BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Cơ sở của Điều 4 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Posted by adminbasam trên 31/03/2013

“Phải khẳng định rằng, dù không có một đạo luật cụ thể về Đảng, nhưng Đảng ta đã tự nguyện, tự giác đưa mọi hoạt động của mình vào khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật …”

Quân đội nhân dân

Thứ Bẩy, 30/03/2013, 21:12 (GMT+7)

Thượng tướng, Viện sĩ, TS KHQS Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý cao nhất của một nhà nước. Khác với các nước tư bản chủ nghĩa, Hiến pháp của nước ta thể hiện được mối quan hệ giữa ba đại diện là nhân dân, Đảng Cộng sản cầm quyền và Nhà nước pháp quyền.

Hiến pháp năm 1980 quy định Nhà nước ta là “Nhà nước chuyên chính vô sản…”; Hiến pháp năm 1992 đã có những bước phát triển quan trọng, có những quy định mới về chế độ chính trị, kinh tế, như: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…; Đảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. 

Kể từ khi Hiến pháp năm 1992 được ban hành cho đến nay đã hơn hai thập kỷ. Hai thập kỷ qua cũng chỉ ra rằng, từ khi Đảng ta ra đời cũng như trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chưa bao giờ các thế lực thù địch từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình”, nhằm gạt bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới lật đổ chính quyền cách mạng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Với mưu đồ xuyên tạc Điều 4 của bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, một số phần tử chống đối lập luận rằng, Hiến pháp các năm 1946 và 1959 không có điều nào quy định Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, nhưng Đảng “vẫn lãnh đạo nhân dân đánh thắng thực dân đế quốc xâm lược và hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thì cũng không nhất thiết phải xác nhận lại vai trò lãnh đạo của Đảng như trong Hiến pháp hiện tại”(!). Lập luận này là lập lờ, thiếu toàn diện, không có quan điểm lịch sử cụ thể. Sở dĩ Hiến pháp năm 1946 không có quy định vai trò lãnh đạo của Đảng, vì trước đó ngày 11-11-1945, thời điểm lịch sử do tình thế đặc biệt của cách mạng, Đảng ta đã ra tuyên bố tự giải tán, nhưng sự thật là rút vào hoạt động bí mật, giữ vững vai trò lãnh đạo. 

Trong những năm thập niên 50 của thế kỷ XX, đế quốc Mỹ nhảy vào can thiệp miền Nam, đất nước ta bị chia cắt, Đảng bộ miền Nam cũng chưa ra hoạt động công khai vì bộ luật 10-59 của ngụy quyền Sài Gòn nhằm “tiêu diệt Cộng sản” cực kỳ hà khắc, man rợ. Vì vậy, Hiến pháp năm 1959 cũng chưa thể đề cập nhiều đến vai trò lãnh đạo của Đảng. Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, dân tộc ta có chung một bản Hiến pháp mới, trong đó khẳng định Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều này là tất yếu khách quan, phù hợp với yêu cầu lịch sử, nhiệm vụ cách mạng mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và thực hiện đúng cơ chế vận hành “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Kế thừa tinh thần Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992, Điều 4 của bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 xác định: “1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”; “2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”; “3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Việc quy định Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không chỉ là tư tưởng xuyên suốt, nhất quán để khẳng định vị trí, vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng, mà còn là một nguyên tắc bất di bất dịch của cách mạng Việt Nam, phù hợp với thể chế chính trị-xã hội mà Việt Nam đã lựa chọn. 

Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không chỉ bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức và kiểm tra; mà phần cốt yếu là thông qua đội ngũ tiên phong của mình là những cán bộ, đảng viên tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất và năng lực. Vì vậy, Điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 khẳng định: “Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” nhằm bảo đảm cho Đảng giữ vững bản chất, mục tiêu, lý tưởng của mình, đồng thời là giải pháp quan trọng hàng đầu để phòng, chống, ngăn ngừa mọi nguy cơ thoái hóa, biến chất có thể xảy ra trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền ở nước ta. Mặt khác, việc xác định trách nhiệm của các đảng viên trong việc tự giác, gương mẫu thực hiện, chấp hành Hiến pháp và pháp luật cũng không ngoài mục đích làm cho “đội ngũ tiên phong của Đảng” phải thường xuyên nêu cao ý thức, thái độ, trách nhiệm cả về tư tưởng, hành động trong cuộc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, làm gương cho nhân dân noi theo.

Có ý kiến băn khoăn: Liệu có phải “luật hóa” vai trò cầm quyền của Đảng không? Phải khẳng định rằng, dù không có một đạo luật cụ thể về Đảng, nhưng Đảng ta đã tự nguyện, tự giác đưa mọi hoạt động của mình vào khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Hơn nữa, không chỉ chấp hành Hiến pháp, pháp luật, Đảng hoạt động còn dựa trên cơ sở Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, Quy chế làm việc của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến việc điều chỉnh các vấn đề trong nội bộ Đảng cũng như điều chỉnh các mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước, xã hội và nhân dân. Thực tế trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành nhiều chỉ thị thể hiện trách nhiệm của Đảng trước đất nước và nhân dân như: Quy định 115-QĐ/TW ngày 7-12-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về những điều đảng viên không được làm và gần đây được thay thế bằng một văn bản có tính pháp lý cao hơn là Quy định 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, … Chứng tỏ rằng, Đảng ta luôn tự nghiêm khắc với chính mình thông qua việc ban hành các chỉ thị, quy định nhằm giáo dục, rèn luyện, đưa mọi hoạt động của các tổ chức Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên vào khuôn khổ ý thức tổ chức, kỷ luật, qua đó bảo đảm cho Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện theo Hiến pháp và pháp luật.

Muốn hiểu được bản chất của một đảng cầm quyền, phải nhận thức rõ mục đích hoạt động của đảng đó mang lại lợi ích cho ai. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Vì vậy, Điều 4 của bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã bổ sung: “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”. Để sửa chữa những khuyết điểm của mình, nhiều lần Đảng đã tiến hành tự chỉnh đốn, mà gần đây nhất là đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” bước đầu mang lại nhiều hiệu quả tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. 

Tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương công khai thừa nhận và thành thật nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng và về những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều đó đã thể hiện tinh thần cầu thị nghiêm túc của Đảng, đồng thời khẳng định ý chí quyết tâm đẩy lùi những khuyết điểm, yếu kém để Đảng không ngừng nâng cao sức chiến đấu, phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, ngày càng ngang tầm với trọng trách được giao.

Đối với nhân dân Việt Nam, nói đến Đảng là nói đến tình cảm thiêng liêng, là thể hiện niềm tin và tình yêu son sắt của nhân dân dành cho Đảng. Có một sự thật mà hầu như mọi người Việt Nam ai cũng biết, đó là: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng chính trị duy nhất đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời; 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược giành thắng lợi vẻ vang, hoàn thành sự nghiệp thống nhất Tổ quốc, cùng với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 26 năm thực hiện đường lối đổi mới vừa là minh chứng thực tiễn sinh động, vừa là cơ sở khoa học thực tiễn để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với dân tộc và nhân dân Việt Nam.

Như vậy, khác với những quan điểm tư sản, sự khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định trong bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính là thể chế hóa vai trò lãnh đạo của Đảng, khẳng định Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự thể hiện ý chí, lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân, mang bản chất giai cấp công nhân. Ý chí, lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích cơ bản của nhân dân lao động và cả dân tộc, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Việc hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thành quy định trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính là thể hiện ý chí của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam. Đây là điểm khác nhau căn bản giữa Hiến pháp nước Việt Nam với hiến pháp của các nước tư bản chủ nghĩa.

Các thế lực thiếu thiện chí đã cố tình lờ đi bản chất, chỉ lấy hiện tượng và vin vào đó để công kích, xuyên tạc, bôi nhọ, hòng xóa bỏ Điều 4 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Và như vậy, vấn đề vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được ghi trong Hiến pháp, không chỉ đơn giản là “văn bản hóa” mà còn thể hiện thái độ công khai tuyên bố tính đảng, tính giai cấp trong Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

N.H.H.

205 phản hồi to “Cơ sở của Điều 4 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”

 1. Nói cho thằng viện tiến xỹ diện (ranh hão)- thượng tướng buổi sáng (cu dâm)“hiệu” nghe này: said

  phải “dẹp bỏ điều 4” và “quân đội chỉ trung thành với tổ quốc và nhân dân”?
  Ở các nước dân chủ, đa đảng, các đảng cạnh tranh nhau, ra sức thi thố tài năng để dân biết mà lựa chọn đảng nào lãnh đạo đất nước cho xứng đáng, tại các diễn đàn họ tranh luận thẳng thắn, kịch liệt thậm chí cãi chửi nhau ở nghị trường, các đảng thậm chí “đánh nhau” nhưng xã hội không những không bị bất ổn về các mặt , mà ngược lại vẫn ổn định , phát triển rất nhanh về mọi mặt trên nền tảng văn minh và công bằng , người dân vẫn an lành hạnh phúc? vì sao thế?
  1-Vì có đa đảng, nên có cạnh tranh minh bạch, thẳng thắn, công khai, công bằng. Do đó, đảng cầm quyền phải là đảng có năng lực và uy tín nhất. Nguyên thủ quốc gia cũng là người được dân trực tiếp bầu lên.
  Vì đa đảng, nên các đảng thất cử luôn luôn “soi” đảng cầm quyền tìm ra chỗ yếu kém để “tấn công” do đó đảng cầm quyền phải luôn hoàn thiện mình , phải giữ mình trong sạch, không để tai tiếng, nếu không thì sẽ mất uy tín, bị loại khỏi ghế cầm quyền ngay.
  Vì đa đảng, nên người dân khi thấy đảng đương cầm quyền có những yếu kém, không xứng đáng lãnh đạo nhà nước và xã hội thì người ta có quyền chọn những đảng khác thay thế (nhiều hàng thì chọn hàng tốt mà mua)
  Do vậy, nên các nước đa đảng có kinh tế phát triển nhanh, người lãnh đạo luôn tìm cách “lấy lòng” người dân thực sự, xã hội đa đảng là xã hội văn minh, công bằng và dân chủ.
  Nhờ có đa đảng, mà trật tự an toàn xã hội và chính trị không bị rối loạn , mà trái lại rất ổn định: bởi mục đích của các đảng đều phải hoạt động trên cơ sở tôn trọng hiến pháp là phải lấy phục vụ lợi ích người dân và đặt lợi ích quốc gia, của nhân dân lên hàng đầu- điều này đã được người dân hiến định trong nội dung hiến pháp, không đảng (dù cầm quyền)nào được phép tự cho mình đặc quyền , đặt ra hiến pháp .
  2-Vì quân đội của họ không thuộc riêng một đảng phái chính trị nào, không buộc phải trung thành với một lực lượng chính trị nào. Nên họ không bị đảng (kể cả đảng cầm quyền) biến thành công cụ riêng để đàn áp đôi lập, đàn áp dân chúng.
  Quân đôi cách mạng, “quân đội nhân dân” là quân đội chỉ trung thành với tổ quốc và nhân dân, .ngoài ra không phải và không thể phải trung thành với riêng một thế lực chính trị hoặc đảng phái cá nhân nào khác
  Vì thế, trong khi xây dựng bản hiến pháp nước ta, kẻ nào ngăn không cho đa đảng, ngăn không cho phi đảng hóa quân đội (mà chúng thường đánh tráo với khái niệm là “ phi chính trị hóa quân đội” ), bắt quân đội phải trung thành với riêng đảng cầm quyền, ý đồ đó là biến quân đội thành công cụ riêng của đảng cầm quyền dùng khi cần cho đàn áp đối lập , đàn áp người dân, giúp kẻ cầm quyền độc tài tồn tại , ý đồ đó là bỏ mục tiêu chiến đầu của quân đội là vì tổ quốc và nhân dân, thì kẻ đó mới đích xác là “phản động” và “thế lực thù địch”

 2. Nói cho thằng viện tiến xỹ diện (háo danh)- thượng tướng buổi sáng (cu dâm)“hiệu” nghe này: said

  Tại sao phải “đa đảng” và “quân đội chỉ trung thành với tổ quốc và nhân dân”?
  Ở các nước dân chủ, đa đảng, các đảng cạnh tranh nhau, ra sức thi thố tài năng để dân biết mà lựa chọn đảng nào lãnh đạo đất nước cho xứng đáng, tại các diễn đàn họ tranh luận thẳng thắn, kịch liệt thậm chí cãi chửi nhau ở nghị trường, các đảng thậm chí “đánh nhau” nhưng xã hội không những không bị bất ổn về các mặt , mà ngược lại vẫn ổn định , phát triển rất nhanh về mọi mặt trên nền tảng văn minh và công bằng , người dân vẫn an lành hạnh phúc? vì sao thế?
  1-Vì có đa đảng, nên có cạnh tranh minh bạch, thẳng thắn, công khai, công bằng. Do đó, đảng cầm quyền phải là đảng có năng lực và uy tín nhất. Nguyên thủ quốc gia cũng là người được dân trực tiếp bầu lên.
  Vì đa đảng, nên các đảng thất cử luôn luôn “soi” đảng cầm quyền tìm ra chỗ yếu kém để “tấn công” do đó đảng cầm quyền phải luôn hoàn thiện mình , phải giữ mình trong sạch, không để tai tiếng, nếu không thì sẽ mất uy tín, bị loại khỏi ghế cầm quyền ngay.
  Vì đa đảng, nên người dân khi thấy đảng đương cầm quyền có những yếu kém, không xứng đáng lãnh đạo nhà nước và xã hội thì người ta có quyền chọn những đảng khác thay thế (nhiều hàng thì chọn hàng tốt mà mua)
  Do vậy, nên các nước đa đảng có kinh tế phát triển nhanh, người lãnh đạo luôn tìm cách “lấy lòng” người dân thực sự, xã hội đa đảng là xã hội văn minh, công bằng và dân chủ.
  Nhờ có đa đảng, mà trật tự an toàn xã hội và chính trị không bị rối loạn , mà trái lại rất ổn định: bởi mục đích của các đảng đều phải hoạt động trên cơ sở tôn trọng hiến pháp là phải lấy phục vụ lợi ích người dân và đặt lợi ích quốc gia, của nhân dân lên hàng đầu- điều này đã được người dân hiến định trong nội dung hiến pháp, không đảng (dù cầm quyền)nào được phép tự cho mình đặc quyền , đặt ra hiến pháp .
  2-Vì quân đội của họ không thuộc riêng một đảng phái chính trị nào, không buộc phải trung thành với một lực lượng chính trị nào. Nên họ không bị đảng (kể cả đảng cầm quyền) biến thành công cụ riêng để đàn áp đôi lập, đàn áp dân chúng.
  Quân đôi cách mạng, “quân đội nhân dân” là quân đội chỉ trung thành với tổ quốc và nhân dân, .ngoài ra không phải và không thể phải trung thành với riêng một thế lực chính trị hoặc đảng phái cá nhân nào khác
  Vì thế, trong khi xây dựng bản hiến pháp nước ta, kẻ nào ngăn không cho đa đảng, ngăn không cho phi đảng hóa quân đội (mà chúng thường đánh tráo với khái niệm là “ phi chính trị hóa quân đội” ), bắt quân đội phải trung thành với riêng đảng cầm quyền, ý đồ đó là biến quân đội thành công cụ riêng của đảng cầm quyền dùng khi cần cho đàn áp đối lập , đàn áp người dân, giúp kẻ cầm quyền độc tài tồn tại , ý đồ đó là bỏ mục tiêu chiến đầu của quân đội là vì tổ quốc và nhân dân, thì kẻ đó mới đích xác là “phản động” và “thế lực thù địch”

 3. Lương Tâm said

  Nếu có được gọi là chống đối, thì chúng ta sẽ chống đối đảng Cộng sản Việt Nam.
  Nếu gọi là chống đối nhà nước là vì nhà nước đó đang bị đảng Cộng sản lũng đoạn quyền lực.

  Tại sao phải chống đối đảng Cộng sản Việt Nam?
  -Vì đảng Cộng sản Việt Nam đã, đang dồn ép dân tộc Việt Nam vào con đường bạo loạn (lợi dụng đang nắm quyền lực trong bộ máy nhà nước để thỏa mãn những dục vọng thấp kém, điều hành công vụ vô cùng cẩu thả, cản trở những đề xuất tiến bộ, cố ý kích động bạo lực)
  -Vì đảng Cộng sản không thể sửa sai được nữa mà chỉ có thể loại bỏ.
  -Vì dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam đang trong tình cảnh chỉ mành treo chuông, rất cần sự lãnh đạo sáng suốt, nhưng đảng Cộng sản hoàn toàn không làm được.

 4. Bích Hằng said

  Vẫn lại một giọng điệu cũ của các người muốn Việt Nam đa nguyên, đa đảng thôi. Các người dài dòng văn tự như thế nhằm che giấu âm mưu phản động của các người. Tôi là một người dân Việt Nam, tôi sống và học tập tại Việt Nam, tôi tự thấy Điều 4 Hiến Pháp là vô cùng quan trọng, không thể bỏ được vì tôi nhận thức rõ được tầm quan trọng của Đảng Cộng sản với đất nước Việt Nam. Tôi yêu nước Việt Nam thật sự chứ không như các người, luôn rêu rao là yêu nước nhưng thực chất thì luôn tìm mọi cách để chống phá lại Nhà nước Việt Nam.

  • Yêu nước Việt chỉ bằng cách bô bô cái lỗ mồm là không đươc. Hãy nhìn thẳng vào sự thật, nghe bằng cả hai tai. Làm những việc không phải dằn vặt lương tâm. Nhìn thấy sự bất bằng không thể ngồi yên. Làm được vậy, vẫn yêu điều 4 hiến pháp hiện hành: ấy quả là thiên địa đều không có ai bằng.

 5. Vĩ Bạch Long said

  CHỉ biết đến xuyên tạc là giỏi thôi, Ăn nói hàm hồ , luận điệu sai trái, chống lại ĐẢng , chính quyền nhà nước, Cẩn thận lại đi tù mọt gông đấy,

 6. khách said

  Nói về cơ sở của điều 4 mà nói như Ông Tướng thì lý luận buồn quá không ai lấy quá khứ để tự sướng với hiện tại. Quá khứ oai hùng của Đảng thì trước khi chưa có điều 4 trong HP còn từ khi có điều 4 thì thấy Đảng ngày một kém đi “một bộ phận không nhỏ suy thoái” tham nhũng cường quyền tràn lan, nguy cơ mất nước thực là hiện hữu. Đưa điều 4 vào HP là sai lầm của những người soạn thảo trước đây ; là phủ nhận kết quả của CM T8, là không biện chứng vì không có mặt đối lập để cân bằng và phát triển thống nhất ở mức cao hơn..là thiếu người lo lắng cho các phương diện khác nhau của đất nước nên phiến diên..vv có lý nào Ông Tướng không biết?

  Kiến nghị sửa đổi hiến pháp 72 có tính đột phá là của những con người có tấm lòng với dân với nước đau đáu với vận mệnh của đất nước. Rất cần một bản HP để tạo điều kiện phát triển đất nước vừa nhanh vừa bền vững.

  Nếu những người lãnh đạo thực lòng yêu nước thương dân thì sẽ rất trân quí và giao cho Ban dự thảo SĐ HP1992. cùng với các nhân sỹ trí thức dự thảo xây dựng mới một bản HP phù hợp với sự phát triển của đất nước trước mắt cũng như lâu dài và đảm bảo cho cuộc sống của người dân được tự do hạnh phúc hơn.

 7. Trần giả Tiên said

  Ôi! mấy ông tướng tá thời nầy, khi xưa xuất xứ từ ba đời bần cố, không biết học tới đâu và nghiên “kíu” cái đếch gì!? Chẳng tìm đâu ra luận án, và trường nào đã cho cái bằng “TIỆN SĨ”! Mà đi đâu, mỗi lần phát ngôn thì cà a, cà ớ, lấm lét nhìn tới nhìn lui thấy mà nãn.

  Xứ người ta tướng, tá, chỉ cần cấp UÝ thôi không có TIỆN SĨ nầy nọ, nhưng ăn nói hùng hồn rõ ràng.

  Ôi, nước Chưa Hề Xấu Hổ Chút Nào Vì Ngu (CHXHCNVN) sẽ được đảng cs vinh quang dẫn dắt nhân dân Xuống Hàng Chó Ngựa Vẫn Ngu (XHCNVN) muôn năm.
  Hic! Hic.

 8. vinh said

  Khoắng lên thêm thối thưa ngài thựơng tướng Nguyễn Giả Hiệu,ký sinh trên xương máu đồng đội tại mặt trận Quảng Trị chưa đủ hay sao mà vân còn muốn ký sinh trên mồ hôi nước mắt nhân dân nữa.Ban biên tập báo QĐND đã rất dốt với việc đăng bài của một kẻ giả hiệu thì càng lòi đuôi cái dân chủ giả hiệu trong HP mà thôi

 9. chep tăng môt tướng ngu, nhưng tính đảng rất cao! said

  – giở này, thương tướng hy hiêu- cháu lý thông, trong huyết quản có dòng máu họ Sở ( khanh) chuẩn bị an trưa với bát miến gà “đổi”…để vài phút, viện sỹ giáo sư tiến sỹ đang trông trại gà đổi đọc thư dãn nhân ngày fish april hoạc poiisson d’avril ( vờ sở tờ sở gở sở có biết là gì không, không hiểu thì hỏi thằng cháu nôi, nó giảng cho mà nâng cao cái ngu trí tình đảng hiếp pháp lên nhé !)

  “Liên hiệp quốc thi nói dối
  tác giả : Trương Tuần
  Thứ hai ngày 1 tháng 4 năm 2013

  Liên hợp quốc thấy cả năm hoạt động mệt mỏi bàn thi nói dối cho vui. Khá nhiều nước tham gia vòng loại nhưng lọt vào vòng trong chỉ có ba nước là Trung Quốc, Việt Nam và Apganistan. Giám khảo gọi tên thí sinh Trung Quốc:
  Chàng AQ áo khuy nút tiến ra kể:
  Ở Trung Quốc chúng tôi các vùng như Tây Tạng, Tân Cương đã bỏ phiếu 100% ủng hộ nhà nước trung ương. Nhân dân các vùng này luôn được ấm no hạnh phúc, lúc nào cũng hô woan xê woawn xê.
  Giám khảo hỏi:
  – Năm ngoái họ biểu tình, nhà nước bắt cả hơn 1000 người là sao ?
  – Không phải bắt bớ gì đâu, nhà nước mời họ đi an dưỡng cho khỏe đấy ạ.
  Vị giám khảo đuổi ra thí sinh Trung Quốc ra: nói láo.
  Thí sinh Apganistan được gọi vào:
  – Thưa BGK ở nước chúng tôi chỉ có tiếng hát hòa bình và hữu nghị. Bao nhiêu sắc tộc cùng nhau chung sống vui tươi.
  Ban giám khảo hỏi:
  – Thế Taliban liên tục tấn công đến nỗi quân Mỹ phải chiếm đóng nước các người thì lấy đâu vui tươi hạnh phúc ?
  – Dạ người Mỹ thấy nước chúng tôi núi biếc rừng xanh đẹp quá nên sang du lịch đấy ạ.
  BGK cáu tiết: bậy bạ hết sức.
  Cuối cùng đến thí sinh Việt Nam. Anh Chí tay cầm chai rượu bước vào:
  – Nước chúng tôi luôn luôn phát triển khoa “ bốc phét học” ngay từ tấm bé tuổi đến trường. Chính vì thế mà phải chống bệnh thành tích. Dạ muốn có thành tích thì phải dối lừa nói sai thực tế mới được khen thưởng, cất nhắc, mới là xuất sắc, tiên tiến….
  BGK hỏi vặn:
  – Ở nước anh tỷ lệ người nói dối bao nhiêu phần trăm ?
  – Dạ chúng tôi chưa thống kê được nhưng ra ngõ là gặp lừa lọc. Nói dối có bài có bản, có môm bài đấy ạ. Nói dối đến nỗi khi nghe nói thật thì cho là nói dối.
  BGK hỏi:
  – Có lúc nào người nước ngươi nói thật không?
  – Dạ có.
  – Lúc nào ?
  – Lúc sắp lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân ạ.
  – Lúc ấy mới nói thật thì có ích gì ?
  – Vì lúc ấy không còn sợ gì nữa, nói thật rồi đi vào cõi hư vô…
  Ban giám khảo hội ý và nhất trí 100% cho Việt Nam giải nhất vì toàn dân có truyền thống nói…dối…”

 10. […] – Cơ sở của Điều 4 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (QĐND/ Ba Sàm).  “Việc quy định Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không chỉ là tư tưởng xuyên suốt, nhất quán để khẳng định vị trí, vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng, mà còn là một nguyên tắc bất di bất dịch của cách mạng Việt Nam, phù hợp với thể chế chính trị-xã hội mà Việt Nam đã lựa chọn”. “Việt Nam” nào lựa chọn? Đảng CSVN tự chọn hay người dân VN chọn? Cứ thử cho trưng cần dân ý, có các cơ quan độc lập quốc tế giám sát sẽ biết ngay là dân có chọn đảmg lãnh đạo hay không. Thử làm 1 lần để cho dân tâm phục, khẩu phục, “các thế lực thù địch” chắc chắn cũng sẽ phục, không có cách gì mở miệng “chống phá” đảng nữa. Quan trọng là đảng có dám hay không? […]

 11. Nôn mửa said

  Ôi viện sĩ ơi là viện sĩ, ông cứ viện sĩ mà đi chống bão lụt đi, còn hơn đấy ông ơi.

  Rồi xem đời con đời cháu của ông thế nào nhá. (Nhưng biết đâu ông cũng đã có tài khoản cho chúng nó chạy sang tư bản giãy chết rồi cũng nê.

  Nôn mửa vì ông.

  • MH said

   “Ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc , Đảng ta không có lợi ích gì khác”.
   Câu nói “đạo đức giả “này nếu đuợc soi rọi duới kính lúp sẽ thấy vô nghĩa . Nhân dân là bao gồm mọi giai cấp . Nhân dân đuơc chia ra , bâm ra để tìm phục vu lơi ích cho một nhóm nguời , một gia cấp nào đó thì có nghiã là một bô phận nào đó trong nhân dân . Khi bảo ” vì lợi ích cho một giai cấp ” nào đó thì đừng mở mồm bảo “lợi ích nhân dân” !
   Nhất là bằng “đấu tranh giai cấp” vì “lợi ích của giai cấp” đi tiêu diệt các giai cấp khác cuả nhân dân và áp đặt thống trị cuả môt giai cấp lên nhân dân thì rõ ràng không thể bảo đó là vì lợi ích cuả nhân dân.
   Xúi giục một số du thủ du thục đi chém giết 172.008 nguời gọi là xủ tử và hơn nửa triêu vợ con họ đói chết vì bị chận đứng nguồn luơng thực. Nguời nói lên câu này cho thấy hoặc là không hiễu mình nói gì hoặc là xem thuờng
   nhân dân Viêệ nam … Còn nhớ, âm mưu che giấu tung tích và đuờng lối đãng Cọng Sản Đông duơng tại Đại hội Pắc Bó năm 1941 do Hồ Chí Minh chủ toạ đã là chủ truơng “Ngoài lợi ích cuả giai cấp Đãng ta không có lợi ích gì khác “…và từ “nhân dân theo sau “giai cấp ” cuả lời nói là cố ý lộn sòng , bịp bợm mà tuỗi trẻ nay đã ngộ ra …

   Xem hết toàn bài nguời đọc chĩ phát hiện ra một luân điệu công thức, khuôn sáo, quái gỡ cuả một thứ luỡi gổ hùng hục liếm đất đi tới như chiếc xe ủi … Toàn Đãng CSVN nay chĩ là đám tàn dư bơ vơ không nên tiếp tục dãy duạ sủa càng tru bậy . Tốt hơn , hãy cúi đầu mà nghe hàng ngũ trí thức dạy bảo lập công chuộc tội như NQ 1481 cuả HĐÂC đã ghi truớc khi quá trể.

   • A.Q said

    “ngoài lợi ích giai cấp, nhân dân và dân tộc thì đảng không có một lợi ích nào khác” là hoàn toàn chính xác và luôn luôn đúng nếu hiểu rằng :
    – giai cấp đây là giai cấp cai trị
    – Nhân dân là những thành phần dân đã được đảng ( báo ND) phân biệt rõ ràng : đảng viên và gia tộc .
    – Dân tộc ở đây là dân tộc Tàu
    Người nói không sai chỉ tại người nghe không hiểu chưa đúng bản chất hai mặt của nó mà thôi, tương tự như câu ” của dân , do dân , vì dân” cũng đã cho chúng ta hiểu rõ thêm “dân “đây là những ai.

 12. Thien said

  Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa,
  Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi.

 13. Thế Vinh said

  Đảng CSVN mỗi khi giương cờ giai cấp thì mang lại tai họa cho dân tộc VN:

  – Những năm 1930-1940 giưng cao ngọn cờ giai cấp (búa liềm) chỉ có thất bại, thất bại thảm hại nhất là “Xô Viết Nghệ Tĩnh” và “Nam Kỳ Khợi Nghĩa”?.

  – Khi lấy tên ĐảngCS Đông Dương không làm gì ra hồn phài chui vào bí mật – Khởi nghĩa 1945 thành công là nhờ Phong trào Việt Minh với cờ đỏ sao vàng ?.

  – Sau 1945, đổi tên thành Đảng Lao Động VIệt Nam, giương ngọn cờ Dân tộc, làm cuộc “Cách mạng Dân tộc Dân chủ” mới đưa cuộc kháng chiến chông Pháp đến thành công ?.

  – Từ 1954-1975, ở Miền Bắc Đảng Lao Động VN tái bịnh Cộng Sản, mắc phải những sai lầm chết người: Cải tạo Tư sản, Cải Cách ruộng đất, Nhân Văn Giai Phẩm, cái gọi là “trừng phạt những phần tử Xét Lại chông Đảng ?.

  – Sau 1975, Đảng Lao Động VN đem nọc độc Cộng Sản từ Bắc VN vào Nam VN, tiến hành Cải tạo đủ thứ như mọi người đã biết. Cải tới đổi lui khiến thiên hạ bực mình cho ra đời đoạn văn vần: Chế độ CS / Kinh tế Tư bản / Hàng hóa nhập cảng / Cán bộ Tư sản / Nhân viên chán nản / Nhân dân di tản.
  Thể chế Độc tài bất kỳ đều là Phong kiến trá hình. Nghe đến “thể chế Độc tài Đảng CS trị” là tôi ớn xương sống !.

  • Man Gờ said

   Thế hả, mấy cái này ông kiếm đâu ra hay thế hả? Đọc xong mới biết đấy, xuyên tạc vừa thôi chứ ông! Không có đảng lãnh đạo từ khi chiến tranh đến nay thì có ông ngồi đây mà nói bậy nói bạ không hả?

 14. van nguyen said

  Bác Huy Hiệu và “Quyền Lực”
  Bài chủ mới ra măt được chưa đầy hai ngày mà trận mưa đá tới tấp lớn hơn trận mới đổ xuống .Bác Huy Hiệu thích khoe chữ,nói chữ cho ngang tầm với những bằng cấp to đùng nổ như đại bác trận Điên ngày nào .Vậy thì lại phài đáp lễ Bác bằng “NÓI CHỮ” cho phải phép .Trước hết xin vận dụng Tam Đoạn Luận :Tiền Dề-Trung Đế và -Kết Luận – Tiền Đề bao giờ cũng phải là một mệnh đề có giá trị bao quát bao trùm cả hai phần Trung đề và kết đề .Nhưng Cái Tiền Đề thống soái tioàn bài của Bác Hiệu lại là một cái Giả Thiết (supposition )-nói “NÔM như Bác Nguyễn Tiến thì Bác Hiệu “TỰ MÌNH NÓI RA QUAN DIỂM Của MÌNH RỒI BẢO KHA!CH QUAN “-Nghĩa là Bác Huy Hiệu theo trường phái TỰ SƯỚNG ,chó nó cũng ngửi không được .Bây giờ thì LÊN LỚP Bác Huy Hiệu một tí nha .
  Tại sao Bác HAM MUỐN QUYỀN LỰC ?Ham muốn quyền lực vì quyền lực cho phép Bác (Và cánh hẩu của Bác ) thâu tóm mọi điều các BAC THÍCH ,bỏ qua hay né tránh những diều mà “các Bác” GHÉT.Bác và Cánh hẩu của Bác không thich VÔ QUYỀN LỰC(powerlessness) vì vô quyền lưc không cho phép Bác ” chôm chĩa ” những món mà bác yêu bác thích ,không cho phép bỏ qua ,né tránh những diều bác ghét ,bác muốn tránh .Cái gọi là KHÔNG CHO PHÉP ,cái Hàng rào ngăn cản ham muốn của Bác ,dù nó là hàng rào Hiến pháp hay Pháp Luât, là ý dân ,tiếng lượng tâm…, tất tần tật đều là KẺ THÙ của Bác ,dều là THẾ LỰC PHẢN ĐỘNG, dù đó là TIẾNG LƯƠNG TÂM của chính Bác cũng là Kẻ Thù của Bác , của HAM MUỐN CHIẾM ĐOAT , Nơi Bác chỉ có hai : TA và THÙ. Ta là lợi lộc cho bản thân,thế là dủ . Trong đời Bác dã chẳng vơ chiến công của đồng chí ,đồng đội làm của mình để leo trèo bổng lộc là gì ??…Dồng chí của Bác Bác bị “đạp ” ra khỏi công trang của chính mình để bác cướp công .,bỗng chốc trờ thành kẻ dánh mất bản thân (Alienated ).
  Bác Hiệu cũng như cánh hẩu của Bác nay thấy cơ hội bằng vàng qua sửa dổi Hiến Pháp ,dùng mọi thủ đoạn chước quỉ mưu ma nắm chặt lấy quyền lưc hầu tiếp tục cái trò TỰ SƯỚNG úp chụp lên đầu lên cổ người khác tham vọng phe nhóm, của mình . Xưa Marx gọi là nhửng kẻ như các Bác ngày nay là BỌN TƯ BẢN BÓC LỘT …NẾu Marx còn song đến nay thì cụ sẽ thêm vào ..TƯ BẢN DỎ BOC LỘT kiểu mới , hay nhàng hơn, theo kiểu Djilas Nam Tư :”GIAI CẤP (Thống Trị) MỚI. Tất nhiên nhửng con người khác bị hất tung ra khỏi xã hội dều là NÔ LỆ ,nếu không an phận nô lệ đầu hang cánh hẩu , thì bịcoi là Thế Lực Phản Động ,tay sai Đế Quôc,tay sai ngoại bang dù tìm bẩy ngày cũng chảng thấy thàng d961 quốc ngoại bang nào them nhòm ngó ,xía vào , Tìm không ra thì là bọn Suy Thoái biến chat , bọn diễn biến hòa bình , nghe mãi bỗng thấy nó nhảm nhí ,tường phải xây them that nhiều cung đên tâm thần cho các bác yên tâm ,chưa thỏa thì TUỐT GƯƠM ra “quân Tiền Phong …cùng nhau tiến tới dưới cờ PHE TA…… .
  Nhưng những KẺ SỢ thứ quyền lực ma quái của các Bác thì lại coi THỨ QUYỀN LỰC ẤY LÀ XẤU XA QUỶ QUYỆT (Evil) .Họ mong muốn một THẾ GIOI KHÁC thế giới không bị hiếp dáp bóc lột , đươc ăn đươc nói đươc gói được mở, không bị ai CHỈ ĐẠO LINH TINH ,ăn đàng sóng nói đàng gió như hiện nay .Họ mong mỏi cái bảng giá trị nhân bản đích thực , tụi mình làm chủ bản thân làm chủ xã hội đích thưc , không bị ai khác lèo lái viển vông ,hoa lá cành …không ăn vỏ ôc mà các bác thải ra … không còn muốn bị các bác lừa phỉnh xí gạt nữa , không còn muốn các bác LẠM DỤNG (Abuse ) nữa . Thực ra kiểu Kiểm Chế bằng gian dối gạt gẩm và BẠO LỰC (Tiền quyền, tù ngục, bạo lực ứ chế ,ve vãn mua chuộc ) như hiện nay không dem lại HẠNH PHÚC cho cả hai -Các Bác và người bị các bác thông trị .Các bác ăn trên ngồi trước mà lúc nào tâm thần dược yên vui thoải mái thực sụ lâu dài không .?Những gian dối ,những kiểu ve vãn mua chuộc có trường tồn được không . ??

  • Vĩnh Nguyên said

   Bác lên lớp thế này thì “thượng tướng TS, Ráo sư” ù tai hoa mắt mà đột quị mất, lại tốn tiền của dân cứu chữa bỏ mịa, Với cái đầu bã đậu của thượng tướng làm sao mà hiểu được.

 15. Thế Vinh said

  Hãy kiểm lại xem, đa phần đảng viên Đảng CSVN đang cầm quyền hiện nay không có tham gia khàng chiến, vậy mà miệng cứ vanh vách nói “để chúng tôi lãnh đạo vì chúng tôi có công to trong kháng chiến” – nói trịch thượng như thế mà không biết xấu hổ – đúng là bọn “ăn mày dĩ vãng”

 16. Thế Vinh said

  Đánh giặc thì cả dân tộc xúm nhau, khi thành công nói công của Đảng. Đảng CSVN chui ra sau giải phóng 1975, Đảng CSVN cướp công của các đảng phái đã từng tham chiến khác. Hãy đến những nghĩa trang xem coi có bao nhiệu đảng viên CS chết chôn ở đó. Trong chiến tranh lấy lính ở đâu, ai lo cho nó ăn? – DÂN. Đúng là bọn cướp công vô liêm sĩ. Đã đến lúc đảng viên 40 tuổi đảng trở lên xem coi anh gia nhập đảng nào ?.

 17. Sau khi Hồng Lỗi phát ngôn chắc các “đỉnh cao trí tuệ” đã trắng mắt ra chăng nên thấy nói đã trang bị CỜ và THƠ cho ngư dân và binh lính đi biển .chỉ buồn nỗi họ rước voi cõng rắn về để rồi máu xương con em nhân dân chúng ta lại đổ ,để rồi lại cao giọng iêng hùng đánh đế quốc to .chạnh lòng chua chát ,người Thái người ta tự hào không phải đầu rơi máu chảy mà vẫn độc lập tự do dân chủ văn minh…

 18. Thuongdanviet said

  Xét cho cùng dcsvn hiện nay chỉ là cái mặt nạ che đậy cho một nhúm người lợi dụng nó để lừa dối nhân dân.Họ dùng nó để che đậy cho lợi ích của chính họ- Lợi ích CỦA CHỈ MỘT NHÓM NGƯỜI.Họ không vì Nhân Dân, nhân danh dảng họ nói “không có lợi ích nào khác” chỉ là một sự lừa dối trơ trẽn.
  “Đảng ta đã tự nguyện, tự giác đưa mọi hoạt động của mình vào khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.nguyễn huy hiệu nói như thế đã công nhận dcsvn đứng ngoài vòng pháp luật(mà đứng ngoài vòng pháp luật thì chỉ có xã hội đen).
  đcs cũng chỉ là tập hợp một nhóm người, vì thế may ra chỉ có mọt số(thực tế là rất ít) là “tự nguyện, tự giác” còn đa số(những kẻ có chức có quyền) là ngồi xổm lên pháp luật.
  Chưa bao giờ tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm của Nhân dân về vai trò lãnh đạo của dcs (đó gọi là cướp quyền lãnh đạo), vì thế việc đòi độc quyền lãnh đạo (cũng chỉ của một nhóm người lấy danh nghĩa đảng) là không thể coi là chính danh.
  Việc CM Việt Nam “đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”, không phải do tài lãnh đạo của dcsvn mà từ tinh thần, bất khuất kiên cường chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt nam, đã được chứng minh qua hàng ngàn năm chống bắc thuộc.Công đó thuộc về dân tộc Việt Nam. Không có đcs thì sẽ có một đảng khác làm việc đó.
  Nếu dcsvn nói không có lợi ích nào khác thì hãy nhường lại vai trò lãnh đạo nhân dân cho một tổ chức khác, tiến bộ hơn; vì dcsvn đã làm xong vai trò (duy nhất có thể) của mình- dcsvn với mục tiêu của mình(xây dựng cnxh không tưởng) đã trở nên lạc hậu với xu thế phát triển chung của nhân loại.

  • MH said

   Nhận lênh cuả CSQT Ba (Comintern) Hillaire Noulens thủ truơng cuả ông Hồ liền chĩ thị cho cán bộ cuả mình , Hồ Chí Minh tại Thái Lan (Thầu Chín) sang Hông Kông sát nhập ba tổ chưc Cộng sãn nguời Việt thành một , lấy tên là đảng Cộng sãn Viêtnam ngày 3-3-1930, Chỉ vài tháng sau ( 10-1930) , cũng lệnh từ Công sãn Quốc tế đãng Cộng sản Việt nam đồi tên thành đảng Cộng sản Đông duơng (1). Ngày 11-11-1945 đãng CS Đông duơng tự giả tán. (biến thành Hội Nghiên Cứu Mac-Lê ) Cuối 1951 , đảng lập lại lấy tên là đảng Lao Động Việt Nam . Nguời lập ra đãng Cộng sản Việt nam là Hồ Chí Minh một cán bộ biên chế cuả Quốc Tế Cộng Sãn ( Comintern), đuợc bố trí công tác, hoạt động
   và báo cáo theo mệnh lệnh từ Comintern. Bà mẹ CSQTBa Liên sô đã ngã lăn ra chết thì đưá con rơi CSVN không còn lý do tồn tại . Với danh nghiã là XHCN (Cộng sãn ) nhưng thực chất nhóm CSVN naỳ chĩ là […]

 19. Thien said

  Nhuc nha, nhuc nha…CNCS chi co an hai dai nat, thu hoi CNCS lam duoc gi? do dung trong nha nguoi co gi tu CNCS? tu chiec dien thoai den chiec TV xe may o to deu den tu Tu Ban giay chet? con cai cac nguoi cung gui di hoc o cac nuoc Tu Ban giay chet?Co cai gi tien bo tu CNCS ko?

 20. vóungsutseo said

  Trình độ yếu kém, khéo chui luồn lên to. Giờ hưu rồi cứ nằm ngủ yên mà hưởng lộc trời, còn khua môi múa mép làm chi để cho thiên hạ chửi cho đến vuốt mặt không kịp. Ai cũng như đẳng ấy thì đảng thối mấy cũng thấy là thơm!

 21. Mongun said

  Ký tên “Tuyên ngôn: Công lý cho Đoàn Văn Vươn”

  Xét rằng, trong vụ án Đoàn Văn Vươn, chính quyền huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã có nhiều sai phạm trong việc thực hiện ‘công vụ’, vi phạm nguyên tắc thượng tôn pháp luật và đi ngược lại lợi ích của người dân,
  Xét rằng, căn cứ truy tố Đoàn Văn Vươn cùng một số thân nhân về tội giết người thi hành công vụ, theo điểm d, Khoản 1, Điều 93, Bộ luật hình sự, và chống người thi hành công vụ, theo điểm d, Khoản 2, Điều 257, cùng bộ luật, là không thỏa đáng, do căn cứ này vi phạm nguyên tắc về tính hợp pháp của công vụ, (…)

  Xem tiếp tuyên ngôn tại:
  http://tuyenngondvv.blogspot.com/2013/03/tuyen-ngon-cong-ly-cho-oan-van-vuon.html

  Xem danh sách ký tên tại:
  https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ag9Hx35xPjoEdElIRDZEZVQ0YndveXFTZ0VmWHlEVGc

  Liên hệ với nhóm khởi xướng qua:
  tuyenngondvv@gmail.com.

 22. Lemnhem said

  Tôi chả dám tranh luận với Viện sĩ, Tiến sĩ khoa học vì trình độ và nhận thức của tôi chỉ là cái chổi cùn mà phải công nhận, khâm phục sự nỗ lực phấn đấu trên con đường khoa bảng và quan lộ của Viện sĩ, Tiến sĩ khoa học. Từ một học sinh lớp 7 vào bộ đội chiến đấu anh dũng (anh dũng mà không bị hy sinh) trên khắp các chiến trường, phấn đấu đạt tới Viện sĩ, Tiến sĩ khoa học thì đó là một tấm gương sáng về ý chí vươn lên trong học tập, để cho thế hệ trẻ noi theo. Tôi cũng xin kính cẩn nghiêng mình đứng từ dưới xa ngưỡng vọng về trình độ của tướng quân, viện sĩ, Tiến sĩ khoa học. Tôi cũng đã tốt nghiệp 7 (7 cũ) như Viện sĩ (như là như khi Viện sĩ đi bộ đội thôi đấy) và với kiến thức được dạy dỗ của lớp 7 ( lớp 7 cũ dưới mái trường XHCN đấy ạ) thì thấy rằng:
  Dưới “ánh sáng” của chủ nghĩa Mác-Lênin nhà nước là công cụ của giai cấp cầm quyền, hiến pháp và pháp luật là sự thể chế hóa đường lối, cương lĩnh của đảng. Giai cấp cầm quyền ở một số vùng của Việt Nam từ 1945 đến 1954 và từ 1975 đến nay trên gần như cả nước (trừ Hoàng sa và một số phần lãnh thổ của ta nhưng bạn tạm quản lý sau khi phân giới cắm mốc lại quy thuộc về ta), tùy từng thời kỳ nhưng chủ yếu là “đội tiên phong của giai cấp “công nhân”…”. Viện sĩ viết “Hiến pháp của nước ta thể hiện được mối quan hệ giữa ba đại diện là nhân dân, Đảng Cộng sản cầm quyền và Nhà nước pháp quyền”. Đúng vậy nhưng chưa đủ mà phải thêm tính dân chủ của hiến pháp phụ thuộc vào mối tương quan về “sức mạnh” giữ Nhân dân và Đảng, Nhà nước. Hiến pháp 46 tính dân chủ cao vì Nhân dân mạnh “đội tiên phong của giai cấp công nhân” còn yếu (mà có yếu thì mới rút vào bí mật chứ mạnh thì công khai đàng hoàng sợ đếch gì). Từ các hiến pháp sau Nhân dân yếu “đội tiên phong của giai cấp công nhân” mạnh cho nên dân chủ không cần thiết lắm mà chỉ cần ” chuyên chính vô sản”. Khi Liên xô, Đông Âu sụp đổ và qua quá trình đấu tranh của Nhân dân mới có “đổi mới” thì Nhân dân lại mạnh lên, bao giờ Nhân dân mạnh áp đảo thì mới có hiến pháp của Nhân dân, do Nhân dân được lão tướng nhỉ? Bây giờ thì hiến pháp vẫn là sự thể chế hóa đường lối, cương lĩnh của giai cấp cầm quyền thôi chứ làm gì có chuyện “dớ dẩn” vào đây được Viện sĩ nhỉ? Mấy ông nhân sĩ, trí thức đang ở Việt Nam mà cứ đòi như là bên Tây mà cái loại dân chủ phương tây thì ra đếch gì, làm sao bằng của mình được, mình gấp vạn lần ấy chứ Tiến sĩ khoa học nhỉ?
  Còn các ý khác thì tôi chả có ý kiến gì cả nữa Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ khoa học ạ! Kính chúc Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ khoa học vui thú điền viên!

 23. Dân Đen said

  Lãnh đạo là “dẫn đường”. Hãy xem đảng dẫn như thế nào?
  – Ông TBT nói chuyện với dân Cuba tại trường đảng Nico Lopez: “xây dựng CNXH chưa có tiền lệ, VN vừa làm vừa mò mẫm, vừa rút kinh nghiệm
  – Thực tiển, chứng tỏ sự tụt hậu của VN so với những nước cùng “trình độ”, đó là hậu quả của sự lãnh đạo của đảng.
  – Vì sao? Vì đảng “ôm khư khư Mác-Leenin” và đồng chí “bạn vàng”!
  – Không phủ định vai trò lịch sử của đảng, nhưng yêu cầu đảng phải ngang tầm thời đại, nếu không thì đảng tự tiêu vong!
  Chẳng có thế lực nào phá được, sự mục ruổng từ bên trong bới thói giáo điều, tự mãn + bóc lột nhân dân!

 24. đổ óc bã đậu. said

  Này, tên thưởng tướng họ lý thông, củng duộc với sở khanh, đọc tin này, đăng trên báo chính thống, chứ không phải “thế lực thù địch, suy thoái…” bịa ra để bêu xấu cái đảng thối tha, đẻ ra Hiêp phap mà cái đẩi óc bã đâu của ông đã viết nhăng, viêt cuội, để thiên hạ chính trực phải một phen lên cơn tức giận, lột hết mũ xiêm của ngưởi…chỉ có cái độc đảng trơ trẽn, lỳ lợm, tham quyền cố vị mơi có thê đẻ ra và dung dưỡng việc cực kỳ tê hại như thế này :

  (NLĐO) – Những người khoác chiếc áo cán bộ, hưởng lương từ tiền thuế của dân nhưng làm việc vật vờ, “ăn cắp” giờ công để bù khù ở quán……có đến 30% công chức “có cũng được, không có cũng được”. “840.000 công chức “không có cũng được”, lương phải trả cho họ khoảng 20.160 tỉ đồng/năm, bằng xây 12 cây cầu kỷ lục như Đà Nẵng mới làm… Chưa nói đến các tệ nạn mấy người này mang lại cho bộ máy chính quyền, nhũng nhiễu dân… Như vậy đất nước không nghèo mới lạ”. Điều này đồng nghĩa với việc 30% tiền mà người dân đóng thuế để trả lương cho bộ máy công chức Nhà nước đã bị hoang phí. Số tiền này là rất lớn và rất đau lòng là nó được chắt bóp từ mồ hôi của những người lao động chân chính, trong đó phần lớn là lao động nghèo.”
  Mở măt ra chưa, thằng ngu, thằng có trong lổng ngực một trái tim đen !

 25. NDVN said

  “Phải khẳng định rằng, dù không có một đạo luật cụ thể về Đảng, nhưng Đảng ta đã tự nguyện, tự giác đưa mọi hoạt động của mình vào khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật …”
  Thượng tướng, Viện sĩ, TS KHQS Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đang tự sướng trong nhà tắm……! thượng tướng chắc là trong lúc đang phê nên thốt ra câu nói sẽ đi vào lịch sử VN, với nhận định của thượng tướng tôi tin rằng đất nước sẽ phải thay đổi vì một đảng lãnh đạo đất nước phải thượng tôn hiến pháp và pháp luật chứ không thể tự sướng .!

  • Người Xứ Nghệ said

   Anh Hiệu thân mến.
   Tôi, một người đồng ngũ với anh, cùng chiến trường Quảng Trị anh ạ. Lại người xứ Nghệ. Anh biết đó, trung đoàn 27 tiền thân là xứ Nghệ, chỉ trong xã tôi cũng không dưới 20 chục người là lính E27. Nếu như trước kia trong anh em thì cũng còn quá nửa thiện cảm với anh. Nhưng từ khi anh ra sách năm ngoái thì chỉ còn rất ít người còn thiện cảm với anh. Hôm nay sau bài này chắc không còn ai nữa. Anh đã đánh mất hết rồi. Thanh danh anh đã hết. Hôm nay một số người gọi cho tôi, nó nói coi như một đồng đội đã chết.
   Xin thành thực chia buồn.

   • Vĩnh Nguyên said

    “coi như một đồng đội đã chết”, nhưng mà là chết nhục! Người xứ Nghệạ!. Cái chết này không được phép so với cái chết của các đồng đội đã hy sinh.

   • Hoa ha said

    Khi còn sống, ông già nhà tôi nói: nó( Huy Hiệu) là thằng ăn cháo ddas bát, đồ vô ơn. Thật là đúng.
    Anh ta không xứng đáng với đồng đội của mình nửa rồi.

 26. năc danh said

  Trăm lạy Thượng tướng,viện sỹ ,tiến sỹ ,bác sỹ ,thạc sỹ .Nhiều sỹ quá o nhớ nổi,thôi gọi chung là “kẻ sỹ “cho dễ nhớ.Ông nói nộn rồi nói nại đi :”Đối với nhân dân việt lam,nói đến đảng là nói đến tình cảm thiêng liêng hay(xâm phạm tài sản thiêng liêng ( lấy nhà, lấy đất của dân) ,là thể hiện niềm tin và tình yêu son sắt của nhân dân ( là bỏ điều 4 ) ông ạ !

 27. Đảng giặc said

  Trung Quốc nó xua tàu hải quân ra bắn cháy cả tàu của ngư dân, xâm phạm vùng biển của Tổ Quốc, quậy tưng bừng ở đấy … thì chả thấy “học giả” hoặc “giáo sư” hoặc lãnh đạo nào của đảng csvn mở mồm nói một câu … câm như hến … hèn nhát như cáy … tham sống sợ chết … tên nào cũng bụng to tướng chứa đầy bia rượu, đi xe xịn, giàu sụ …

  Thế nhưng, với nhân dân thì chúng vô cùng ngạo mạn, chèn ép, đè nén, bóc lột, hà hiếp … Chúng nghĩ ra đủ chiêu trò để lừa dân, bịp dân, ngu dân, cướp quyền lực của dân … Nhân dân mở mồm góp ý Hiến pháp thì nghiến răng chì chiết là suy thoái, phản động, lật đổ … Chúng dùng công an mặt để theo dõi, hạch sách, quấy nhiễu và làm khổ dân … Chúng nguỵ biện để Hiếp pháp, tước quyền lập hiến của nhân dân … Chúng nghĩ mọi thủ đoạn, bịp bợm để hiế định quyền lãnh đạo của chúng trong Hiến pháp …

  Với giặc thì hèn như cáy … để mất dần mất mòn đất đai, biển đảo vào tay giặc, quản lý đất nước thì ngu như lợn, với dân thì gian ác, tàn bạo và thủ đoạn …

  Sao lại có những cái giống người như vậy lãnh đạo đất nước, hả Trời. Sao không chọc tiết lũ chúng nó như chọc tiết những con LỢN ngay đi.

 28. Chukho said

  Trong thực tế, lãnh đạo quốc gia, hay đứng đầu một tổ chức xã hội (bộ, nghành). Người trực tiếp lãnh đạo hay điều hành, bắt buộc phải có văn bằng chuyên môn (một hoặc hai) hay tương đương, thì mới điều hành công việc được. Nhưng hiện tại, csvn chỉ cần cao cấp chính trị là đạt yêu cầu để làm “Vua”, làm “Quan”. Cho nên, đất nước tụt hậu, xã hội hỗn loạn là lẽ đương nhiên. Tui nghe nhiều người, họ chửi thẳng “dốt chuyên tu, ngu tại chức”. Csvn càng khoác lác, phô trương và che đậy “mình” chừng nào thì càng bộc lộ bản chất tệ hại và phản động chừng nấy. Một ngày gần đây, chắc chắn bọn csvn sẽ phải trả giá cho tội ác của mình đã gây ra trên đất nước VN đau thương này.

 29. […] Cơ sở của Điều 4 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (QĐND/ Ba Sàm). “Việc quy định Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không […]

 30. HLMC said

  “Phải khẳng định rằng, dù không có một đạo luật cụ thể về Đảng, nhưng Đảng ta đã tự nguyện, tự giác đưa mọi hoạt động của mình vào khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật …”
  Tay Thượng tướng, Viện sĩ, TS KHQS Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng này phát biểu không hơn em học trò trung học.

  • Khách said

   Đúng là giọng điệu KẺ CƯỚP !!!
   Cũng chính vì bọn độc tài độc đảng -“tư nguyện, tự gíác” làm lãnh đạo, nên nhân dân VN quyềt đuổi chúng nó ra khỏi HP.
   Thật vô liêm sỉ.

 31. Lương Tâm said

  Tiến lên xã hội xã hội chủ nghĩa là mục tiêu không thể thay đổi của đảng Cộng sản Việt Nam? Thế nào là xã hội xã hội chủ nghĩa? Có phải là một xã hội mà ở đó con người sống không cần phân biệt đúng – sai, phải – trái, sống không cần có trách nhiệm với lời nói và việc làm của bản thân, sống không cần có lương tâm, không cần biết tủi nhục?
  Một xã hội hiện thực phải thực hiện những mục tiêu hiện thực.
  Mục tiêu mà đảng Cộng sản đưa ra là một mục tiêu hoàn toàn mơ hồ, hoàn toàn ảo tưởng.
  Dưới thời Pháp thuộc, mục tiêu của dân tộc là độc lập và tự do. Đảng cộng sản ủng hộ mục tiêu đó nên nhận được sự cưu mang của dân tộc.
  Nay mục tiêu của dân tộc là hùng mạnh và công lý. Nhưng đảng Cộng sản chống đối mục tiêu đó, vậy đảng Cộng sản muốn trở thành kẻ thù của dân tộc chứ còn gì nữa.

  • Van said

   Day la luoi go.Dang CSVN la hau than cua dang CS Dong duong do
   CSQT3 de ra. Dangtruong HCM duoc CSQT3 nuoi an- huanluyen- botri
   congtac-traluong.
   CSQT3 da chet. Daidong bi xoabo.Dang CSVN khongcon lydo tontai.

 32. NẮNG HẠ said

  test

 33. Hiệu Mồm Thối said

  Nguyễn Huy Hiệu nói lấy được, chả cần biết đúng hay sai, chả cần biết là có căn cứ hay không. Cứ vơ váo tuốt vào, cái gì cũng vơ váo hết vào. Nguyễn Huy Hiệu nói xuôi một chiều, tuồn tuột từ đầu đến cuối, như một bài văn xuôi mô tả về cái chuồng trâu của nhà Hiệu ngày xưa.

  Mọi quyền lực thuộc về nhân dân, nên việc ai lãnh đạo phải do nhân dân quyết định, chứ không thể nói kiểu “đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội là tư tưởng xuyên suốt và nhất quán …”. Nói kiểu như vậy là vô căn cứ, vơ váo và nguỵ biện. Ai cho ông lãnh đạo mà ông lại nói thế? Dân không đồng ý cho ông lãnh đạo, thì ông phải đi chỗ khác chơi, chứ không thể ngồi lỳ ra ở đấy được. Rồi một ngày nào đó, nhân dân sẽ đuổi ông đi chỗ khác. Đảng cướp quyền và tham nhũng là tư tưởng xuyên suốt và nhất quán …

  Hiến pháp muốn có hiệu lực thì cũng phải được nhân dân quyết định hoặc đồng ý thì mới có hiệu lực.

 34. năc danh said

  Nguyên tắc: có công thì thưởng,có tội thì trừng.”Cá nhân và lịch sữ” .trong hoàn cảnh đó o có anh hùng này thì có anh hùng khác.,lịch sử đã chứng minh.Không thể lấy công trạng trong quá khứ trong đó có toàn dân chứ chẳng của một nhóm người nào để rồi kể lể mà thâu tóm quyền lực hoành hành ,tự cho mình cái quyền lãnh đạo muôn năm:”chẳng cần có đạo luật cụ thể nào,rồi cũng tự mình tùy ý tự nguyện đưa mình vào khuôn khổ theo ý mình muốn”.Ông:” tiến sĩ giấy lộn’ chưa hiểu kinh phật nói:”Chỉ một ý nghĩ sai là thiêu rụi cả rừng công đức” thì theo ông đảng ta sai thì sửa, phê , tự phê và chỉnh đốn thôi sao ? còn dân đen Đoàn văn Vươn thì sao hả đảng ta do dân vì dân.

 35. MC said

  “Phải khẳng định rằng, dù không có một đạo luật cụ thể về Đảng, nhưng Đảng ta đã tự nguyện, tự giác đưa mọi hoạt động của mình vào khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật …” Điều đó khẳng định rõ, quá rõ ràng là đảng đã tự nhận mình đứng ngoài vòng pháp luật và không có một đạo luật cụ thể nào về đảng. Cái gọi là đảng tự nguyện, tự giác đưa mọi hoạt động của mình vào khuôn khổ hiến pháp và pháp luật là cách nói của loại người không hiểu biết về luật.

  • Hiệu Mồm Thối said

   Trước hết, cần phải xác định cho rõ là ai cho ông làm lãnh đạo cái đã. Không biết người khác thế nào, nhưng cá nhân tôi không đồng ý đảng csvn lãnh đạo đất nước của tôi và tôi.

   Họ phải được nhân dân đồng ý cho lãnh đạo nhà nước thông qua bầu cử … thì họ mới được quyền lãnh đạo … còn không thì cút đi chỗ khác.

   Bây giờ chưa cút, thì nay mai nhân dân sẽ đuổi đi như đuổi đàn lợn …

 36. Lý thông cướp công thạch sanh chính là Nguyễn Huy Hiệu --một kẻ tham nhũng chính trị, tự tô hồng mình, khoác lác về chiến tích, nhờ mạng mà Nguyễn Huy Hiệu bị các CCB E271 vạch mặt. said

  ĐẠI TÁ TRẦN NGỌC LONG:
  – Chúng tôi, những Quân nhân đã trực tiếp chiến đấu 81 ngày đêm BVTCQT năm 1972 ủng hộ và sẵn sàng tham gia vào chuyên mục NHẶT SẠN MỘT THỜI QUẢNG TRỊ theo sáng kiến của các Bạn. Bởi: Trong những năm qua trên các phương tiện thông tin đại chúng của Đảng và các Ngành cũng như tỉnh Quảng Trị (cả về quản lý chính thống) đã có quá nhiều thông tin đưa ra chưa đúng, không đúng với sự thật từ chính cuộc chiến đấu này, có chiều hường làm SAI LỆCH,MÉO MÓ về lịch sử 81 ngày đêm BVTCQT, mặt khác để góp phần thực hiện NQTW4 ngăn chặn ai đó có ý đồ THAM NHŨNG VỀ CHÍNH TRỊ.
  – “Tôi và còn rất nhiều CCB trực tiếp đánh Thành Cổ , là nhân chứng sống; ông Hiệu đâu có tham gia đánh đấm gì trong 81 ngày đêm ấy mà cứ nhận bừa phứa sai sư thật đến thế, Tôi cũng đã nhiều lần viết bài cho báo viết, báo nói nhưng họ cứ ỉm đi. Ngao ngán quá! Tôi ủng hộ các bạn, đồng đội tôi ủng hộ các bạn, vì chân lý và sự thật. Nếu cần, chúng tôi còn có cách khác để làm ra sự thật này”. Buồn thay, sao anh Hiệu lại cố tình lầm lỡ đến thế không biết?”
  Lý thông cướp công thạch sanh chính là Nguyễn Huy Hiệu –một kẻ tham nhũng chính trị, tự tô hồng mình, khoác lác về chiến tích, nhờ mạng mà Nguyễn Huy Hiệu bị các CCB E271 vạch mặt.

  • Hoa ha said

   Cùng các CCB: Ông già tôi khi còn sống đã nói về trường hợp Anh hùng của NHH như sau: đằng sau danh hiệu Anh hùng la không biết bao nhiêu xương máu của người lính đã ngã xuống, họ không còn sống để quay về nói lên sự thật khốc liệt của chiến tranh.

 37. Hoàng Anh said

  Bọn ”thế lực thù dai” đã và đang bôi bác,công kích,xuyên tạc,âm mưu ”diễn biến hoà bình”,khủng bố,đe doạ… nhắm vào bọn ”thế lực thù địch” từng giờ,từng ngày.Không biết chúng còn những chiêu trò gì mới nữa đây.

 38. Hà Huy said

  Tướng Hiệu lại sợ mất sổ hưu ( trên dưới 20 triệu khi đã về hưu )

 39. dân lành said

  Hiệu ơi là Hiệu, dân VN tởm lợm cái tính đảng tính giại cấp lắm lắm rồi. Cái thứ cặn bã rác rưởi đó chỉ đem đến cho dân VN bất công và đói nghèo tụt hậu, nó chỉ là bình phong cho lũ quan tham nhũng mà thôi.
  Hãy vứt bỏ tính đảng tính giai cấp trong Hiến pháp đi cho dân nhờ, Hiệu ơi là Hiệu, đừng phát ngôn ngu xuẩn nữa

 40. đanh thép said

  Biết bao năm đè đầu cưỡi cổ dân, tàn phá đất nước, chồng chất nợ nần nước ngoài, tham nhũng thối nát cực độ, bị dân khinh bỉ không còn chút lòng tin thì nay ĐCSVN mới “… tự giác đưa mọi hoạt động của mình vào khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật …”
  Giọng lưỡi lòe bịp không còn lừa được dân nữa đâu. Liệu có ai tin kẻ ngồi xổm trên pháp luật mà lại tôn trọng luật.

 41. Quốc Dân said

  Hiệu kết luận: “Và như vậy, vấn đề vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được ghi trong Hiến pháp, không chỉ đơn giản là “văn bản hóa” mà còn thể hiện thái độ công khai tuyên bố tính đảng, tính giai cấp trong Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

  Đọc bài của Hiệu, và đặc biệt là đoạn kết, tôi thấy nó là một bài tập làm văn của học sinh lớp 9, có lực học trung bình ở Miền Bắc XHCN những năm 1965 -1975.
  Không ngờ Hiệu mang danh Tiến sĩ, Giáo sư đang sống ở năm 2013 mà ít kiến thức đến tệ hại như vậy?!

  Đọc đoạn kết này, tôi nhớ đến thời ấu trĩ ( khi Tố Hữu làm trưởng ban văn hóa tư tưởng TW 1960 -1976), một số nhà văn nô, nhà phê bình nô muốn tâng công, nịnh sếp TW đảng, đã phê phán Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du không có “tính đảng, tính giai cấp”.

  Với bài viết này, Hiệu chỉ xứng là tướng cướp có học hàm học vị là tờ sờ, gờ sờ dùng để lừa đồng đảng ngu muội và cướp cạn tiền thuế, đất đai và tài nguyên của nhân dân, tích cho nhiều biệt thự, nhiều sừng tê, cốt hổ, gái đẹp và tiền bạc mà thôi.

 42. Binh nhì said

  Đảng chỉ là một từ hư vô… vài ba KẺ mượn danh thao thao túng vì quyền lợi của lợi ích nhóm để chà đạp lợi ích Dâ tộc, lợi ích những người dân cụ thể. Nhâ dân bị lợi dụng! Đất nước bị gặm nhấm. Không ai lạ chính bản thân Tướng Hiệu cũng đang bị rơi vào lợi ích phe nhóm trong cuộc đấu đá nội bộ!

 43. Đảng viên chân chính (quậy) said

  TW kêu gọi các đống chí đảng viên CS:
  Cần nhận thức tỉnh táo chống diễn biến hòa bình theo 2 hướng
  1/ Hướng đòi dân chủ đa nguyên đa đảng chịu ảnh hưởng Mỹ
  2/ Hướng sửa đỗi hiến pháp ép buộc nhân dân giao Đất đai, lực lượng vũ trang cho ĐCS nắm toàn bộ rồi đại diện (??) nhân dân xin làm một tỉnh TQ (như Tây tạng) theo mật nghị Thành Đô. Bọn TQ không cần bành trướng mà vẫn chiến được VN

 44. dan vn said

  Hái hoa
  31/03/2013 lúc 12:53

  Rate This

  Em không đồng ý với Tướng Hiệu: Đảng lãnh đạo toàn diện, quân đội trung thành với Đảng, Đất đai do nhà nước của Đ thông nhất quản lý, ngộ nhỡ Đảng xin Trung Cộng cho việt nam được tự trị như một tỉnh của Tàu thì lúc đó ai phản đối là vi hiến là phải bị quân đội tiêu diệt sao?
  ———————————————————-
  Chinh xác.
  Sao bây giò nẩy ra nhiều GS. TS .VS. cạc si nói…. bậy qúa chừng .
  Một CQ toàn lọai đầu đất ngu tôi tham an cỡ : Ng.V.Binh TĐ NHNN. Vũ H.Hoàng /Ng.C.Tú/ Ng.Quang Dương (BT/TT Bộ CT). tướng đuổi gà Hiệu …vv và vv. Dân VN còn mệt vớ lũ bất tài tham lam này

 45. mrcorrector said

  test thử xem có hình avatar không ? Hy vọng thành công !

 46. doxuantho said

  Ông Hiệu nói:
  “Có ý kiến băn khoăn: Liệu có phải “luật hóa” vai trò cầm quyền của Đảng không? Phải khẳng định rằng, dù không có một đạo luật cụ thể về Đảng, nhưng Đảng ta đã tự nguyện, tự giác đưa mọi hoạt động của mình vào khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Hơn nữa, không chỉ chấp hành Hiến pháp, pháp luật, Đảng hoạt động còn dựa trên cơ sở Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, Quy chế làm việc của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến việc điều chỉnh các vấn đề trong nội bộ Đảng cũng như điều chỉnh các mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước, xã hội và nhân dân.”

  Tuy nhiên, tôi là một cựu chiến binh thấy đồng đội của tôi đang tại ngũ hoặc đã phục viên đều kêu ca về lòng tham vô đáy của Thượng Tướng Nguyễn Huy Hiệu. Họ nói, lợi dụng quỹ đất của Bộ Quốc Phòng ông Hiệu hiện có rất nhiều nhà. Nhận hối lộ vô tội vạ….
  Không biết ông Hiệu nói “Đảng” ở đây có bao gồm cả ông không???

  Như tôi đã chứng minh ( Xem Đỗ Xuân Thọ- Hồ Chí Minh báo mộng đăng trên Dân Luận) CN Mác-Leenin là hoàn toàn sai ( Nếu ông không tâm phục khẩu phục tôi sẽ tranh luận với ông ở nhà ông hoặc nhà tôi ( 12 ngõ 1142 La Thành Hà Nội) về sự đúng – sai của CN Mác-Lê ).
  Thế thì ĐCSVN lấy một CN sai từ cấp độ các Tiên Đề, một chủ nghĩa bị cả thế giới văn minh phỉ nhổ LÀM NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA MÌNH thì liệu cái đảng đó có đủ tư cách lãnh đạo dân tộc này không? Thưa Viện Sỹ???

  • kieuhung said

   Ông ta nói (Liệu): Đáng lẽ đảng của ông ta sau khi giành thắng lời không cần phải tử tế như thế (tự nguyện đưa mình vào khuôn khổ pháp luật) mà muốn làm gì thì làm như những băng đảng trộm cướp đã làm, cần gì phải tranh cãi với các ông, với dân cho rách việc. Và thực tế họ đã làm như vậy trong suốt hàng chục năm nay khiến cho nhân dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, ngân sách hẫng hụt.

  • đanh thép said

   Hay quá, chính nghĩa luôn thắng gian tà. Hoan hô ông Thọ

  • “viện sỹ, tiến sỹ “ chuyên ngành lừa đảo láo toét phét lác said

   Xin lỗi bác Thọ chứ, thằng nguyễn văn hiệu biết buồi gì mà tranh luận (chỉ phét lác ở trong quân đội thôi, nó làm tướng thì nói sai nói láo cấp dưới cũng chẳng dám cãi), lũ tướng tá trong quân đội ta phong hàm trong khoảng 1990-nay em còn lạ đéo gì, bò cái còn gọi chúng bằng cụ,chúng chỉ cần dùng tiền và gái là lên được quân hàm dễ như bỡn, chẳng cần công trạng học hành tài ba gì, loại “viện sỹ, tiến sỹ “ chuyên ngành lừa đảo láo toét phét lác ấy thì khi có quyền, có dây thì chẳng học chúng nó cũng cấp cho nhau. Em toàn làm bài giúp chúng nó, em còn lạ đéo gì-ngu hơn lợn nhiều, nực cười cái mẽ “ráo xư, viện xỹ diện”-kiểu nguyễn phú trọng ấy.

   • doxuantho said

    Cảm ơn thằng đồng đội của anh!!! Đến ngay vụ Đoàn Văn Vươn sắp tới có thấy đ/c Nguyễn Huy Hiệu nhà ta mở mồm phán sai hay phán đúng đâu???
    Anh thật sự công phẫn với viên Thượng Tướng đã về Hưu này

  • NCH said

   Hôm nào bác Hiệu tranh luận riêng với bác, bác nhớ ghi hình post lên cho còm sĩ biết bác nhá…chết bác rồi, bác “thua” chắc hi hi.
   Bác Hiệu đâu cố lên! cố lên!

   • doxuantho said

    Thực sự tôi không có máy ghi hình hoặc ghi âm j cả chỉ monh bác Hiệu của chú tranh luận với tôi thôi. Biết đâu tôi sẽ cảm hóa được con người này trở về với Dân Tộc VN, trở về với nhân dân VN, trở về với phong trào Dân Chủ của VN

    • NCH said

     Có thể em chủ quan nhưng em nghĩ sự việc nó thế này: Tất cả các bác mà viết trên báo Đảng thì có lẽ bị “nhắc nhở”: Viết một bài đi chứ có nhuận bút đàng hoàng mà sao chậm thế..Thế là phải viết.
     Thế nên chả có tranh luận gì đâu bác ơi!.
     Bác Hiệu ơi ời! Tranh luận ngay trên ABS này cũng được. Em “ủng hộ” bác hai tay.

  • Dokhai said

   Tôi hy vọng bác Thọ bằng những lời lẽ của mình sẽ cảm hoá được ông Hiệu. Nhưng hiện tại, tôi cho rằng ông Hiệu đã hết thuốc chữa! Thật nhục nhã!

   • Bác Ba Phi said

    @ Bác Thọ và các đồng chí, bọn tướng tá quân đội bây giờ toàn là tư bản đỏ cả đấy, chúng nó lấy đất của các quân khu chia nhau, lớp nào cho tư nhân thuê mặt bằng lấy tiền đút túi riêng, cho anh em dòng họ chiếm dụng kinh doanh, Bên cơ quan thuế cũng không dám đụng đến chúng, của chìm của nổi của chúng có mà ăn cả chục đời cũng không hết, vì thế các vị cũng đừng ngạc nhiên khi chúng nó quyết tâm bảo vệ đảng đến cùng, chúng chẳng cần biết CN Mác Lê đúng sai ra làm sao đâu, mà chúng chỉ cãi cùn để làm sao sao giữ được chế độ cs cho chúng tiếp tục vun vén, cướp bóc mà thôi.

    Sang năm hốt trọng lú

 47. Tư bản đỏ ở VN. said

  TS AlainPhan, 1 ngưởi Mỹ gốc Việt, sau bài viết vể thị trưởng BĐS và gói cứu trợ 30.000 tỷ “mánh mung”, đã lập tức nhận được phản ứng “sôi sùng sục” của hơn 1000 hội viên hội BĐS…với nhiểu cẩu hỏi chất vấn…đây là một đoạn trong bức thư mới nhát, ngày 31/3, ông viết trả lởi cho các hội viên BĐS, những ngươi lâu nay bám vào “nguyên tắc bất di bất dịch mà tồng lú nêu ra : đất đai là sở hữu toàn dân- thông qua nhà nước..”để làm giầu 1 cách cực kỳ nhanh chóng, rồi “lại quả đậm” cho các ngài “công bộc” của dân…mà tiêu biểu như trong vụ ecopark Văn Giang chúng ta đã chứng kiến :
  ô. TS A. Phan viết :
  …”Tôi thực sự khâm phục khả năng lobby của Hiệp Hội BDS và các thành viên. Tạo được một bong bóng khiến giá trị BDS lên đến 25 lần thu nhập trung bình của người dân là một thành tích đáng ghi vào kỷ lục Guinness. Tôi cũng tiên đoán là chánh phủ rồi cũng sẽ tung nhiều gói cứu trợ BDS mặc cho sự can gián của nhiều chuyên gia và đa số người dân. So với Quý Vị, tiếng nói của chúng tôi không đủ trọng lượng để chánh phủ lưu tâm.

  Do đó, cuộc tranh cãi nên dừng lại ở đây để những người dân chưa có nhà không nên kỳ vọng vào một phép lạ trong tương lai gần.

  Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn mang nhiều hy vọng. Có thể một lúc nào đó, những tinh hoa của đất Việt sẽ quên đi quyền lợi cá nhân của mình và gia đình…để san sẻ lại cho các người dân kém may mắn hơn. Không phải để làm từ thiện, mà nhận trách nhiệm rộng lớn hơn với cộng đồng, và với thế đứng của Việt Nam trên thương trường quốc tế. Để doanh nhân Việt được tự hào với tư duy sáng tạo cởi mở và khả năng vượt khó bền bỉ. Để thế hệ sau còn có chút niềm tin và lực đẩy khi họ phải ra biển lớn cạnh tranh. “.
  đoạn chép này chỉ dành cho các bạn của trang A3S, chứ loại viện sỹ WC như huy hiệu, thì không thể hiểu nổi, vì lâu nay, hắn đã bị “vàng đưa lối, đôla dẫn đưởng” với cái áo khoác CS giả hiệu rách bươm và hôi hám !

 48. Ẩn danh said

  Âm mưu diễn biến hòa bình …vậy rõ ràng là đảng không thích hòa bình, chẳng nhẽ lại mong muốn chiến tranh ,!,

  • ThượngTướngCướp said

   TT Nguyễn Huy Hiệu :
   – Báo cáp đ/c TBT Nguyễn Phú Trọng, QĐ ta cần phải có thật nhiều súng đạn mới chống được “Diễn biến hòa bình” của bọn phản động.
   Trọng Lú:
   – Đ/c nói đúng, mặt khác chúng ta phải quyết tâm ghi được vào HP, lần này cho muôn đời sau – là QĐND phải trung thành với đảng. Bác Hồ chẳng bảo phải bảo vệ đảng – như giữ gìn con ngươi là gì ?
   Không trung thành với đảng thì “bộ đội cụ Hồ” làm sao bảo vệ được…ông cụ trong lăng lẫn bảo vệ được đảng ???

 49. "anh-xi" lỗi mốt, và huy hiệu già nua, lố bịch, ngu dốt! said

  tranh luận với những thằng thuộc loại thằng “anh-xi” ( huy hiệu) này, thà vạch đầu gối ra nói chuyện còn hởn!
  “thùng rỗng kêu to”, những thằng dốt nát, thưởng hay khoe bằng cấp., ..mà cái bằng cấp ở xứ xở xuống hố cả nút này, thì…để chủi đít củng không dám dùng!
  cái cây, sinh ra và lớn lên, cứ mỗi năm, có một mùa rụng lá, trút bò tất cả những thứ già nua, thoái hóa, sâu bệnh…để nhẹ xác, va rồi lộc chổi đâm ra, lại tiếp tục quá trình tiến hóa, để rổi đến mùa năm sau, qui luật ấy lại được diễn ra.
  cái ĐCS già cỗi, bịnh hoạn, đủ thứ thối nát và mục ruổng, nhưng không bao giờ dám tự trút bò bất cứ thứ gì để tồn tại theo đúng sự vận động của qui luật : đào thải- phát triển…, sớm hay muộn, sẽ phải tự diệt vong.Chỉ cần là 1 con ngưởi bình thưởng, học hết phổ thông, không cần bất kỳ nhãn mác bằng cấp gì, đểu có thể hiểu điểu đó. Công nhận hay không công nhận, không quan trọng, QUAN TRỌNG NHẤT LÀ : BẤT KỲ CÁI GÌ TRÁI VỚI QUI LUẬT TỰ NHIÊN, SẼ TỰ DIỆT VONG.
  hiểu chưa, chống con mắt ra mà xem, nhân loại đã từ lâu không còn thói quen đeo “anh- xi” , sẽ quẳng nốt ” huy- hiệu” lố bịch và xâu xí vào sọt rác 1 ngày không xa, như cây Việt Nam trút bỏ lá già, lá úa, lá bịnh để sinh ra chổi non cho sự phát triển!

 50. TRẦN XUÂN BÁCH said

  KHÔNG NÊN PHẢN BIỆN VỚI LỜI NÓI THIẾU SỰ TỈNH TÁO BÌNH TĨNH.
  -CHÚNG TA PHẢI BIẾT LÀ CHÚNG TA ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI AI.đó là những người cộng sản ,là những người có nguồn gốc nông dân,công nhân,là tầng lớp tận cùng xã hội.cuộc cách mạng tháng 10 /1917 là cuộc động đất của thượng đế .Nó đã đảo lộn trật tự xã hội của toàn thế giới ,làm cho nhân loại phải trải qua kiếp nạn ,và nhìn lại mình,phải sồng với nhau nhân bản hơn.Động đất rồi cũng qua đi cái gì sẽ về chỗ đó.nước nga lại về với nuóc nga …những người vô học được ngồi do động đất sẽ tự rơi xuống theo qui luật là lẽ tự nhiên .Kẻ sắp bị rơi ,và đang rơi cố bấu víu là điều dễ hiểu.Chúng ta hãy tự bảo vệ mình -tốt nhất là không dây với những kẻ cuồng điên và tuyệt vọng này.
  HÃY GIÚP NHAU CÁCH TỰ BẢO VỆ MÌNH-CẦU KINH-NIỆM PHẬT-XA LÁNH KẺ CUỒNG ĐIÊN

 51. Trần Quốc said

  Thứ Bẩy, 30/03/2013, 21:12 (GMT+7)
  Thượng tướng, Viện sĩ, TS KHQS Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng:“Phải khẳng định rằng, dù không có một đạo luật cụ thể về Đảng, nhưng Đảng ta đã tự nguyện, tự giác đưa mọi hoạt động của mình vào khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật …”
  …………….

  Lộ bí mật quá, mấy anh Tàu phù học mình mà nói thế này thì gay:
  “Phải khẳng định rằng, dù không có một đạo luật cụ thể về biển Đông, nhưng Đảng Trung Cộng ta đã tự nguyện, tự giác đưa mọi hoạt động của mình vào khuôn khổ biển Đông …”

 52. nemo said

  sao con u me mai the ong hieu?

 53. Lee Kwang said

  Vô sản? Đừng nói đạo đức giả!

 54. huythuanvu said

  Bác này không bao giờ muốn “hình ảnh ấy” phai mờ!

 55. Ẩn danh said

  Có 1 thằng/14 thằng mà còn không dám gọi đích danh mà phải gọi là X thì thật là cả một lũ chó

 56. Nguyễn Huy Hiệu said

  Các bạn cứ chửi nữa đi, chửi thậm tệ vào. Biết đâu nhờ vậy mà tớ được Đảng nghĩ lại, mời trở lại làm việc, cho vào Bộ Chính trị, làm Trưởng Ban tuyên giáo trung ương. Lại lên xe xuống ngựa, kẻ thưa người dạ, bổng lộc như quân Nguyên.
  Chào thân ái và quyết thắng!

 57. năc danh said

  Tôi cũng đồng ý như tướng hổ giấy ngồi mát ăn bát vàng .” Dù o có ai giao việc cụ thể nào ,nhưng suốt ngày tôi vẫn tự nguyện tự giác đi làm “ngày 8 tiếng đúng quy định của công ty.

 58. Nguyen tuan anh said

  Ông Hiệu ạ, chắc là nói chuyện phức tạp thì Ông sẽ không hiểu hoặc Ông cố tình không hiểu. Tôi đặt vấn đề thế này cho đơn giản: nếu thằng hàng xóm cạnh nhà Ông nó khăng khăng bảo là vợ Ông yêu nó hơn yêu Ông và đã ngủ với nó rồi. Ông có tin nó ngay không? Hay Ông sẽ bắt nó đưa ra bằng chứng để chứng minh hoặc Ông sẽ cho mấy đứa con Ông đi xét nghiệm gien??? Thế tại sao Ông cứ khăng khăng là dân VN nó phải yêu cái ĐẢNG CS của Ông?

 59. nhân said

  Giao su TS Hoang Xuan Phu đa noi roi- BTV đua bai nay vao them rac ma thoi

 60. Ẩn danh said

  Gởi Bác thực tế

  Thực tế là Đảng ta đã nhìn nhận ….(riêng cái này đoạt giải vô địch khiêm tốn thế giới)
  Thực tế là Đảng ta đã có 1001 biện pháp quyết liệt là….
  Thực tế là Đảng ta đã tăng cường chỉ đạo 1001 lần là….
  Thực tế là Đảng ta đã ban hành & hoàn thiện 1001 văn bản….
  Thực tế là do thiên tai,địch họa,chiến tranh,tình hình thế giới….(tý nữa lại quên cái quan trọng)ví dụ như thiếu điện do thời tiết phức tạp.

  Thực tế chả có ông abc,tổ chức xyz giống Phật hay Chúa.
  Thực tế là tổ sư ní nuận ở nơi sinh ra nó cũng chả xài
  Thực tế là Hội đồng lý luận cũng bạc cả đầu
  Thực tế là Sư huynh hàng xóm to xác,hung hăng,bụp luôn Sư đệ.
  Thực tế là khi có Viettel,Mobi,Vina đạp ba gác cũng xài alo
  Thực tế là chúng ta đang ngồi trên hố xí nghĩ tới Toto
  Thực tế sau 38 năm kết thúc chiến tranh vẫn là 1001 thực tế chẵng giống con giáp nào

 61. Cuu chien binh said

  Không viết bài trên thì người không biết ông Nguyễn huy Hiệu còn tôn trọng! đọc xong mới biết cái mớ “thượng tướng, giáo sư, tiến sỹ khoa học, viện sỹ” đúng là đồ giẻ rách!

 62. Hoa Cải said

  Nhân dân VN luôn phải chịu mức thuế cao nhất so với các nước lâng bang là để nuôi quân đội giữ nước, bảo vệ nhân dân, cứu giúp an sinh xã hội, phát triển quốc gia phú cường. Đảng lại dùng tiền thuế ấy và tuyên bố công khai với dân rằng để: “Bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ”. Ông trung tướng Hiệu này là một trong tất cả các ông tướng hưởng lương cao, bỗng lộc nhiều nên giọng của ông sặc mùi “bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ”. Các ông dùng nghị quyết siêu cao thuế nặng cưỡng bức dân nộp tiền để bảo vệ “đảng, chế độ” thứ mà hầu hết nhân dân khắp thế giới không phải gánh vác trách nhiệm vê mình. Quá phi lý như vậy mà các ông cứ giả mù sa mưa. Các ông đặt mình vào vị trí người dân mà suy ngẫm chỗ này thử xem sao? Các người gọi là lãnh đạo đảng dù có tránh được tham nhũng, ăn của đút lót hay dưới mọi hình thức khác đi chăng nữa cũng không tránh khỏi tội ăn bám của nhân dân!

 63. năc danh said

  Bản chất lộ rõ ,Ông TS viết :”việc hiến định vai trò lãnh đạo của đảng csvn thành qui định (của đảng cs )………..chính là thể hiện ý chí………..toàn thể dân tộc vn (căn cứ cơ sở nào ?).Đây là điểm khác nhau giữa hiến pháp vn (quy định áp đặt) và hiến pháp các nước tư bản (do dân soạn và bỏ phiếu ),Hỡi ông TS?

 64. Dân Đen said

  Đôi điều ngẫm nghĩ khi đọc báo, xem đài “lề phải”:
  – Phần lớn những bài viết không logic, thiếu dẫn chứng hay dẫn chứng hời hợt, quy nạp.
  – Không có lửa trong bài viết, dường như tác giả thực hiện một công việc nặng nhọc do ai đó đặt hàng hay kiểu nói của người ăn cây nào rào cây ấy. Mong quý vị “lề phải” dụng công, dụng tâm hơn nữa.
  =>Không có tác dụng, thậm chí phản tác dụng!

 65. viện sỹ viện nói láo không hơn không kém, thượng tướng hay thượng soái cũng là đồ bỏ đi said

  Dân đồng ý hay không với việc bỏ hay để : điều 4 hiến pháp (độc đảng cs), quân đội phải trung thành với đảng (trong khi tiêu tiền ăn cơm mặc áo của dân) là những điều mà từ xưa đến nay chỉ có đảng nghĩ tưởng rằng mặc nhiên phải như thế.
  Đảng có thể lấy “tín nhiệm” bằng tổ chức cho dân bỏ phiếu dưới sự hù dọa của cảnh sát, dân phòng, cả hệ thống chính trị của đảng theo dõi và bắt người ta phải “đồng ý”-do đó, đảng chỉ nhận dđược sự đồng ý bắt buộc, không có sự thật từ tâm trí của người dân, từ nguyện vọng của người dân, đó thực ra là sự đồng ý giả dối (vì bị ép buộc về tư tưởng) của người dân mà có.
  Muốn có sự thật khách quan, phải có cuộc bỏ phiếu khách quan công bằng minh bạch tự do dân chủ, nghiêm cấm hù dọa.
  muốn vậy phải công khai rộng rãi, minh bạch, khách các ý kiến trái chiều, các kiến nghị của các nhóm đối lập trên mọi phương tiện thông tin đại chúng. Phải có LHQ giám sát bỏ và kiểm phiếu.
  khi đó thì mới rõ trắng đen, còn bây giờ ai đó cho là lẽ phải thuộc về mình cũng đều là chủ quan ng ô ộ nhận và quàng xiên.
  Nguyễn huy hiệu cũng chỉ là tên nói xằng, viện sỹ viện nói láo không hơn không kém, thượng tướng hay thượng soái cũng là đồ bỏ đi , ông ta thật đáng khinh, vì tư tưởng ngoan cố níu giữ độc tài của ông đã đối lập với nguyện vọng đa số người dân.

 66. Thượng tướng cũng không khá hơn đại tá Trần Đăng Thanh,lí luận mâu thuẫn ông Hiệu ah thà ông cứ bồi bút rằng “đảng ta”có công cướp chính quyền, đánh Pháp Mĩ Nhật,thần phục Tàu Nga,công lao của đảng to lớn lắm nên đảng phải được muôn năm lãnh đạo cho dù đảng có hủ hóa tham ô tham nhũng

 67. helenathuy said

  Lão này trùm ăn bẩn .Đến đơn vị nào cũng nhận phong bao .Chính vì thế cấp dưới ghét cay ghét đắng và ko ủng hộ lão mà ủng hộ Phùng Quang Thanh làm bộ trưởng bộ quốc phòng .Lão này yêu Bác Hồ phải biết .Hình Bác Hồ căng phồng trong các túi quần áo và các tài khoản đen .

 68. Sao không thấy bác Hiệu phản biện lại các điểm góp ý của Hội Đồng Giám Mục Việt nam nhỉ!
  Tất cả các Giáo sĩ Mác – Lê phải dùng KHOA HỌC BIỆN CHỨNG để phản biện lại bản góp ý của Hội Đồng Giám Mục Việt nam, chứ đừng nhai đi nhai lại các lý luận lạc hậu cũ rích như thế!

 69. Hoa Cải said

  Trang “Cùng Viết Hiến Pháp” của GS Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn và ông Nguyễn Anh Tuấn đã đưa ra kết quả cuộc khảo sát mang tính khoa học cao về “dự thảo HP 1992”, với 4500 người tham gia khảo sát. Đa số tuyệt đối không ủng hộ điều 4 trong hiến pháp, quân đội trung thành với đảng; ủng hộ tam quyền phân lập, bảo hiến, quyền con người, quyền tư hữu đất đai. Có thể coi đây là một phản ánh nguyện vọng của nhân dân. Nguồn blog Đông A.
  Wikipedia cho biết có khoảng 30 triệu người VN sử dụng internet và căn cứ 4500 người tham gia khảo sát, căn cứ cả chục ngàn người ký tuyến bố công dân tự do, cắn cứ cả chục ngàn người ký “kiến nghị 72”. Thì có thể khẳng định đa số tuyệt đối nhân dân VN không chấp nhận bản dự thảo sửa đổi HP 1992 của đảng CSVN. Khi tin rằng có 30 triệu/90 triệu dân sử dụng internet và đa số trong 30 triệu đó không ủng hộ điều 4, thì không thể nói rằng “chiếm khoảng 30% dân số”. Phải trừ người quá cao niên và trẻ con ra và, thực tế, con số không chấp nhận điều 4 ít nhất phải chiếm 60 đến 75% số dân cử tri. Đây là sự thật không thể chối cãi!
  Từ đây, thấy rằng bài viết của ông tướng Nguyễn Huy Hiệu chỉ là láo và bịa vô căn cứ. Cái “công lao truyền thống” của các ông chỉ giỏi kéo đất nước về phía sau mà thôi.

 70. Võ Công Trung said

  Biết khi nào đất nước có được một bản hiến pháp như kiến nghị 71+1 đây? – để huy động tất cả nguồn lực và sử dụng các nguồn lực của đất nước hiệu quả nhất, để đất nước giàu mạnh … buồn buồn lắm thay.
  Cầm trên tay ” Tài liệu phục vụ việc xin ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992″ của tổ trưởng dân phố gửi mà sao cứ thấy buồn buồn. Góp ý gì đây? – Kiến nghị 71 + 1 cũng đã nói hết rùi. Nhưng ai nghe đây? Dù sao, cũng cảm ơn những nhân sĩ trí thức của đất nước đã dũng cảm nói thay tâm can của bao người dân Đất Việt.

 71. Hái hoa said

  Em không đồng ý với Tướng Hiệu: Đảng lãnh đạo toàn diện, quân đội trung thành với Đảng, Đất đai do nhà nước của Đ thông nhất quản lý, ngộ nhỡ Đảng xin Trung Cộng cho việt nam được tự trị như một tỉnh của Tàu thì lúc đó ai phản đối là vi hiến là phải bị quân đội tiêu diệt sao?

 72. […] Cơ sở của Điều 4 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 30/03/2013 […]

 73. Trên mạng lâu rồi có bài nói về NHH có con ngoài giá thú (?), bị chân rài, trẻ… mang đến cơ quan bắt vạ. Và năm ngoái rộ lên hồi ký của Viện sỹ này bịa tạc vơ công trận Quảng Trị. Nếu vậy thì tranh cãi làm gì với cha xạo ke số dách, “ní nuận nôm côm…”

  • thất vọng về cái hình tượng "anh hùng LLVT", tướng QĐND ta hiện nay. said

   Tôi còn nhớ mãi, cách đây hơn chục năm, khi đi khám bệnh ở viện 108, trong khi đặt giấy, xếp hàng chờ chiếu chụp cùng một số gia đình chính sách, “mẹ VNAH”, thì thấy một ông tướng, mặt vênh vác, bước qua trước mặt mọi người không thèm hỏi một ai, xồng xộc vào(nhiều người bằng tuổi mẹ ông ta-rất ngạc nhiên về thái độ kẻ cả này), không chờ đợi, chẳng đặt giấy, mở cửa buồng chụp, đưa một mảnh giấy thẳng cho nhân viên phòng chụp và nhân viên lập tức đóng cửa buồng chụp lại cho người đó “chen ngang”-đó là Nguyễn Huy Hiệu.
   Ở cơ quan BQP, tôi không lạ tay này, với trên thì nịnh, với dưới thì nạt, và xuống đơn vị nào cũng phải có phong bì, nếu không ông ta sẽ tìm ra đủ thứ yếu kém để hành cấp dưới. Tiếp tay này nếu không có một em quân nhân trẻ, mắt lúng liếng thì rất mệt với hắn. con cháu hắn chẳng học hành gì ra hồn, ngu dốt, nhưng cài cắm toàn chỗ thơm trong các đơn vị trong BQP.
   Từ khi biết về hắn, trong tôi càng thêm thất vọng về cái hình tượng anh hùng LLVT, tướng QĐND ta hiện nay.

   • Dân Việt said

    Vì vậy có gì lạ khi các tay tướng c này luôn to mồm kêu gào QĐ phải trung với đảng , đảng là mặt trời dân là cây cỏ , tụi nó lúc nào tự xem chúng là người ở “cõi trên” hoặc được sinh ra bên Tàu , một lũ ăn bám vào dân chứ không lo bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ , bảo vệ ngư dân chút nào cả mà lúc nào lớn giọng xảo ngôn vênh váo đe nẹt ND chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi vị kỷ phe đảng cho mình mà thôi,

 74. năc danh said

  “Dù o có một đạo luật cụ thể nào ,nhưng đảng ta đã tự nguyện tự giác đưa mọi hoạt động của mình vào khuôn khổ hiến pháp và pháp luật “. ” Dù o có một đạo luật cụ thể nào,nhựng nhân dân ta bao gồm các tổ chúc xã hội đã tự nguyện tự giác đưa mọi hoạt động của mình vào khuôn khổ hiến pháp và pháp luật “. Như vậy,kể từ giờ việc soạn thảo và góp ý hiến pháp cũng o cần thiết vì mọi người đã “tự nguyện “.

 75. bọn lừa đảo đáng chết said

  Một đội bóng chưa từng và không dám thi đấu với bất kỳ một đội bóng nào khác mà cứ vỗ ngực xưng xưng lên rằng: ĐỘI TAO VÔ ĐỊCH!

  Đố các bác: Đó là đội bóng nào vậy, hoặc đó là đội bóng như thế nào?

 76. Ta Quang Khai said

  Ông tướng này nhá : ở nhà thì gia trưởng, vì cậy lương cao , với hàng xóm thì kênh kiệu nên ai cũng ghét nhưng ông ta cứ nghĩ rằng họ đang rất ngưỡng mộ mình. Đúng là jà rồi còn ấu trĩ

 77. Vấn đề là ông ăn ở thế éo nào mà lắm người thù oán ông thế?
  Rồi bây giờ các Đảng viên cũng thù oán ông là sao?

 78. The Luc Thu Dich said

  Dạ thưa ông , những điều ông nói đều là…..blah , blah , blah…. dừa khô lên giá….và túm lại chỉ một điều duy nhất là Đảng phải lãnh đạo ! Như vậy là Đảng sẽ lãnh đạo đến muôn đời vì có công đánh Pháp , đuổi Nhật , lật Mỹ Ngụy ( cứ xem là như thế đi cho bác hài lòng ! )
  Vậy thì chúng ta nên xét lại công lao của các triều đại trước : Vua Đinh Tiên Hoàng có công dẹp 12 Sứ Quân , con cháu của ông ta phải làm vua muôn năm ; rồi ông vua Lê Đại Hành có công đánh Tống bình Chiêm cũng được làm vua và con cháu ông ta cũng sẽ cai trị ,muôn năm , bất chấp mắc bệnh lậu phải nằm ngọa triều cũng không nhường cho ai ; ông Lý Công Uẩn khai sáng ra nhà Lý cũng có nhiều công lao nên ông ta và con cháu cũng mãi mãi làm vua , con trai không làm vua thì cho con gái Lý Chiêu Hoàng làm vua ; rồi ông gian hùng Trần Thủ Độ và giòng họ Trần công to vĩ đại đánh thắng 3 lần quân Mông Cổ cũng phải làm vua muôn đời vạn kiếp , bất chấp yếu hèn và suy thoái của dòng họ ; ông vua Lê Lợi đánh đuổi quân Minh sau 10 năm kháng chiến cũng được làm vua và con cháu ông cũng làm vua muôn kiếp….. Tôi kể đến đây thì mệt quá ! Bác xem lại lịch sử thì biết thêm nhé !
  Vậy triều đại nào cũng có công với đất nước và cũng đòi…..làm vua như Đảng của bác thì bác nghĩ sao? Cũng như một anh chàng ỷ quyền thế , dùng thủ đoạn cướp một cô gái làm vợ và tuyên bố là tôi có công lấy được cô thì cô thuộc về tôi vĩnh viễn bất chấp tôi bất lực , rượu chè , cờ bạc , cá độ hay mèo chuột tứ đổ tường !?
  Chính trị không có chỗ vớ vẩn cho anh khoe công và đòi hỏi được nắm quyền vĩnh cửu cả ! Anh có công , lịch sử và dân tộc ghi nhận , còn anh cai trị hay lãnh đạo bê bối làm nghèo đất nước là anh phải tự rút lui hay bị nhân dân phế truất : Đó là điều thuờng tình !
  Nếu không làm như vậy thì sẽ rối loạn kỹ cương phép nước ! Cũng như một anh Tỉnh Ủy , Huyện Ủy…có công theo kháng chiến 20 năm nhưng khi làm việc bê bối tham nhũng Đảng cách chức thì anh gào lên là tôi có công với cách mạng , phải cho tôi làm việc và tiếp tục được tham nhũng ! Như vậy Đảng của bác có chịu hay không?
  Anh có công là một chuyện , còn cái tội của anh là chuyện khác , không thể lẫn lộn được ! Đó là quy luật của chính trị !
  Điều quan trọng bác khoe Đảng của bác đủ thứ , không có chỗ nào chê thì sợ gì tụi Thế Lực Thù Địch? Đảng của bác cứ mạnh dạn cho Đa Nguyên Đa Đảng , bầu cử tự do thì Đảng của bac vẫn….thắng kia mà?
  Bác cấm các đảng khác ra tranh cử cũng như một cô gái đẹp tuyệt sắc đi thi hoa hậu nhưng lại không muốn cô khác ra thi như mình vì sợ bị tụt hạng , như vậy còn thiếu tự tin !
  Đảng của bác càng nói , càng muốn độc quyền lãnh đạo , thì người ta lại càng….không yêu mến Đảng của bác nữa vì người ta nghiệm ra là Đảng của bác bây giờ nhan sắc đã về chiều nên sợ các Đảng khác xuất hiện với nét xinh tươi hấp dẫn hơn , do đó mình sẽ bị truất ngôi hoa hậu?
  Đảng của bác đáng lẽ nên tự trọng rút lui mới là một đảng cao kiến ! Rút lui để củng cố lại Đảng và biết đâu chừng 10 năm sau , nhân dân thấy rõ là những Đảng khác nói thì hay nhưng làm thì bôi bác ( y hệt như Đảng của bác bây giờ ) thì hộ lại mời Đảng của bác trở lại lãnh đạo !
  Cũng như dân Mỹ vậy : Đảng Dân chủ hiện nay đang nắm quyền , nhưng 4 năm nữa thì chưa chắc !
  Như vậy cho mấy thằng thuộc Đảng Thế Lực Thù Địch nắm quyền nhưng chưa chắc bọn chúng làm được việc , Đảng của bác lại được dân mời trở lại : Đó chính là sự trở lại quang vinh !
  Còn hơn bây giờ Đảng của bác diễn tuồng khô khan nhảm nhí , khách xem thưa thớt thì tuy có đúng( vì mình là diễn viên mình có quyền biểu diễn ) nhưng…..xem không được vì tuổi mình đã cao , thế mà cứ ưỡn ẹo trong vai Điêu Thuyền hí Lã Bố !
  Nhân dân không bao giờ đuổi cổ một cô đào già đóng vai Điêu Thuyền như Đảng của bác khỏi sân khấu nhưng họ sẽ không đi xem tuồng nữa ! Nếu có xem thì la ó , ném cà chua trứng thối , Đảng của bác thích được khán giả cư xử như vậy và cố gào lên : Tôi đóng vai Điêu Thuyền 68 năm rồi , cho dù bây giờ tóc có bạc , da có nhăn , mặt mũi chảy xệ nhưng tôi nói cho biết là tôi không nhường vai này cho ai đâu nhé ! Đảng của bác đúng là dở hơi !

  • Hoa Cải said

   “Thế Lực Thù Địch” viết còm như vầy được xem là thế lực chân chính. Tốt. Hay lắm! Về phần ông tướng này cũng chẳng vừa, ông cũng là thế lực thù địch – nhân dân. Vào đề bài viết, ông đã dùng lá chắn “chuyên chinh vô sản”: “Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý cao nhất của một nhà nước. Khác với các nước tư bản chủ nghĩa”.
   Các vị lãnh đạo đảng cao nhất nói với cử tri rằng hiến pháp thể hiện ý chí nguyện vọng của toàn dân. Ông tướng này nói hiến pháp của nhà nước. Ông nói gà bà nói vịt như vậy thì dân biết nghe ai đây?

   • Hoang Dai said

    Tay thuong tuong NHH nay co hoc vi ma noi qua ngu,khong ngui duoc.Hen chi mang danh la dat nuoc co nhieu giao su va tien sy ma van cu ngeo nan lac hau mai. Ro rang da den luc coi bon nay la mot lu phan dong ,dot nat,an bam duoc roi day

  • cũng gọi là tha hóa quyền lực. said

   Bài viết của bạn Thế lự thù địch rất hay!

   Cái bệnh mà “cô đào già” muốn đóng tiếp cái vai đã đóng 68 năm.., nhưng dân ( khán giả không thích xem) không thích thì la: cách đây 68 năm tôi đóng hay và bây giờ tôi phải đóng, cứ đóng …
   gọi là bệnh “công thần”, “địa vị”, “tham quyền”, “cố vị”, “sống lâu lên lão làng”, “trì trệ”, “bảo thủ”… hoặc là “gái đĩ già mồm”… cũng gọi là tha hóa quyền lực.
   Là bệnh của hệ thống XHCN, bệnh của đảng cộng sản, bệnh của học thuyết Mác Lê và Tư tưởng HCM.

   Các nước có thể chế cộng hòa, dân trị ( đa đảng, tam quyền phân lập, quân đội và tòa án không đảng phái) mới khắc phục được bệnh này.

 79. Để nhập đề một cách thô thiển và đại khái: Việt cộng là những người Việt Nam còn ngoan cố duy trì cái Marxism – Leninism và duy trì chế độ cộng sản độc tài đảng trị bằng hiếp pháp tự diển tự biên. Qua đó bộ chính trị Hà Nội chính là đầu của con rắn độc Việt cộng. Cũng qua đó hình ảnh Việt cộng mà tà quyền Hà Nội hay ngụy quyền nguy hiểm Hà Nội đã và đang lên cơn co giật, sắp đến giờ tử. Hiện tình xả hội nhiểu nhương và nhiêu khê thể hiện rỏ nét.

 80. Phạm Vũ Lửa Hạ nói về sửa Hiến Pháp said

  Phạm Vũ Lửa Hạ

  Trong Animal Farm của George Orwell, chương 2 có nhắc tới BẢY ĐIỀU RĂN (THE SEVEN COMMANDMENTS) dành cho các trại viên như sau:

  Tất cả các loài hai chân đều là kẻ thù. (Whatever goes upon two legs is an enemy.)
  Tất cả các loài bốn chân hoặc có cánh đều là bạn. (Whatever goes upon four legs, or has wings, is a friend.)
  Không con vật nào được mặc quần áo. (No animal shall wear clothes.)
  Không con vật nào được ngủ trên giường. (No animal shall sleep in a bed.)
  Không con vật nào được uống rượu. (No animal shall drink alcohol.)
  Loài vật không được giết hại lẫn nhau. (No animal shall kill any other animal.)
  Mọi con vật sinh ra đều bình đẳng. (All animals are equal
  Bảy điều răn này, hay còn được giới phê bình gán cho cái tên mỹ miều “Hiến pháp”, dần dà thay đổi cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Nhiều lần sửa đổi nhưng tựu chung cũng chỉ phục vụ ý đồ và sở nguyện của đám lợn chóp bu. Cần có những phương châm súc tích, mạnh mẽ và dễ nhớ để đáp ứng nhu cầu của cách mạng, bởi vậy điều 1 và điều 2 gộp thành “Bốn chân tốt, hai chân xấu!” (Four legs good, two legs bad). Theo đề xuất của Tuyết Tròn (Snowball), nhân vật về sau bị lãnh tụ Nã Phá Luân (Napoleon) thanh trừng, cách ngôn mới này được viết to hơn, chồng lên bảy điều ban đầu. Và khẩu hiệu hừng hực hào khí đấu tranh giai cấp này được hô vang liên tu bất tận trong những lần hội họp. (Chương 3)

  Tuyên bố bình đẳng phải hiểu một cách tương đối, và ứng dụng linh hoạt tùy theo diễn biến của cách mạng. Khi Nã Phá Luân chuyển từ chuồng heo vào nhà chính và ngủ trên giường cho xứng với vai trò lãnh tụ, có điều tiếng là đồng chí ấy vi phạm điều 4. Tức thì có chỉnh huấn rằng điều ấy đúng ra là “Không con vật nào được ngủ trên giường có trải dra” (No animal shall sleep in a bed with sheets, Chương 6). Khi Tuyết Tròn cùng đồng bọn bị chụp mũ phản bội và bị xử tử, để dập tắt nghi ngờ lãnh tụ vi phạm điều 6, lập tức có huấn thị rằng điều này nguyên thủy là “Loài vật không được giết hại lẫn nhau nếu không có lí do” (No animal shall kill any other animal without cause), chỉ tại đám súc vật ít chữ đọc thiếu mấy từ cuối (Chương 8). Cũng trong Chương 8 có chuyện tay sai của lãnh tụ vi phạm điều 5, cả trại được nhắc rằng điều đó thực ra là: “Không con vật nào được uống rượu đến say xỉn” (No animal shall drink alcohol to excess).

  Nhưng rốt cuộc, lần sửa đổi cuối cùng (Chương 10), chỉ còn vỏn vẹn một câu trên bức tường: “MỌI CON VẬT SINH RA ĐỀU BÌNH ĐẲNG, NHƯNG CÓ MỘT SỐ CON BÌNH ĐẲNG HƠN NHỮNG CON KHÁC” (ALL ANIMALS ARE EQUAL, BUT SOME ANIMALS ARE MORE EQUAL THAN OTHERS).

  Khi quyền bính đã thâu tóm trong tay, kẻ súc sinh cần chi tới hiến pháp với hiến chương. Từ 7 điều răn ban đầu chỉ còn lại 1 điều, dư sức chi phối đời sống cả Trại súc vật. Và luôn tâm niệm rằng bỏ điều duy nhất thực sự có ý nghĩa đó là “tự sát”.

  (Ghi chú: Những câu trích tiếng Việt lấy từ bản dịch Trại súc vật của Phạm Minh Ngọc, còn phần tiếng Anh ở đây.)

  Nguồn: Blog Phạm Vũ Lửa Hạ, 3-3-2013

 81. văn lâm said

  Trong lịch sử phát triển loài người,chưa có ai biết được KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN NÓ LÀ CÁI GÌ,ngay cả các ông tổ Mác,Lê của CNXH cũng không có một dòng nào viết về loại hình kinh tế xã hội này.

  Như thế là sự kiên định CNXH của Đảng CSVN đồng nghĩa chúng ta,một nước chậm tiến nghèo khổ đang kiên định một hình thái kinh tế xã hội hoàn toàn không có trong một học thuyết kinh tế xã hội nào của loài người tiến bộ ,kể cả học thuyết CNXH?Vậy cái sự độc đáo của chúng ta có khác gì sự độc đáo của chế độ XHCN kiểu Polpot ở Campuchia không?

  Chính cái định hướng không giống ai này đã phá sản ý định tốt đẹp của Đảng CSVN về tương lai cho một Việt nam dân giầu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh.Sự không minh bạch của cơ chế thị trường định hướng XHCN đã tạo cơ hội tuyệt vời cho đồng tiền(tư bản) bất chính liên kết với một bộ phận không nhỏ quyền lực ngầm trong Đảng CSVN thành những cái vòi bạch tuộc tham nhũng khổng lồ bất khả trị ,vơ vét đến tàn tạ cả nền kinh tế Quốc gia như ta đang thấy.Để khắc phục,trừng trị những cái vòi bạch tuộc bất khả trị này,phê tự phê trong Đảng,19 điều Đảng viên không được làm ,phong trào học tập đạo đức HCM…thực chất không bao giờ trị được cái quái thai tham nhũng được sinh ra bởi sự lai căng hốn tạp giữ kinh tế thị trường và kinh tế kế hoạch theo kiểu mệnh lệnh thời chiến.,bởi cái quái thai này nó vừa có quyền nó lại vừa có tiền và như thế thì ai có thể mạnh hơn nó được;Một ông Nguyễn Phú Trọng,một ông Nguyễn Bá Thanh chứ mười ông Nguyễn Phú Trọng ,mười ông Nguyễn Bá Thanh cũng không những không trị được con bạc tuộc quái thai thoái hóa tham nhũng mà còn bị nó vò nát là cái chắc.

  Chống lại cải cách về dân chủ ,chống lại cơ chế cạnh tranh chính trị chính là những kẻ ăn theo đặc quyền đặc lợi của cái quái thai thoái hóa tham nhũng được chính cơ chế kinh tế thị trường định hướng XHCN sinh ra .

  • lần đầu tiên thấy VL có tiến bộ. said

   Theo dõi các bài viết của Văn Lâm lâu nay, hôm nay tôi mới thấy được một bài có giá trị thực tế. Xin hoan nghênh, nhưng cũng chưa dám hy vọng gì nhiều, còn phải xem.

 82. Mưu ma phải trị bằng chước quỷ said

  Việc im lặng cho Trung cộng chiếm biển, nhường ải Nam quan, cho in cờ Trung cộng để dạy trẻ em, đón quan Trung quốc bằng cờ 5 sao là để thăm dò ý dân, là diễn biến hoà bình mà đảng ta đang làm để bảo đảm thực thi Mật ước Thành Đô 1990!?

 83. Huy Hiệu Stalin, Mao, HCM đang tiếp tay cho Hồ (Cẩm Đào), Tập với XHCN đặc sắc mùi bành trướng TQ said

  HUY Hiệu viết: “Hiến pháp của nước ta thể hiện được mối quan hệ giữa ba đại diện là nhân dân, Đảng Cộng sản cầm quyền và Nhà nước pháp quyền.”

  Tôi nghi, Thượng Tướng Nguyễn Huy Hiệu là đặc tình của Bành Trướng Bắc Kinh, vì chỉ có Bắc Kinh mới có thuyết “Ba đại diện”?!

  Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông, Thác Bản Giốc của VN… đang trong tay Bắc Kinh cũng là do CNXH của Stalin, Mao, HCM…và do lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam thấm nhuần học thuyết “Ba đại diện” của Trung cộng.

  Hiến pháp “ba đại diện” như cách gọi của Hiệu, mà đảng CSVN biên soạn và đang giả đò lấy ý kiến dân VN là chiếc áo lông ngỗng mà Thượng Tướng HUY Hiệu và đảng Cộng sản VN đang mặc để dẫn VN vào con đường ngàn năm Bắc thuộc lần hai…

 84. Táo Duyên said

  Nói một phát cho nhanh: Ai cho phép chúng mày lãnh đạo đất nước vậy hả? Hãy hỏi từng người dân xem có ai cấp phép cho chúng mày không!

 85. Thu Văn said

  Một thằng cấp tướng, xưng danh viện sĩ…mà nói lải nhải những lời phát buồn nôn vì nó quá sến, quá xa rời với hiện thực thối nát của ĐCSVN hiện nay. Những lời này nói cách đây 40 năm còn có người nghe. Bây giờ mà còn lải nhải như thế lại còn tru lên:” Với mưu đồ xuyên tạc Điều 4 của bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, một số phần tử chống đối lập luận rằng, Hiến pháp các năm 1946 và 1959 không có điều nào quy định Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, nhưng Đảng “vẫn lãnh đạo nhân dân đánh thắng thực dân đế quốc xâm lược và hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thì cũng không nhất thiết phải xác nhận lại vai trò lãnh đạo của Đảng như trong Hiến pháp hiện tại”(!)”. Với câu nói đó hắn đã vu cho những người như GS.Nguyễn Minh Thuyết, thieus tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, GS Tương Lai…và nói chung 72 vị nhân sĩ trí thức đáng kính của Dân tộc là ” những phần tử chống đối…”
  Tiên sư cái thằng khốn nạn này láo vô cùng!

 86. Táo Duyên said

  Ông Hiệu là ai, làm gì tui không quan tâm. Tui chỉ tin ở lương tri của một công dân Việt Nam chân chính. Bài viết thể hiện ông cũng chỉ là một con chíp trong bộ máy bị lỗi hệ thống. Tranh luận với ông mất thời giờ lắm!

 87. Cao Lương Sơn said

  “Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác””.
  —————–
  Tôi đảm bảo bất kể đảng nào thành lập cũng nói lý tưởng hay hơn thế, sẽ “vì đất nước tốt đẹp” hết, chứ không còn phân biệt giai cấp như ông Minh nói. (tôi gọi tên theo đúng thông lệ người Việt khi gọi ông Hồ Chí Minh, thay vì gọi theo họ Hồ như kiểu Tàu).
  Nhưng vấn đề là con đường nào đi để đạt được lý tưởng đó(?). Rõ ràng ĐCSVN đã đi sai đường làm đất nước nghèo nàn, lạc hậu, nên luôn luôn phải điều chỉnh đường đi nhưng vẫn cứ sai. Anh hướng đến lý tưởng tốt đẹp nhưng lại liên tục đi sai đường thì anh phải bị loại bỏ thôi. Mục đích không thể bao biện cho phương tiện là những lý lẽ đơn giản, thế mà tầm Thượng tướng, Viện sỹ (Ng.H.H) còn không hiểu thì thua hẳn, các ông không làm mạt đất nước mới là lạ.

  • qx said

   Ông Minh đã cõng cộng sản vào Việt Nam, mọi lời nói khác của ông ta dù hay đến đâu đều vô nghĩa, mọi nhiễu nhương từ hơn 80 qua không thể giải quyết mà ngày càng trầm trọng vì sự tồn tại của cộng sản mà ông ta cõng vào.

   qx

   • Táo Duyên said

    Nhất trí với bác qx! Nói thật, tui không muốn nghe nhắc tới tồng chấy Minh Râu tí tẹo nào!!!

 88. Hoa ha said

  Nguyên Văn Hieu,voi qua nhieu danh hieu, Thương tương, Vien si, TSKH. Nhung cang viet cang thay su rong tuếch cua cac loại danh hieu va thieu nhung hieu biet so dang. Ong khong hieu duoc rang, voi dieu 4 trong Hien Phap, DCSVN hoan tất viec tu dao mo chon minh voi tu cách la mot dang chinh tri va chi con la dang duy nhat cua mot che do toan tri va mot nha nuoc phat xit. Mot dang chi co the tu coi minh la mot dang chinh tri khi dang do phai di vao doi song xa hoi trong su canh tranh voi nhung dang phai khac va thong qua long tin, su lua chon cua nguoi dan de co duoc quyen lực nha nuoc. Do la quyen lực cua long tin, chu khong phai la quyen lực dua vao bao luc cua quan doi hay canh sat, an ninh ma dang do nam trong tay.

  • Hoa ha said

   Nguyễn Văn Hiệu , với quá nhiều danh hiệu. Thượng tướng, Viện sĩ, TSKH. Nhưng càng viết càng thấy rỗng tuếch và thiếu những hiểu biết sơ đẳng. Ông không hiểu được rằng với điều 4 trong hiến pháp, ĐCSVN đang tự đào mồ chôn mình với tư cách là một Đảng chính trị.và chỉ còn là một Đảng duy nhất của chế độ toàn trị và một nhà nước phát xít . Một Đảng chỉ có thể tự coi mình là một Đảng chính trị khi Đảng đó phải đi vào đời sống xã hội trong sự cạnh tranh với các Đảng phái khác để giành được lòng tin và sự thừa nhận và thông qua đó được trao quyền lực nhà nước. Đó là quyền lực của lòng tin chứ không phải là quyền lực dựa vào bạo lực của quân đội, cảnh sát, an ninh do đảng nắm trong tay.

 89. NCH said

  Vài ý nhỏ với bác Viện sĩ TS- KHQS Nguyễn Huy Hiệu.
  1-“Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý cao nhất của một nhà nước” và nó dựa trên :”lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng”.
  -Thưa bác, bác đang soạn “kinh thánh của CSVN” chứ không phải hiến pháp vì nếu tương tự như bác sẽ có hiến pháp của nước khác dựa trên nền tảng Mác-Lê-Mao hay Mác-Lê-Kim …v…v….Cái thế giới đại đồng của bác vứt đi ở điểm này đấy.
  2-“…từ khi Đảng ta ra đời cũng như trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chưa bao giờ các thế lực thù địch từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình”, nhằm gạt bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới lật đổ chính quyền cách mạng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. ”
  – Đảng của bác thực chất chưa bao giờ:
  a “Lãnh đạo” đất nước mà chỉ “cai trị” đất nước mà thôi.
  b Xây dựng và bảo vệ tổ quốc mà chỉ “xây dựng và bảo vệ vị trí độc tài cai trị tổ quốc” mà thôi. (bác đừng nói với em Đảng thắng cả 3 đế quốc Pháp, Nhật, Mỹ thống nhất đất nướcnhá, cái này các bác khác đã bàn cỡ 1 triệu lần rồi)
  – Không ai đòi “lật đổ” cả bác nhá, họ chỉ đòi đa nguyên đa đảng thôi.
  3- “Đối với nhân dân Việt Nam, nói đến Đảng là nói đến tình cảm thiêng liêng, là thể hiện niềm tin và tình yêu son sắt của nhân dân dành cho Đảng”
  – Thế mà bác Triết nhà bác “hùng hồn” tuyên bố “bỏ điều 4 là tự sát”
  Tóm lại các bác “Phó Tiến Sư, Giáo Sĩ” nói rất dài dùng từ hoa mỹ, để qui về một kết luận: Các bác vẫn cai trị và nhân dân ủng hộ.(na ná như nhau, hình như các bác chỉ có một bài)
  Còn về phía nhân nhân chỉ đơn giản: “Đa đảng đi biết liền chứ gì”.
  TB:
  Các bác TS- PTS-GS có viết trên báo Nhân Dân thì viết “thấp đi” một tí cho nhân dân đọc với.
  Viết cao như các bác lâu lâu mới có một thằng nhân dân như em vào đọc (mà đọc chết mẹ luôn cũng chưa hiểu hết).

 90. 4) Hiếp pháp: Chỉnh sửa từ hạn 31-3-2013 rồi kéo dài đến hạn 30-9-2013 với biến chứng v/v chủ tịch nước thống lĩnh l/l vũ trang. Hiện tượng cải cách tư pháp, chỉnh sửa hệ thống chính trị và lập ra cái chưa có “hội đồng hiến pháp”. Tất cả chính là tiền đề bất ổn chính trị nghiêm trọng mà Việt cộng phải đối mặt.
  Nên biết Hoa Kỳ qua tổ chức USAID chính thức đã đào tạo cán bộ nghiên cứu LẬP PHÁP và hội thảo về chuyên đề này cách đây hơn một năm rưởi cho nhiều hơn 200 đại biểu và cán bộ trong quốc hội Việt cộng.

  • Từ Bé Trùm said

   ĐCS Việt Nam biến đất nước này thành quận huyện của Trung Quốc, có não không thế hả mà phát biểu câu nói này, thế ông đang mang quốc tịch Việt Nam hay quốc tịch Trung Quốc hả? hay là người Trung Quốc vào đây phát biểu liều thế

 91. Ẩn danh said

  Đọc của mấy thằng cha tiến sĩ kiểu này, nguyễn huy hiệu, không chửi vài câu thì giảm thọ là cái chắc. Mệ hắn, ngu đéo chi mà ngu dai rứa!

 92. Một thằng tên Dân said

  đọc mà muốn mửa. lý luận bập bẹ thế này cũng làm TS được. hèn chi VN nhiều tiến sĩ nhất ĐNA mà khoa học và giáo dục lại đứng bét

 93. Quoc Anh said

  Khi quyền lực tuyệt đối về tay, chế độ cộng sản đã tha hoá trở thành ngụy cộng sản. Những đảng viên có chức quyền trở thành nguỵ đảng viên cộng sản, trở thành lực lượng phản dân, hại nước, đi ngược lại những gì là mục tiêu, lý tưởng mà họ vẫn giao giảng, nhằm lừa bịp nhân dân. Giờ thì họ muốn hiến định quyền lực tuyệt đối đó khi cảm thấy nguy cơ mất quyền lực hiện hữu bởi chính sự mục ruỗng của họ và sự trưởng thành nhanh chóng của nhân dân về một nền dân chủ, tiến bộ văn minh thực sự. Họ cố tình ngăn chặn một su thế lịch sử tất yếu khách quan của loài người tiến bộ, một tương lai tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam và cho chính bản thân những kẻ nguỵ đảng viên cộng sản như họ.
  Hỡi những kẻ nguỵ đảng viên cộng sản: “trở thuyền là dân và lật thuyền cũng là dân”, “hãy quay đầu lại là bờ” bằng không đại dương mênh ông của trí tuệ và sức mạnh của nhân dân sẽ nhần chìm những kẻ muốn đi ngược lại quy luật tự nhiên của nó.

 94. Băng Tâm said

  Đảng CSVN đã biến đất nước này thành quận huyện của trung cộng và ra sức áp đặt cả dân tộc này trở thành nô lệ cho bọn tư bản đỏ!

  • Vĩ Bạch Long said

   ĐCS Việt Nam biến đất nước này thành quận huyện của Trung Quốc, có não không thế hả mà phát biểu câu nói này, thế ông đang mang quốc tịch Việt Nam hay quốc tịch Trung Quốc hả? hay là người Trung Quốc vào đây phát biểu liều thế

 95. Ba Son said

  Tư tưởng HCM là CB-ĐV cần có đức tính khiêm tốn, thật thà dũng cảm. Đảng CS phát động phong trào học tập các tấm gương ” nhân điển hình tiên tiến”. Đề nghị các đ/c ĐV không cần học các tấm gương anh hùng trong thời chiến như Lê văn Tám hay Nguyễn văn Bé mà hãy học gương tốt của các đ/c sau: – Khiêm tốn như anh hùng Hồ Xuân Mãn cựu chủ tich tỉnh TT-H
  – Thật thà như anh Nguyễn Trường Tô cựu chủ tịch tỉnh Hà Giang nhận lỗi và về hưu vui thú điền viên với ngôi nhà mới.
  – Dũng cảm sống như anh Nông đức Mạnh mặc xác dư luận.
  Chỉ cần học tập và làm theo gương của ba anh ấy thôi là các đ/c cũng xứng đáng là người đ/v tiên tiến của đảng quang vinh.

 96. Hoan hô said

  Tôi khoái những comments của bà con quá / dân nam kỳ không bị tai ách của CS bao lâu, nên không đi guốc trong bụng mấy lão CS bốc phét này / hoan hô basam đưa các bài của đám cán ngố trên ND hay QDND cho bà con lật mặt / dân ta bị đám cán ngố nói phét quá lâu rồi ! Khổ cho dân tui quá!

 97. Ẩn danh said

  “Khác với các nước tư bản chủ nghĩa, Hiến pháp của nước ta thể hiện được mối quan hệ giữa ba đại diện là nhân dân, Đảng Cộng sản cầm quyền và Nhà nước pháp quyền. Hiến pháp năm 1980 quy định Nhà nước ta là “Nhà nước chuyên chính vô sản…”; Hiến pháp năm 1992 đã có những bước phát triển quan trọng, có những quy định mới về chế độ chính trị, kinh tế, như: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…; Đảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”
  Thưa thượng tướng TS (hụt chức bộ trưởng), ông hiểu thế nào về nhà nước tư bản? Còn “nhà nước pháp quyền XHCN” hình thù nó như thế nào làm ơn chỉ ra cho thần dân chúng tôi hiểu với.
  HP năm 1980 là “Nhà nước chuyên chính vô sản”, đến 1992 là “nhà nước pháp quyền XHCH” mà ông cho là “có những bước phát triển quan trọng”, sửa đổi lần này là bước tiến quan trọng mức độ nào xin ông chỉ ra tiếp?
  20 năm qua, dân khiếu kiện đất đai tăng vọt. Người khiếu kiện phải dùng nhiều biện pháp để bảo vệ quyền lợi của mình vì họ đã không còn tin là chế độ này còn có công lý. Thế nên người thì dùng đạn hoa cải để bảo vệ tài sản của mình, người thì khoả thân, người thì biểu tình để phản đối.
  Không lẽ thành công của “nhà nước pháp quyền XHCN” trong 20 năm qua là như vậy sao?
  Nếu lần này vẫn để là “nhà nước pháp quyền XHCH” thì có phải là ta chưa có “bước phát triển quan trọng” nào phải không thưa thượng tướng tiến sí?
  “Phải khẳng định rằng, dù không có một đạo luật cụ thể về Đảng, nhưng Đảng ta đã tự nguyện, tự giác đưa mọi hoạt động của mình vào khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Thượng tướng viết như vậy, thoạt đầu thảo dân cũng thấy lạc quan, cố tin đảng thêm một lần nữa, nhưng ngẫm đi nghĩ lại, “moa” hổng tin nổi. Thượng tướng tiên sinh có thấy được bao nhiêu đảng viên tham nhũng tự thú không?
  Bao giờ thì đảng “tự nguyện, tự giác” theo HP, PL thưa thượng tướng tiến …thoái? mà đưa vào khuôn khổ thế thì làm sao lãnh đạo được nữa?
  Không “khuôn” thì mới lãnh đạo được bố ạ, còn nằm trong “khuôn” rồi thì phải theo khuôn chứ!
  Nói xuôi nói ngược thì vẫn lòi cái tham, cái độc … đ …éo ra thượng tướng ơi!

 98. Nguyễn Tiến said

  Về lý luận, tự mình nói ra quan điểm của mính, rồi bảo đấy là khách quan thì rõ là kiểu nói lấy được. Muốn bảo điều 4 là khách quan thì hãy để người khác nói ra, tự mình nói thì là kiểu mèo khen mèo dài đuôi

 99. Hoàng Khải said

  Dì Thu thay đổi mẫu mã mới! Hì

 100. kieuhung said

  – Các triều đại phong kiến (Quân chủ chuyên chế) có công đánh giặc hay lật đổ chế độ phong kiế suy đồi thối nát trước nó. Nhưng dần dần cũng suy đồi thối nát và bị nhân dân lật đổ để xây dựng chế độ mới tốt đẹp hơn thay thế. Đó là quy luật tất yếu trong quá trình phát triển biện chứng của lịch sử. – Đảng CSVN cũng không nằm ngoài quy luật sinh tồn đó. Các nhà lãnh đạo kiên trung tiền bối của ĐCSVN đã đi vào lịch sử. Hậu duệ của đảng là một lũ lưu manh giả danh cộng sản, bán nước hại dân không xứng đáng vai trò lãnh đạo nhân dân Việt Nam nữa, đừng cố sức tryên truyền mị dân về tính chính danh của đảng. Vì, không ai không biết đảng đã biến chất, phản bội giai cấp công nhân, đứng trên dân tộc, chiếm đoạt mồ hôi xương máu của nhân dân để làm giàu bất chính.

  • MINH HẰNG said

   SAU 40 NĂM, TUỔI TRẺ HOAKỲ NAY THAY ĐỔI CÁI NHÌN về CT VN

   Giống như tuổi trẻ VN đã ngộ ra mặt thật cuả C.T. Việtnam như TS. Hà Sĩ Phu vưà khám phá(1) , tuổi trẻ Hoa Kỳ nay đã hiễu rõ bản chất cuả CT Việtnam, từ phản chiến truớc đây nay ủng hộ và vinh danh cưu chíến binh HK tham chiến tại Viêt nam .
   —————————————–
   (1) Trí thức VN đã khám phá ra rằng : Hai cuộc chiến Việt nam thực chất là cơ hội cho đãng CSVN dùng lòng yêu nuớc để đưa CN Cọng Sãn vào Việt nam.

   MỜI XEM V:
   http://live.huffingtonpost.com/#r/segment/vietnam-iraq-war-american-support-u.s.-gallup-poll/5150b85078c90a2ef4000565

  • Quốc Dân said

   Bác nên đọc “Trại Súc Vật” (Chuyện ở nông trại) của G.Orwel sẽ thấy rõ bản chất cộng sản ngay từ đầu và ở đâu cũng vậy, từ Lê nin, Stalin, Mao, HCM, Polpot…Cộng sản thật rất nguy hiểm, thế giới Liên Xô, Đông Âu người ta quảng vào sọt rác rối.

  • Táo Duyên said

   Nhận xét ngắn nhưng quá chuẩn. Sao bác không kết luận một câu cho xanh dờn luôn thể: Phải nhanh chóng xóa bỏ nó thôi!

 101. Ba Son said

  Bọn phát xít Đức từng có tư tưởng bá chủ thế giới, cướp nước láng giềng bằng cách xây dựng 1 đảng với tư duy là chủng tộc Aryan thượng đẳng. Chế độ độc đảng hung bạo này dung túng cho bọn đảng viên SS hoành hành nhưng chúng cũng không mất nhân tính đến độ giết hại hay cướp bóc dân Đức vô cớ mà chỉ đối xử tệ với người ngoài nước. Khi quân đồng minh chiến thắng họ chỉ xử tội bọn đảng viên SS mà không xử các quân nhân người Đức, tha về nhà và không bắt buộc phải học tập. Ở các nước CS thì khác, độc đảng, bóc lột chính dân trong nước, trả thù kẻ chống lại mình kể cả người chết, làm đảo lộn các giá trị thiêng liêng và truyền thống của dân tộc, tráo trở không thật thà, bất minh. Cái tệ nhất của CS là sự ngu dốt đi đôi với tham quyền cố vị. Câu chuyện ” Trại súc vật” là một bằng chứng phúng dụ phơi bày sự xấu xa đó và sự sụp đổ của hệ thống XHCN L.X và Đ. là minh chứng cụ thể nhất. Tuy nhiên những con người CS luôn mang nỗi niềm tự tôn là hạt giống đỏ siêu đẳng khác với bọn quần chúng lạc hậu và thích dùng bạo lực để bắt đối phương câm họng thay vì tranh luận bình đẳng hay dân chủ trên các diễn đàn hay trước tòa án. Sự trơ tráo và tha hóa đã đi đến điểm cuối của chặng đường xây dựng 1 xã hội hoang tưởng và giả dối. Có sự ô nhục và vấy bẩn lịch sử nào lớn hơn thế.

 102. Vĩnh Nguyên said

  Bài này chỉ thể hiện một ông tướng bẩn có bằng tiến sĩ rởm, có danh hiệu viện sĩ đểu. Thà rằng ông cứ ngồi “gặm nhấm” cái được cho là “thành tích, chiến công” của ông hồi Quảng tri có khi lại dễ chấp nhận hơn. Rất xấu hổ với những ông tướng, tá tiến sĩ thời nay. Ông Hiệu không xứng đáng làm học trò của Nguyễn Đắc Kiên và cháu Nguyễn Phương Uyên về tư duy và ý thức chính trị.

  Nguyên là sĩ quan QĐNDVN

  • Nguyễn Kim said

   Ông tướng này còn viết hồi ký ngụy tạo sự kiện, tự tâng bốc mình, tranh công với đồng đội. Bị phát hiện tẽn tò không dám thanh minh

 103. Ngoc Mai said

  ông Hiệu nên xưng danh là “CCB Quảng trị” vừA là sự thật đáng tôn trọng, còn danh giá hơn nhiều so với cái danh hão Viện sĩ, TSKSQS!

  • NẮNG HẠ said

   Xin bác tha cho hai chử QUÃNG TRỊ ,nơi tôi được sinh ra làm người ,vùng đất QUÃNG TRỊ THỪA THIÊN hiện tại là thủ đô văn hoá cũa VIỆT NAM vì nơi đây còn con người cũa hai châu Ô VÀ RÍ ,còn tiếng nói ,còn những nét rất xưa rất huế ,là thánh địa LAVANG ,là kinh đô cổ kính ,HÀ NỘI không còn con người HÀ NỘI ,không còn tiếng nói ,ngọng hết trơn ,phá cũng nhiều ,bác có thể nào chấp nhận thủ đô văn hoá lại là nơi dẫm đạp lên nhau để cướp hoa xuân ?kể ra thật uổng ,nhưng biết sao hơn ,con sông Thạch Hản còn trong tôi [ … tôi muốn về tìm lại dấu thơ ngây ,bỏ quên bên bờ Thạch Hản ,có ngọn cỏ xanh ướt sũng tuổi khờ ,có giọt mồ hôi đổ sôi nước mắt ,chảy như phù sa nuôi dân no ấm ,….]còn ông việt cộng này thì chỉ phá quê tôi ,tan nát cả người cả cũa cả những con đường giòng sông ,cổ thành QUÃNG TRỊ .TẤT CẢ LÀ TANG THƯƠNG ,TAN NÁT LÒNG NGƯỜI LÒNG PHỐ tan hoang ,

 104. Dân Nghèo said

  Thực ra, nếu đảng làm như đảng nói trong cương lĩnh, nghị quyết thì dân cũng rất mừng. Nhưng tiếc thay, thực tiễn là thước đo chân lý, lại không phải như vậy!
  Thực tiễn cho thấy rằng đảng đang đánh mất vai trò lãnh đạo của mình, đã xa rời nhân dân, đảng chỉ lo bảo vệ giáo điều Mác-Lênin, bảo vệ quyền lực của mình. Đã có một cơ quan lý luận nào của đảng phân tích sự kiện dân oan hay chưa hay là cứ một mực cho là do kẻ xấu, thế lực thù địch xúi dục rồi đàn áp, bắt bớ, bỏ tù?
  Thực tiễn cho thấy rằng các quan chức đảng đã trở nên giàu có, xa cách với cuộc sống lam lũ của tầng lớp công nhân,nông dân (tầng lớp mà đảng tự vỗ ngực xem là đại diện, nói chi đến toàn dân) và xem cách họ ứng xử với 2 tầng lớp này thì đủ biết nói và làm xa nhau vời vợi!
  Chắc ông TBT hiểu rõ điều đó nên mới có HNTW4. Nhưng đã thất bại thấy rõ khi bế mạc HNTW6!
  Thế thì ai dẫn dắt? Không khó: tiền và đại hán!

 105. Chu Trí Thức said

  Thưa Ông thượng tướng: Đưa điều 4 vào Hiến pháp, chẳng khác nào xây dựng một tổ chức hay một đảng nào đó mà chỉ bầu hoặc cử bộ máy lãnh đạo(cấp ủy) một lần duy nhất. Rồi tuyên bố: Bộ máy lãnh đạo này sẽ lãnh đạo vĩnh viễn mặc cho nó lãnh đạo tốt hay xấu, mặc cho nó còn tồn tại hay đã chết. Tổ chức (hoặc Đảng) quái thai đó,sớm muộn cũng sẽ không thể tồn tại được phải không a. Cách đây, nửa thế kỷ tôi nghe dư luận đồn “Đảng chỉ giỏi đánh giặc, làm kinh tế thì dở”. Tôi không tin. Nhưng qua 50 năm làm việc và sinh hoạt trong Đảng, nhận thấy tôi đã nhầm. Thử lướt qua để thượng tướng thấy:
  -Cải cách ruộng đất: Dân cày có ruộng, chưa làm chủ được bao lâu thì nộp ruộng vào HTX thế là hết làm chủ.Giết nhầm bao nhiêu đồng bào.
  -Hợp tác xã mấy chục năm đầu tư. Thất bại. Giải tán. Nông dân kiệt quệ.
  -Cải tạo tư sản công thương: Coi như xóa đi làm lại từ đầu. Thương mại và thủ công nghiêp què quạt.
  -Công nghiệp hóa: Xi măng lò dứng, công nghệ thải loại. Đua nhau xây sân bay, bến cảng rồi bỏ không. Cắt đất canh tác bừa bãi, cấp cho doanh nghiệp để lấy%, gây thiệt hại nông dân.Vinashin, vinaline…
  – Quôc doanh chủ đạo:Là cối xay ngân sách. Hoăc chuyển dần ngân sách nhà nươc vào túi quan chức.
  – Vân vân
  Chỉ cần một sai lầm thôi cũng đủ làm khổ dân lắm rồi. Khi đó, Chính Phủ và Đảng cầm quyền đã cần phải từ chức hoặc dân phải phế chuất .Vậy sao lại có thể để điều 4 vĩnh viễn thế nhỉ.
  Chu Trí Thức (Hà Nội)

 106. Trương Hoài Nam said

  lại một con vẹt nữa !

  Xin lỗi, tấm bằng viện sĩ của tay tuớng này, không đáng lau giày, chùi dép cho sinh viên Nguyễn Phương Uyên.

 107. Nguyễn said

  Rất bài bản, trí tuệ, hàn lâm, nói chung là rất sát nghị quyết.
  Nhưng xin cho người dân chúng tôi được tỏ thái độ qua trưng cầu dân ý:
  1- Tôi muốn theo chủ nghĩa xã hội (nghĩa là đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo tuyệt đối).
  2- Tôi muốn theo xã hội phát triển tự nhiên như hầu hết các nước tiến bộ trên thế giới (những đảng nào được chúng tôi bầu lên sẽ lãnh đạo chúng tôi, kể cả đảng cộng sản).
  Như thế sẽ chứng minh rất nhanh và rất rõ ý nguyện toàn dân, không cần phải có vị giáo sư viện sĩ đáng kính Nguyễn Huy Hiệu mất thời giờ giảng dạy người dân chúng tôi.

 108. qx said

  Bài báo này chỉ là một mảng son phấn bong tróc ra từ cái mặt nạ cộng sản vừa rớt xuống giữa sân khấu bể dâu ê chề.

  qx

 109. qx said

  Bài báo này chỉ là một mảng son phấn bong tróc ra từ cái mặt nạ cộng sản vừa rớt xuống giữa bể dâu ê chề.

  qx

 110. nguyenviet said

  DAI,DAI`,DỞ pha lẩn một i´t la´u ca´,đa`ng điê´m la` điểm nổi cộm ̣tiêu biểu tượng trưng rỏ ne´t của cai´ loại nuô´t chao´ lu´ do đcs nuôi dạy ! Câu chuyện ông nây` kể lể la`m mât´ thi` giơ` dân đen tui qua´ ! Đô` hâm !

 111. Hồn Quê said

  Là một người lính cùng thời với anh Hiệu, tôi luôn kính trọng anh. Hơn thế nữa tôi luôn “dẫn hướng” mọi thuộc cấp “anh là người đáng kính trọng”. Vậy mà hôm nay tôi “phải” đọc bài này. Thú thực tôi choáng, không phải vì tôi bất mãn, ghét anh hay ghét đảng; mà tôi choáng với lập luận “non nớt, quàng xiên” của anh. Nếu tôi “cùn”, tôi muốn bảo vệ chế độ, thì tôi lập luận chặt chẽ hơn thế nhiều, nhưng tôi chẳng cùn. Giá như anh im đi thì hơn, đằng này anh lại chường mặt ra để cho dân tình chưởi anh và chế độ. Anh viết ra làm xấu thêm anh và chế độ. Hay anh định tạo ra “vi rút dương tính” để giật sập chế đô?

 112. Điều 01 hiến pháp chxhcnvn

  Người dân bình thường nếu vào đảng sẽ được hoặc bị lưu manh hóa ,chức vụ và bổng lộc có được tỷ lệ thuận với tốc độ lưu manh hóa

 113. nguyễn văn Đức said

  bốc phét vừa phải thôi bác ạ ! vai trò là tướng thì bác nên xem lại an ninh quốc gia. bạn Tàu chó chết vẫn ăn hiếp ngư dân trên biển mà QĐND của bác hèn hạ không bảo vệ được ngư dân của mình.

  • Táo Duyên said

   Đúng quá, anh Đức! Một vị tướng mà ngồi nhìn bình thản, vô cảm trước những hành động của giặc đang gặm nhấm dần từng vùng trời, vùng biển, vùng đất của tổ quốc thì chỉ là thứ vứt đi, không đáng phải tranh luận! Vậy mà ông ta còn ủng hộ tinh thần cho bọn Tàu và bè lũ Lê Chiêu Thống ngày nay nữa thì…chỉ còn nước chôn cất là hợp lý nhất!

 114. Nguyễn Anh Hùng said

  Không thể để cho bầy sâu (chữ của Trương Tấn Sang) lãnh đạo Việt Nam! Nếu vậy, Việt Nam chắc chắn sẽ tiêu vong. Nếu vậy, Việt Nam sẽ là một Tây Tạng thứ hai.

  • Táo Duyên said

   Trương Tấn Sang có thật sự yêu nước, thương dân không nhỉ? Sao ông ấy vẫn ngồi chễm chệ trên bộ ngai tập thể để hàng ngày đè cổ nhân dân? Ông ta có dám “từ quan” về vui thú điền viên nếu thấy không còn giúp ích được gì cho dân, cho nước (chưa nói vẫn đang hại dân, hại nước hàng ngày, hàng giờ) để làm gương cho 14 tên, 500 tên và 3 triệu tên ăn theo?

 115. dân bán báo said

  Chỉ cần đọc vài câu đầu là người ta đã nghi ngờ trình độ Viện Sĩ-TS của tác giả.>> không biết cách mở đầu một bài viết>> thua một hs cấp 2.

 116. To said

  Nếu đảng không suy thoái thì dân vẫn tin đảng. Xưa dành độc lập dân tộc đảng có công lao lớn. Nay một bộ phận không nhỏ của cụ Trọng đã vinh thân phì gia bòn thiên hạ; phản lại nhân dân nên dân bất tín – Tham nhũng hầu hết là đảng đấy chứ. Dân ta nhìn sang các nước thấy tự do và hạnh phúc của họ hơn ta ngài Huy Hiệu ạ. Vậy sai thì phải sửa, diệt lũ tham nhũng hết đi? Đảng viên chính quyền tiên phong chống tham nhũng đi ! Quan thanh liêm dân sẽ tự an mà.

 117. nói một đằng, làm một nẻo said

  Ai hết lời ca tụng công nhân, nông dân, đưa “liên minh công-nông búa liềm” lên tận mây xanh? Chính là đảng cọng sản Việt Nam!
  Ai bóc lột công nhân một cách tàn tệ? Chính là đảng viên đảng cs đang nắm giữ các chức vụ to nhỏ từ trên xuống dưới cùng với lũ lĩ bọn tư bản được đảng cs bảo kê!
  Ai cướp đất, phá nhà của nông dân nghèo, xua đuổi người nông dân ra khỏi mảnh đất ngàn đời của cha ông họ để lại, đến nỗi họ phải kéo nhau lên thành thị sống vất vưởng đầu đường xó chợ rồi bị biến thành lưu manh trộm cướp, đĩ điếm?
  Ai là kẻ nhân danh những điều tốt đẹp để cao giọng phê phán, đả phá tất cả những nền văn hóa-văn minh của loài người trước cọng sản và không cọng sản? Chính là đảng cọng sản Việt Nam!
  Ai làm cho thanh thiếu niên Việt Nam ngày nay sa vào cờ bạc, rượu chè, cướp giật, đĩ điếm, vô cảm, hung ác, giết người? Chính là đám giáo sư tiến sĩ trí thức bưng bô được đảng cọng sản bảo kê, nuôi dưỡng đấy!

  Này hỡi ông Thượng tướng, Viện sĩ, TS KHQS Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

  đừng có giả đui giả điếc trước sự thật đó, nghe ông!

  Ba cái thứ “lí luận” sặc mùi giáo điều – duy ý chí – nói càn – nói bướng – bất chấp sự thât đó chẳng lừa được người dân đã thức tỉnh đâu!
  Tội ác quá nặng rồi
  Hãy tỉnh ngộ
  Hãy sám hối
  nghe ông!

 118. saigon phut 89 said

  Trong tất cả mọi lỉnh vực hiện nay, “tất cả” không có còn gì để nói tình tranh nầy chỉ có một cách duy nhất để có thể cứu vớt và canh tân lại nước VN là … bỏ điều 4 “hiếp pháp”. các bạn nghỉ thử xem có đúng không , nghỉ cho tường tận, đây là cách duy nhất không còn cách nào khác. Đất nước trong tình trạnh họa ngoại xâm (mà đã xâm hết 1 miếng rồi). Hào quang quá khứ chỉ là một bóng mờ của lịch sử, ấy thế mà các vị ấy cứ đu bám mãi. Thân phận nước Việt ngày qua và hiên nay như thân phân một cô gái nhìn về quá khứ toát mồ hôi, nhìn tới tương lai thì trào nước mắt.
  Lanh đạo VN hiện nay trên thế cởi cọp, họ sợ xuống “cọp” ăn. Vì vậy chúng ta phải giúp họ, giúp họ xuống. Đây là cơ hội, nói không với bản hiến pháp còn giử điều 4 là chúng ta giúp ho thanh thản bước qua.
  người VN rất có lòng vị tha (ngoài tư tưởng CS), xin các vị yên tâm bước xuống

 119. Mongun said

  Những bài như thế này em chỉ lướt qua thôi, không đọc hết được, nó kinh tởm lắm, nó chẳng có một tý chất xám nào trong đó cả. Tranh luận với nó đúng là vạch đầu gối ra mà cãi còn hay hơn.

 120. YÊU NƯỚC VIỆT CĂM THÙ TÀU said

  Thượng tướng với cái tiến sỹ khoa học gì với cái t Hiệu c…hó này! đó là sản phẩm của lũ cs thối nát, lừa đảo , ngu đần, hại nước đó mà!

  • kim said

   “Trong những năm thập niên 50 của thế kỷ XX, đế quốc Mỹ nhảy vào can thiệp miền Nam, đất nước ta bị chia cắt”
   Tiến sĩ gì mà éo biết về lịch sử , đất nước chia cắt là bởi hiệp định đình chiến Geneve ( 1954 ) ký giữa Pháp và VNDCCH , Mỹ và VNCH có ký vào hiệp định đâu ??? ngu toàn tập .

 121. Đảng vừa cướp, vừa ăn nhậu, vừa nôn mửa said

  Hiện nay xuất hiện hàng loạt bài gọi là “lý luận” “đấu tranh tư tưởng” bảo vệ Đảng kiểu này trên báo ND và QĐND, thực chất là ” nôn mửa tâm địa” một cách công khai sau khi đã no say quyền lực. Đảng CSVN với những biểu hiện qua các bài ý luận kiểu này và qua những tuyên bố trước đó của Lú và Hùng đang hiện ra như một thằng vừa điên vừa say vừa cục súc vô học vô văn hoá vô lễ vô ơn. Nhưng thực ra 3 triệu ĐV mà mọi người vẫn nói đến như là cái lực lượng đang đè đầu cưỡi cổ dân tộc mà những thằng điên thằng say như Lú, như Hùng, như tác giả các bãi nôn lý luận kiểu này đang dựa vào để khoả thân ngông nghênh, có phải họ điên và say tất như thế không? Không! Hàng triệu đảng viên về hưu họ đau khổ vì thời nay Đảng ngược hoàn toàn với Đảng mà họ từng trung thành, cống hiến. Nhiềi ĐV lão thành đã dũng cảm viết bài, ký đơn, phát biểu ủng hộ đổi mới chính trị, mắng mỏ bọn lưu manh g danh CM. Hàng triệu đảng viên khác chưa đến tuổi về hưu cũng hàng ngày bức xúc với việc Đảng CSVN chà đạp lên nhân dân, công lý và đạo lý, nhưng họ kín đáo khôn ngoan hơn trong bày tỏ quan điểm và hành động. Chỉ còn vài chục ngàn những đảng viên hung hăng ngoan cố lưu manh như Lú , như Hùng, như thằng tác gả bài báo này vì chúng muốn giữ mãi quyền lực vô biên mà chúng cướp được. Trong tương quan lực lượng như vậy, nếu đa số đảng viên Đảng CSVN ủng hộ những người tử tế, trung thực và biết quan tâm đến nhân dân, tôn trọng trí thức như ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Bá Thanh…để nhân cơ hội sửa đổi hiến pháp đưa đất nước vào một vận hội mới không đổ máu, không phải làm cách mạng hoa nhài kiểu Đông Âu hay Ai cập, thì đó là vận may cho dân tộc vì vài trăm ngàn thằng chó đẻ điên khùng như Lú, như Hùng, như thằng viết bài này chỉ là hạt cát dưới gót hàng triệu đảng viên thức tỉnh lương tâm và trí tuệ, chưa nói đến gần 80 triệu người dân. Vì vậy xin đừng đối đầu với 3 triệu đảng viên, trong đó có tôi. Xin nhắc lại, chỉ vài trăm ngàn thằng đáng bị trị tội thôi! Hãy đoàn kết tin tưởng những đảng viên tốt mang ohaarm chất của Đảng thời xưa. Dù đảng thời xưa có những sai ầm về chiến tranh uỷ nhiệm, về CCRĐ, về NVGP như mọi người đã nói, nhưng vẫn là Đảng của nhân dân, vì nhân dân, đi đầu trong chiến đấu hy sinh, đi sau trong hưởng thụ. Còn Đảng bây giờ chỉ kaf mọt bọn cướp ngày, vừa cướp vừa ăn nhậu vừa nôn mửa.

 122. tran hung said

  Trích:”khẳng định Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự thể hiện ý chí, lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân, mang bản chất giai cấp công nhân. Ý chí, lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích cơ bản của nhân dân lao động và cả dân tộc, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.”
  Xin hỏi Ông đã có số liệu thống kê đầy đủ về cơ cấu giai tầng hiện trạng của xã hội? và rồi suy luận như Ông có duy nhất đúng?
  Thế nếu đa số người dân được hỏi, trả lời rằng chúng tôi cần đơn giản thôi: độc lập, tự do, hạnh phúc?
  Mời Ông xem thêm bài viết” Phân biệt giữa quyền lực của Đảng và quyền lực của Nhân dân” của LS Nguyễn Văn Lập trên tạp chí Tia Sáng để thấy rằng vấn đề nổi cộm đang được dư luận quan tâm là cách thức tổ chức, phân chia và kiểm soát quyền lực, hay nói nôm na là: không phải ai mà là như thế nào?

 123. Ôi, cái anh thượng tướng bị các cựu binh cùng thời cùng đơn vị lật tẩy trò gian lận máu xương đây rồi!
  Đọc qua quít cho trả công Basam pốt lên, chứ nội dung thì cũ rích, chẳng ai châp nhận đcj.
  Đảng của anh này cũng tự tăng lương 30% so với công chức Nhà nước cùng bậc lương; tự ôm về mình từ đồng tiền, thế thì đủ biết Toán này ham quyền đến đâu!

 124. Đại_úy said

  Lại thêm một con bò , mk !

 125. Amen mô Phật lạy thánh Ala! said

  “Ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác””.
  Trong câu nói này, tác giả đã xếp những đối tượng khác nhau, thậm chí đối lập nhau vào cùng một nhóm, để che đậy để khỏa lấp mâu thuẫn có thực giữa “giai cấp” với “dân tộc”, giữa “đảng” với “nhân dân”.
  Từ đó đồng nhất “đảng” với “nhân dân”, rồi nhân danh “nhân dân” để đặt đảng lên trên dân tộc, trên cả Tổ Quốc.

  Câu nói đó cũng vô lý như câu sau đây:
  “Ngoài lợi ích của đạo Phật, của đạo Thiên Chúa, của đạo Chích, Giáo Hội Hồi Giáo ta không có lợi ích nào khác”

  Amen mô Phật lạy thánh Ala!

 126. Biện said

  Ông Nguyễn Huy Hiệu và tập đoàn Giáo Sĩ Mác – Lê co ngon thì hãy tranh biện và đưa ra những lý lẽ khoa học và thực tiển lịch sử thế giới văn minh loài người để bẻ gãy lập luận góp ý của Hội Đồng Giám Mục VN xem nào!
  nhanh lên cho cư dân mạng VN thưởng lãm, chứ nói ba câu chuyện giáo điều lỗi thời thì chỉ tỏ ra mình NGU mà thôi!

 127. Đảng cộng sản trước đây tại sao có thể lãnh đạo đất nước, có thể tập hợp được ý chí của toàn dân: vì có chung mục đích, gác những mâu thuẫn riêng, cùng giải phóng đất nước, dân tộc khỏi quân xâm lược. Hòa bình trên toàn cõi việt nam thì cũng là lúc hận thù ngập tràn khắp nơi, bất công không ít hơn thời pháp thuộc, Đánh địa chủ, đánh trí thức, đánh cả văn hóa ngàn đời của dân tộc Việt Nam: những việc này của đảng cộng sản mà được gọi là tình cảm thiêng liêng, son sắt với dân tộc việt nam sao, hay là dân tộc việt nam ai cũng một niềm son sắt với đảng, điên sao. Không bị thần kinh, ai cũng hiểu : Đảng cộng sản không thể độc tôn, như vậy sẽ làm quyền lợi dân tộc bị xếp vào thứ yếu, chỉ còn quyền lợi của đảng viên, của tầng lớp lãnh đạo có đảng trong tay mới là quan trọng. Dân tộc việt nam, là người có lý trí không ai chấp nhận được sự độc tôn mù quáng này.

  • Huỳnh Phan said

   Ông này nói là lập luận theo quan điểm lịch sử, cụ thê… nhưng ông quên là đảng của ông lúc đó không phải be bét như đảng của ông bây giờ, tình cảnh đất nước lúc chiến tranh khác tình cảnh hoà bình bây, dân chúng lúc đó không gióng trình dân chúng bây giờ về nhiều mặt, bọn cai trị lúc đó dù là thực dân, tay sai…. nhưng cũng có tình có lí hơn những kẻ cai trị nhân danh ‘của dân, do dân và vì dân’ bây giờ…Như vậy có lịch sử, cụ thể….không?

   …Việc quy định Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không chỉ là tư tưởng xuyên suốt, nhất quán để khẳng định vị trí, vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng, mà còn là một nguyên tắc bất di bất dịch của cách mạng Việt Nam, phù hợp với thể chế chính trị-xã hội mà Việt Nam đã lựa chọn.
   VN nào đã lựa chọn thể chế chính trị này? Viết một cách lập lờ không dám ghi rõ là nhân dân VN lựa chon vì chưa từng trưng cầu ý dân và cũng không dám trung cầu ý dân. Tự đảng CS duy ý chí chọn một con đường mà họ cũng không biết dẫn đi tới đâu và thực tế cho thấy con đường này đã kềm hãm sự phát triển của đát nướ tục hậu xa so các nước cùng điều kiện, gây không biết bao nhiêu khổ đau cho toàn dân tộc.

 128. nguoi ha noi said

  Ông Hiệu là người chúng tôi không lạ gì! Lên được thượng tướng nhờ ba tấc lưỡi mà thôi! Nếu ông xem chương trình “nhặt sạn” của các cựu chiến binh thời Quảng trị thôi thì có lẽ ông biết xấu hổ, còn chút liêm sỉ mà câm mồm thì tốt biết bao!?

 129. Công Dân said

  Tôi không đồng ý với bất kỳ câu nào trong bài viết của ô. Hiệu. Ngược lại tôi đồng ý với tất cả với tất cả 19 phản hồi (comments) dưới đây, trừ vài chữ viết sai chính tả.

 130. Công Dân said

  Tôi không đồng ý với bất kỳ câu nào trong bài viết của ô. Hiệu. Ngược lại tôi đồng ý với tất cả với tất cả 12 phản hồi (comments) trên đây, trừ vài chữ viết sai chính tả.

 131. Nguyễn Vĩnh Trọng said

  Ông CS nào hễ cứ mở mồn là “đế quốc, tư bản ” hàm ý mọi xấu xa dồn vào hai cái tên này! Thử đếm xem nhé, đồ dùng mỗi ngày, từ bộ quần áo mặc trên người, đến mọi tjieest bị sang trọng trong nhà, trong bếp, xe cộ các ông đi vân vân và vân vân… là của chế độ XHCN tười đẹp và dân chủ gấp vạn lần tư bản hay của bọn đế quốc tư bản “giẫy mãi không chết” cùng với các sản phẩm của HỌ dùng mãi không hỏng!??!
  “Với mưu đồ xuyên tạc Điều 4 của bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, một số phần tử chống đối lập luận rằng, Hiến pháp các năm 1946 và 1959 không có điều nào quy định Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, nhưng Đảng “vẫn lãnh đạo nhân dân đánh thắng thực dân đế quốc xâm lược và hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thì cũng không nhất thiết phải xác nhận lại vai trò lãnh đạo của Đảng như trong Hiến pháp hiện tại”(!). Lập luận này là lập lờ, thiếu toàn diện, không có quan điểm lịch sử”. Ông chửi như thế thì ông chửi luôn cả TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH và một số tướng tá quân đội là lập lờ, thiếu toàn diện, không có quan điểm lịch sử sao! Tôi nghĩ các tướng lĩnh này hơn các ông rất nhiều mặt đấy! Thưa ỔNg.
  Chán quá chẳng muốn nói nữa.

 132. Đồng đội E27 said

  Ai chưa biết bộ mặt thật của tướng Hiệu, xin gõ trên google: “Nguyễn Huy Hiệu””Lê Bá Dương”
  Hoặc ghé trang blog: lebaduong.vnweblogs.com/post/4182/383509
  Lê Bá Dương là tác giả mấy câu thơ: “Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước….”, đã lật tẩy trò gian lận trong hồi ký phần lớn bịa đặt sống sượng và trơ trẽn hết mức của Hiệu, vì cùng trung đoàn 27 với Hiệu.
  Theo Lê Bá Dương, khi mới hồi hưu, Hiệu thèm cái chức Chủ tịch hội CCB VN đến nhỏ dãi, nhưng không được.
  Qua đó, có thể biết mọi danh vị của Hiệu (thượng tướng, viện sĩ, TS, anh hùng…) cũng giống như chế độ thối nát này: giả dối, lừa lọc, rỗng tuếch

 133. qx said

  So với chiếc mặt nạ cộng sản đã rớt xuống thì bài viết này chỉ là một mảng son phấn nhợt nhạt bong tróc.

  qx

 134. Lương Tâm said

  Công nhân là giai cấp? Vậy ai bóc lột công nhân? Là những ông chủ? Những ông chủ đó là ai? Là những người đang nắm giữ quyền lực. Những ai đang nắm giữ quyền lực? Là những đảng viên của đảng Cộng sản.
  Ai sẽ lật đổ sự thống trị của đảng Cộng sản? Là những người công nhân. Tại sao lại là công nhân? Vì công nhân là những người phải vất vả lao động nhưng phải sống trong cảnh thiếu thốn, bệnh tật, bị ức hiếp, bị ngược đãi (không được bảo đảm công việc, không được trả công thỏa đáng, không được chăm sóc sức khỏe tử tế, không được giáo dục đến nơi đến chốn, ăn uống không an toàn, sống chung với rác thải và sự đố kỵ, của cải và tính mạng không được chính quyền bảo vệ, bị chính quyền vơ vét, áp bức bằng các loại thuế, phí, tăng giá liên tục và rộng khắp các loại hàng hóa)
  Ai đang thống trị, bóc lột và áp bức công nhân và nông dân? Là những kẻ đang bảo vệ sự cầm quyền độc tài của đảng Cộng sản.
  Tại sao phải chống lại sự lãnh đạo độc tài của đảng Cộng sản? Vì dẹp bỏ được sự độc tài lãnh đạo của đảng Cộng sản sẽ dẹp bỏ được tham nhũng, dẹp bỏ được tham nhũng sẽ không còn tận thu bằng các loại thuế, phí và tăng giá, sẽ không còn sự ăn tàn phá hoại của bọn con ông cháu cha, không còn sự chèn ép sách nhiễu của bọn có chức có quyền, không còn cảnh tội phạm thì được bảo vệ còn người lương thiện thì bị ức hiếp, không còn cảnh đường đi không ra đường đi, trường học không ra trường học, bệnh viện không ra bệnh viện, cơ quan công quyền không ra cơ quan công quyền.
  Làm sao để lật đổ được sự độc tài lãnh đạo của đảng Cộng sản? Những đảng viên cộng sản chân chính, những đảng viên cộng sản có lương tâm, những đảng viên cộng sản có tinh thần dân tộc, những đảng viên cộng sản có lý tưởng về một quốc gia Việt Nam hùng mạnh, những đảng viên cộng sản đã chán ghét sự giả dối và những ai mong muốn được sống trong một xã hội tốt đẹp hơn, đáng sống hơn hãy liên kết lại, thống nhất ý chí, lựa chọn đại diện, hoạch định kế hoạch buộc đảng Cộng sản phải lựa chọn:
  1/ Chủ động thay đổi.
  2/ Bị tước quyền.

 135. nguyen said

  đọc xong mún ói,

 136. mối tình thắm thiết giữa chó sói và cừu said

  Sinh thời, Hổ Đực từng khẳng định:

  “NGOÀI LỢI ÍCH CỦA HỔ CÁI, CỦA HỔ CON, CỦA HƯƠU NAI, HỔ ĐỰC TA KHÔNG CÓ LỢI ÍCH NÀO KHÁC”

 137. ngu vừa thôi chứ said

  “Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác””.

  Cho dù ông ta có nói đi nói lại hàng triệu lần như thế, nhưng chế độ này vẫn tạo nên vô số những Vinashin,
  vô số những Dương Chí Dũng,
  vô số công an tùy tiện giết dân,
  vô số những vụ cướp đất cướp nhà của dân nghèo,
  vô số những vụ cướp hiếp giết tàn bạo do chính những “con người mới xã hội chủ nghĩa” được đào tạo từ cái lò Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đảng cọng sản Việt Nam…
  thì những lời nói đó chẳng có giá trị gì.
  Trong tình hình hiện nay khi xã hội ngập tràn tội ác thì việc nhai lại những câu nói mị dân như thế chỉ khiến cho người nghe NÔN MỬA VÀ NỔI GIẬN

  Thượng tướng, Viện sĩ, TS KHQS Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi.

 138. lý sự của một thằng vừa ngu vừa điên said

  Thượng tướng, Viện sĩ, TS KHQS Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từng nói:
  “Phải khẳng định rằng, dù không có một đạo luật cụ thể về Đảng, nhưng Sầm Đức Xương, Nguyễn Trường Tô của Đảng ta đã tự nguyện, tự giác đưa mọi hoạt động dâm dục của mình vào khuôn khổ trường học xã hội chủ nghĩa …”

  • Hà Định Văn said

   Đọc chưa hết bài viết của ngài tướng “nô” này mà đã thấy buồn nôn rồi. Ôi cái “ný nuận nồn” này mà cũng có ở một người mang hàm viện sí rồi tướng này nọ thì hỏi sao mà không buồn nôn chứ ?

   • Ẩn danh said

    Tướng với TS Viện sỹ éo gì thằng chó đẻ này. Toàn mua bán ăn cắp bằng cấp, danh hiệu và chức vụ. Nó xúc phạm hàng triệu người, đáng chửi cha nó lên! Tổ sư cha nhà nó, nói quá ngu, không bằng đứa trẻ lớp 3, thế mà đòi đè đầu cưỡi cổ dân tộc toàn những người thông minh nhân hậu. Hãy chửi nó dù chỉ để mình nghe, để động mồ động mả nhà nó, tổ tiên nó sẽ thấy nhục mà hiện về mắng mỏ nó , bảo nó phải giữ đức cho con cháu.

 139. thợ hồ tha hương said

  Vậy sao không tự nguyện từ bỏ quyền lực, giao lại cho nhân dân đi, cứ ôm khư khư hoài vậy?

 140. qx said

  Chủ nghĩa tư bản là hệ tư tưởng kinh tế tự do, tự nhiên dựa trên những tập quán tư hữu của cải, phương tiện sản xuất của loài người một cách tự nhiên mà Con Tạo ban cho, qua hàng ngàn năm ở mọi ngóc ngách địa cầu.

  Chủ nghĩa cộng sản mà cánh tay nối dài khẳng khiu cán vá của nó là chủ nghĩa xã hội, là hệ tư tưởng chính trị, xã hội, không phải hệ tư tưởng kinh tế. Hệ tư tưởng chính trị và xã hội này cốt lõi chú trọng vào trật tự xã hội, nên muốn áp đặt một khuôn khổ ý chí chính trị và xã hội nhân tạo lên hình thái sinh hoạt tự nhiên của Con Tạo ban cho loài người và sinh hoạt kinh tế tự nhiên của họ, những sinh hoạt mà vốn tự điều chỉnh và tự hoàn thiện theo thời gian từ khi có loài người đến nay.

  Ở các nước chủ nghĩa tư bản, vì trọng tâm của họ là kinh tế tự do nên hình thái nhà nước của họ chú trọng vào quản lý các mối quan hệ xã hội và chính trị theo một cách mà các mối quan hệ này không cản trở các sinh hoạt của kinh tế, tạo điều kiện cho sinh hoạt kinh tế diễn ra tự nhiên. Chiều dài lịch sử các nước này cho thấy rằng cùng với sự thay đổi của các sinh hoạt kinh tế, hình thái nhà nước cũng thay đổi theo để quản lý những quan hệ xã hội và chính trị phát sinh để hoàn thiện dần dần tương ứng với sự biến thiên của những sinh hoạt kinh tế. Chính vì sự điều chỉnh và thay đổi của hình thái nhà nước dựa theo nhưng không hủy hoại nền kinh tế tự nhiên này mà các nước chủ nghĩa tư bản đã có những cơ cấu nhà nước chặt chẽ hơn.

  Ví vụ tiêu biểu nhất là họ tiêu diệt monopoly – hình thức độc quyền kinh tế của một nhóm người, một bè phái khi hình thức độc quyền này thủ đắc bởi những thủ đoạn chính trị, đầu cơ, thao túng, kết đảng mà có chứ không do đầu tư bằng tư bản của một nhóm. Nhưng, sự tiêu diệt monopoly dựa trên căn bản luật lệ nào và làm sao thuyết phục được rằng việc diệt trừ monopoly là đúng luật mà không phải là án oan? Lỗ hổng pháp lý hoàn toàn có thể này được các quốc gia tư bản giải quyết qua cơ cấu hệ thống kiểm chéo nhau giữa ba ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp. Một lỗ hổng nữa cũng được các nước này giải quyết bằng hình thái nhà nước ông đầu rau của họ là: ai đại diện cho dân? Nếu công ty A hay thương gia A tăng giá hàng hóa hoặc sở hữu quá nhiều bờ xôi ruộng mật, lũ dân chúng tôi đi cấy lấy công chỉ được mấy xu teng, làm sao sống? Hay công ty P công ty E muốn tăng giá xăng dầu, giá điện tùy tiện như ăn cướp, ai bảo vệ chúng tôi với chiếc xe cà tàng chạy ngày cả trăm cây số bán kẹo kéo đong gạo nuôi con vào đại học làm cho niềm hãnh diện cho thành đoàn và đảng ta? Những lỗ hổng này được giải quyết qua người đại diện dân chúng: ngành lập pháp, tức quốc hội. Quốc hội qua dân cử thượng hạ viện phải dỏng tai mà nghe dân thở và ra luật để đảm bảo dân không bị hà hiếp bởi những điều bất cập sinh ra từ các sinh hoạt kinh tế, sinh hoạt tư hữu, sinh hoạt tư bản, vv… đại loại.

  Các nước chủ nghĩa xã hội vì chú trọng vào trật tự chính trị và xã hội nên họ đặt trọng tâm vào tổ chức hình thái nhà nước theo một cách mà chính họ là người điều khiển mọi hoạt động chính trị xã hội theo ý họ, một khi mọi hoạt động chính trị xã hội theo ý họ thì họ gọi đó là trật tự đã được thiết lập. Vì họ đặt quan niệm trật tự theo ý của nhà nước lên các sinh hoạt chính trị xã hội của dân chúng nên mọi đại diên của dân (dân biểu nếu có) chỉ đóng vai trò thỏa hiệp với nhà nước hoạt giúp nhà nước mần cho được cái trật tự chứ không có ý nghĩa gì về kiểm soát chéo nhà nước để tránh nhà nước không làm trật bậy. Và vì chú trọng vào chính trị và xã hội nhân danh trật tự, hình thái nhà nước của chủ nghĩa xã hội xem kinh tế là một sinh hoạt … chính trị xã hội luôn và cũng thuộc quyền cai quản, điều khiển của nhà nước để có trật tự.

  Như vậy, nhà nước của chủ nghĩa xã hội trở thành không những monoply về chính trị, xã hội mà còn thở thành monopoly về kinh tế nữa.

  Khi một hiện tượng monopoly xảy ra động chạm quyền tư hữu của dân ở nhà nước chủ nghĩa tư bản thì dân kêu lập pháp và bọn lập hành tư tranh biện với nhau làm sao thì làm để có một sự thỏa mãn cho dân. Khi một hiện tượng tương tự xảy ra ở các nước chủ nghĩa xã hội, dân kêu ai?

  Kêu ai khi mà “Hiến pháp của nước ta thể hiện được mối quan hệ giữa ba đại diện là nhân dân, Đảng Cộng sản cầm quyền và Nhà nước pháp quyền.” là điều không bao giờ là sự thật?

  qx

 141. Xóa § 4 HP1992 said

  Đọc bài trên của Nguyễn Huy Hiệu, thấy anh này RẤT XỨNG ĐáNG là Thượng tướng, Viện sĩ, TS KHQS, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
  Trình độ như thế mà không có những chức, những danh…do độc đảng ban thưởng như trên mới là chuyện lạ !

  “Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý cao nhất của một nhà nước.
  Khác với các nước tư bản chủ nghĩa, Hiến pháp của nước ta thể hiện được mối QUAN HỆ giữa ba đại diện là nhân dân, Đảng Cộng sản cầm quyền và Nhà nước pháp quyền”
  -Trong khi cả thế giới người ta nói đến “tam quyền phân lập” thì tay này nói đến QUAN HỆ – mà ở VN thì đúng là mối quan hệ giữa đảng cầm quyền, dùng NN để quản lý nhân dân, còn nhân dân chỉ là đối tượng để đảng lãnh đạo.

  “Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác””.
  – Vậy theo a. Hiệu, ông Hồ là ông thánh, cứ cái gì ông “khẳng định” thì đều là chân lý ?
  Hết “sinh thời”, bây giờ nằm trong Lăng, ô. Hồ còn khẳng định thế không?
  Hay các đồng đảng của ông Hồ đã biến thành sâu mọt như “đ/c X” hết rồi không?
  Không ai còn tin những bài ngu dốt, lừa đảo mi dân như bài trên nữa đâu, các cán bộ tuyên giáo của đảng nên biết thế, cho dù a. Nguyễn Huy Hiệu có gán cho họ là “các thế lực thiếu thiện chí”. Nhưng với ai ?
  – Với lũ độc tài – độc đảng xấu xa.!

 142. nhan dan vietnam said

  Bao nhiêu tiền của của nhân dân mới nuôi được một con lợn. Nước Việt nam tại sao mãi nghèo nàn lạc hậu, vì nước ta chậm cải tiến cơ cấu kinh tế, đổ rất nhiều tiền của để sản xuất nông nghiệp, tập trung chủ yếu nuôi bò và lợn.

 143. Nói tóm lại said

  Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý cao nhất của một nhà nước. Khác với các nước tư bản chủ nghĩa, Hiến pháp của nước ta thể hiện được mối quan hệ giữa ba đại diện là nhân dân, Đảng Cộng sản cầm quyền và Nhà nước pháp quyền.

  Khỏi mất thời giờ đọc tiếp !
  …cao nhất của một nhà nước …tam độc ![độc đảng =độc tài =độc ác !]

 144. Người cùng khổ said

  Miệng ông Hiệu, chôn trẻ

 145. Momychuaduoc said

  Văn phong của Gs, viện sỹ đây sao? Không khác gì Mõ làng thời 1930!

 146. D.Nhật Lệ said

  Khi chưa cướp được chính quyền,Đảng CsVN.chỉ hô hào dân chủ,độc lập,chủ quyền,chống Mỹ xâm lược (không dám nói chống Mỹ Tư bản)
  v.v.do đó khi chính quyền nằm trong tay họ thì không cần che đậy mà
  trắng trợn phô bày mặt dày của mình ra nào là dân chủ XHCN.gấp vạn
  lần tư bản (thực ra “gấp triệu lần” theo Lênin),nào là Hiến Pháp chế độ
  ta khác Hiến Pháp bọn tư bản v.v. và v.v.
  Nói đông nói tây gì thì chế độ ta vẫn được khoác lác dối trá là tốt đẹp
  nhất.Quan thượng tướng ơi,thế kỷ 21 này,đừng lừa bịp dân ta nữa !

 147. Ta Quang Khai said

  Một bài của một ông tướng mà chẳng khác j bao bài cưa bao năm na, nhạt nhẽo và chẳng cần sửa đổi hiến pháp . So với những bài của gs Hoàng Xuân Phú thì như quạ với công. Ông tướng này mà cầm quân thì mạng lính như mạng ngóe. Nhớ thương tướng Trần Độ

 148. kieuhung said

  XHCN
  XHCN là một mô hình kinh tế tập trung đã được lịch sử tổng kết: Đây là mô hình kinh tế thành công trong thời chiến, một nền kinh tế chỉ huy, tất cả tập trung cho chiến tranh, đến hơi thở của con người cũng bị nhà nước hay đảng cầm quyền quản lý. Trong chế độ đó, con người được xem như vật hy sinh cho các tham vọng chiến thắng, dùng ý chí con người để áp đặt mọi nguyên tắc quản lý. Con người không có quyền sống và mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình.
  Hết chiến tranh con người cần nhiều không gian và thời gian cho cuộc sống riêng tư của mình. Hòa bình không còn đất sống cho XHCN, lúc này mọi người cần sống cho mình và yêu cầu nhà cầm quyền phải tôn trọng họ, tôn trọng tự do dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí…và các quyền căn bản khác của họ. Lúc này, họ phải là người chủ đất nuớc, họ có quyền ủy thác quyền lãnh đạo đất nước cho một cá nhân hay một đảng nào đó qua lá phiếu tín nhiệm của mình.
  Nhà cầm quyền nào vẫn còn muốn duy trì nền kinh tế đó hay bảo vệ nó, áp đặt quyền lãnh đạo của mình lên nhân dân, đất nước bằng thủ đoạn hay bằng biện minh rằng mình có công, mình chiến thắng để độc tài lãnh đạo mà không được nhân dân bỏ phiếu một cách dân chủ tín nhiệm thì chứng tỏ họ cố tình đi ngược lại quy luật, chống lại nhân dân họ và nhân loại tiến bộ vì quyền lợi của chúng, không có gì có thể biện minh được.

  • “Việt Nam đã có hàng ngàn năm lịch sử và sự tồn tại nhất thời của một chính đảng, cũng như các triều đại phong kiến trước đây, không phải là điều bất biến để có thể đưa vào Hiến Pháp.
   Có người còn so sánh chính quyền hiện nay với chính quyền phong kiến khi gọi họ là triều đình “nhà Sản”.

 149. Nguyễn Huy Hiệu cũng chỉ là một kẻ mù chữ, ăn nói quàng xiên “thức thời” trong cái bè lũ tham nhũng, bán nước hại dân mà thôi

  • Ẩn danh said

   Vô danh:
   Tôi biết ông tướng người Nam Định này này.
   Ông ta đã từng làm lính thời chiến tranh chống Mỹ. Năm 1972, đơn vị của ông Hiệu được điều vào chiến trường Quảng Trị. Vì là liên lạc viên, nên ông Hiệu được điều về tuyến sau, trong lúc cả đơn vị đang chiến đấu. Sau trận đánh ở thành cổ Quảng Trị năm 72, Trung đội của ông Hiệu bị hy sinh hết . Cả đại đội ông Hiệu chỉ còn 04 thương binh và không kể duy nhất 01 chiến sĩ lành lặn vì đang ở tuyến sau – đó là ông Hiệu. Vì tất cả “Thạch Sanh” đều đã hy sinh. Nên chỉ còn duy nhất 01 tên “Lý Thông” lành lặn này được tuyên dương thành tích. Sau đó “Lý Thông-Hiệu” được rút về tuyến sau và được cho đi học bổ túc văn hóa trong quân đội theo kiểu 2 năm học 3 lớp. Sau đó được gửi sang du học tiếp ở Liên Xô… Khi về nước thì ông Hiệu biến thành … Viện sĩ, TSKHQS dù trước đó chưa học hết cấp 1 ?????
   Sau đó ông Hiệu thăng tiến rất nhanh và cũng gặt hái rất nhiều bổng lộc .v.v..
   Hiện nay, con trai Nguyễn Hải Anh của ông Nguyễn Huy Hiệu đang là con rể của Tướng Đỗ Bá Tỵ và giữ chức thiếu tướng, sư đoàn trưởng sư đoàn 308 đang đóng tại Miếu Môn Hà Tây cũ.
   Cá nhân tôi thì chưa được chứng kiến ông tướng này làm được điều gì ích nước, lợi dân. Tôi chỉ chứng kiến ông thường xuyên được mời đi dự các hội nghị và “chém gió” rất giỏi.
   …Người Việt Nam…

  • không bao giờ phải “cưỡng chế’ nếu chính quyền làm đúng-lũ chó ngu cầm quyền ạ. said

   Hiệu và đảng”ta” muốn chữa được khỏi các bệnh hiện nay thì chỉ còn cách dùng thuốc chuột, cho loài “đảng chuột “ uống-vì vậy chỉ có người dân oan, những người bị áp bức tù đày, những người khốn khổ sẽ bắt chúng phải uống thứ thuốc diệt chuột này .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: