BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

822. Tập Cận Bình: Giữ gìn tính trong sạch của đảng

Posted by adminbasam trên 22/03/2012

BTV: Bài phát biểu của Tập Cận Bình, lãnh đạo ĐCS Trung Quốc, sắp trở thành người đứng đầu “đảng bạn”, cũng giống như “đảng ta”, đó là bàn về những vấn đề cấp bách trong xây dựng, chỉnh đốn đảng, để đảng được “trong sạch”. Xin giới thiệu cùng quý độc giả bài phát biểu này, để thấy được những vấn đề mà “đảng bạn” đang phải đương đầu, không khác gì chuyện của “đảng ta”.

Vì sao lãnh đạo đảng ở nhiều nước tư bản không cần phải “chỉnh đốn”, “xây dựng” đảng như Đảng Cộng sản Việt Nam hay Trung Quốc? Chẳng hạn như Đảng Liên minh Dân chủ Cơ Đốc, do bà Angela Merkel, thủ tướng Đức làm chủ tịch, hay đảng Dân chủ của tổng thống Mỹ Obama và nhiều đảng khác ở các nước tư bản, không gặp phải những vấn đề “sống còn” như hai đảng cộng sản “anh em” ta? Hầu như không thấy tổng thống Mỹ hay thủ tướng Đức có những bài phát biểu để chỉnh đốn hoặc làm trong sạch đảng của họ. Hoặc là đảng của họ không phải là nơi tập trung những thành phần “thối nát nhất” của xã hội, hoặc là đảng của bọn tư bổn vẫn đang “giẫy chết” nên không cần chỉnh đốn? Kính mời độc giả tham gia thảo luận.

———

Mạng Phượng Hoàng

TẠP CHÍ “CẦU THỊ” ĐĂNG BÀI PHÁT BIỂU CỦA TẬP CẬN BÌNH NÓI VỀ VIỆC GIỮ GÌN TÍNH TRONG SẠCH CỦA ĐẢNG

Người dịch: Quốc Thanh

16-03-2012

Hôm nay Đảng chúng ta họp Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 18. Năm nay lại là năm quan trọng để tiếp tục thực thi Kế hoạch 5 năm lần thứ 12, chúng ta sẽ nỗ lực thực hiện sự ổn trọng cầu tiến trước thử thách song trùng là bối cảnh quốc tế biến đổi phức tạp và nhiệm vụ phát triển cải cách trong nước gian khổ nặng nề. Sứ mệnh vẻ vang và nhiệm vụ gian khổ đặt ra những yêu cầu mới đối với việc tăng cường và cải tiến sự nghiệp xây dựng Đảng, đối với việc làm tốt công việc giữ gìn tính tiên tiến và tính trong sạch của Đảng. Đồng chí Hồ Cẩm Đào đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 17, nhấn mạnh vấn đề giữ gìn tính trong sạch của Đảng trong tình hình mới, mang ý nghĩa trọng đại và sâu xa, mọi người cần học tập, lĩnh hội một cách sâu sắc, quán triệt, chấp hành một cách nghiêm túc.

I. Giữ gìn tính trong sạch của Đảng là yêu cầu căn bản của chính đảng Macxit

Liên minh những người cộng sản do K. Marx và F. Engels sáng lập là chính đảng giai cấp công nhân đầu tiên. Ở thời kỳ đầu sáng lập, trong điều lệ của Liên minh đã đưa ra những quy định chặt chẽ về việc giữ gìn tính trong sạch của Đảng, yêu cầu mỗi chi bộ phải chịu trách nhiệm về phẩm chất trong sạch của các hội viên mình tiếp nhận. V. Lênin trong quá trình xây dựng chính đảng của giai cấp công nhân Nga cũng đặc biệt chú trọng đến tính trong sạch của Đảng, nhấn mạnh “nhiệm vụ của chúng ta là phải bảo vệ tính kiên định, tính triệt để và tính trong sạch của Đảng mình. Chúng ta cần nỗ lực nâng cao, nâng cao hơn nữa, nâng cao mãi danh hiệu và vai trò của các Đảng viên”. Sở dĩ các chính đảng Macxit cần coi trọng cao độ việc giữ gìn tính trong sạch của Đảng, về cơ bản là để bảo vệ vĩnh viễn bản sắc chính trị của Đảng, bảo vệ vĩnh viễn sức sống của Đảng, từ đó mà gánh vác sứ mạng lịch sử của mình cho tốt hơn.

Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chính đảng Macxit, luôn giữ gìn tính trong sạch của Đảng là vấn đề căn bản và mục tiêu trọng yếu của việc xây dựng Đảng trong suốt các thời kỳ lịch sử cách mạng, xây dựng, cải cách của Trung Quốc. Đồng chí Mao Trạch Đông đã vạch rõ từ lâu, “Đảng mà chúng ta cần xây dựng là một Đảng có kỷ luật, trong sạch về tư tưởng, trong sạch về tổ chức, là một Đảng phù hợp với các tiêu chuẩn thống nhất”.

Tính trong sạch của Đảng được thể hiện ở các phương diện tư tưởng, chính trị, tổ chức và tác phong. Thể hiện ở mặt tư tưởng, chính là đòi hỏi tổ chức Đảng các cấp và đông đảo Đảng viên, cán bộ lãnh đạo của Đảng phải luôn coi những bài giảng lý luận của chủ nghĩa Mác và phần Trung Quốc hóa trong đó là tư tưởng chỉ đạo, luôn coi việc phấn đấu vì chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là niềm tin lý tưởng, kiên trì đường lối tư tưởng thực sự cầu thị của chủ nghĩa Mac, kiên quyết chống những biểu hiện xói mòn phản lại chủ nghĩa Mac, kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng sai lầm phản bội lại chủ nghĩa Mac; thể hiện ở mặt chính trị, chính là đòi hỏi tổ chức Đảng các cấp và đông đảo Đảng viên, cán bộ lãnh đạo của Đảng phải kiên quyết chấp hành cương lĩnh, điều lệ và đường lối phương châm chính sách của Đảng.

Trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội phải luôn coi xây dựng kinh tế là trung tâm, kiên trì giữ vững 4 nguyên tắc cơ bản, kiên trì giữ vững đường lối cơ bản của cải cách mở cửa, kiên quyết chống lại mọi khuynh hướng chính trị sai lầm phản đối các đường lối cơ bản của Đảng; thể hiện ở mặt tổ chức, chính là đòi hỏi tổ chức Đảng các cấp và đông đảo Đảng viên, cán bộ lãnh đạo Đảng phải kiên trì quán triệt nguyên tắc chế độ tập trung dân chủ của Đảng và tuân thủ các yêu cầu về tổ chức kỷ luật của Đảng, tự giác bảo vệ sự đoàn kết thống nhất của Đảng, kiên quyết phản đối mọi hành vi gây nguy hại và chia rẽ Đảng, nghiêm chỉnh giữ vững các tiêu chuẩn của người Đảng viên cộng sản và các điều kiện của người cán bộ lãnh đạo đã được quy định trong Điều lệ Đảng, kiên quyết loại trừ khỏi Đảng những phần tử thoái hóa biến chất, những phần tử thối nát đã mất tư cách Đảng viên cộng sản; thể hiện ở mặt tác phong, chính là đòi hỏi tổ chức Đảng các cấp và đông đảo Đảng viên, cán bộ lãnh đạo của Đảng phải luôn nêu cao những tác phong tốt đẹp của Đảng như lý luận gắn liền với thực tế, liên hệ mật thiết với quần chúng, phê bình và tự phê bình, khiêm tốn, không kiêu ngạo, gian khổ phấn đấu…, luôn quán triệt đường lối làm việc từ quần chúng đi tới quần chúng và phương pháp làm việc điều tra nghiên cứu của Đảng, kiên quyết phản đối những tác phong thiếu lành mạnh như thói chủ quan, thói quan liêu, chủ nghĩa hình thức, cậy quyền mưu lợi việc tư, gian lận và chuyên quyền độc đoán cá nhân, theo đuổi cuộc sống xa hoa… Luôn giữ gìn tính trong sạch của Đảng được quyết định bởi tính chất và tôn chỉ của Đảng chúng ta.

Đảng chúng ta là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Trung Quốc, đồng thời là đội quân tiên phong của nhân dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa, ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và đông đảo quần chúng nhân dân ra, Đảng không có lợi ích của riêng mình, bất cứ lúc nào Đảng cũng đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Tính chất và tôn chỉ ấy của Đảng vừa quyết định tính tiên phong của Đảng, lại vừa quyết định cả tính trong sạch của Đảng. Tính trong sạch của Đảng gắn kết cùng tính tiên phong của Đảng, chặt chẽ không thể phân chia. Tính trong sạch là tiền đề và nền tảng của tính tiên phong, tính tiên phong là sự thể hiện và sự bảo đảm của tính trong sạch, cả hai về bản chất là như nhau. Lịch sử thành lập Đảng chúng ta hơn 90 năm qua đã chứng minh rằng, sự mạnh mẽ kiên cường và sự nghiệp phát triển của Đảng được quyết định bởi rất nhiều nhân tố, tính trong sạch của Đảng có ảnh hưởng mang tính căn bản đối với sức sáng tạo, sức gắn kết, sức chiến đấu của Đảng. Khi nào tính trong sạch của Đảng được giữ gìn tốt, thì Đảng càng có thêm được sự mạnh mẽ kiên cường, sự nghiệp của Đảng càng phát triển được mạnh mẽ; khi nào tính trong sạch của Đảng bị ảnh hưởng và suy yếu, thì sức chiến đấu của Đảng sẽ bị giảm, sự nghiệp của Đảng sẽ bị tổn thất.

Hiện nay, nước ta đang ở vào thời kỳ then chốt xây dựng xã hội bậc trung một cách toàn diện và thời kỳ tấn công đi sâu vào cải cách mở cửa, chuyển đổi nhanh phương thức phát triển kinh tế, những thách thức cầm quyền, thách thức cải cách mở cửa, thách thức kinh tế thị trường, thách thức môi trường đối ngoại mà Đảng đang phải đối mặt ngày càng nổi rõ, những nguy cơ rã đám tinh thần, nguy cơ thiếu năng lực, nguy cơ xa rời quần chúng, nguy cơ tiêu cực thối nát mà Đảng đang phải đối mặt ngày càng nổi cộm.

Giữ gìn tính tiên phong và tính trong sạch của Đảng là bảo pháp quan trọng để Đảng chúng ta ứng đối và kinh qua được mọi thử thách, để hóa giải và chiến thắng được mọi nguy cơ trong tiến trình cải cách mở cửa và hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, đội ngũ Đảng chúng ta xét về tổng thể là trong sạch, đoàn kết, có sức chiến đấu, đây là sự bảo đảm căn bản để sự nghiệp xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc không ngừng giành được những thành tựu vĩ đại. Nhưng cũng phải nhìn thấy rằng, trước bối cảnh trong và ngoài nước có những biến đổi sâu sắc, nhiệm vụ quản Đảng, trị Đảng ngày càng khó khăn, việc giữ gìn tính trong sạch của Đảng ra sao cũng đang phải đối diện với không ít những tình huống mới, những vấn đề mới. Đặc biệt là những vấn đề không còn phù hợp với những đòi hỏi về tính trong sạch của Đảng mà đồng chí Hồ Cẩm Đào đã nêu trong bài nói của mình, như niềm tin lý tưởng thiếu kiên định, tác phong thiếu lành mạnh, tính nguyên tắc yếu, thiếu liêm khiết… vẫn đang tồn tại ở những mức độ khác nhau trong một số Đảng viên và cán bộ của Đảng, điều này tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới uy tín của Đảng trong quần chúng và làm yếu đi sức chiến đấu của Đảng.

Chúng ta cần xuất phát từ sự bảo đảm vĩnh viễn không để cho Đảng bị biến chất, bảo đảm cho đất nước được vững bền cao độ, xuất phát từ những thách thức và nguy cơ mà Đảng đang phải đối mặt trước tình hình mới, mà nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc giữ gìn tính trong sạch của Đảng, không ngừng tăng cường ý thức về Đảng, ý thức về chính trị, ý thức về nguy cơ, ý thức về trách nhiệm, nỗ lực không mệt mỏi để giữ gìn tính trong sạch của Đảng.

II.  Luôn giữ gìn tính trong sạch của Đảng về các mặt tư tưởng, tổ chức và tác phong 

Giữ gìn tính trong sạch của Đảng trong tình hình mới phải căn cứ theo những yêu cầu đã được nêu ra trong bài nói của đồng chí Hồ Cẩm Đào, kiên trì giữ vững Đảng, phải quản Đảng, thắt chặt kỷ luật Đảng, kiên trì giữ vững kết hợp giữa tăng cường vũ trang lý luận tư tưởng với quản lý nghiêm khắc đội ngũ, kết hợp giữa phát huy tác phong tốt đẹp của Đảng với tăng cường bồi dưỡng tính Đảng và rèn luyện tính Đảng, kiên trì giữ vững kết hợp giữa trừng trị thối nát với phòng ngừa thối nát một cách có hiệu quả, kiên trì giữ vững kết hợp giữa vai trò giám sát với kỷ luật Đảng nghiêm túc, không ngừng tăng cường tự trong sạch, tự hoàn thiện, tự cải cách, tự nâng cao năng lực, luôn luôn giữ gìn sự trong sạch về tư tưởng, sự trong sạch về tổ chức, sự trong sạch về tác phong của Đảng.

Giữ gìn sự trong sạch về tư tưởng của Đảng là nền tảng tư tưởng để bảo đảm phương hướng chính trị đúng đắn của Đảng và sự đoàn kết thống nhất của Đảng. Tư tưởng là dẫn hướng, là linh hồn. Nếu tư tưởng của các Đảng viên và các cán bộ của Đảng không trong sạch, niềm tin lý tưởng không giữ được kiên định, thì vì kém nhận thức tất sẽ không tránh khỏi mơ hồ, lập trường chính trị rất dễ bị lung lay. Trong điều kiện lịch sử mới, nhất thiết phải phát huy truyền thống tốt đẹp xây dựng tư tưởng mà Đảng chúng ta luôn chú trọng, kiên trì giữ vững tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, nhất là giáo dục hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc cho Đảng viên và cán bộ của Đảng, giúp cho họ có thể học tập thực sự, hiểu biết thực sự, tin tưởng thực sự, thực hành thực sự, tạo dựng thế giới quan, quan điểm quyền lực, quan điểm sự nghiệp một cách đúng đắn, đi đầu trong việc thực hành hệ thống giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, giữ được sự tỉnh táo trong nhận thức trước thực giả lẫn lộn, giữ được lập trường đúng đắn trước sóng cả gió lớn, xây đắp được phòng tuyến tư tưởng trước mọi cám dỗ.

Giữ gìn sự trong sạch về tư tưởng, điều quan trọng nhất là giữ được niềm tin kiên định vào chủ nghĩa cộng sản, giữ  được niềm tin kiên định vào chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc. Chúng ta vừa phải bám sát vào thực địa để làm tốt những việc của ngày hôm nay, lại vừa không được quên những mục tiêu lớn lao. Đảng viên và cán bộ của Đảng có được những niềm tin lý tưởng ấy, thì bất luận làm việc gì, cũng sẽ có được cảm nhận về sứ mệnh và cảm nhận về sự thiêng liêng cao cả.

Trong những năm tháng chiến tranh cách mạng, đã có biết bao những người cộng sản từng nam chinh bắc chiến, đổ máu hy sinh vì sự thành công của cách mạng, mà điểm tựa chính là giữ vững được niềm tin chính trị đúng đắn. Từ ngày cải cách mở cửa đến nay, biết bao nhiêu người cộng sản đã bền bỉ ngoan cường, dũng cảm dấn tới vì sự giàu mạnh của quốc gia và sự chấn hưng của dân tộc, mà điểm tựa vẫn là niềm tin chính trị đúng đắn. Sức mạnh của niềm tin là vô địch. Sự trong sáng về niềm tin là sự trong sáng căn bản nhất của người cộng sản. Hiện nay, có những Đảng viên và cán bộ của Đảng lóa mắt, phát sốt trước đại trào của nền kinh tế thị trường, không thể nhận thức được vấn đề giá trị cho đúng đắn, không thể ứng xử được với lợi ích cá nhân cho đúng đắn, nên đã dẫn đến suy sụp tinh thần, mất phương hướng sống, có những người thậm chí còn không giữ nổi cái gốc kỷ cương Đảng và quốc pháp, cuối cùng rơi vào thối nát suy đồi, mà bài học là vô cùng sâu sắc.

Trong bối cảnh đa tầng lợi ích trong nhà nước, nhân dân và cộng đồng, cá nhân, các Đảng viên và cán bộ của Đảng đương nhiên cũng có những lợi ích cá nhân chính đáng. Việc thực hiện giá trị tự thân cần phải được tôn trọng. Nhưng, lợi ích cuối cùng và giá trị cốt lõi của những người cộng sản chúng ta là toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, thành tâm, thành ý mưu lợi cho nhân dân. Là Đảng viên và cán bộ của Đảng, phải thường xuyên suy nghĩ và giải quyết cho tốt những vấn đề như vào Đảng để làm gì, làm cán bộ là làm những gì, sẽ để lại những gì sau mình, quyết không được vì mưu lợi cá nhân hoặc cho một số ít người, mà cần trước sau kiên trì giữ vững tinh thần toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân của người cộng sản.

Giữ gìn tính trong sạch của Đảng về mặt tổ chức, là giữ gìn sự bảo đảm tổ chức cho toàn Đảng cùng chung nhịp bước và tăng cường sức sáng tạo, sức gắn kết, sức chiến đấu của Đảng. Đảng chúng ta là một đảng lớn với hơn 80 triệu Đảng viên, hơn 380 vạn tổ chức cơ sở. Trong bối cảnh chấp chính suốt thời kỳ dài và cải cách mở cửa này, việc giữ gìn tính trong sạch của đội ngũ Đảng viên và cán bộ Đảng lại càng khó khăn và càng quan trọng hơn bao giờ hết. Tổ chức Đảng các cấp phải quản lý nghiêm khắc đội ngũ Đảng viên và cán bộ của Đảng, nghiêm ngặt đầu vào, tăng cường giáo dục, tăng cường giám sát, thông thoáng đầu ra.

Hiện có những người vào Đảng, làm cán bộ không phải vì tôn thờ chủ nghĩa Mác, không phải muốn kiên định ý chí vì chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp cộng sản chủ nghĩa, mà cho là vào Đảng, làm cán bộ sẽ đem lại được điều lợi cho mình, coi việc vào Đảng, làm cán bộ là nguồn vốn chính trị để cá nhân hoặc gia đình, người thân được hưởng lợi. Lênin từng nêu rõ, “những Đảng viên thuộc phái Kito hữu, có cho không chúng ta cũng không cần”.

Phát triển Đảng viên mới phải phân tích thật nghiêm túc động cơ vào Đảng, nắm chắc tiêu chuẩn và trình tự, bảo đảm chất lượng, tránh “mang bệnh vào Đảng”. Đào tạo, bổ nhiệm và đề bạt cán bộ cũng cần phải nắm cho chắc, luôn dựa theo nguyên tắc khắp các vùng miền, bổ nhiệm người hiền tài và kiêm cả đức lẫn tài, lấy đức làm tiêu chuẩn dùng người đầu tiên để chọn cán bộ tốt, lập đội ngũ tốt. Phải thực hiện nghiêm túc bản “Những ý kiến đánh giá về việc tăng cường đạo đức cho cán bộ” mà Ban tổ chức Trung ương đã đề ra, lấy trung thành với Đảng, phục vụ nhân dân, liêm khiết, tự giữ kỷ cương làm trọng điểm, tăng cường đánh giá phẩm chất chính trị và phẩm hạnh đạo đức của cán bộ, tránh “mang bệnh vào đề bạt”.

Gần đây, có những địa phương và ban ngành đã có sự buông lỏng ở các mức độ khác nhau về mặt quản lý đội ngũ Đảng viên và đội ngũ cán bộ của Đảng, dẫn đến những khuynh hướng lệch lạc không được uốn nắn kịp thời, tật nhỏ diễn tiến thành vấn đề lớn, việc nhỏ ấp ủ thành sự kiện lớn, gây tổn hại đến hình ảnh của Đảng trong quần chúng nhân dân. Người ta thường nói “cái sẩy nảy cái ung”. Giáo dục nhắc nhở thường xuyên là biện pháp phòng ngừa tốt nhất. Phát hiện sớm, nhắc nhở sớm, uốn nắn sớm với những vấn đề mang tính manh nha và tính có chiều hướng xuất hiện thì mới có thể trừ họa được từ trong trứng nước. Phải xây dựng các chế độ kiện toàn Đảng viên, phân tích tính Đảng theo định kỳ, bình xét Đảng viên một cách dân chủ… Với những người trong đội ngũ Đảng viên và cán bộ của Đảng đã được giáo dục nhiều lần những vẫn không hối hận và sửa chữa, phải xử lý nghiêm khắc theo Điều lệ Đảng và những quy định khác trong Đảng, với những phần tử thoái hóa biến chất, phần tử thối nát không thể cứu chữa, cần kiên quyết loại bỏ ra khỏi đội ngũ của Đảng.

Giữ gìn tính trong sạch của Đảng về mặt tác phong, là con đường cố hữu để giữ gìn mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với quần chúng nhân dân và không ngừng đúc rút kinh nghiệm, trí tuệ và sức mạnh từ quần chúng nhân dân. Tăng cường và cải tiến tác phong của Đảng, luôn phát huy những tác phong tốt đẹp của Đảng, giữ gìn tính trong sạch về tác phong của Đảng, mà cốt lõi là liên hệ mật thiết với quần chúng, luôn cùng chung nhịp thở, cùng chung vận mệnh với quần chúng nhân dân, luôn đại diện cho ý chí và lợi ích của quần chúng nhân dân, luôn dựa vào quần chúng nhân dân để thúc đẩy cho lịch sử tiến lên. Đây là những điều cơ bản để bảo đảm cho Đảng mãi mãi không bị biến chất.

Trong toàn bộ quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, phải không ngừng tăng cường giáo dục tôn chỉ của Đảng và giáo dục đường lối quần chúng, dẫn dắt Đảng viên và cán bộ của Đảng tạo dựng chắc chắn triết lý “lập Đảng vi công, chấp chính vi dân”, kiên trì giữ vững quan điểm quần chúng của chủ nghĩa Mác, coi việc thực hiện tốt, bảo vệ tốt, phát triển tốt lợi ích căn bản của tối đa nhân dân là đá thử vàng  để kiểm nghiệm tính trong sạch, thiết thực làm tốt công tác tuyên truyền quần chúng, tổ chức quần chúng, phục vụ quần chúng, đoàn kết và dẫn dắt quần chúng tiến lên, kiên quyết phản đối mọi hiện tượng sai lầm như xa rời quần chúng, không quan tâm đến nỗi khổ của quần chúng.

Nếu các Đảng viên và cán bộ Đảng chúng ta luôn ở trên cao, không quan tâm đến sản xuất và sinh hoạt của quần chúng, không tìm hiểu nhu cầu và nguyện vọng của quần chúng, không khiêm tốn học hỏi quần chúng, không tổng kết những kinh nghiệm do quần chúng sáng tạo ra qua thực tiễn, đóng chặt cửa nghĩ vấn đề, ra quyết sách, quen kiểu hô hào ra lệnh “cho là đương nhiên”, thì sẽ phạm phải các sai lầm của thói chủ quan, thói quan liêu, chủ nghĩa hình thức, sẽ tạo nên những tổn thất cực lớn cho sự nghiệp của Đảng và nhân dân. Giữ gìn tính trong sạch về tác phong của Đảng, phải kịp thời chỉnh trị những vấn đề nổi cộm tồn tại trong xây dựng tác phong của Đảng, trong đó cần hết sức chú ý đến việc chỉnh trị thói lười biếng và chỉ biết đến mình… Nếu thói chỉ biết đến mình thịnh hành, thấy có vấn đề không vạch ra, có lỗi lầm không phê bình, thì nơi nào thịnh hành tác phong tầm thường này thường là những nơi non yếu về chính trị, lơi lỏng về tác phong trong tổ chức và lãnh đạo Đảng, là những nơi nảy sinh nhiều vấn đề trong Đảng viên và cán bộ Đảng. Phê bình và tự phê bình là truyền thống và tác phong tốt đẹp của Đảng chúng ta, nhất thiết phải kiên trì kết hợp với thực tế một cách lâu dài, luôn luôn phát huy những gì là quang minh chính đại để không ngừng tăng cường tính chính trị và tính nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng.

III.  Cán bộ lãnh đạo phải lấy mình làm gương để đi đầu trong việc giữ gìn tính trong sạch

Giữ gìn tính trong sạch của Đảng, mấu chốt là ở cán bộ lãnh đạo các cấp của Đảng. Cán bộ lãnh đạo của Đảng vừa là người lãnh đạo và người tổ chức giữ gìn tính trong sạch của Đảng, lại vừa là người chấp hành và người thực hành giữ gìn tính trong sạch của Đảng. Cán bộ lãnh đạo ở cương vị lãnh đạo trong sự nghiệp của Đảng và nhân dân, điều này quyết định trách nhiệm cực kỳ quan trọng trong việc giữ gìn tính trong sạch của Đảng, từ đó cũng quyết định nhất thiết phải dùng yêu cầu về tính trong sạch của Đảng để đối chiếu với mình, kiểm điểm lại mình, điều chỉnh mình, nâng cao mình ở mọi thời điểm, ở mọi nơi, phải yêu cầu người khác làm những điều mình đã đi đầu làm được, phải yêu cầu người khác không làm những điều mình đã đi đầu không làm, thể hiện được đầy đủ tính trong sạch của Đảng bằng hành động thực tế mà mình đi đầu làm gương.

Tính trong sạch của Đảng đối lập về cơ bản với mọi hiện tượng thối nát, chống lại thối nát, đề cao liêm chính phải đấu tranh với tất cả mọi hiện tượng thối nát, bảo vệ sức khỏe cho cơ thể Đảng, bảo vệ tính trong sạch của Đảng. Là cán bộ lãnh đạo của Đảng, nhất thiết phải lập thân bằng thế giới quan đúng đắn, dụng quyền bằng nhận thức về quyền lực đúng đắn, làm việc bằng nhận thức về làm việc đúng đắn, đi đầu trong việc tuân thủ các quy định về giữ liêm khiết kỷ luật, ứng xử với danh lợi và quyền lực địa vị với cái tâm vô tư, ứng xử với chức trách gánh vác và sự nghiệp của nhân dân với cái tâm biết kính sợ, bất cứ trong tình huống nào cũng phải giữ vững tinh thần, làm chủ hành vi, giữ cho thanh bạch, không nhiễm một vết nhơ, sống ngay thẳng, luôn giữ gìn phẩm cách cao thượng và hình ảnh thanh liêm của người cộng sản. Có những cán bộ lãnh đạo sở dĩ bị sa vào vực thẳm phạm pháp, thối nát suy đồi, xét về căn bản là “cái điều khiển” thế giới quan, nhân sinh quan đã có vấn đề, đã bị mất khả năng phòng ngừa thối nát, biến chất. Những bài học ấy mọi cán bộ lãnh đạo đều phải lấy đó mà cảnh giác.

Cán bộ lãnh đạo bất kể ở cấp nào, ở cương vị nào cũng đều phải tự giác tăng cường bồi dưỡng tính Đảng và rèn luyện tính Đảng, chí công vô tư, liêm khiết, tự giác thúc đẩy những tác phong tốt đẹp cần cù tiết kiệm, gian khổ phấn đấu của dân tộc Trung Hoa và Đảng chúng ta, tự giác chống lại thói tôn thờ đồng tiền, hưởng thụ, cá nhân cực đoan, làm sao để khi làm lãnh đạo phải vừa phát triển được, lại vừa phải luôn giữ gìn được tính trong sạch liêm khiết.

Giám sát chặt chẽ là con đường quan trọng để ngăn ngừa sự thối nát, biến chất trong Đảng viên và cán bộ của Đảng, để bảo vệ tính trong sạch của Đảng. Giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cấp dưới với cấp trên, giữa quần chúng với cán bộ lãnh đạo và giữa cán bộ với nhau đều phải dám tiến hành sự giám sát một cách hữu hiệu. Cán bộ lãnh đạo các cấp phải chỉnh sửa lại quan niệm cho giám sát là mất tín nhiệm, phải tăng cường ý thức chủ động tiếp nhận sự giám sát và ý thức dựa vào pháp luật, dựa vào quy định, điều lệ để bảo vệ sự giám sát, tự giác đặt mình dưới mọi sự giám sát mà sự nghiệp của Đảng và quần chúng nhân dân đòi hỏi.

Tất cả mọi quyết sách cho những việc trọng đại phải nghiêm chỉnh quán triệt các nguyên tắc của chế độ tập trung dân chủ, không được làm “diễn đàn độc diễn”, không được chỉ một mình hoặc một số ít người nói là xong, mà phải làm “diễn đàn của quần chúng”, dựa vào trí tuệ tập thể và trình tự chặt chẽ để ra quyết định; tất cả mọi việc trọng đại có liên quan mật thiết đến lợi ích của quần chúng, có thể công khai được, đều phải công khai trước quần chúng theo luật pháp và các quy định điều lệ, lắng nghe đầy đủ ý kiến của quần chúng. Đặc biệt là khi thừa hành các quyền quan trọng như quyền đề bạt bổ nhiệm cán bộ, quyền thẩm duyệt hành chính và quyền sử dụng nguồn vốn tài chính trong kinh tế, luân chuyển tài sản cố định, quay vòng nguồn vốn tài chính, quyền sử dụng đất…, lại càng cần phải tự giác tiếp nhận sự giám sát, ngăn ngừa sự mất kiểm soát quyền lực, sai lầm trong quyết sách và sai trái trong hành vi.

Kỷ luật nghiêm khắc là sự bảo đảm mạnh mẽ để bảo vệ tính trong sạch của Đảng. Cán bộ lãnh đạo các cấp phải tăng cường ý thức kỷ luật, thiết thực chuyển hóa các quy định về kỷ luật chính trị, kỷ luật tổ chức, kỷ luật công tác kinh tế, kỷ luật công tác quần chúng và kỷ luật liêm chính thành quy phạm hành vi của mình. Nhất là phải tuân thủ chặt chẽ kỷ luật chính trị của Đảng, nâng cao tính nhạy cảm chính trị và sức phân biệt chính trị, kiên trì giữ vững sự lãnh đạo của Đảng không chút lung lay, kiên trì giữ vững đi theo con đường chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc không chút lung lay, kiên trì giữ vững đẩy cải cách mở cửa tiến lên không chút lung lay, giữ gìn độ nhất trí cao với Trung ương Đảng một cách tự giác về các mặt tư tưởng, chính trị và hành động. Cán bộ lãnh đạo các cấp của Đảng còn phải gánh vác trách nhiệm tăng cường xây dựng kỷ luật, nghiêm túc điều tra những hành vi vi phạm kỷ luật bao gồm cả các vụ án về sự thối nát, thiết thực làm cho được mọi người đều bình dẳng trước pháp luật, không có đặc quyền trong tuân thủ kỷ luật, không có ngoại lệ trong chấp hành kỷ luật, nỗ lực làm cho kỷ luật của Đảng trở thành kỷ luật sắt thống nhất mà các đồng chí trong toàn Đảng đều phải tuân thủ ở bất cứ thời điểm nào, ở bất cứ tình huống nào.

Đất nước ta đang ở trong tiến trình vĩ đại cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội, cả cơ hội và thách thức cùng tồn tại, cả khó khăn và hy vọng cùng tồn tại, trách nhiệm nặng nề nhưng cao cả. Rất nhiều vấn đề mới đòi hỏi phải được giải quyết trong sự xem xét, rất nhiều công việc trọng đại đòi hỏi phải được phát triển trong sự sáng tạo. Điều này đòi hỏi cán bộ lãnh đạo các cấp của Đảng phải luôn thừa hành một cách nghiêm túc chức trách lãnh đạo của mình, luôn đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo, làm tốt công tác phát triển ổn định cải cách một cách tự giác, không được có bất cứ biểu hiện lười biếng và dao động nào. Có được tinh thần gánh vác hay không, có thể thừa hành chức trách được một cách trung thành, tận tâm tận lực, dám chịu trách nhiệm hay không, đó là một phương diện quan trọng để thử thách xem ở mỗi cán bộ lãnh đạo có thể hiện được tính tiên tiến và tính trong sạch của người cộng sản hay không.

Nếu một việc bày ra trước mắt mà không nghĩ trước tiên đến mình nên chịu trách nhiệm ra sao, cần đóng góp như thế nào, mà chỉ chăm chăm cân nhắc và tính toán được mất cá nhân, gặp mâu thuẫn thì tránh xa, vấp phải vấn đề không dám thâu tóm, đối mặt với hiểm nguy không dám xông vào; nếu chỉ ham với phương cách đánh bóng mình, ham với việc lấy lòng quần chúng và mưu cầu danh lợi cá nhân; nếu không nghĩ đến tiến thủ, thì không chỉ khó lòng thúc đẩy cho sự nghiệp của Đảng và nhân dân tiến tới, mà còn gây tổn hại đến hình ảnh của Đảng, sẽ làm cho nhân dân vì thất vọng mà mất đi niềm tin đối với chúng ta.

Dám gánh vác vừa là đòi hỏi từ sự nghiệp của Đảng và nhân dân, lại vừa là trạng thái tinh thần cần có của người cộng sản. Chúng ta phải ra sức vận động tinh thần gánh vác trong xây dựng đội ngũ cán bộ và trong xây dựng đội ngũ nhân tài, nỗ lực hình thành hướng đạo sử dụng những người dám gánh vác, dám chịu trách nhiệm. Phải quán triệt toàn diện chính sách cán bộ của Đảng, xem xét toàn diện biểu hiện tài đức của cán bộ, đặc biệt chú trọng việc tuyển dụng đề bạt những cán bộ đã kinh qua rèn luyện thực tiễn, tính nguyên tắc mạnh, chiếm được nhiều cảm tình của quần chúng, sống ngay thẳng, dám nắm lấy quản lý giỏi, những cán bộ có ý tưởng, niềm đam mê, sự kiên trì, có hiệu suất trong công việc.

Tính trong sạch của Đảng cũng giống như tính tiên tiến của Đảng, đều không phải ở trạng thái tĩnh, cũng không thể một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã được. Mọi nội dung và yêu cầu trong đó đều tiến tới cùng với thời đại, đều phải phát triển cùng với sự phát triển của sự nghiệp của Đảng và nhân dân. Tăng cường sự xây dựng tự thân của Đảng, giữ gìn tính trong sạch của Đảng là một đại áng văn vĩnh cửu và luôn được làm mới trong thực tiễn. Tổ chức Đảng các cấp phải thực sự quán triệt việc thực hiện tinh thần trong bài nói quan trọng của đồng chí Hồ Cẩm Đào, kiên trì không mệt mỏi làm thật, làm sâu, làm tốt áng văn giữ gìn tính trong sạch của Đảng, luôn bàn giao được những đáp án làm vừa lòng Đảng và nhân dân.

Đây là bài nói của đồng chí Tập Cận Bình tại Lễ khai giảng học kỳ mùa xuân Trường Đảng Trung ương ngày 1 tháng 3 năm 2012.

Nguồn: Mạng Phượng Hoàng

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2012

Bản tiếng Việt © Quốc Trung

37 phản hồi tới “822. Tập Cận Bình: Giữ gìn tính trong sạch của đảng”

 1. […] được đăng tài trên tạp chí Cầu Thị, sau đó được dịch sang tiếng Việt và đưa lên trang Anh Ba Sàm, chúng ta thấy […]

 2. […] được đăng tài trên tạp chí Cầu Thị, sau đó được dịch sang tiếng Việt và đưa lên trang Anh Ba Sàm, chúng ta thấy […]

 3. […] được đăng tài trên tạp chí Cầu Thị, sau đó được dịch sang tiếng Việt và đưa lên trang Anh Ba Sàm, chúng ta thấy […]

 4. Boxit Viet Nam said

  Một chiêu bài thường thấy mà các bác còn lạ gì, ông nào sắp lên thì cũng PR như thế để gây chú ý. Rồi sẽ đâu đóng đó. Biết đâu chừng chính cái ông nhà họ “Tập ” kia là kẻ tham nhũng khủng nhất ấy chứ. Bọn chúng nó lời nó có bao giờ đi đôi với việc làm

 5. Không cần biết said

  Các Đảng phái chính trị trong chế độ tư bản không cần phải chỉnh đốn vì đã có nhân dân chỉnh đốn họ bằng lá phiếu rồi.Các đảng viên của các Đảng phái chính trị trong xã hội tư bản khi vào Đảng đều biết là vào Đảng để phục vụ cho nhân dân đất nước họ chú không kiếm chác được quyền lợi gì nên họ thực ra cũng không cần ai chỉnh đốn vì họ đã tự chỉnh đốn hị rồi.

 6. hoacomay said

  CNXH thứ thiệt không chấp nhận thị trường tự do, Trung Quốc hiện nay là một nhà nước phong kiến kiểu mới nên mọi ngôn từ hoa mỹ về CNXH đều là trò mỵ dân.
  Cái mác tự dán lên ngực về chủ nghĩa Mác-lê cũng là trò bịp bợm nốt khi thực chất TQ là một tên đế quốc thực dân mới nổi lên đang lăm le xâm chiếm Biển Đông và biến các quốc gia Châu Phi, Châu Á như Việt Nam, Lào, Cămpuchia, Miến Điện v.v… thành thuộc địa kinh tế của mình.
  Hãy nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng khi ” người bạn lớn” theo CNXH phương Bắc đem tàu chiến bắt bớ ngư dân VN để đòi tiền chuộc để thấy thực chất họ là ai . Giặc Tàu từ ngàn đời nay vẫn thế thôi.

 7. Người dân said

  Thật ra công bằng mà nói các đảng Cộng sản lúc đầu mới thành lập và trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, xóa bỏ chế độ thực dân, phong kiến trước đây họ đã thành công và được lịch sử công nhận, được nhân dân tin yêu. Nhưng vì thực hiện chế độ độc đảng nên dẫn đến độc quyền và dần dần tha hóa, biến chất. Hiện nay tất cả các đảng Cộng sản đang nắm quyền lãnh đạo ở các nước như Việt Nam, Trung quốc, Lào, Cu Ba, Bắc Triều tiên đều như vậy, nhưng họ không muốn từ bỏ vị trí lãnh đạo nên họ không muốn đa nguyên, đa đảng và cứ cố bám lấy cái đuôi xã hội chủ nghĩa hoặc định hướng xã hội chủ nghĩa cho dù họ biết rằng cái thứ chủ nghĩa này là không tưởng. Đảng CSVN, Đảng CS Trung Quốc và các đảng CS khác cứ đưa hết lần chỉnh đốn này đến chỉnh đốn khác cũng thế thôi, không giải quyết được vấn đề gì cả. Nếu có cũng chỉ là mị dân hoặc tạm lắng xuống một thời gian ngắn khi một và con sâu bị bắt và xử lý, rồi lại đâu lại vào đấy thôi. Chỉ con đường có đa nguyên, đa đảng thì mới không cần phải tự chỉnh đốn nữa mà sẽ có các đảng “chỉnh”, “đốn” lẫn nhau. Khi đó đảng nào thật sự mạnh, có đường lối, cương lĩnh đúng đắn, được lòng dân thì sẽ tồn tại và phát triển, sẽ giữ vai trò lãnh đạo đất nước và khi đó đất nước mới có cơ hội phát triển mạnh mẽ và ổn định được. Nhưng xem ra mơ ước như vậy ở cái xứ ta còn xa vời lắm nhỉ, hỡi các bác?Nói đến đây em buồn chẳng muốn nói nữa.

 8. dan said

  đảng đã bốc mùi như cái hố phân của xã hội với nhung nhúc giòi bọ được ông Tập gọi là phường giá áo túi cơm

 9. CỐT THÉP said

  Ai nói các đảng tư sản không chỉnh đốn ??? người đó không hiểu gì về chính trị cả.
  Các đảng tư sản không cần TỰ chỉnh đốn, mà các đảng tư sản luôn CHỈNH lẫn nhau, ĐỐN lẫn nhau. Trong quá trình ĐỐN lẫn nhau đó mà các đảng tư sản mạnh lên, nước họ cũng mạnh lên. Dân nước họ giàu, quan nước họ cũng kha khá.

  Trong các nước cộng sản, chỉ có một đảng, nên không thể ĐỐN lẫn nhau được mà phải TỰ CHỈNH ĐỐN. Tự chỉnh đốn là lấy tay phải chặt tay trái, tất nhiên là chặt nhè nhẹ thôi, chặt mạnh quá thì đau, chịu sao thấu. bởi vậy các đảng cộng sản lúc nào cũng “thối nát” thường xuyên phải tự chỉnh đớn. Đảng cộng sản lúc nào cũng ốm yếu, nước do đảng cộng sản lãnh đạo thì dân vẫn còn nghèo trong khi quan lại giàu sụ.

  Tổng giá trị tài sản của 70 nghị sĩ tỷ phú Trung Quốc là gần 90 tỷ USD, nhiều hơn hẳn so với con số 7,5 tỷ USD là tổng tài sản của 660 người đứng đầu bộ máy nhà nước Mỹ, gồm các nghị sĩ, tổng thống và quan chức, và các quan tòa.

  Ở việt nam không thấy “ĐẢNG TA” công khai tài sản nhỉ.

  TỰ CHỈNH ĐỐN HAY NHẤT LÀ XÓA BỎ ĐỘC QUYỀN.

  • Nacchecudo said

   Làm gì có lấy tay này chặt tay kia, đã may. Chính lãnh đạo chỉ đạo: rửa mặt, kỳ cọ thôi bác ạ.

  • Lão Già said

   Lãnh đạo các đảng ở các nước tư sản đâu phải suốt ngày ra rả hô khẩu hiệu “chỉnh đốn” như đảng CS? Nó chỉnh đốn đâu người ngoài không thấy, chỉ thấy nó không phải nhai đi nhai lại như ĐCS, nhai hoài không biết mỏi mà có thấy chỉnh được gì đâu?

 10. lãnh đạo đối lập với quần chúng said

  Chủ nghĩa CS lấy lý thuyết của Mác và Enghel thời kỳ đầu là chủ nghĩa hoang tưởng hay không tưởng. Chính hai vị này sau đó đã phủ nhận mớ lý thuyết đó. Nhưng những kẻ lợi dụng nó để cướp chính quyền và duy trì quyền lực thống trị xã hội thì không bao giờ buông nó ra đâu.
  Vì vậy hệ thống của họ đầy lỗi do cố duy trì duy ý chí, nên luôn luôn phải chỉnh đốn.
  Bởi tính chất chung ấy nên đảng CS cầm quyền ( chuyên quyền) ở bất cứ nước nào cũng mắc căn bệnh tương tự và cuối cùng sẽ tiêu vong mà thôi.

 11. Việt Gian said

  Vì sao các đảng của tư bản đang giãy chết không cần phải chỉnh đốn? Rất rõ ràng nếu họ không mang lại lợi ích rõ ràng cho nước họ (chủ quyền, vị thế trên thế giới: ngoại giao, quân sự, văn hóa…) hay dân họ (kinh tế, văn hóa, phúc lợi…) thì tất nhiên nhân dân nước họ sẽ không tín nhiệm và bầu cho họ nữa mà sẽ dồn phiếu bầu cho đảng nào có nghị trình làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn…Cho nên, nó đặt đảng cầm quyền vào vị trí cần phải vận động không ngừng để luôn phục vụ lợi ích của người dân tốt hơn nếu không muốn để đảng khác giành quyền lãnh đạo đất nước. Mà muốn phục vụ lợi ích người dân tốt hơn thì không tránh khỏi việc không những phải lắng nghe nguyện vọng của người dân mà phải tự tìm hiểu ý nguyện của người dân qua các công cụ thăm dò dọ ý nữa.
  Thật ra bài diễn văn của ông Tập Cận Bình thì không có gì là sai cả và hoàn toàn đúng, nhưng quá dài dòng chỉ mang ý nghĩa thuốc gây ngủ vì những điều ông ta nêu ra là những điều không mới và các đảng viên đều đã biết. Nhưng sao họ lại không làm theo cái chủ nghĩa Maxit-Leninit-Maoit (MLM) đó? Vì cái thứ chủ nghĩa MLM đó nó cứ kêu gọi đấu tranh giai cấp: giai cấp vô sản (công nhân, nông dân) phải lật đổ giai cấp tư bản (giàu có, nhà lầu, xe hơi…) để tiến lên chủ nghĩa xã hội – như vậy, sẽ dẫn tới một xã hội bình đẳng là nghèo như nhau? Mà đa số các đảng viên của ông Tập đều có nhà lầu và xe hơi thì không lẽ như hồi cách mạng văn hóa là tự họ đi đấu tố họ sao?
  Tự hỏi các đảng viên cộng sản Trung quốc có đi theo chủ nghĩa Marxit bao giờ đâu? Vì nó đâu có kêu gọi giết dân hay xâm lược láng giềng hay tàn sát dân nước khác đâu? Vậy mà họ đã tàn sát dã man biết bao đồng bào Việt nam trong quá khứ và hiện nay lại dùng sức mạnh lấn chiếm biển đảo Việt nam nữa chứ.

 12. Nacchecudo said

  Chỉ có một con đường duy nhất đúng: Khi nào đảng cs không độc quyền lãnh đạo đất nước đó thì khi ấy đảng cs không cần “chính đốn” sự suy thoái của chính nó. Một đất nước đa đảng phái là đất nước dân chủ tự do. Giá trị này loài người luôn vươn đến để sở hữu và SỐNG. Khi 1 đảng cs nắm toàn quyền, quyết định vận mệnh toàn xã hội thì khi ấy con người của chính thể chính trị ấy phải “ngồi tù của đảng cs” (ngồi tù hiểu theo nghĩa rộng nhất). Và chính khi ấy, loài người trong chính thể quốc gia ấy đang TỒN TẠI CHỨ KHÔNG PHẢI SỐNG !
  Vậy, làm gì để SỐNG đúng nghĩa cho CON NGƯỜI ? Chỉ có một con đường duy nhất: Dẹp bỏ sự độc quyền, độc đoán của đảng cs. Chính đảng cs đang ngày càng tước bỏ sự DÂN CHỦ-TỰ DO ĐÍCH THỰC CỦA LOÀI NGƯỜI !
  Hãy để đất nước-quốc gia tồn tại theo quy luật tự nhiên: nhiều đảng phái, người dân tự do lựa chọn ! Nếu không để sự phát triển này theo quy luật thì tất yếu: sự sụp đổ đất nước sẽ xẩy ra, sự tồn vong của quốc gia bị lung lay. Và lúc đó, chúng ta không cần phủ nhận vai trò của đảng cs mà chính nó tự đào thải ra khỏi xã hội tiến bộ.
  Chúng ta không đánh đổ mà chúng ta xây dựng các đảng phái khác, tranh thủ các cơ hội để giành quyền kiểm soát xã hội. Điều tiên quyết là phải tập hợp được quần chúng ngoài đảng cs, cho đến nay ở VN có tới hơn 80 triệu người. Câu hỏi đặt ra là: tại sao một đất nước hơn 80 triệu người phải chịu tù đày, chà đạp, bóc lột, hãm hiếp…trắng trợn, lộng hành của gần 3 triệu đảng viên đảng cs ?!! Đây là mấu chốt, là điểm nút thắt chúng ta phải gỡ. Bản thân tự thân nội bộ và nhờ sự góp sức của bên ngoài. Chúng ta không cần lật đổ đảng cs mà chỉ cần đấu tranh đòi quyền cho các đảng phái được tồn tại và phát triển trên đất nước đó thì tất yếu quy luật phát triển được trả về chính cho nó.

 13. Hoang Lan Moc Chau said

  Tại Hoa Kỳ ngoài hai đảng lớn Cộng Hòa và Dân Chủ còn khoảng 50 đảng nhỏ hơn như America First Party, American Nazi Party, Freedom Socialist Party, Labor Party, The Light Party, The Prohibition Party, Moderate Party, New Party for Socialism and Liberation (PSL), Peace and Freedom Party và vân vân..

  Dân Hoa Kỳ không nghe có đảng nào như các đảng Cộng sản Việt Nam và Trung cộng dậy đảng viên của họ: “Giữ gìn tính trong sạch của Đảng”., “Dương cao ngọn cờ”, “chỉnh đốn tư tưởng, tổ chức và tác phong”, “Cán bộ lãnh đạo phải lấy mình làm gương”, “Dẫn đầu làm gương”, ” Học tập theo gương..”

 14. Cái này nghe quen quen giống như ở ta vậy. Ôn Gia Bảo hay Tập Cân Bình có diễn hay thế nào thì cũng không ngoài mục đích là tiếp tục duy trì quyền lực để áp bức nhân dân.

  • Doremon said

   Ừ đúng đấy! Nhưng… vẫn thầm mong ước cho quí ngài ấy tiếp tục tồn tại, vì biết đâu chừng, các “quí ngài mới” lên thay thế, sẽ còn độc tài, bảo thủ, tham nhũng và biển lận hơn vạn phần thì sao?

   • F 361 said

    Bắt chước chuyện “Cái cười của thành nhân” cũng đéo xong mà cũng bày đặt nói chuyện humor. Doremon muốn cầu nguyện cho bạo chúa sống lâu phỏng?

    Chỉ trong chế độc tài, bạo chúa, thì mới có chuyện bạo chúa đời F2 “bạo” hơn bạo chúa đời F1.
    Rỏ chưa thằng hề Doremon.

    F 361

 15. quy luật said

  Các thể chế chuyên quyền bao giờ tự thân nó cũng đã ẩn chứa sự bất ổn!
  Chuyên quyền dẫn tới tha hóa người trong hệ thống, làm nó tự mục ruỗng đi!
  Chuyên quyền gây bất công đối với người ngoài hệ thống vì họ bị tước doạt các lợi ích chính trị mà họ phải có!
  Do đó chuyên quyền đồng nghĩa với bất ổn!
  Nếu bất ổn không được tháo ngòi, thì sẽ dẫn đến một cuộc cách mạng mới theo xu hướng ổn định hơn để phát triển!
  ĐÓ LÀ QUY LUẬT VẬY!

  • Thủ Đô said

   “… Nếu bất ổn không được tháo ngòi, thì sẽ dẫn đến một cuộc cách mạng mới theo xu hướng ổn định hơn để phát triển!
   ĐÓ LÀ QUY LUẬT VẬY!”
   Rất tiếc, điều này sẽ không bao giờ xảy tại VN đâu bạn ạ!
   Hãy chung sức, chung lòng với Toàn Dân – Toàn Đảng kiên trì tháo gỡ những bế tắc XH và Đất Nước hiện tại, vẫn tốt hơn nhiều so với những phương thức manh động khác, như một số quốc gia khác trên TG đã từng vấp phải…

   • VQH said

    Như bất ổn chính trị của Đại Hàn Dân Quốc chứ gì? Tôi nghĩ nếu người Việt nào biết lịch sử Hàn Quốc cũng sẽ chấp nhận trải qua biến cố như thế để có 1 tương lai như Hàn Quốc.

    Nhiều khi tôi tự hỏi nếu Mỹ không mắc mưu TQ và bảo vệ hiệp định Pari tới cùng, đồng thời VNCH không tuyên bố đầu hàng vô điều kiện mà rút về Phú Quốc thì sẽ ra sao? chắc là giờ quân đồn minh sẽ đóng ở vĩ tuyến 17, và chỉ phần phía bắc Việt Nam tuột hậu so với thế giớ thôi!

    Thời oanh liệt nay còn đâu!

   • Dân Việt said

    Một cái não được tẩy tốt và nghĩ rằng 87 triệu bộ não dân VN cũng được tẩy sạch và…nhuộm đỏ!

 16. Hồ-Đồ said

  Tin khẩn từ Washington .

  Hôm nay theo lời của ông Jay Carney phát ngôn nhân của toà nhà trắng vừa loan báo.

  Tổng thống Obama vừa kí quyết định bắt khẩn cấp ba ông

  1/ Mitt Romny

  2/ Rick Santorum

  3/ Newt Gingrich

  Với tội danh

  1/ Nói xấu lảnh đạo ( Obama )

  2/ Tuyên truyền chống phá nhà nước

  3/ Âm mưu lật đỗ chính quyền

  Và đồng thời tổng thống cũng nói thêm. Đảng Dân chủ là đĩnh cao trí tuệ của loài người, là

  lương tâm của thời đại . Bất cứ ai nói khác đi đều là pêđê => phản động.

  • VQH said

   Tin này nếu từ VN thì có người tin ngay chứ mỹ thì… chẹp chẹp, chắc còn lâu!
   nếu Tổng Trọng tuyên bố bắt 3D vì sâu dân một nước thì có thể tin được, hoặc 3D bắt Tổng Trọng với tội danh phản động Việt Gian, nối giáo cho bọn bành trướng bắc kinh rồi tuyên bố Dân chủ cho VN thì còn có người tin!

   Mà chuyện này cũng dễ nếu các Lờ Đờ chốp bu muốn sống và được Mỹ bảo trợ. Chỉ cần thò tay bóp… các tồng chí kia với tội danh tiếp tay ngoại ban, bán nước rồi tuyên bố quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia chống lại mọi ý đồ bành trướng bắc kinh thì sẽ ok thôi

 17. D.Nhật Lệ said

  Nói thẳng thừng là tất cả các đảng cs.cũng có nhiều cái tương đồng với băng đảng Mafia hay các
  hội kín,dù ở mặt ngoài thì khác hoàn toàn.Nếu chỉ xét mặt ngoài thì một bên ưa hành động lén lút, không muốn ai biết còn bên kia lại đánh trống khua chiêng inh ỏi rình rang với đủ loại tuyên ngôn,
  nghị quyết… tùm lum,tà la ! Nói theo kiểu giang hồ là “vừa la làng,vừa ăn cướp” !
  Xét kỹ bên trong,có nhiều cái tương đồng lắm.Đó là sự tôn ty trật tự:có trên có duới,có anh hai,anh
  ba v.v.Đó là cách đóng cửa bảo nhau,chia nhau chiến lợi phẩm.Đây là điều đáng nói nhất.Vì đóng
  cửa bảo nhau,nên mọi việc tù mù,thiếu minh bạch.Vì đóng cửa bảo nhau nên đoàn kết một lòng
  theo kiểu ‘phủ bênh phủ,huyện bênh huyện’.Nếu làm ăn theo kiểu băng đảng,mức độ nguy hiểm
  không lớn nhưng làm ăn theo kiểu đảng phái chính trị thì cực kỳ tác hại vì đảng độc quyền nên dễ
  lạm quyền và lộng quyền,có khả năng gây tai hoạ cho cả nước !
  Ở các nước dân chủ,muốn tổ chức và duy trì một đảng thì đảng viên đảng đó phải xuất tiền túi ra
  hay gây quỹ hoặc kinh doanh để có tiền trang trải mọi thứ từ A đến Z thì ở các nước cộng sản,tất
  cả mọi chuyện đều được đàng tự tiện tha hồ lấy ra từ tiền của nguời dân rồi ban phát lại cho dân
  nhưng khốn nạn ở chổ lại còn bắt dân phải…nhớ ơn đảng,là người tổ chức mọi thắng lợi trời ạ !
  Thôi ! Nói ít hiểu nhiều !

 18. Răng chắc hàm dai said

  Có bấy nhiêu mà nhai đi nhai lại, nuốt vào rồi ợ lên nhai tiếp, cả 100 năm rồi.
  Vậy mà không mỏi.
  Công nhận, răng chắc thiệt, hàm dai thiệt

 19. Hải Hồ said

  Tất cả mọi thể chế chính trị trên TG đều khác nhau trên rất nhiều phương diện, các chính khách sẽ linh hoạt điều tiết và phối trí thật khôn khéo, tinh tế, sao cho chính phủ của họ đạt được tính hiệu năng cao nhất đối với sách lược lãnh đạo của mình, phù hợp với tất cả những yêu cầu của lịch sử và của dân tộc họ.
  Tập Cận Bình là một chính khách năng động, trẻ trung, thông thái và rất hài hòa.
  Hy vọng đồng chí sẽ làm được nhiều việc đáng kể cho đất nước của mình, đồng thời cũng sẽ góp phần lớn lao trong vấn đề giải quyết các tranh chấp Biển Đông, sớm cùng với toàn thể nhân dân Á Châu bước vào một nhịp độ ổn định và thăng tiến mới của thế kỷ 21 này…

 20. Đình said

  Khi Đảng là tổ chức quyền lực hon Pháp luật :như Đảng CS của VN,TQ thì với mỹ danh gì ,Đảng muôn đời là 1 băng đảng ăn cướp
  Tụ tập bọn bất lương,cùng tôn sùng 1 mục đích xấu,1 giáo điều xuẩn ngốc.Lấy dân nghèo làm bàn đạp,lá chắn…CS đang bị đào thãi và giẫy chết

 21. khach said

  Vì sao lãnh đạo đảng ở nhiều nước tư bản không cần phải “chỉnh đốn”, “xây dựng” đảng như Đảng Cộng sản Việt Nam hay Trung Quốc? Chẳng hạn như Đảng Liên minh Dân chủ Cơ Đốc, do bà Angela Merkel, thủ tướng Đức làm chủ tịch, hay đảng Dân chủ của tổng thống Mỹ Obama và nhiều đảng khác ở các nước tư bản, không gặp phải những vấn đề “sống còn” như hai đảng cộng sản “anh em” ta? Hầu như không thấy tổng thống Mỹ hay thủ tướng Đức có những bài phát biểu để chỉnh đốn hoặc làm trong sạch đảng của họ. Hoặc là đảng của họ không phải là nơi tập trung những thành phần “thối nát nhất” của xã hội, hoặc là đảng của bọn tư bổn vẫn đang “giẫy chết” nên không cần chỉnh đốn? Kính mời độc giả tham gia thảo luận.

  Ngay từ ý nghĩa đầu tiên đã thấy có vấn đề !

  Như chúng thường bảo: Đảng CS là nơi tập trung những con người vô sản hay có lý tưởng vô sản. Do vậy chúng có cần gì tài sản mà tham ô đục khoét NHƯNG THẬT CHẤT là hoàn toàn khác !

  Các đảng mang danh đảng CS hiện nay tại Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, Cu Ba hay trước đây ở LX và Đông Âu thật sự không phải là CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN hay nói cách khác chúng không có tính chính danh CS, chúng chỉ là một loại ĐẢNG BỊP BỢM của những tên bịp bợm, dối trá. Chúng LỢI DỤNG NGHĨA CS để làm những điểu xâu xa bẩn thỉu – Lợi dụng Chủ nghĩa XH, Chủ nghĩa CS như là những phương tiện mới của thời kỳ tiền chủ nghĩa tư bản (chủ nghĩa tư bản man rợ) để bọn rút của cải của nhân dân .

  Tha^t va^y Sau khi lừa dân để đạt quyền lực chúng coi chính nhân dân chúng như là bọn mọi nô lệ của các thế kỷ 15,16, 17

  Chúng ta khờ thì bị lừa ! Cha ngu dại thì con cháu hứng chịu và ráng mà sống với chúng nếu không co gan như người dân Đông Âu & Liên Xô cũ !

  Tất cả chỉ có vậy .

 22. ChỉnhĐảngĐốn said

  Đảng của họ hiện nay về lý thuyết, lý luận, lý tưởng…không có gì còn dính dáng gì đến CN Marx-Lênin, tuy vậy, mở đầu bài phát biểu, Tập Cận Bình vẫn cứ phải nói nhăng, nói cuội đến CN Mác với mục đích nhằm lòe bịp nhân dân.
  Để làm cho Đảng trong sạch, cách tốt nhất và đơn giản nhất là họ phải:
  1/ không là đảng độc quyền nữa, tự động sẽ không trở thành nơi “tập trung mọi thối nát”
  2/ chỉ được phép áp dụng “chuyên chính vô sản” trong nội bộ đảng, ai đảng viên mà tham nhũng, ăn hối lộ, tham ô của công, dù ít nhiều, dù quan to hay quan nhỏ, đều sẽ bị tử hình.

  • Minh Tuấn said

   Bạn có dám khẳng định rằng, nếu Đảng CSTQ chấp nhận mô hình đa nguyên, tình hình TQ sẽ khá hơn nhiều so với hiện tại không, hay là sẽ hoàn toàn ngược lại?

   • ExMarxist said

    Bạn à, theo tôi nhớ lại những gì đã được học về CN Marx thì:
    Trong chế độ CN Tư bản, “Sức sản xuất” và “Quan hệ sản xuất” có mâu thuẫn, từ đó nảy sinh ra
    – mâu thuẫn đối kháng giữa các giai cấp trong xã hội
    – dẫn đến đấu tranh giai cấp
    – dẫn đến Cách mạng vô sản, và giai cấp vô sản sẽ lên cầm quyền, giai cấp tư sản sẽ biến mất, do chúng tự đào mồ chôn mình.
    Đấy là lí thuyết cách đây 160 năm, còn thực tế hiện tại thì thế nào?
    Những ông tư sản TQ được phóng viên phương Tây phỏng vấn, đã thú nhận, ở TQ đang tồn tại CN Tư bản rừng rú, còn ở châu Âu thực chất đang tồn tại CN Xã hội – tức là người dân châu Âu được hưởng các phúc lợi xã hội, người giàu bị đóng thuế nhiều hơn người nghèo, người không có việc làm được trợ giúp để sống.
    Vì sao vậy? Vì Nhà nước của họ là của dân, do dân, vì dân.
    Trong xã hội TQ đày mâu thuẫn đối kháng, tôi tin rằng bọn “tư bản đỏ” đang tự đào huyệt chôn chúng. TQ sẽ có dân chủ đa nguyên.

 23. phamtayson said

  Chỗ BTV “nói hết rồi” còn đâu “thảo luận”-Đành rằng mấy Quốc gia tư bổn đó cũng là “Đảng cầm quyền”,nhưng không phải “xô lô”,cho nên nó “tự điều chỉnh cho hợp ý Trời” – Nếu không thì Dân vứt vào sọt rác- Tức là ở đó có “đốn” không có “chỉnh”,mà là Dân đốn-chớ không phải “tự sướng”.- Tôi chỉ có thể “thảo” như thế,chớ không dám “luận”- Học ít biết ít – Sống lâu hơi bị lú.!!!

 24. Hồ Chí Lang said

  Ông Karl Marx là môt người Do Thái, theo đạo Do Thái( jew). Theo kinh thánh cựu ước thì dân Do thái đã giết chết ( Chúa Jesus) và gọi Đức mẹ Maria là con đĩ, cho nên dân châu Âu rất khinh ghét dân Do Thái. Dân jew đi cũng bị người ta xua đuổi…Tôi không căm ghét họ nhưng tôi khuyên những ai đi theo hoặc nghiên cứu Học thuyết Cộng sản thì trước phải tìm hiểu xem dân Do thái ( xuất sứ của ông Karl Marx và Lenin (Cũng là dân jew) là ai đã. Chỉ gõ vào google là thấy.

  • Quang Hùng said

   Đâu phải tất cả mọi người Do Thái đều xấu.
   Chủ Nghĩa CS Khoa Học vẫn luôn có những đường nét xuất sắc riêng của nó, xuyên qua các thời đại.
   Xét cho cùng, nó vẫn NHÂN BẢN hơn Chù Nghĩa Tư Bản gấp bội phần.

 25. Mèo Con said

  Bài dài quá trời đọc chán chết mồ luôn, cũng giống như anh Ba đã bình ngay từ đầu, giáo điều, tình hình đảng ta và đảng bạn giống y chang nhau.
  “Trong sạch” đảng…. hì hì đảng chơi chữ thôi. Đảng nên bỏ cái “tư hữu vô tội vạ” của những đảng viên đang nắm quyền đi và bỏ hẳn cái độc quyền cai trị đân thì may ra mới “trong sạch” được.

  • Choa said

   Ở Đức, nếu một ai vi phạm pháp luật mà người bên họ thấy lập tức mấy phút sau có cảnh sát đến. Thậm chí, nhà anh nuôi con chó con mèo mà để đói nó, hàng xóm biết được thì họ cũng gọi cảnh sát đến. Nói thế để biết cái tầm. Nói gì người làm to.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: