BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1698. Đề xuất của một số người khởi xướng-điều hành trang Cùng viết Hiến pháp

Posted by adminbasam trên 02/04/2013

“Điều 4: … 1. Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước do nhân dân uỷ thác thông qua quá trình bầu cử tự do. Đảng Cộng sản Việt nam cử đại biểu của mình tham gia tranh cử vào các chức danh của bộ máy nhà nước….”

Ký tên: … Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ái Cần, Vũ Công Giao (Khương Duy), Trần Kiên, Bùi Đức Lại, Nguyễn Xuân Long,

Riêng GS. Nguyễn Đăng Dung là thành viên Ban biên tập của CVHP, đồng thời là thành viên Ban biên tập của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, không tham gia soạn văn bản này.” 

Cùng viết Hiến pháp

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của Dự thảo Hiến pháp sửa đổi năm 2013 – CVHP

POSTED BY THICHHOCTOAN ⋅ APRIL 1, 2013

Chương I. Chế độ chính trị

Điều 2Đề nghị sửa thành:

1.Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhà nước chỉ được làm những gì luật pháp cho phép, người dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm.

2. Các cơ quan nhà nước phải phối hợp và giám sát nhau trong việc thực hiện chức năng độc lập: lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Điều 4: Đề nghị sửa thành:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước do nhân dân uỷ thác thông qua quá trình bầu cử tự do. Đảng Cộng sản Việt nam cử đại biểu của mình tham gia tranh cử vào các chức danh của bộ máy nhà nước.

2. Đảng Cộng sản Việt nam, các cơ quan và đảng viên của Đảng chấp hành hiến pháp và pháp luật.

3. Các hoạt động của Đảng phải chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. Cơ chế kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với các hoạt động của Đảng được luật quy định.

Điều 5:

Đề nghị bỏ câu “Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt”.

Điều 6: Đề nghị sửa thành:

Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước bằng các hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, các cơ quan khác của nhà nước, các tổ chức chính trị và các tổ chức xã hội.

Điều 7 Khoản 1: Đề nghị sửa thành:

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và các chức danh dân bầu khác của bộ máy nhà nước được tiến hành theo các nguyên tắc tự do, công bằng, phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Điều 9 Khoản 1: Đề nghị sửa thành:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là liên minh của các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, xã hội, tôn giáo, các dân tộc, và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân

Điều 15Đề nghị sửa thành:

Nhà nước CHXHCN Việt Nam cam kết tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực hiện các quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp và các điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên.

Điều 16 : 

Đề nghị bỏ Điều này.

Điều 17: 

Đề nghị giữ nguyên Điều 52 của Hiến pháp 1992.

Điều 20: 

Đề nghị bỏ Điều này vì trùng lặp với các Điều 47, 48, 49.

Điều 22: Đề nghị sửa thành:

1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, danh dự, nhân phẩm. Nghiêm cấm mọi hành vi tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm dưới bất kỳ hình thức nào.

2. Những lời khai có được do truy bức, nhục hình, tra tấn không được coi là bằng chứng buộc tội.

3. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng luật.

Điều 23: Đề nghị sửa thành:

1.Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình của mỗi người là bất khả xâm phạm. Nghiêm cấm thu thập, tàng trữ, sử dụng và phổ biến thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của người khác nếu không được sự đồng ý.

2.Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin khác. Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin khác chỉ có thể  do người có thẩm quyền tiến hành theo thủ tục luật định.

Điều 24: Đề nghị sửa thành:

1. Mọi người có quyền tự do đi lại và cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Công dân có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước.

3. Quyền tự do đi lại, cư trú chỉ có thể bị giới hạn bởi luật khi cần thiết để bảo vệ sức khỏe và trật tự, an ninh của cộng đồng.

Điều 25: Đề nghị sửa thành:

1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào.

2. Các tín ngưỡng, tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.

3. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.

4. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Việc thực hành tín ngưỡng, tôn giáo chỉ có thể bị giới hạn bởi luật khi cần thiết để bảo vệ sức khỏe và trật tự, an ninh của cộng đồng.

Điều 26: Đề nghị sửa thành:

1. Mọi người có quyền tự do tư tưởng, tự do ý kiến.

2. Mọi người có quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do xuất bản và có quyền tiếp nhận, trao đổi, phổ biến thông tin.

3. Mọi người có quyền tự do hội họp, lập hội.

4. Mọi người có quyền biểu tình ôn hoà. Việc thực hiện quyền biểu tình do luật định.

Điều 28: Đề nghị sửa thành:

1. Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và các chức danh dân bầu khác của bộ máy nhà nước.

2. Công dân đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử và vận động tranh cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

3. Việc thực hiện các quyền này do luật định.

Điều 29: Đề nghị sửa thành:

1. Công dân có quyền góp ý, phản biện chính sách, phê bình hoạt động của cơ quan nhà nước và hành vi của công chức, viên chức nhà nước. Nghiêm cấm mọi hành vi quy kết, trả thù, trù dập những người có ý kiến góp ý, phê bình, phản biện.

2. Nhà nước phải kịp thời, công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.

Điều 32: Đề nghị sửa thành:

1. Mọi hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự cũng như xử phạt hành chính phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục luật định.

2. Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

3. Người bị buộc tội có quyền được Tòa án xét xử đúng thời hạn luật định. Không ai bị điều tra, truy tố và xét xử hai lần vì cùng một hành vi phạm tội.

4. Không ai bị bắt, bị giam giữ, bỏ tù hoặc phải chịu những hình thức tước tự do khác nếu không có quyết định của Tòa án hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát.

5. Người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, bị điều tra, truy tố, xét xử có quyền sử dụng trợ giúp pháp lý ngay khi bị bắt.

6. Người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, bị điều tra, truy tố, xét xử trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự.

7. Người làm trái pháp luật trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam, điều tra, truy tố, xét xử gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý theo pháp luật.

Điều 33: Đề nghị sửa thành:

Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được Hiến pháp bảo hộ.

Điều 34: Đề nghị sửa thành:

1. Công dân có quyền tự do kinh doanh.

2. Người nước ngoài được phép đầu tư và tiến hành hoạt động kinh doanh ở Việt Nam theo luật định.

3. Quốc hội quy định danh mục kinh doanh bị cấm hoặc hạn chế.

4. Mọi chủ thể kinh doanh đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo hộ.

Điều 35: 

Đề nghị giữ nguyên Điều 67 của Hiến pháp 1992.

Điều 37: Đề nghị sửa thành:

1. Mọi người  có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở hợp pháp.

2. Không ai được tự ý vào chỗ ở hợp pháp của người khác nếu không được người đó đồng ý.

3. Việc khám xét chỗ ở phải do người có thẩm quyền tiến hành theo thủ tục luật định.

Điều 42: Đề nghị sửa thành:

1. Công dân Việt Nam có quyền được học tập.

2. Bậc giáo dục tiểu học là bắt buộc và miễn phí tại các trường công lập.

3. Các bậc học khác và chế độ học phí được quy định tại luật.

4. Chính sách và cơ chế hỗ trợ những nhóm xã hội gặp khó khăn khi thực hiện quyền học tập được quy định tại luật.

Điều 43:

Đề nghị bổ sung từ “tự do” vào khoản 1, thành:

1. Mọi người có quyền tự do nghiên cứu khoa học và công nghệ…

Điều 46: Đề nghị sửa thành:

Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành, bao gồm quyền được thông tin về chất lượng môi trường và được bồi thường thiệt hại do việc phá hoại môi trường.

Đề nghị bổ sung Điều sau vào Chương II:

Điều… (mới):

1. Việc liệt kê các quyền trong Hiến pháp không phủ nhận hoặc xem nhẹ các quyền con người, quyền công dân khác.

2. Các quyền hiến định có hiệu lực trực tiếp. Các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước không được viện dẫn lý do chưa có luật liên quan để ngăn cấm hoặc từ chối thực hiện các quyền hiến định.

Chương III: Kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, 

công nghệ và môi trường

Điều 57: Đề nghị sửa thành:

Rừng núi, sông, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời là tài sản công. Tài sản công do Nhà nước thống nhất quản lý theo luật.

Điều 58: Đề nghị sửa thành:

Đất đai có thể thuộc sở hữu công, sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân. Nhà nước chỉ được trưng mua hoặc hạn chế sử dụng đất đai thuộc sở hữu tập thể và tư nhân nhằm phục vụ lợi ích công cộng theo các thủ tục luật định, theo giá thị trường hoặc giá thoả thuận.

Chương IV: Bảo vệ Tổ quốc

Điều 70: 

Đề nghị giữ như Điều 45 Hiến pháp 1992.

Chương X: Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng bầu cử Quốc gia, 

Kiểm toán nhà nước

Điều 120: Đề nghị sửa thành:

1. Hội đồng Hiến pháp có những chức năng sau đây:

(i) Xem xét và phán quyết tính hợp hiến của các dự thảo luật trước khi Quốc hội thông qua.

(ii) (a) Xem xét và phán quyết tính hợp hiến của các văn bản luật theo đề nghị của tòa án, tập thể công dân, hoặc của một trong các thành viên Hội đồng Hiến pháp. (b) Ra quyết định đình chỉ việc thi hành các văn bản luật vi phạm hiến pháp và đề nghị Quốc hội bãi bỏ các luật không hợp hiến pháp vào kỳ họp Quốc hội gần nhất.

(iii) (a) Xem xét và phán quyết tính hợp hiến của các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật theo đề nghị của Quốc hội, tòa án, tập thể công dân, hay của một trong các thành viên của Hội đồng Hiến pháp. (b) Ra quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật không phù hợp Hiến pháp.

(iv) Xem xét và phán quyết tính hợp hiến của các hoạt động và hành vi của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành công vụ theo đề nghị của Quốc hội, tòa án, tập thể công dân, hoặc một trong các thành viên của Hội đồng Hiến pháp.

2. (i) Hội đồng Hiến pháp có chín thành viên, gồm một Chủ tịch, một Phó Chủ tịch, và bảy Ủy viên.

(ii) Việc thành lập Hội đồng Hiến pháp được thực hiện như sau:

(a) Chủ tịch Nước, Thủ tướng và Chánh án Tòa án Tối cao mỗi người đề cử ba ứng viên vào Hội đồng Hiến pháp nhiệm kỳ đầu tiên, dựa trên các tiêu chuẩn tương tự như tiêu chuẩn lựa chọn Chánh án Tòa án Tối cao.

Chủ tịch Nước đề cử ứng viên thay thế khi thành viên Hội đồng Hiến pháp thôi giữ chức vụ này vì bất cứ lý do gì.

(b) Quốc hội duyệt từng trường hợp ứng viên và ra quyết định bổ nhiệm từng  thành viên Hội đồng Hiến pháp tại một phiên họp toàn thể của Quốc hội.

(c) Chủ tịch Nước bổ nhiệm Chủ tịch và phó Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp căn cứ theo kiến nghị của các thành viên Hội đồng Hiến pháp.

(d) Các thành viên Hội đồng Hiến pháp được bổ nhiệm sẽ giữ chức vụ đó cho đến khi về hưu ở tuổi 75.

(e) Thành viên Hội đồng Hiến pháp chỉ có thể bị bãi nhiệm trong trường hợp có ¾ đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm tại phiên họp toàn thể của Quốc hội.

(3) Hội đồng Hiến pháp ra quyết định về tính hợp hiến của một văn bản luật, văn bản dưới luật khi có ít nhất năm thành viên bỏ phiếu tán thành quyết định đó. Trong trường hợp khuyết thành viên vì bất kì lí do gì, Hội đồng ra quyết định theo đa số.

(4) Hội đồng Hiến pháp ra quyết định về tính hợp hiến của hoạt động của một cơ quan nhà nước, hành vi của công chức, viên chức khi thi hành công vụ, khi có ít nhất năm thành viên bỏ phiếu tán thành quyết định đó. Trong trường hợp khuyết thành viên vì bất kì lí do gì, Hội đồng ra quyết định theo đa số.

(5) Quốc hội ban hành luật quy định cụ thể việc tổ chức, hoạt động và các vấn đề khác của Hội đồng Hiến pháp.

Ký tên: Những người tham gia làm trang mạng Cùng Viết Hiến Pháp cùng ký vào văn bản này vào ngày 31/3/2013

Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Nguyễn Anh Tuấn,

Nguyễn Ái Cần, Vũ Công Giao (Khương Duy), Trần Kiên, Bùi Đức Lại, Nguyễn Xuân Long,

Riêng GS. Nguyễn Đăng Dung là thành viên Ban biên tập của CVHP, đồng thời là thành viên Ban biên tập của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, không tham gia soạn văn bản này.

Xem thêm: Một số ý kiến về việc sửa đổi Hiến pháp – CVHP.

91 phản hồi to “1698. Đề xuất của một số người khởi xướng-điều hành trang Cùng viết Hiến pháp”

 1. Mùa Quít said

  Câu hỏi là: Tại sao các vị GS tu nghiệp ở nước ngoài lại có thể viết một cái văn bản ngô nghê đến như vậy?

  Tôi sẽ trả lời thông qua những biểu hiện của trang CVHP và cá nhân của các vị GS: Họ viết ngây ngô như vậy bởi vì các lý do sau:

  – Thứ nhất, bản thân GS Ngô Bảo Châu đang tham gia lãnh đạo trong guồng máy cộng sản và ông được hưởng lợi từ chế độ hiện hành, ông lên tiếng bảo vệ cho sự độc tài cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, gia đình (bố, mẹ) ông hiện đang ở trong nước, ông là con ngoan chắc không bao giờ muốn bố mẹ mình bị liên lụy, sách nhiễu. Xưa nay, có hai điều buộc người ta phải làm việc theo chỉ đạo của người khác, đó là: mối lợi và sự sợ hãi. Ông Ngô Bảo Châu cũng không thể tránh được hai điều này.

  – Thứ hai, trong thành phần điều hành của trang CVHP có các ông đang là Đảng viên CS, như là ông Bùi Đức Lại thậm chí đã được tặng thưởng giải gì đó vì viết bài ca ngợi đảng, vậy việc ông ủng hộ cho chế độ độc tài cộng sản là hiển nhiên!

  – Thứ ba, ông Nguyễn Anh Tuấn thì khỏi phải bàn, chính là người đại diện cho quyền lực mềm của Đảng CS, ra nước ngoài để quy tụ các trí thức có cảm tình hoặc có ràng buộc ít nhiều về vật chất với Đảng CS.

  Tóm lại, màn hài kịch múa rối này chưa kết thúc nhưng tôi đã hình dung được người dật dây đang điều khiển các con rối!

  • A QUANG said

   Hello Trí thức kiếm cơm / họ có thể làm gì cũng được nhưng không thể là trí thức chân chính được / cám ơn mùa quít cho biết ‘lý lịch’ của mấy trự trí thức cò mồi này / xin bà con đừng lầm lẫn họ nữa

 2. Dân Vạn Đại said

  Trước khi có tiếp một phản hồi tôi xin mọi người hãy nhìn vào một thực tế, hiện tại người dân đã có thể là chủ thể thực sự của bản hiến pháp hay chưa?Người dân có quyền bỏ phiếu và lực chọn cho các bản hiến pháp hay chưa? Nếu có chắc chắn 100% tôi sẽ chọn KN72. Nhưng…
  Ở đây, mọi người lao vào ném đá bản đề xuất của CVHP này dữ quá, tôi có ý kiến như sau:
  1. Điều mà các vị trong CVHP muốn làm là cố gắng diễn đạt ngôn từ một cách nhẹ nhàng nhất có thể để các vị trong ban dự thảo sửa đổi HP1992 có thể đọc và tiếp thu các đề xuất trên. Đây mới là điều khó.
  2. Với quyền lực bao trùm hiện tại của ĐCS thì bản HP mới không thể thay đổi một cách triệt để theo hướng dân chủ trong lần sửa đổi này được. Tiến trình dân chủ sẽ còn gian nan và ngay cả các vị nhân sĩ, trí thức trong KN72 cũng đã phát biểu trên báo giới rằng họ không hy vọng ĐCS sẽ tiếp thu toàn bộ những nội dung trong bản kiến nghị, họ chỉ mong ĐCS chỉ chấp nhân lắng nghe ý kiến trái chiều và tiếp thu một vài nội dung trong bản KN72 là điều đang mừng rồi.
  3. Điều mà các vị trong CVHP muốn hướng đến là bản HP lần này có sự thực thi nền dân chủ, tạo cho người dân tập dượt nền dân chủ, tạo ra những tiền đề và các điều kiện cần thiết cho tiến trình dân chủ hóa đất nước trong tương lai. Tôi xin hỏi các vị ném đá bản đề xuất trên một câu, quý vị có tin là sau đợt sửa đổi HP này Tổ Quốc Việt Nam của chúng ta có thành một nước dân chủ ngay được không?HP mới có thể thay đổi một cách triệt để hoàn toàn như KN72 được ko?
  4. Cuối cùng, dù rất không đồng ý với Điều 4 nhưng tôi chắc chắn và tôi nghĩ quý vị cũng không ai nghĩ rằng lần sửa đổi này ĐCS sẽ chấp nhận bỏ Điều 4. Vậy thì điều cần làm là bằng cách nào đó gia tăng quyền lực giám sát của nhân dân. Sau khi đọc rất kỹ bản đề xuất trên tôi thấy có một số sửa đổi rất có ý nghĩa :
  – Điều 2 : Nêu bật được thể chế dân chủ pháp trị và sự độc lập 3 nhóm quyền lực : lập pháp, hành pháp, tư pháp.
  – Điều 4 : Dân được quyền bầu cử trực tiếp các chức danh lãnh đạo của ĐCS và tăng cường sự giám sát bằng luật.
  – Điều 6 : Đảm bảo cho hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự ( rất quan trọng )
  – Điều 15 : Đảm bảo quyền con người theo các công ước quốc tế về nhân quyền của LHQ ( yêu cầu thực thi theo các điều ước mà Nhà nước VN đã ký kết ).
  – Điều 24,25,26 : Đảm bảo các quyền tự do đi lại, cư trú, tôn giáo và đắc biệt là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí mà không bị giới hạn bởi cái bẫy ” theo quy định của pháp luật “.
  – Điều 58 : Đa sỡ hữu đất đai.
  – Điều 70 : Bỏ quân đội trung thành với Đảng.
  – Điều 120 : Tăng tính thực quyền cho Hội Đồng Hiến Pháp.
  ngoài ra, còn một số điểm tiến bộ khác nhưng tôi thấy mấy điểm trên nếu được sửa đổi đã là rất tiến bộ. Nếu biết rằng 100% không bỏ được điều 4 trong hoàn cảnh hiện tại thì điều nên làm là tạo các điều kiện để có thể bỏ nó trong một tương lai gần còn hơn là cứ ào ào phản đối nó.

 3. Xin các bác nhẹ lời với GS Bảo Châu. Em đã đọc hết các nhận xét và thấy các bác đã nhận xét rất đúng về ‘cùng viết HP’ đặc biệt là điều 4 do trang này soạn thảo nên cũng k có nhận xét gì thêm. Chỉ xin các bác nhẹ lời với GS.

  Một tên học giả phương tây nào đó đã nhận xét về người Việt chúng ta là ‘kiêu hãnh nhưng lại hay tự ti’ rất đúng. Trong tư duy của chúng ta cứ phải là ‘anh đã giỏi chưa mà có quyền chê tôi?’ hay ‘anh giỏi thì làm đi’ hoặc ‘đã bằng nó chưa mà nói’…
  Chính vì sự ‘tự ti’ nên ta muốn nói gì, làm gì cũng phải ‘ngó trước, trông sau, lên’ đặc biệt là cứ phải ‘nhòm’ xem những cây đa, cây đề, cây cổ thụ có mấp máy mồm k đã…Vì những cây đa, cây đề, cây cổ thụ, những giáo sư, viện sĩ, ‘ông cụ’ rồi cóc cụ, những người nổi tiếng nói cái gì cũng…đúng !
  Cũng chính vì lối tư duy đó mà có một ‘cựu chiến binh’ trên QĐND lập luận rằng ‘bác hồ đã nói ở … rằng Quân đội VN trung với đảng’ để lấy đó là chân lý đúng đắn cho câu ‘quân đội VN phải trung thành với đảng’ vì ‘bác’ đã nói thế rồi nhé, cấm có sai.
  Chúng ta phải cảm thông với tư duy của một nhà toán học, có thể đó là lối tư duy trực quan chỉ có đúng – sai nhưng áp dụng vào tư duy chính trị XHCN nên nó trở thành ‘ngô nghê’ (xin lỗi GS nếu tôi quá lời) như thế. Dù sao cũng nên tôn trọng ý kiến của GS bởi nói cho cùng trên phương diện bình đẳng, ý kiến của GS cũng chỉ là một công dân mà thôi.

 4. Nem said

  Cuối trang thấy có chữ:
  COMMENTS ARE CLOSED.
  Thế mà dám viết “Mọi người có quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do xuất bản và có quyền tiếp nhận, trao đổi, phổ biến thông tin.”
  Thật buồn cười.

 5. Nem said

  “Ký tên: Những người tham gia làm trang mạng Cùng Viết Hiến Pháp cùng ký vào văn bản này vào ngày 31/3/2013

  Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Nguyễn Anh Tuấn,

  Nguyễn Ái Cần, Vũ Công Giao (Khương Duy), Trần Kiên, Bùi Đức Lại, Nguyễn Xuân Long,”
  Trang này có phải do GS Châu tham gia làm hay không?

 6. đã có 49.072 người ký tên đòi thay đổi “Hiếp pháp1992” của đảng cs VN. said

  Dù bị bưng bít, ngăn cấm, đe dọa và đàn áp, . Tới nay đã có 8.600 người ký tên vào tuyên bố công dân tự do, 12.654người ký tên vào kiến nghị 72 và 27.818người ký tên vào thư của Hội đồng Giám mục VN . Cộng đã có 49.072 người ký tên đòi thay đổi “Hiếp pháp1992” của đảng cs VN.

 7. khoai thi san said

  điều 5 tại sao lại bỏ ngôn ngữ quốc gia là tiếng việt hả anh ba sàm.chẳng lẽ lại là tiếng tàu khựa tiếnh anh mỹ à.thế làm thuộc địa mỹ hồi nào đấy không thể chấp nhận được.
  Điều 16 (mới)
  1. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác.
  2. Không được lợi dụng quyền con người, quyền công dân để xâm phạm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.
  cái này quá chi là hợp lý rồi sao lại không có chứ,quyền bình đẳng của con người mà

 8. Dương said

  Trong không khí cởi mở hồ hởi đóng góp ý kiến chung của cả nước, việc những vị trí thức làm rạng rỡ non sông, làm vẻ vang nền toán học như GS Ngô Bảo Châu cùng với nhiều nhân sỹ trí thức và đông đảo công dân khác tham gia hienphap.net góp ý 1 cách công phu, khoa học là một việc đúng chủ trương và rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên tất cả đóng góp đó mới dừng lại ở mức đó góp ý mới tính nghiên cứu ban đầu, chưa phải là ý kiến chính thức. Chúng ta chờ đợi bản góp ý chuyển chính thức cho Ban soạn thảo, chúng ta kỳ vọng được thấy những người con ưu tú là niềm tự hòa của dân tộc có thể tự đứng lên, nói tiếng nói của mình trong một diễn đàn rộng lớn hơn như VTV để về những ý kiến đóng góp của mình và nhân dân có thể trao đổi suy nghĩ lựa chọn…
  Chúng ta hy vọng GS Châu có bản lĩnh như thế.

  • trọng nghĩa said

   Xin đừng nhập chung 72 nhân sĩ trí thức với nhóm cận thần Ngô bảo châu, Thanh Sơn, Anh Tuấn!

   • Dương said

    Trang hienphap.net có mục khảo sát lấy ý kiến rất khách quan, và cũng cho đăng hầu hết các bài viết liên quan đến kiến nghị sửa đổi HP 92; đồng thời cũng có những nhân sĩ tham gia đóng góp ý kiến trao đổi. tất nhiên Tổ góp ý 72 khác với Tổ GS Châu, ĐTSơn… (theo thông lệ dùng TỔ như tổ công tác có hàm ý tích cực, còn dùng NHÓM thường được dùng cho băng nhóm có ý tiêu cực).
    Ở đây kg bàn đến đúng sai, hay dở, cái kiến nghị nào hay hơn các nào mà là chúng ta chỉ cho ý kiến khi đó là kiến nghị chính thức, không hiểu vô tình hay hữu ý GS Châu lại post cái Kiến nghị vào ngày Cá tháng tư!
    Trí thức đúng nghĩa khoog chỉ là người đứng về phía nhân dân, biết đau nỗi đau của người dân mà còn biết thuyết phục, cảm hóa, làm chuyển hóa lãnh đạo.

 9. hai hai said

  Chúng mày […]

 10. nai mat said

  […]

 11. Mai Nhi Hoàng said

  […]

 12. Từ Bé Trùm said

  Bây giờ mới biết GS toán Ngô bảo Châu tào lao đến mức nào cố rặn ra vài tử tưởng trên trời gì gì đó, đừng làm mất sự tôn trọng của tôi vs Giáo SƯ nhé, đừng tưởng là giáo sư trẻ nhất của Việt Nam thì nói gì thì nói, Vấn đề chính trị không phải nói gì cũng được đâu.

 13. Trái Tim Việt Nam said

  Rồi sẽ có kết quả sớm thôi! Nhưng nếu tiếp tục để theo sự dẫn dắt của ĐCS thì tôi biết chắc HP chỉ làtờ giấy lộn, chẳng có ý nghĩa gì? nếu không thay được bẳng một hiến pháp hoàn toàn mới thì vẫn theo đường lối cũ, VN tiếp tục phát triển trên con đường thahóa nhân cách những người con ưu tú, những trí tuệ đỉnh cao.Nói gì thì nói tôi mong các vị có đủ dũng khí loại bỏ đcs khỏi cuộc chơi mà bấy lâu đcs chơi ăn gian , và chơi xấu! đất nước này cần những người có trách nhiệm, chứ khôngcần những cái mồn thối ngụy tạo lý lẽ của kẻ có học nhưng thiếu dũng khí!Nào anh em cùng tôi truất phế đcs, khôngcòn gì để cs lãnh đạo VN

 14. Lộ rõ trang “cò mồi” , thủ đoạn “quân xanh quân đỏ”? said

  Ngay từ đầu, sau khi đã có kiến nghị 7 điểm của 72 NSTT, tôi thấy lại xuất hiện trang blog “cùng viết hiến pháp” tôi đã nghi ngờ ngay đó là chiến thuật quân xanh quân đỏ, mà một “đồng chí” nào đó trong nhóm chủ trương (vì không lẽ đã có cái kiến nghị 72 kia rồi, chí lý thế-mà cầm quyền còn chửa muốn nghe, chả lẽ như thế mà lại còn nhiều người vẫn chưa ưng?- đó là cách “phân rã đám đông” của đảng, hay “chia để trị”, giống như họ làm với ông Nguyễn đình Lộc mà thôi.
  Các” đồng chí” lãnh đạo cộng sản vn ngày nay tài đức thì rất kém, nhưng mưu kế, võ bẩn thì đạt đến độ gian manh, thâm hiểm.
  Sự ngờ vực của tôi quả không phải không có căn cứ, và đến nay màu xanh đã úa dần để lộ dần ra màu đỏ là thế.qua đây mới thấy, các vị “trí mà không thức” dân vẫn nói chẳng sai.Họ bị các “thế lực thù địch của nhân dân” lợi dụng để chống lại phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ
  Dân tinh lắm vì họ có 87 triệu người x 2 tai x2 mắt cơ đấy.
  Chỉ có điều: dân họ tin ai, họ có được nói ra sự thật không, họ được nghe sự thật hay không thôi.

 15. chim viet canh nam said

  Về điều 4 : Đây nên là điều về “Các đảng phái và tổ chức chính trị”.
  Độc đảng để độc quyền lãnh đạo không bao giờ là điều tốt, sẽ dẫn đến độc tài, độc đoán. Chúng ta đang xây dựng xã hội dân chủ thì phải xóa bỏ độc đảng, độc tài. Khi đã có nhiều đảng phái , tổ chức chính trị cùng đua tài thì sẽ tốt hơn, thực chất hơn, nhân dân sẽ được hưởng lợi từ sự cạnh tranh lãnh đạo lành mạnh đó. Đảng hoặc tổ chức chính trị nào có uy tín với dân, được đa số dân tin tưởng và bầu chọn thì nắm quyền lãnh đạo chính quyền. Nếu Đảng CS tự tin vào sự ủng hộ của toàn dân thì tại sao không dám thực hiện đa đảng. Trước năm 1992, nước ta vẫn có ba đảng cùng tồn tại mà ( đảng CS, đảng DC, đảng XH), lúc đó xã hội rất ổn định, tham nhũng rất ít và quy mô cũng nhỏ, mọi thắng lợi của cách mạng Việt nam đều giành thắng lợi trong thời kỳ đa đảng đấy chứ. “Chiến thắng vang dội” hay “Chiếm đa số tuyệt đối” trong cuộc đua giành quyền lãnh đạo có nhiều đảng phái cùng tham gia thì mới tự hào chứ, lúc đó không ai có thể nghi ngờ được uy tín thực sự của mình. Còn độc đảng thì mình cứ tự tâng bốc, chỉ càng thêm ghét.
  Đây là lấy ý kiến nhân dân về bản hiến pháp của quốc gia, chứ không phải là góp ý cho điều lệ Đảng. Vì vậy sẽ không có chuyện “trái chiều”, không đúng ý Đảng được. Hãy để nhân dân tự do lựa chọn theo ý mình.

 16. văn lâm said

  Xét về tính HIỆN ĐẠI thì dự thảo Hiến pháp 2013 kèm theo kiến nghị 72 là toàn diện hơn;Tuy nhiên xét về tính thực tế thì những đề xuất của nhóm giáo sư Ngô Bảo Châu trong CVHP là KHẢ THI hơn trong hoàn cảnh kinh tế xã hội ngày nay ở Việt nam.

  Việc phân tích lựa chọn giữa CÁI HIỆN ĐẠI và CÁI KHẢ THI thì cũng gần giống như cách chúng ta từng phân tích đánh giá ,lựa chọn giữa đường sắt cao tốc và đường sắt tốc độ cao cho Việt nam ,không khác nhau mấy đâu.

  • Mua Quit said

   Cái bản đề xuất của GS Ngô Bảo Nghê (xin lỗi tôi nói lộn, là GS Ngô Bảo Châu) và nhóm CVHP thì không khác gì màn hài kịch múa rối mà chúng ta có lẽ sẽ không biết được người dật dây thực sự là ai (chỉ có thể phỏng đoán thôi). Vậy, các bác hãy cười và xem tiếp cho đến lúc màn hạ!

 17. Lắng nghe nhạc Trịnh said

  Tôi tin rằng, chắc chắn các GS và các nhân sĩ trí thức rồi sẽ ngán, rất ngán, hết sức ngán, vô cùng ngán cái anh ĐCS này. Nó sẽ chẳng bao giờ thèm cho vào tai dù lời nói hay, nói đúng đến đâu, phân tích điều hơn lẽ thiệt đến đâu. Nó chỉ nghe chính nó và dùng luật rừng chứ không dùng pháp luật quốc gia.
  Bởi cái ĐCS nó thế! ĐCS ở hành tinh khác cũng thế thôi.
  Nó là loại nấm độc, là con virut HIV cực kỳ nguy hiểm. Cây nấm độc ăn đến xác xơ thân chủ, con virus HIV cũng sẽ làm thân chủ suy kiệt đến tử vong nó mới chịu chết, chẳng bao giờ nó chịu nhả thân chủ ra đâu.
  Các vị ĐB Quốc hội cũng cảm thấy rất ê chề mày mặt khi mang tên là “cơ quan quyền lực cao nhất” nhưng chỉ chuyên làm cái việc giơ tay biểu quyết để hợp thức hoá các mệnh lệnh của TW Đảng!

 18. Mùa Quít said

  Tôi có mấy ý kiến với các GS như sau:
  – Thứ nhất: Các vị muốn bầu cử tự do, nhưng không muốn Đa đảng, chỉ muốn Đảng CS tiếp tục lãnh đạo đất nước, vậy khi Đảng CS không còn được dân tín nhiệm nữa thì lấy ai điều hành đất nước thông qua bầu cử tự do đây? Hay là lúc đó mời các GS bên Mỹ về mà lãnh đạo chăng? Các vị đã có đủ êkip chưa?

  – Thứ hai: Các vị ký tên thì cứ ký, ai không ký tên thì thôi, sao lại phải ghi chú là có người không ký tên đó là GS Nguyễn Đăng Dung??
  Chẳng lẽ, các vị phải khẳng định GS NĐD không ký để minh oan cái gì đó cho GS chăng? Hay ẩn ý gì đó về sự ném đá dấu tay?

  – Thứ ba: Các vị làm việc ở nước ngoài đều biết, nếu cùng là soạn thảo thì khi ký tên phải theo vần ABC, trừ phi có phân định rõ rãng ai là người soạn chính, còn ai chỉ tham gia trợ giúp (ăn theo), và khi đó phải nói rõ là người nào ăn theo.

  Cuối cùng, tôi không tưởng tượng được đây là văn bản của các GS đã tu nghiệp ở nước ngoài soạn thảo! Nói thật lòng là nó (văn bản này) hơi ngô nghê!

 19. Dân Vạn Đại said

  Với hoàn cảnh chính trị tại Việt Nam thì tiến trình dân chủ hóa đất nước chỉ có thể đi từng bước. Giữa Kiến Nghị 72 và đề xuất của CVHP thì rõ ràng Kiến Nghị 72 tốt hơn cho đất nước nhưng vấn đề là ĐCS cầm quyền có chịu tiếp thu hay không???Chắn chắn với những sự thay đổi mang tính triệt để của KN 72 thì ĐCS không bao giờ chấp nhân cả, vì vậy theo tôi những đề xuất của CVHP là chấp nhận được. Thực sự, những đề xuất trên mang tính xây dựng và có chút thỏa hiệp nhưng là điều kiện cần vì chúng ta nên nhớ rằng hiện tại ĐCS vẫn là một quyền lực bao trùm tất cả mọi lĩnh vực của đời sống chính trị và xã hội. Chống đối chế độ thì dễ nhưng để dần thuyết phục họ đi theo tiến trình dân chủ hóa đất nước mới là điều khó. Trong vị thế hiện tại của những người chủ trương trang CVHP thì tôi đánh giá cao những nỗ lực của họ. Mỗi người có cách làm và phương pháp riêng nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái tâm của họ đối với đất nước. Thực ra, nếu ĐCS và bộ máy nhà nước hiện tại đồng ý với những đề xuất trên đã là quá tốt. Ai cũng muốn những điều tốt đẹp nhưng nên nhớ là “dục tốc bất đạt” và hãy đặt vào hoàn cảnh và vị thế hiện tại của ĐCS trên đất nước ta.

  • quyền lập hiến pháp, nội dung trong hiến pháp ghi gì là quyền của người dân, chứ không phải ngựời cầm quyền thích muốn thế nào cũng được said

   quyền lập hiến pháp, nội dung trong hiến pháp ghi gì là quyền của người dân, chứ không phải ngựời cầm quyền thích muốn thế nào cũng được – đừng có lầm lẫn giữa lẽ phải, công lý với bạo quyền, lạm dụng quyền lực.
   Nhân dân là chủ thể của hiến pháp, hiến pháp viết ra mục đích cao nhất phải đạt được là để bảo vệ tất cả mọi người dân, dân không phải chia sẻ nhường nhịn cho một thế lực chính trị nào, mà chính người cầm quyền phải làm và chỉ được làm những gì mà dân quy định trong hiến pháp của dân, do dân thảo, quyết.

  • Trần Giang said

   Tôi đồng ý với ý kiến bạn
   sự thay đổi nhận thức phải diển ra từ từ , không thể một sớm một chiều , quan trọng nhất đảng phải nhận thấy xu hướng dân chủ đang diển ra trên khắp thế giới , và cần phải thay đổi theo xu hướng tich cực đó . Tất cả vì toàn cục , vì Dân Việt , nên những ý kiến của các vị GS soạn thảo bổ sung CVHP rất đáng quý

 20. Viết thế này, thà không viết! said

  Bản sửa Hiến pháp của nhóm CVHP này có 8 người ký!
  Quyền tự do của họ không ai có quyền xâm phạm.

  Nhưng Tôi không đồng ý bản của nhóm CVHP này.

  Tôi đồng ý với Kiến nghị 72,
  và dự thảo HP 2013 do nhóm Kiến nghị 72 sọan thảo.

  Nhận xét về CVHP:

  Gọi là “Cùng Viết Hiến Pháp”, nhưng không “viết” mà chỉ là sao chép Dự thảo sửa đổi HP 1992 của đảng cộng sản VN là chính, có thêm thắt vài ý, vài từ, vài câu,…. cũng có thể do không có giác quan chính trị nhậy bén … hoặc do điều kiện nhóm CVHP ít chứng kiến cuộc sống thực tế trong “Trại súc vật” (Chuyện ở trang trại) và không đủ thời gian để tham khảo Hiến pháp của Nền Dân Trị Mỹ và các nước Văn Minh khác…

  Buồn! về những tài năng toán học nổi tiếng.

  CVHP thua bác Hoàng Xuân Phú ở Viện Toán Việt Nam xa …

  • Nguyen Quoc Hung said

   Tac gia viet bai nay rat la hay. O VN bay gio toi chi thay co 2 nguoi GS, TS viet rat gioi va dung ve luat la TS Hoang Xuan Phu va TS Cao Huy Thuan.

   Co rat nhieu su mau thuan o ban kien nghi cua CVHP:

   A. O dieu 2, cau 2 thi “Các cơ quan nhà nước phải phối hợp và giám sát nhau trong việc thực hiện chức năng độc lập: lập pháp, hành pháp và tư pháp”.

   O day ro rang co su hieu lam tram trong – co quan lap phap la quoc hoi. Quoc hoi khong phai la nha nuoc. Co quan tu phap la toa an – toa an cung khong la nha nuoc. Nha nuoc (tieng anh la the state) la chinh phu, cac bo phan thuoc co quan hanh phap.

   Neu dang lanh dao toan dien qua dieu 4 cua hien phap, thi lam sao ma co duoc doc lap de 3 co quan do giam sat nhau ?

   B. Ngay o dieu 2, cau 2 noi den ba trung tam quyen hanh la 1) lap phap, 2) hanh phap, 3) tu phap. The thi dang cong san vn nam o dau neu so sanh voi ba trung tam do ?

   C. Van giu dieu 9 ve Mat Tran To Quoc – thi la co quan de hiep thuong nhung nguoi muon bau cu vao cac co quan nhu quoc hoi, hoi dong nhan dan. Nhu vay lam gi co su tu do bau cu ?

   D. O dieu 2, cau 1 thi ho viet: “1. Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước do nhân dân uỷ thác thông qua quá trình bầu cử tự do. Đảng Cộng sản Việt nam cử đại biểu của mình tham gia tranh cử vào các chức danh của bộ máy nhà nước.

   Neu qua bau cu tu do – tai sao lai giu dieu 4 o hien phap – thi bau cu de lam gi nua ? Da nhan trach nhiem lanh dao ngay o dieu 4 cua hien phap thi tai sao lai bau cu la the nao ? rat la mau thuan o cau viet nay.

   Ngay bay gio – vu viec Doan Van Vuon cung phat sinh vi hien phap VN bay gio khong ro rang, minh bach – ma tat ca quyen hanh lap phap, hanh phap, tu phap thuoc ve mot noi.

   That tinh toi khong the hieu noi – may ong hoc rat gioi ve toan tuc la phai logic lam – vay ma viet nhung cau rat la mau thuan – inlogical !!!!

 21. Mở mắt said

  Đọc Trang web cùng viết HP của nhóm này, nhất là thấy ông Ngô bảo Châu Tuyên bố mấy câu nghe nổ quá sức / cứ tưởng ông ta trí thức thật/ bây giờ mới lộ chân tướng mấy bố này cũng quá lẩm cẩm, làm sàm! Càng ngày thấy càng lộ chân tướng trí thức kiếm cơm!!!

  • Căn hộ giá 20 tỉ (VN đồng) said

   Chỉ cần 1 căn hộ giá 20 tỉ (VN đồng) nằm trong tháp Vincom HN cũng có thể đổi, không chỉ 1 nô-ben toán, mà là có thể đổi “cả nhà trí thức”, hay là

   “cả nhà trí thức” có “giá thành” bằng 1 căn hộ 20 tỉ (VN đồng) nằm trong tháp Vincom HN

   [ở Hà Nôi đang lưu truyền cái “vè quan chức” rất hay, trong đó có câu ‘cả nhà trí thức là ngô bổ hơn gạo’]

   • Mở mắt said

    Thật sự tôi khg biết vụ nhà cửa, căn hộ gì ở Vincom HN. Chỉ thấy cái ‘đề xuất’ này mà giật mình cái ông trí thức này! Đúng là trí thứ kiếm mồi!

    • trọng nghĩa said

     Cần minh định cho rõ: huy chương Field là dành cho các nhà toán học trẻ, dưới 40 tuổi có triễn vọng chứ không hề là Giải Nobel toán học. Trong ngành toán, còn nhiều giải lớn và quan trọng hơn huy chương Field.

  • Ẩn danh said

   Chào các anh/chị dư luân viên!!!

 22. Máu đã chảy đầu lại rơi .đảng cộng sản VN chịu trách nhiệm gì??? Bao nhiêu tâm huyết của những người yêu nước thương dân đảng không nghe .tiến sĩ CÙHUYHAVŨ:Đồng hành quân sự với HoaKì là mệnh lệnh thời đại.không nghe ,đi chơi với chó vàng 4đội lốt bây giờ nó đánh cho mà vẫn phải ngậm miệng. Này các ông Trọng Dũng Sang hùng các ông khôn khéo thế nào thì khôn khéo chứ không được lấy máu xương con cháu nhân dân chúng tôi ra mà bảo vệ quyền lực và tài sản của các ông đấy, các ông hãy đưa con cháu của các ông ra Trường sa xem nào

  • Man Gờ said

   Múa ai đã chảy, đầu ai đã rơi thế Tỏng Lú ? Nghe như chiến tranh ở đâu ấy nhỉ, sao tôi không biết thế? DẪN CHỨNG ra đây cho mọi người cùng biết đi nào

 23. Lương Thanh said

  Tại sao không nên phế truất sự lãnh đạo của đảng Cộng sản ngay lập tức? Chúng ta đều biết uy tín của đảng Cộng sản đã không còn nữa ( vì lý tưởng bị chứng minh là ảo tưởng, vì sự thất tín trong lời hứa, vì sự sai lầm trong điều hành công việc, vì sự buông lỏng trong quản lý nhân sự, vì sự thoái hóa trong lối sống và đạo đức của “một bộ phận không nhỏ”). Tuy nhiên, đất nước không thể một ngày không có “vua”, đặc biệt hơn, không thể trao “ ngôi báo” cho một “ông vua khác” mà chúng ta chưa biết mặt.
  Do đó, phải tìm được “ông vua khác” xứng đáng hơn trước khi truất phế vị vua cũ – là đảng Cộng sản.

 24. Cộng đã có 48.905 người ký tên đòi thay đổi “Hiếp pháp1992” của đảng cs VN. said

  Dù bị bưng bít, ngăn cấm và đàn áp, . Tới nay đã có 8.600 người ký tên vào tuyên bố công dân tự do, 12.654người ký tên vào kiến nghị 72 và 27.651người ký tên vào thư của Hội đồng Giám mục VN . Cộng đã có 48.905 người ký tên đòi thay đổi “Hiếp pháp1992” của đảng cs VN.

 25. Người Hà Nội said

  Cộng hòa XHCNVN=quái thai=đầu buồi dái…đéo thèm đọc nữa…

  • Vĩ Bạch Long said

   Tao cũng người Hà Nội đây, mày ăn nói thế không thấy xấu hổ cho người Hà Nội ah, sống ở thành phố, có văn hóa , sống ở thủ đô mà mày phát biểu câu thối tha vậy hả, Ở Hà Nội mà đi chửi nhà nước không thấy nhục nhã à

 26. doxuantho said

  Buồn quá Châu ạ, chú sửa điều 4 thế thì thà đừng sửa còn hơn!!! Anh chỉ đọc điều 4 chú sửa thôi và không đọc hết vì anh thất vọng về chú quá.
  Thà rằng chú đừng nói gì và cứ vùi đầu vào Toán thì mọi người còn tôn trọng chú, bây giờ chú nói thế này thì nhà nước sẽ tặng chú thêm một cái nhà nữa nhưng nhân dân sẽ nhổ nước bọt khinh bỉ chú.
  Thôi, buồn không muốn nói nữa…

  • Nguyễn Hữu Quý said

   Em lại không nhìn sự việc bi quan như bác Thọ và các bác khác; phần quan trọng nhất của nội dung này, theo em là ở ý thứ hai (em tô đậm);
   1. Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước do nhân dân uỷ thác thông qua quá trình bầu cử tự do. Đảng Cộng sản Việt nam cử đại biểu của mình tham gia tranh cử vào các chức danh của bộ máy nhà nước….”;
   Như vậy, các vị này đang ủng hộ cho một cuộc bầu cử tự do, đây là điều mà GS Châu và các vị ký tên có thể làm được.
   Nếu như kiến nghị 72 đang bị các phương tiện truyền thông, đặc biệt là VTV chống đối quyết liệt, thậm chí còn bị “các đồng chí quan tâm xử lý cái này”, có nguy cơ bị đưa vào… sọt rác, thì cách góp ý của GS Châu và đồng sự có thể là một giải pháp khôn ngoan hơn chăng?

   • Trúc Bạch said

    Thưa bác Nguyễn Hữu Quý !

    Trong câu văn mà bác trích dẫn đã ghi rõ ràng như thế này :

    “Đảng Cộng sản là tổ chức chính trị nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước do nhân dân ủy thác….” (phải hiểu sự ủy thác này là “mặc nhiên” như từ trước đến nay vì không thông qua bầu cử)

    Đọc tới, đọc lui, thì cốt lõi của nó không ngoài ý nghĩa là : Mặc dâu nhà nước sẽ do nhân dân bầu (thông qua quá trình bầu cử tự do) , nhưng nhân dân (vẫn phải) ủy thác cho đảng Cộng Sản VN “nhận trách nhiệm (để) lãnh đạo nhà nước” .

    Hay nói nôm na là : Cho dù “cái” nhà nước đó có là ai, thì “cái” nhà nước đó vẫn do đảng CSVN (mặc nhiên) lãnh đạo, vì trong cầu văn nói rõ là chỉ có nhà nước là do dân chọn thông qua bầu cử tự do, còn đảng thì ngay từ đầu câu, đã được nhân dân chọn lực để ủy thác rồi .

    Đây rõ ràng là các nhà “chí thức XHCN” trong đó có ông Ngô Bảo Châu đang chơi “bài ba lá” (gian lận) với nhân dân VN bằng cách gài câu văn, mà nếu đọc trong “tranh tối, tranh” sáng thì sẽ tướng là: Đảng CSVN – Nếu được Nhân Dân Ủy Thác thông qua bầu cử tự do thì sẽ được lãnh đạo nhà nước .

    Cho nên nói như bác Đỗ Xuân Thọ là đúng : Thà cứ giữ nguyên điều 4 còn hơn là “sửa mà cũng như không” (vì có sửa hay không thì đảng CS cũng vẫn (mặc nhiên) lãnh đạo nhà nước như trước thôi) (*)

    (*) Đảng CSVN không thông qua bầu cử (tự do) mà vẫn do “nhân dân ủy thác”, có nghĩa là đảng CSVN Mặc Nhiên được nhân dân ủy thác mà không cần phải “ứng cử” để cho nhân dân “bầu”

    • nguoicungkho said

     Chỉ là lối chơi chữ thôi. “bầu cử tự do” như thế nào? Như cái kiểu “bầu cử” mấy chục năm qua phải không? Đảng CS tổ chức, kiểm soát và công bố kết quả? Hay như cái vụ tham khảo ý kiến cái hiếp pháp bằng cách gửi giấy đến từng nhà, bố thằng nào dám chống lại, có mà ở tù, nhẹ lắm cũng xe đụng. Bị lừa mấy chục năm rồi các bố ơi !!!

   • Hồ Chí Đồ said

    1. Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước do nhân dân uỷ thác
    thông qua quá trình bầu cử tự do.
    Đảng Cộng sản Việt nam cử đại biểu của mình tham gia tranh cử vào các chức danh của bộ máy nhà nước….”
    ————————————–
    (1)Nhân dân ủy thác bao giờ, bằng cách nào? Mà cứ cho là nhân dân ủy thác đi, thì
    NHÂN DÂN ỦY THÁC = GỬI TRỨNG CHO ÁC

    (2)Bầu cử tự do, tự do như kiểu bầu quốc hội xưa nay chứ gì! Chưa bầu cũng biết đảng ta được nhân dân tuyệt đối tin tưởng.

    (3)Đảng Cộng sản Việt nam cử đại biểu của mình tham gia tranh cử vào các chức danh của bộ máy nhà nước ư?. Như cái cuốc hội hiện tại, 99% cuốc hội là đại biểu của đảng ta đấy.

   • chim viet canh nam said

    Nếu đã là “Đảng CSVN nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước do nhân dân uỷ thác” thì tổ chức bầu cử tự do để chọn lãnh đạo nhà nước làm gì nữa. Một đề xuất rất nực cười và bao biện, có tính chất mỵ dân. Ai, tổ chức nào là đại diện nhân dân đứng ra ủy thác cho Đảng lãnh đạo nhà nước? Nhóm CVHP soạn thảo những điều trên có phải theo đặt hàng của Đảng CSVN? Uy tín của các vị GS trên, có thể được dân ngưỡng mộ trên lĩnh vực khoa học, nhưng đây là chuyện chính trị đại sự của quốc gia, của toàn dân, không thể dùng toán học để giải được.

  • Nguyễn Hữu Quý said

   Nói thêm chút nữa:
   Viết như vậy, nghĩa là GS Châu và đồng sự, chấp nhận Đảng CSVN tồn tại một thời gian nữa, còn có giữ được vai trò lãnh đạo hay không thì thông qua bầu cử. Theo em, đây là cái nhìn rất thực tế, ngay cả các vị trong Kiến nghị 72 qua các bài viết sau này cũng đồng ý quan điểm trên.

   • Chân Lý said

    Tôi không muốn phản đối ý kiến của anh Quý, nhưng lại KHÔNG NHẤT TRÍ với anh một tí nào vì xem ra nó “đầu Ngô, mình Sở” quá. Tôi nhất trí với ý kiến của anh Thọ là thà đừng sửa còn hơn, vì lời đề nghị sửa của nhóm GS Châu xem ra lủng củng, thiếu logic quá. Hiến pháp là bộ luật mẹ mà tại sao cứ phải ghi đích danh “Đảng CSVN…do nhân dân ủy thác” mà không phải là một đảng phái nào khác. Một thực tế hiện tại mà ai cũng thấy là đảng CS lãnh đạo thì KHÔNG THỂ CÓ bầu cử tự do, còn nếu có bầu cử tự do thì chắc chắn đảng CS KHÔNG THỂ trở thành lực lượng lãnh đạo. Đó là lý do mà người ta (đảngCS) không muốn bỏ điều 4. Bởi vậy, điều 4 chỉ có thể BỎ hoặc ĐỂ NGUYÊN chứ không thể sửa được.

   • Nguyễn Hữu Quý said

    Em đồng ý với bác Chân Lý, khi bác viết: Hiến pháp là bộ luật mẹ mà tại sao cứ phải ghi đích danh “Đảng CSVN…do nhân dân ủy thác” mà không phải là một đảng phái nào khác.;
    Bác ạ, nếu đặt trong điều kiện cụ thể hiện nay thì chưa thể được, em lại mượn một câu trích của TS Alan Phan (khi ông góp ý trong lĩnh vực Bất động sản), tưởng như không ăn nhập gì ở đây, nhưng lại rất đúng với thời cuộc, đó là Thế Chiến quốc, thế Xuân thu; Thời đã thế thì thế thời phải thế.
    Hy vọng, trong sự bế tắc hôm nay, Dân tộc Việt Nam ta sẽ tìm được lối đi phù hợp với thời đại.

 27. Bang Ly said

  Kính mời các bác bỏ phiếu thăm dò có ủng hộ quan điểm kiến nghị của nhóm CVHP hay không? tại trang: http://bangly.blogspot.com/

 28. Bang Ly said

  Kính mời các bác bỏ phiếu thăm dò có ủng hộ quan điểm kiến nghị của nhóm CVHP tại trang: http://bangly.blogspot.com/

 29. […] đầu” của người công giáo Vì sao truy tố Đoàn Văn Vươn tội giết người? Đề xuất của một số người khởi xướng-điều hành trang Cùng viết Hiến pháp Vụ án Đoàn Văn Vươn qua góc nhìn của một thẩm phán ở Hoa Kỳ Ðoàn Văn Vươn […]

 30. Khong thích toan said

  Bây giờ mới biết GS toán Ngô bảo Châu tào lao đến mức nào / cố rặn ra vài tử tưởng trên trời gì gì đó, tôi quen mất bố nó rồi! Cứ tưởng bố có tư tưởng thật / ai ngờ bố tào lao quá đi

 31. nhv@gmail.com said

  Không xứng với tên tuổi bấy nay của các vị! Thất vọng!

 32. Võ thang Nguyên said

  CVHP đã bị 900 bút chiến Tố rồi, hãy Bình tĩnh tiến lên, nhân Dân Cần CVHP.

 33. Bác Ba Phi said

  “Điều 2: Đề nghị sửa thành:

  1.Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhà nước chỉ được làm những gì luật pháp cho phép, người dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm.

  2. Các cơ quan nhà nước phải phối hợp và giám sát nhau trong việc thực hiện chức năng độc lập: lập pháp, hành pháp và tư pháp.”

  Có điều gì thất kính mong mấy ông GS bỏ qua, mấy ông đề xuất sửa HP kiểu đó thì để nguyên cho nó lành, ít ra cũng như kiến nghị 72, chứ đằng này tưởng khá hơn hóa ra các ông thêm hành rắc tiêu cho điều 4 và các điều khác. Các ông thừa biết là đất nước đang cần dân chủ để phát huy nội lực, các ông để điều 4 to như đá tảng nằm chình ình ra đó còn lấy sơn cọ vẽ lên để ngụy trang thì dân chẳng còn gì hy vọng ở các ông nữa rồi. Các ông hãy làm việc gì cho nó xứng tầm của các ông nhé.
  Thân chào !

  • Bác Ba Phi said

   Tôi nói thật nhé, cả ba ông Gs đều làm tôi rất thất vọng, ” 1.Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhà nước chỉ được làm những gì luật pháp cho phép, người dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm.”

   Mấy ông căn cứ vào đâu mà dám nói như thế, chúng nó thực chất là tư bản đỏ, còn CNXH chỉ là vỏ bọc bên ngoài để lừa gạt nhân dân, tôi chẳng cần có trình độ hay kiến thức uyên thâm cũng phát hiện ra điều này. Nếu không vì một lý do nào đó khiến cho các ông không thể nói thật, thì tôi nghĩ thần kinh của các ông đang có vấn đề, các ông hãy ngưng ngay cái trò vẽ chuyện tào lao này.

 34. Thời đại đồ đểu said

  Ký tên: Những người tham gia làm trang mạng Cùng Viết Hiến Pháp cùng ký vào văn bản này vào ngày 31/3/2013

  Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Nguyễn Anh Tuấn,

  Nguyễn Ái Cần, Vũ Công Giao (Khương Duy), Trần Kiên, Bùi Đức Lại, Nguyễn Xuân Long,

  Riêng GS. Nguyễn Đăng Dung là thành viên Ban biên tập của CVHP, đồng thời là thành viên Ban biên tập của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, không tham gia soạn văn bản này.
  ——————————————
  Những người tham gia làm trang mạng Cùng Viết Hiến Pháp
  lẩm cẩm, hay
  dở hơi, hay
  gì nữa nhẩy?

  Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Nguyễn Anh Tuấn,

  Nguyễn Ái Cần, Vũ Công Giao (Khương Duy), Trần Kiên, Bùi Đức Lại, Nguyễn Xuân Long,

  Riêng GS. Nguyễn Đăng Dung là thành viên Ban biên tập của CVHP, đồng thời là thành viên Ban biên tập của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, không tham gia soạn văn bản này.

 35. hề said

  ĐIỀU 2: “…..thực hiện chức năng độc lập: lập pháp, hành pháp và tư pháp.”
  Làm sao độc lập được khi mà ĐCSVN lãnh đạo chung 3 ngành này (cùng 1 ông chủ). ĐỘC LẬP – BẤT KHẢ THI.
  ĐIỀU 4: “….uỷ thác thông qua quá trình bầu cử tự do…”
  Thế nào là bầu cử tự do? trong khi đó DS ứng cử viên do đảng lựa chọn và đồng ý thông qua cánh tay của đảng là MTTQVN. > 90 % ứng cử viên là đảng viên ĐCS . BẦU CỬ TỰ DO – BẤT KHẢ THI.
  “….. giám sát hoạt động của Đảng được luật định…” vì đảng lãnh đạo toàn diện nên đảng hoàn toàn có khả năng nằm trên luật pháp khi xét thấy cần. Do vậy GIÁM SÁT ĐẢNG – BẤT KHẢ THI

 36. Nguyen Hoang said

  Sao không lấy tên nước là “Việt nam dân chủ cộng hòa”?

 37. Nguyễn Hiếu said

  Điều 4:
  Giả sử Đảng cử toàn những tên makô ra tranh cử thì dân bầu ai?

 38. Thích ghi danh, chú tiêu mộng tu ở chùa viện toán. said

  “Tiểu Bạch Long
  02/04/2013 lúc 09:14

  Điều 24 của các ông hơi bị quá đà rồi ! với những kẻ phản bội tổ quốc như các ông ! nói xấu đất nước như các ông …”
  ————————————–
  Thưa GS NBChau,
  khi xẩy ra vụ án luật sư họ Cù “2 bao cao su đã qua sử dụng”…GS đã có 1 bài viết…nói vể nhiểu chuyện của vụ án, và ngài thẩm phán “con heo” cẩm trịch…lởi kết của GS, xin không nhắc lại, về sự sợ hãi và cách nhanh nhất làm mất mặt cái nển dân chủ XHCN đang được tô vẽ, sơn phết, đánh bòng…!
  thưa GS,
  hiện nay, chính thức, GS đang là “lãnh đạo số 1” của viện toán, được thành lập theo chiếu chỉ của thượng cấp không thể thượng hơn, hàng năm đi vể VN theo chế độ đặc biệt, là chủ nhân của căn hộ cao cấp tại twintower bà triệu, gập gỡ các LĐ cao cấp, đặc biệt là thủ X và phó thủ nhân “không có giới hạn”…thì ô. Tiểu bạch Long, nickname @@ đã đóng vai thẩm phán kiêm thủ trưởng cơ quan điều tra, kiêm viện trưởng viện kiểm soát ‘vô cấp”- kết tội GS là :..”với những KẺ PHẢN QUỐC NHƯ CÁC ÔNG, …” ôi, tui thật sự “choáng” khi đọc điều này…và các ông, nghĩa là còn bao gồm thêm 2 ông + một số ông, 2 ông này là Đàm thanh Sơn, GS vật lý danh giá, chắc chắn là thân thuộc của nguyên GS Đàm Trung Đổn, GS Vật lý chất răn tại ĐH tồng hợp, ngưởi đóng góp công khá lớn trong việc nghiên cưu và tim ra biện pháp chống lại chiến dịch thả bom mìn, thủy lôi phong tỏa miên bắc trong chiên tranh chống Mỹ…và ông nguyên tổng BT VNN…
  hay quá, với cái án “phản quốc”, có cân phải báo cáo TT X và Phó thủ Nhân…để xem xet “nhiều chuyện liên quan” đến chức vụ và hoạt động cua GS tại VN…ngưởi đa nói vê DA boxit, vê vụ án 2 bao đã xài, vê tha hóa của hệ thống…
  kịch liệt và cực lực ủng hộ QĐ có tính Đảng rất cao của thầm phán “3 trong 1” TBL@@, lưng rất cong, rất khom, rất khúm, nhưng mặt và đẩu gối thì number one về độ dầy và chịu va chạm!
  hehe !

 39. những sủa dổi mà chúng

 40. có thể có những kiến nghị sửa đỏi trên đây là mang tính chất bạo loạn, lật dộ, chống phá, độc thì nghe có vẻ có lí , nhưng nếu ngẫm nghĩ phân tích thì mới biết là chúng đang ngầm phục vụ cho hoạt động và lợi ích của chúng, những kẻ chống phá, phản động

 41. HTD said

  Điều 4: “Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước do nhân dân uỷ thác thông qua quá trình bầu cử tự do”.

  Xin hỏi các bác, nếu bầu cử tự do mà “đảng ta” không được nhân dân ủy thác thì ai sẽ là người lãnh đạo đây ????
  Cứ thử hình dung xem lúc đó không có ánh hào quang của “đảng ta” thì cái lũ thần dân này sẽ như thế nào nhỉ, chắc lại xuống hố cả nút thôi ???

 42. D.Nhật Lệ said

  Nước ta đang ở trong đại nguy cơ bị Tàu cộng lấn chiếm mà chỉ dám tâu
  lên “thánh thượng” những đề nghị như thề này thì đúng là thua toàn tập !
  Trách nhiệm này phải nói là trọng tội,không chỉ của giới lãnh đạo mà còn
  là của tầng lớp có học nhưng thiếu kiến thức chính trị !
  Ôi thôi vận nước ta đang ở cùng đường : nịnh thần thì qúa nhiều mà tôi
  trung lại qúa thiếu,thua xa thời phong kiến !

  • Khủng Long said

   Cái gì mà thua xa thời Phong Kiến thế, hay là ông muốn trở lại cái thời, đi bằng ngựa, suốt ngày bị Trung Quốc sang xâm chiếm đánh nhau liêm miên hả? Đừng có mà lên tiếng theo kiểu bộc phát như thế chứ!

   • D.Nhật Lệ said

    Bác hiểu lầm ý tôi rồi vì tôi muốn nói về tinh thần yêu
    nước của kẻ sỹ nhưng bác lại hiểu về vật chất.
    Đề nghị nên đọc kỹ để hiều người ta nói gì nhé ! Đọc
    còn phải hiểu ý ở trong cả mạch văn nữa,thưa bác !

 43. thường dân said

  Thua Đỗ Anh Tuấn xa lắc rồi các ông ơi.
  http://hienphap.net/2013/03/22/gop-y-cho-du-thao-sua-doi-do-anh-tuan/

 44. họ nhà Chu bát Giới @ said

  hôm nay, và tại mục này, khá nhiểu con lợn biết cầm bút, gõ phím đã mò vào…vào đi, càng đông càng tốt…ý kiến của các anh em nhà họ Chư …sẽ làm cho các vị ký tên trong văn bản này, đặc biết là 3 vị khởi xướng CVHP, trong đó có vị nô-bel Toán học càng nhận ra được tầm “chí” tuệ của lãnh đạo và cách hành xử của lũ họ Chư…cái gì cũng phải trải nghiệm qua thực tế, cọ xát thực tế…nhận thức – cho dù thông minh cở siêu đăng- cũng vẫn phải là quá trình…!
  cảm ơn các chú Chư…vào đông đi, ủn ỉn và “tè, phĩn” đầy ra đây, càng nhiểu càng tốt…mùi xú uế nỏng nặc, đặc sản mà họ nhà Chư sẽ tặng cho 3 vị khởi xướng cực kỳ danh tiếng : GS giải thưởng fileld toán học, GS vật lý lý thuyết hạt con nhà nòi, và nhà báo danh tiềng một thởi lãnh đạo VNN, hiên đang tu nghiệp tại Havard !

 45. ThanTai said

  Xin vô phép hỏi ngược lại các vị trang CVHP là tấm lòng các vị được đáp ứng bao nhiêu phần trăm từ chính quyền.
  Cá nhân tôi thì chắc chắn 100% là tấm lòng các vị ngay lập tức vào sọt rác sau khi “họ” đọc những hàng đầu.Đảng cộng sản là không nghe ai hết ngoài chính họ

 46. ShadowFeed said

  Các ông sửa toàn mấy quyền hiển nhiên ! và đã có rồi thì sửa làm gì ! mang tiếng sủa một lô một lốc chứ mục đích thực sự là điều 4 đó mà ! ai đọc qua lại cứ tưởng người tâm huyết :)) Nói với các ông chứ sủa điều 4 như các ông thì đất nước trở thành đất nước tư bản ! bao công người dân yêu nước và đảng ta phấn đấu đấu tranh xây dựng lên chủ nghĩa xã hội đều bị các ông xóa bỏ à ! thật ngu dốt 😦

 47. Tiểu Bạch Long said

  Điều 24 của các ông hơi bị quá đà rồi ! với những kẻ phản bội tổ quốc như các ông ! nói xấu đất nước như các ông thì chả ai muốn nhìn thấy mặt trên đất nước Việt Nam thì cần phải cấm chứ sao ! người nước ngoài tự do đi lại ư ! nó mang vài tấn bom đạn vào cứ để nó tự do đi lại à ! nó chiếm xong đất nước rồi mới cấm à ! rõ ngu @@

  • Mưu ma phải trị băng chước quỷ said

   bắt chước VTV chuyên gia lồng tiếng:
   Hoan hô Tiểu Bạch Lon vì đã viết:
   “cần phải cấm chứ sao ! người nước ngoài tự do đi lại ư ! nó mang vài tấn bom đạn vào cứ để nó tự do đi lại à ! nó chiếm xong đất nước rồi mới cấm à ! rõ ngu @@”
   TBL với ngôn từ mạnh mẽ đã chửi thẳng bọn cầm quyền là NGU vì đã để cho bọn Tàu tự do đi lại băng tàu chiến cả trăm tấn bom đạn, chiếm đất ta

 48. ở điều 2 các ông có đề nghị la ” người dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm” như thế là vô lí, vô lí ở chỗ là ai cũng biết xã hội luôn vận động và có nhiều thứ phát sinh, cần được nhà nước điều chỉnh, và sự điều bỉnh là liên tục, có thể có những hành vi chưa được điều chỉnh trong pháp luật nhưng trên thực tế lại đi ngược lại những quy tắc cơ bản, vì vậy mà cai này không thể sủa như các ông nói được, mà tôi nghĩ nên để như quyền của nhà nước, la”người dân được làm tất cả những gì luật pháp cho phép làm”

 49. Tiểu Bạch Long said

  Kiến nghị gì mà toàn điều vớ vẩn và lặp đi lặp lại bản cũ ! rất nhiều điều mà thể nhiện một bản kiến nghị vô lý !
  Đề nghị bỏ câu “Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt”. điều này của các ông quá là vớ vẩn ! người việt không nói tiếng việt thì nói cái gì ! tiếng động vật như các ông à !
  Điều 4 thì đúng là các ông theo chân anh rân chủ rồi ! đảng vẫn luôn sáng xuốt lãnh đạo đất nước ! kiểu điều 4 này là kiểu bầu cử ở các nước tư bản đây mà ! chém giết sát hại nhau để tranh ghế ngồi ! xã hội bạo lực @@

 50. 16 vàng và 4 tốt said

  TIN NÓNG !!! BIỂN ĐÔNG ĐỎ LỬA _ HNPĐ.
  Tin CỰC NÓN cho hay, vào lúc 01.30AM hôm nay 01/04/2013, “Biển Đông đã tràn ngập trong khói lửa, tất cả các đảo đá và nhất là tại đảo Sinh Tồn Đông thuộc cụm Sinh Tồn là đảo lớn với các cấu trúc xây dựng vật liệu nặng, và có quân VN đồn trú, nay đã hoàn toàn nằm trong tay của hải quân TQ”.
  Những gì xảy ra không mảy may khác chi tiết bản tin đã được phía TQ tiết lộ ngày 22/03/13 trên CCTV của chúng, nói về hoạt động tập trận của Hạm đội Nam hải trên Biển Đông, mà HNPĐ chúng tôi cũng đã gởi đến quí vị trong tuần trước theo nội dung của nguồn Giaoduc.net.vn. “Theo CCTV 13 cho biết, đợt tập trận này của Hạm đội Nam Hải hoàn toàn lấy bối cảnh thực chiến, trước khi tấn công đổ bộ, lực lượng này đã tổ chức 12 lính trinh sát nửa đêm về sáng đột nhập “đảo D” lợi dụng đêm tối trinh sát tình hình và gửi báo cáo về tàu chỉ huy Tỉnh Cương Sơn neo đậu cách “đảo D” vài km. 2 tiếng sau, trinh sát Trung Quốc đã đột nhập được “đảo D” và báo cáo về sở chỉ huy. 8 giờ 40 phút sáng 21/3, khoảng 100 lính thủy quân lục chiến và lính dù đổ bộ đã triển khai tấn công đổ bộ lên “đảo D” bằng 2 đường không – biển”.
  Như vậy những gì lo lắng cho chuyện đánh úp nay đã thành hiện thực, dư luận trong nước không ngạc nhiên về chuyện chiếm đảo, mà cái chính làm xôn xao dư luận là số phận các binh sĩ cộng sản đồn trú trên các đảo thuộc Trường sa, cho tới giờ phút này không một tin tức cho thấy họ sống còn. Trong khi về phia TQ các cơ quan truyền thông đang liên tục phát hình về chiến thắng mà chúng gọi “đem Nansha về cùng đất mẹ Trung Quốc”, chưa có một chi tiết nào về phía bộ tư lệnh hải quân An Nam được công bố, ngay cả từ phía bộ quốc phòng cũng im lặng. Trong khi đó các phóng viên báo chí cũng không có thêm một tin tức gì, ngoài tin các tàu cá ngư dân mang về từ biển đông, ghe đánh cá cho biết là có cả hàng không mẫu Thi Lang hiện diện trong cuộc cướp đảo, còn máy bay chiến đấu của không quân TQ thì rất nhiều đã từ đất liền kéo ra.
  Rất có thể TQ đang xóa tan các dấu vết của VN xây cất trên các đảo, mà ngư dân cho biết nghe rất nhiều tiếng mìn, cùng khói lửa bốc cao từ hướng cụm đảo Sinh Tồn, từ chi tiết này cho người ta ước đoán phía TQ đang xóa mọi dấu vết của VN trên đảo, như thế binh sĩ VN sẽ không có cơ hội sống sót để có thể là nhân chứng chống lại chúng trước LHQ –

 51. Điều 2:
  1.Nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhà nước chỉ được làm những gì luật pháp cho phép, người dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm.

  2. Các cơ quan nhà nước phải phối hợp và giám sát nhau trong việc thực hiện chức năng độc lập: lập pháp, hành pháp và tư pháp
  Điều 4: thêm vào;
  Không được nhân danh đảng cộng sản để đại diện cho nhà nước Việt Nam

  • supper man said

   tại sao không nhỉ., vì đất nước ta là do Đảng cộng sản lãnh đạo mà, mà phải nói là Đảng lãnh đạo toàn diện, vì vậy mà tất cả những gì trong đất nước này, đều do đảng đứng ra xủa lí, đó là nguyện vọng của nhân dân, và lịch sử đã chứng minh vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng rồi

   • không được nhân danh đảng cộng sản đại diện cho nước Việt Nam, vì đó là mở đường cho một việt nam: dân chủ hơn, tự do hơn, nhân quyền hơn, khi đó, dù đảng cộng sản vẫn có quyền tham gia chính quyền, nhưng bên cạnh còn nhiều các đảng khác, có cách làm khác và được nhiều người dân có ý chí khác ủng hộ. đó là quyền tự do,quyền con người, đó là nhân quyền. bạn hiểu chưa. có điều, hiện nay quá khó khăn để đảng độc tôn đang mạnh mẽ và cuồng bạo chấp nhận một hiến pháp đa nguyên, nên dù sao, một nhân tố mở đường giúp cho hiến pháp có giá trị hơn với dân tộc việt nam

 52. Úi dào said

  Dẫu sao thì đề nghị này của 3 vị còn đúng mẹo luật văn phong văn bản Hiến pháp và hay gấp trăm lần văn bản của cả một uỷ ban dự thảo soạn đi soạn lại!
  Đọc cái văn bản Hiến pháp hiện thời của cả một Nhà nước làm ra sao mà ngán quá! Hình như các vị trong Uỷ ban soạn thảo đều chưa từng đi học Luật hay sao ấy. Hay là cái trường Luật của các vị ấy là trường…gà?!

 53. Đại_úy said

  Cò mồi làm loãng v/đ , Dẹp khẩn trương !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: