nước lo” thì còn gì là ruộng vườn, xã tắc nữa!

   10. Đó là đám quan lại ngồi trên các pháp đình xử án. Bọn thế lực thù địch này có “chiêu” đổi trắng thay đen, ăn tiền hối lộ trắng trợn của nạn nhân hoặc những người thưa kiện. Chúng hại đảng và chính quyền ta bằng cách làm suy giảm niềm tin của người dân vào công lý, vào pháp luật. Từng ngày, từng giờ chúng tạo cho người dân thấy rằng ở đất nước “Chính quyền của dân, do dân, vì dân” dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng không có sự hiện diện của pháp luật, của công lý, mọi người dân không được bình đẳng như nhau trước pháp luật. Bọn này cũng gián tiếp làm gia tăng nhiễu loạn và bạo lực xã hội, gây ra tình trạng ngày càng nhiều kẻ giết người, côn đồ đánh người vô cớ, trộm cướp, hãm hiếp… bởi từng ngày từng giờ chúng tạo cho một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên có suy nghĩ đơn giản rằng: cứ đánh người, cứ giết người, cứ trộm cướp, nếu bị bắt thì chạy tiền là án phạt sẽ được giảm nhẹ, sẽ được “ân xá” ra tù sớm.

   11. Đó là những “chú công an nhân dân” xử lý công việc bằng cơ bắp nhiều hơn là bằng trí tuệ! Nhóm thế lực thù địch này có những “tuyệt chiêu” mà người dân ai cũng sợ, đến nỗi khi làm việc với chúng bây giờ ai cũng phải cảnh giác, không đi một mình!. Bọn này có thể “biến một người sống thành một xác chết” chỉ sau vài phút “lập biên bản”, hoặc tự va đầu vào gậy, tự đập đầu vào tường chấn thương sọ não mà chết!!” hoặc nhẹ hơn thì đi bệnh viện cấp cứu. Chúng là những kẻ côn đồ núp dưới bóng “công an nhân dân”, “dân phòng”. Đám này học hành thấp kém, nhưng được cái vai u, cơ bắp nở nang! Chúng hạ uy tín của đảng bằng cách núp dưới bóng đảng (để làm nhiều việc ác với nhân dân) bởi khi nhìn kỹ trên trán chúng thì hầu hết (khoảng 90-95%???) đều thấy hiện lên hai chữ “đảng viên”! Chúng coi dân như kẻ thù không đội trời chung. Chúng đánh người dân (kể cả nhân viên/nhà báo của chính phủ đi thi hành công vụ) giữa thanh thiên bạch nhật, không sợ các ống kính ghi hình. Chúng làm những việc mà ngay cả đến mấy con chó nghiệp vụ do chúng huấn luyện cẩn thận còn không dám làm, quay lưng bỏ đi. Chúng thể hiện một thứ văn hóa của “bầy sói”. Khi thấy người dân chúng nhảy vào xâu xé thể hiện cơn cuồng khát máu, cơn thèm khát được đánh người như những chiếc lò xo bị nén, nay gặp dân nó bật lên. Chúng đánh cả phụ nữ, đá thẳng vào bụng người phụ nữ ngay cả khi chị đã bị đồng bọn của chúng khóa tay. Loại thế lực thù địch này gây căm phẫn cao độ trong dư luận quần chúng nhân dân. Chúng hại đảng, hại chính quyền bằng cách chứng minh cho nhân dân, cho thế giới thấy rõ bản chất của chế độ do đảng ta lãnh đạo đã thay đổi hoàn toàn, nhà nước ta không còn là của dân, do dân, vì dân nữa!!.

   12. Đó là bọn “mãi lộ” trên khắp các nẻo đường của Tổ Quốc. Chúng ngang nhiên chặn xe ô tô đang lưu thông trên đường để vòi tiền mãi lộ, đến mức mà báo chí của chính phủ phải gọi chúng là bọn “cướp cạn”. Loại thế lực thù địch cũng thuộc nhóm ít học. Bọn này ngoài việc gây bức xúc cho xã hội, góp phần làm suy giảm niềm tin ở người dân nhanh nhất thì chúng còn góp phần làm gia tăng nghèo đói cho người dân do chúng gián tiếp gây tăng giá vận chuyển hàng hóa, giá cước vận chuyển hành khách…. Bên cạnh đó, Chúng cũng “đánh” vào “hầu bao” của Nhà nước thông qua việc gián tiếp làm cho HTCS giao thông nhanh bị xuống cấp bởi tình trạng xe ô tô quá tải lưu thông dày đặc trên đường hàng ngày mà chúng bỏ qua do đã ăn mãi lộ. Đôi khi chúng cũng là nhân tố gây bức xúc cho người dân, là ngòi nổ cho những cuộc “tụ tập đông người!” để phản đối về thứ văn hóa cư xử của chúng dành cho người dân.

   13. Đó là những kẻ lưu manh, côn đồ. Nhóm này có một bộ phận là nạn nhân của nhiều nhóm thế lực thù địch khác. Chúng học vấn thấp, không công ăn việc làm, sống chuyên nghề trộm, cướp, đòi nợ thuê. Đặc điểm dễ nhận biết nhất là chúng thường cắt trọc đầu, xăm trổ đầy tay, đầy mình nhìn rất gớm ghiếc. Chúng lấy việc đánh người làm thích thú, giết người không ghê tay. Nhóm thế lực thù địch này gây nhiễu loạn xã hội, gây hoang mang cho người dân, đem lại cho mỗi người dân đang sống trong “Thiên đường xã hội chủ nghĩa” mà cứ nơm nớp lo sợ, không biết hôm nay ra đường có bị chúng đánh không nếu nhỡ có bị va quệt xe??? ….

   14. Đó là một bộ phận nhỏ ở “thượng tầng kiến trúc” vẫn kiên định theo một thứ chủ nghĩa đã chết và “thối rữa” hơn 20 năm nay ngay tại nơi nó được sinh ra làm nền tảng phát triển đất nước, đặt sự phát triển của đất nước như xây một căn nhà cao tầng trên một đầm lầy. Đất nước càng ngày càng lún sâu vào các loại nhiễu loạn xã hội và các loại khủng hoảng: khủng hoảng về đường lối phát triển đất nước, khủng hoảng lãnh đạo, lãnh tụ, khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng việc làm, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng thừa các loại phí, thuế đánh vào túi tiền của người dân đa số là nghèo…. Hệ quả là sức mạnh tổng hợp của cả một dân tộc bị suy giảm nghiêm trọng, đến mức mà có thể dẫn đến (hoặc đã hiện hữu) nguy cơ một đất nước có gần 90 triệu dân nhưng không thể “hiên ngang” trước kẻ thù truyền kiếp (Trung Quốc) như một đảo quốc hơn 3 triệu dân sống sát cạnh nó, vốn dĩ được coi là đất của nó (Đài Loan).

   Hỏi bạn: Cộng hết tất cả 14 “thế lực thù địch” này sẽ là CÁI GÌ?

 107. Danden said

  “Hỡi đồng bào cả nước,

  Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

  Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

  Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.

  Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.” (Tuyên Ngôn Độc Lập)

 108. Văn Đức said

  Thử bàn về “kích động”

  Thưa quý bác,
  Tôi chưa đọc kỹ bài chủ. Mới đọc tiêu đề, thấy chữ “kích động” thì nhớ đến một nhận xét đã có đọc, đại thể: “Bị KÍCH mà ĐỘNG (hành động ngay, không suy nghĩ thấu đáo) thì là kẻ NGU”.
  Tin là câu nói của một danh nhân nhưng khảo chưa ra, thì tìm được câu tương tự:
  17. Người nào hay bị kích động, người đó có một tinh thần yếu đuối. Người nào không bị kích động, người đó có một tinh thần mạnh mẽ.
  http://www.chanphuocliem.com/Trang_VanHoc/dn_DanhNgonTucNgu.asp
  Tác giả dùng bút danh “Trí Dũng” mà bàn và lo về việc mình hay người khác bị “kích động” thì CÒN YẾU ĐUỐI, chưa có MỘT TINH THẦN MẠNH MẼ. – Nghĩa rằng “Trí” và “Dũng” đều là GIẢ chăng?

  Thân mến.

  • nóithât said

   mâu thuẩn quá.dân chủ mà một dảng dộc quyền năm chính quyền. lảnh dạo nhà nước,lảnh dạo tòan xả hội.

 109. Danden said

  “Cũng như nhiều nước trên thế giới, Việt Nam có đặc điểm riêng về lịch sử, văn hóa và trình độ phát triển nên đương nhiên có quan niệm và tiêu chí về dân chủ, nhân quyền của riêng mình”

  Tác giả nói như vậy là tát vào vong linh người chết là Bác Hồ đó.
  Hãy nhớ lại ngày 2/9/1945 Bác Hồ đã đọc tuyên ngôn ra sao !

 110. TRAN MINH HÙNG said

  hơi đau mà nghe luận điệu của bọn phản dân hại nước,bịp bợm,lừa đảo. chúng viết do quan thầy sai khiển.

 111. HNM said

  ” “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là Nhà nước do nhân dân làm chủ”; “Chế độ ta là chế độ dân chủ. Tức là nhân dân làm chủ”; “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”.
  PHẢI GẮN LIỀN VỚI
  “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; thiết lập chế độ tam quyền phân lập, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, xóa bỏ chế độ sở hữu toàn dân về đất đai… ”
  LÚC ĐÓ ĐẤT NƯỚC MỚI CẤT CÁNH PHÁT TRIỂN VÌ ĐÓ LÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CĂN BẢN ĐỂ XÂY DỰNG DÂN CHỦ!
  Hiểu rõ chưa HÀ NỘI MỚI!

 112. ATT said

  Chán quá, ngay trong bài báo đã thấy lưỡi tự đá với răng rồi. “Dân chủ thể hiện ở việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội”
  Câu này đc hiểu sao cho đúng ý của “nhà báo” đây? Có phải nó có nghĩa là đảm bảo quyền đc nói lên ý kiến của người dân trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội không?
  Nếu thế thì việc người ta đưa ra kiến nghị này, kiến nghị nọ về các lĩnh vực đó thì sai ở đâu?
  “Nhà báo” đưa sự hỗn loạn của các cuộc cách mạnh màu khác để như muốn đe nẹt dân: đừng có dại mà làm dân chủ, loạn đấy.
  Mà quên mất ý nghĩa khác có thể hiểu là: Các quan xem đi, đừng để đến khi dân lầm than khổ cực thì sẽ có cách mạng đấy, lúc đó thì mạng các quan cũng khó giữ lắm thay. Chi bằng chấp nhận tiếp thu ý kiến, cùng bước lên tiến trình dân chủ với nhân dân thì ko những mạng các quan đc giữ để đời đời hưởng thụ, mà cả dân tộc cũng tránh đc lầm than đổ máu.

 113. Võ Văn Hòa said

  CNCS đã kéo lùi thời đại cả vài trăm năm, nếu sau chiến tranh thế giới thứ II, kết thúc chiến tranh, rồi thì hành tinh không có chủ nghĩa cộng sản, thì chúng ta hãy tưởng tượng nhân loại đã phát triển đến cỡ nào rtồi ? tôi cho rằng nó phát triển đến một tầm vĩ đại lắm rồi ! nhưng cái ý thức hệ, giữa CNTB tiến bộ và CNCS bảo thủ, giữa văn minh của CNTBvà sự mê muội của CNCS, giữa bao dung của người phương tây và sự hung tàn khát máu của chủ nghĩa Marx-Mao, nên nhân loại đã phải đổ bao xương máu, nền văn minh của thế giới được thế này, là hòan toàn công sức của CNTB mang lại, còn CNCS có công hủy diệt môi trưuờng, hành hạ con người và làm giảm dân số thế giới xuống vài tỉ người !

  Việt Nam từ 1945 đến nay, nếu không phải cộng sản cai trị thì đất nước này, đã phát triển đến mức nào rồi ! không được như Singapor thì cũng bằng Nhật Bản ! mà nếu có tệ lắm thì bằng Hàn Quốc hoặc trên Hàn Quốc chứ không thể dươi ! nhưng đảng csVN đã kéo lùi xã hội VN xuống 380 so với Singapor, 750 so với Hoa Kỳ, 800 năm so với Pháp . . .
  Văn hóa VN có được như thế này, là nhờ nền văn minh Pháp & Mỹ, điều này csVN không thể chối cãi, nếu người pháp không sáng tạo cho ta chữ quốc ngữ cho ta, thì giờ này chúng ta xài là chữ nôm (như vậy bọn tàu cộng, càng hung hăng xâm chiếm ta, và đó cơ sở để bọn đại hán nó khẳng định, an nam là một bộ tộc của trung hoa)
  Cơ sở hạ tầng VN có được thế này, hoàn toàn tiền của CNTB, gồm: viện trợ không hoàn lại, vốn vay ưu đãi, đầu tư FDI . . .v. v…v.

  Với bài viết của Trí Dũng, tôi nghĩ TD không hiểu được cơm TD ăn, áo mặc hằng ngày, là ở đâu ra, xin nói cho TD biết, đó là người lao động sử dụng các phương tiện sản xuất của bọn giãy chết, chăm sóc ứng dụng theo phương pháp khoa học của CNTB, . . . . và những phương tiện sử dụng, như xe gắn máy, xe hơi, máy bay, tàu hỏa, điện thoại, máy tính .. . những thứ này, do CNTB phát minh, chế tạo ra.

  Cái thứ dân chủ của CSVN là súng đạn – dùi cui – hơi cay và dao búa
  Tham nhũng đã vắt cạn kiệt sức dân -tài nguyên của đất nước và tàn phá môi truờng sống, tham nhũng đã làm tha hóa và hủy diệt nhân cách, đạo đức con người VN, loại người tha hóa nhất, thú vật nhất là “lũ” lãnh đạo đcsVN từ địa phương cho đến trung ương
  Những kẻ gây rối TTCC, càn quấy xã hội, gây ra vô vàn những bất an cho cuộc sống người dân, không ai khác, chính là lực lượng bảo đảm TTAN, nhưng họ lại phá hoại an ninh trật tự !!!

  • BALY said

   Về tinh thần comment thì đồng ý với Võ văn Hòa nhưng số liệu thì không nhất trí 100% với Võ văn Hòa đâu nhé! Nói ” bằng Nhật Bản” là quá đề cao mình và không thực tế.Này nhé, năm 1945 Nhật đã có đội quân hùng mạnh với bao nhiêu máy bay,quân trang quân dụng.Xin hỏi Võ văn Hòa :Họ được ai cung cấp,mua của ai?Phải chăng mua của VN?So sánh cái kiểu của Võ văn Hòa là quá cảm tính là kiểu “so phấn với vôi,so………”Chỉ cần so với Thái Lan là chính xác “chiêm phần chiêm” chẳng ai cãi nổi.Xã hội VN cứ bùng nhùng trong mớ bong bong Mác-Lê mãi thế này khéo 10,15 năm nữa, nước ta lại phải so với Kampuchia và Lào không biết chừng! Thật “dzui” Võ văn Hòa nhỉ????!!!!

  • Nguyen Tu Do said

   Hãy thương hại và thông cảm cho “trí dũng”. Nó đang cần sổ hưu mà. Các bạn đừng ném đá nữa nhé!

 114. […] phản hồi http://anhbasam04.wordpress.com/2013/05/16/tin-thu-nam-16-5-2013   Bài Viết Mới Không thể “khoác áo” dân chủ để kích động, gây rối Đừng xuyên tạc lịch sử để đưa những điều sai trái vào Dự thảo Hiến […]

 115. Đầy Tớ Ăn Ốc Chủ Đổ Vỏ said

  Chỉ có XH VN mới tồn tại lâu dài hàng thập kỷ 2 loại người: đầy tờ đảng viên và chủ dân; đầy tớ có quyền chức chuyên ăn ốc còn chủ chuyên phải đổ vỏ!
  May còn trời có mắt soi sáng: bọn ăn ốc luôn tranh giành nhau, đứa thì hóc đứa thì bội thực nhiễm độc, chỉ họp với nhau chia ngôi thứ mà vất vả bầu bán đến khuya chưa xong, nói chung là lục đục phe cánh. Chúng còn chưa dân chủ thống nhất với nhau thì làm sao có dân chủ thống nhất với dân được? Đã đến lúc dân đổ vỏ ốc lên đầu thánh núi nợ xấu,nợ đẹp, các loại vina… làm ngạt thở chúng đấy!

 116. freeman96 said

  Thằng,bồi,báo,của,Hà-Nội,mớI,lại,sợ,mất,SỔ,HƯU.

 117. chien sy said

  Em hãi làm chủ lắm rồi, cho em xuống làm ” đầy tớ” với …

 118. Phùng Đắc Chính said

  CNCS là con quái vật, nó hút máu, ăn xương, rỉa thịt con người, trí dũng chính là con quái vật ấy ! tôi không tưởng tượng nổi, ở thế kỷ XXI rồi mà cái xứ sở dị hợm này vẫn còn đẩy rẫy những con thú đội lốt người như trí dũng, tên đồ tể bút nô kia, bánh xe lịch sử sẽ nghiền nát những gì cản ngăn nó !

 119. HÀ HUY said

  TRí Dũng có phải là đại biểu QH Nguyễn Trí Dũng không vậy ? Dân chủ ở VN chắc có khái niệm khác với đại đa số các nước trên thế giới . Dân chủ ở VN cũng được nói là do nhân dân làm chủ , nhưng dưới sự lãnh đạo độc tôn của ĐCS . Vậy cái kiểu dân chủ đó là kiểu gì ? Chế độ đa nguyên , đa đảng ở đại đa số các nước trên thế giới người dân mới có quyền và được quyền làm chủ thực sự , dưới một tổ chức do trực tiếp người dân thông qua cơ chế bầu cử , ứng cử văn minh , công bằng tạo dựng . Dưới chế độ đó , đất nước họ mới phát triển như vậy . Hãy nhìn thẳng sự thật đi hỡi ông Trí Dũng . Bao biện , nói lấy được , đổ vạ cho hiện thực khách quan này nọ bây giờ kém thuyết phục người dân lắm . Hãy sang Hàn Quốc mà học con đường dân chủ bên họ chứ đâu cần phải sang Hoa Kỳ cho tốn kém . Hãy học hỏi Thái Land , Singapo , Hàn Quốc , Malai , … về con đường thực thi dân chủ của họ xem có đáng phải học tập không . Kiểu bài viết như buồn ngủ của Trí Dũng người dân chán ngấy rồi , hãy tỉnh ngộ đi anh bạn Trí Dũng . Chẳng ai kích động người Việt ghét đất nước đâu . Đúng như lời bạn trẻ NG Kha : Tôi là người yêu nước , nhưng ghét chế độ CS . Đứa trẻ mới hơn 20 tuổi đầu còn nhận thức về thời cuộc tốt hơn nhiều đối với đám GS , TS tốt nghiệp cái trường đảng Nguyễn Ái Q ở VN nhiều lần . Những công dân tự do cũng chỉ yêu tổ Quốc , ghét đảng cộng sản Việt Nam .

 120. Tuan Phan said

  Hỏi tác giả Trí Dũng vài câu đơn giản:
  -Thế VN quan niệm dân chủ ra sao? Có giống với hầu hết mọi quốc gia trên thế giới quan niệm về dân chủ? Hay cho dù VN không theo số đông các quốc gia phát triển khác về quan niệm dân chủ mà vẫn cho mình đúng?
  – Tác giả có nghĩ dân chủ đi đôi với nền kinh tế của quốc gia đó không? Vậy nói về kinh tế thì VN đang ở thứ hạng ra sao với thế giới?

 121. Báo nhândân dân toàn để chùi đít ,từ khi có hố xí tự hoại chùi đít cũng khôg dùng

  • Hoàng Khải said

   từ khi có hố xí tự hoại chùi đít cũng khôg dùng
   Xin sửa:
   từ khi có hố xí tự hoại chùi đít cũng không xong

 122. Địa Vị Cao Nhất Là Dân? said

  “Chế độ ta là chế độ dân chủ. Tức là nhân dân làm chủ”; “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân…”
  Hỏi địa vị cao nhất từ xã đến trung ương và trong 100% các cơ quan, trường học dùng thuế của dân để tồn tại có phải là dân không hay là 100% đảng viên nắm giữ?
  Hình như từ ngày thành lập nước VN mới đến nay chỉ duy nhất năm 1945-1946, mới có một phó chủ tịch nước rồi quyền chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng là dân thôi và ông ấy đã tài giỏi như thế nào?
  Kiểu viết trả bài của lề phải sai trái điêu toa dối trá lấp liếm xảo ngôn sáo mòn đến mức không ai muốn đọc! Chính vì vậy mà báo nhân dân thua lỗ thất thoát hàng nghìn tỷ đồng đè nặng thêm lên vai người dân làm chủ đấy!

 123. nhan ai said

  Đáng khen cho anh Ba Sám đã có những lời hối lỗi muộn màng thể hiện qua bài báo anh đăng này….
  Nhưng vẫn còn nhiều GIẢ TẠO lắm anh SÀM ạ?

  • Sát Thát said

   He he he
   Chúng tôi là nhưng con bò, những con bò …

  • teprưu said

   Khi bọn họ công khai, vô liêm sỉ coi chế độ độc tài – độc đảng là “con đường tất yếu” thì không có gì chúng không dám làm, không điều gì dối trá mà chúng không ngần ngại để gán cho những ai đòi tự do – dân chủ cho VN.
   Người dân, nhân sĩ, trí thức, tất cả những người không nắm quyền lực, MẶC NHIÊN là NHÂN DÂN, đòi dân chủ thì họ cần gì phải khoác áo “dân chủ”, hả lũ lừa đảo???
   Chỉ những kẻ cầm quyền mới khoác áo “dân chủ”.
   Chúng nó không phải là nhân dân, để mi dân, nên mới khoác áo “nhân dân” để chiếm lĩnh áp đảo 99 % trong QUỐC HỘI !!!

  • Hiền Giang said

   Đọc comment của bác “nhan ai” này thì biết bác í chả hiểu gì về anh Ba Sàm cũng như trang http://anhbasam04.wordpress.com một chút nào cả. Chắc bác “nhan ai” chỉ chăm chăm để ý vào mỗi bài “Không thể “khoác áo” dân chủ để kích động, gây rối” này thôi.
   Nhưng bác “nhan ai” đã có công vào đây xin bác cố gắng đọc hết các bình luận trong bài này ạ.

 124. […] để đưa những điều sai trái vào Dự thảo Hiến pháp sửa đổi (Ba Sàm). – Không thể “khoác áo” dân chủ để kích động, gây rối (HNM/ BS).  “… chúng tôi cho rằng “Tuyên bố của công dân tự do” hay […]

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d người thích bài này: